Askruisje

Traditie

Zoals je al in de conclusie van het document ‘vasten’ hebt kunnen lezen, is het vasten in de Bijbel geen instelling van Godswege. Het is een vrijwillig gebeuren. Het askruisje komt nergens voor in de Bijbel, maar is een traditie van de Rooms katholieke kerk. Het askruisje moet de gelovigen aansporen tot bezinning, bekering en boete. Dit alles gedurende veertig dagen op weg naar Pasen. Het is volgens het kerkelijke wetboek verplicht om op goede vrijdag en aswoensdag niks te eten of te drinken. De rest van de veertig dagen vastentijd kan men naar eigen voorkeur indelen. En voor het gemak telt de zondag niet mee als vastendag.

Wetboek

Het Oude Verbond der Wet is opgeheven bij de dood van de Heere Jezus. Hij heeft ons verlost van de Wet. In Zijn Opstanding begon het Nieuwe Verbond der Genade. Wij zijn gerechtvaardigd bij God door geloof alleen en niet door de werken van de Wet. Uit Genade zijn wij zalig geworden. Genade kent geen enkele verplichting. Waarom heeft de Roomse kerk dan een wetboek? Het Nieuwe Verbond der Genade gaat toch om vrijheid? Bevrijd van de dood, de zonden en werken van de Wet? De Roomse kerk maakt, net als het Joodse Volk destijds, haar eigen regels. Regel op regel, gebod op gebod. Buiten de Heere om. De Roomse kerk leeft liever onder het reeds opgeheven Oude Verbond met wetten en regels. Maar dan is de Heere voor haar dus voor niets gekruisigd en gestorven.

Zondag niet

Grappig dat de zondagen niet meetellen als vastendagen. Waarom zou dat zijn? Omdat men het niet langer dan een week volhoudt om te bezinnen, te boeten en te vasten? Of misschien omdat de zondag voor de kerk de ‘dag des Heeren’ is? Dat de zondag de dag des Heeren zou zijn, is helemaal niet Bijbels. In de Bijbel wordt de Dag des Heeren ook wel Dag der Wrake des Heeren of Dag der Toorn des Heeren genoemd. De Dag des Heeren heeft niets te maken met welke zondag dan ook.

Dag des Heeren

De Dag des Heeren begint als de Heere straks Zijn Voeten op de Olijfberg zet en zal voor alle ongelovigen een vreselijke Dag zijn. Dag betekent hier ‘oordeel’. De Dag des Heeren staat voor de periode dat de Heere alles op aarde zal oordelen en alle onrecht zal verwijderen. Bij Zijn Wederkomst welteverstaan.

De Dag spreekt over:

– oordeel en gericht;
– dagvaarden voor de Rechter;
– in het Licht komen; aan het Licht brengen; voor de dag komen;
– Licht dat zal openbaren wat duisternis is;
– de Openbaring van het Koninkrijk van Christus.

Berouw hebben en boete doen

We hebben zojuist gelezen dat het askruisje, volgens de Roomse kerk, zou aansporen tot boete. Boete heeft vooral te maken met het geweten; welke zonden heb ik allemaal begaan? De kerk spoort je dus aan om een schuldgevoel oftewel berouw te ontwikkelen en om vergeving te vragen voor de fouten die je hebt gemaakt. In de Bijbel staat echter heel duidelijk dat de Heere Jezus Christus onze handel en wandel reinigt. Ook ons geweten. Iedere dag. Als Hogepriester verzoent Hij ons met God. Bovendien is onze oude, natuurlijke, zondige mens gestorven, tezamen met de Heere Jezus aan het kruis.

In Zijn Opstanding is alleen geloof genoeg om – in Hem – te behoren tot de Nieuwe Schepping. Onze nieuwe mens in Christus kán daarom helemaal niet zondigen aangezien deze deelheeft aan de Goddelijke natuur. Hij het Hoofd en wij Zijn Lichaam.

Schuldgevoel

Wij zijn hiermee bekwaam gemaakt om God te kunnen dienen. Hier en nu. Voor God doen de oude Schepping en de zonden van de oude mens niet meer mee. De Roomse kerk heeft uit Zijn Woord niet begrepen dat er een oude en een nieuwe mens in Christus is of zij wil macht houden over het geweten van de gelovigen. Maar wij, als Lichaam van Christus, hebben geen enkel sacrament nodig om verlost te worden van zonden. Wij hoeven geen enkel schuldgevoel te hebben en hoeven volgens de Bijbel ook geen boete te doen. Wij hebben namelijk al uit Genade vergeving van zonden en nieuw Leven in Christus ontvangen.

Boeteviering

Ik herinner me dat ik ieder jaar, ergens in de vastentijd, naar de zogenaamde boeteviering ging. Dat was een somber en ingetogen gebeuren. In die viering richt de hele gemeenschap zich op het besef dat zij zondaar is. De gemeenschap vraagt in gebed God en elkaar om vergeving. Maar het is, las ik nu, volgens de Roomse kerk geen sacrament. Alleen de biecht is tot vergeving van zonden. Nu vraag ik me toch af wat het verschil is tussen de boeteviering en het sacrament van de biecht? En kan de priester dan alleen individuele zonden vergeven? Ben ik naar de boetevering gegaan terwijl mijn zonden niet werden vergeven?

Blamage

Gelukkig weet ik nu dat het absoluut onnodig is om boete te doen. Het is niet alleen onnodig, maar het is een blamage. Hoe vreselijk om vergeving te vragen aan de Heere terwijl Hij als Hogepriester bezig is om onze zonden te verzoenen bij God. Alsof je Hem niet vertrouwt. Hij reinigt onze handel en wandel, zodat wij Hem kunnen dienen. Dankbaarheid is meer op zijn plaats. Wij zijn mét Christus gestorven en mét Hem opgewekt. Wij zijn één Plant met Hem geworden. God ziet niet op onze zonden. Hij kijkt alleen naar de nieuwe mens in Christus.

Boete doen

Na eerst nog even helemaal los te gaan met Carnaval moet vanaf aswoensdag de broekriem flink aangehaald worden. Na het askruisje moet men veertig dagen boete doen voor alle zonden. Moet men alleen boete doen voor de eventuele zonden van de Carnaval of voor het hele voorgaande jaar? Of boete doen voor een aantal maanden? Of boete doen voor een bepaalde hoeveelheid zonden? Het roept nu veel vragen bij mij op. Ik zou willen dat ik er destijds meer over nagedacht had. En ik vind het nu eigenlijk ook best hypocriet om vóór de vastentijd eerst nog even helemaal los te gaan…

Enfin, het askruisje zou dus helpen om de gemeenschap aan te sporen tot boete. En die boete bestaat uit vasten. Dus men zou zich eten of spullen of gewoonten onthouden om aan de Heere te laten zien dat men spijt heeft van alle zonden die men gedaan heeft. En dat men door het stof wil gaan om vergeving te krijgen van de Heere…

Zelf verzinnen

Maar voor wélke zonden moet dan allemaal geboet worden? En wat zijn zonden eigenlijk? Heeft de Roomse kerk een lijstje met alle zonden waarvoor men moet boeten? En tellen al onze zondige gedachten óók mee in het boeten? En hoe kan men onthouden wat men in zo’n lange tijd allemaal fout heeft gedaan en gedacht heeft? Pffff, dat levert behoorlijk wat vragen op. En dan moeten de gelovigen ook nog elk afzonderlijk bekijken hoe die boetedoening wordt ingevuld. Bij mij is het glas altijd halfvol dus ik zou zeggen: Heere, vergeef mij alles wat ik in Uw ogen fout heb gedaan. Klaar. Maar er zullen toch ook mensen zijn die helemaal gebukt gaan onder schuldgevoelens over alle afzonderlijke zonden die ze begaan hebben?

Gelukkig is alles op te lossen met twee dagen geen eten; aswoensdag en goede vrijdag. En vervolgens iets bedenken waarmee je jezelf gaat straffen(!) En natuurlijk vooral geen vlees eten op de vrijdag. Komt goed uit, want ik vind vis erg lekker…

Lees verder in de PDF Askruisje_pdf

Askruisje

Askruisje