Hij is niet dood, Hij leeft!!

Hij is niet dood, Hij leeft!! De Opstanding van de Heere Jezus Christus, is wat we vieren met Pasen. De grootste, en belangrijkste, en mooiste gebeurtenis in het Heilsplan van God. In alle vier de Evangelieën wordt dit heuglijke feit beschreven. Ook in de Brieven wordt Zijn Opstanding veel aangehaald. In het Oude Testament wordt het al aangekondigd: ‘dat de Messias zou lijden, om daarna Zijn Heerlijkheid in te gaan’.

Lijden en sterven, en Opstanding, kun je niet los van elkaar koppelen. Zonder lijden geen Heerlijkheid, zonder kruis geen Kroon. Zonder dood geen Opstanding. Ze horen bij elkaar, maar in de Bijbel ligt de nadruk zowiezo op de Opstanding. Erg jammer dat de veelbekeken ‘Passion’, graag het lijden van de Heere Jezus etaleert. Een bloedende weerloze man aan een kruis, geeft waarschijnlijk hogere kijkcijfers dan een Koning, en Hogepriester, aan de Rechterhand van God.

1 Petrus 1
10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied;
11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende.

Markus 16

1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.
2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging;
3 En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen?
4 (En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot.
5 En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd.
6 Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.
7 Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; aldaar zult gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft.
8 En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen; en zij zeiden niemand iets; want zij waren bevreesd.

1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.

De sabbat 

De sabbat is de zevende dag van de week. Voor de Joden de dag van de rust. De Opstanding van de Heere Jezus Christus vond plaats op de dag ná de sabbat; op de eerste dag van de week. Op een zondag dus. Zijn Opstanding was op de zeventiende van de eerste maand Nisan.

Mattheüs 28
1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.

Wat betekent sabbat?

Hoewel sabbath in het Hebreeuws ‘rust’ betekent, heeft het niks te maken met het feit dat wij op zondag niet zouden mogen werken! In de Bijbel is de sabbath de zevende dag van de week. De zevende dag is de ‘sabbath des Heeren’. Het Volk Israël mocht die dag geen eigen werk doen. Geen religieuze werken. Bij ons is dat de zaterdag. De sabbath begint op vrijdagavond op de zesde dag, om zes uur ‘s avonds. Zoals al de Wettische instellingen heeft ook deze Wet geen enkele praktische betekenis. Achter de sabbath zit een typologische, en dus een geestelijke betekenis. De meeste kerken nemen alles in de Bijbel letterlijk. Maar rusten betekent hier niet ‘uitrusten’, maar betekent ‘ophouden met de werken van de Wet’.

Omkering

De kruisiging van de Heere Jezus is de omwenteling in de heilsgeschiedenis. Dat was op Goede Vrijdag. De Heere Jezus is gestorven voor onze zonden. Hij was het Lam Gods dat de zonden van de wereld zou wegnemen. Zijn dood was de weg naar nieuw Leven, naar Opstanding, en vergeving van zonden. In Zijn Opstanding zijn de dood, en de satan overwonnen, en de Wet vervuld. Vanaf Zijn Opstanding zijn wij gerechtvaardigd voor God. De weg van het lijden naar de Heerlijkheid, is wel degelijk een Goede Vrijdag.

1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.

Zeven boze geesten

Toen de vrouwen, bij het graf aankwamen, was de Heere al opgestaan. Volgens de beschrijving van Markus zijn er drie vrouwen die naar het graf gaan. Maria Magdalena, en Maria, en Salome. Maria Magdalena was, door de Heere Jezus, bevrijd van zeven boze geesten. Zij is daarmee een type van Israël. Het Joodse Volk wordt door de Heere Jezus namelijk vergeleken met een huis wat gereinigd moet worden van ‘zeven duivelen’.

Boos geslacht

Mattheüs 12
43 En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet.
44 Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben; en komende, vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd.
45 Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van denzelven mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos (overspelig en ontrouw, ongelovig) geslacht zijn.

Als het huis gereinigd is, maar de Heilige Geest woont daar niet, dan komt de boze geest terug met zeven andere boze geesten. De Heere Jezus noemt het Joodse Volk een boos geslacht. Het had gereinigd kúnnen zijn door de dood en Opstanding van Christus, maar het Volk heeft Hem verworpen en gedood. Alleen als zij de Heere gelooft en aanneemt, kan zij wedergeboren worden. Dat zal zijn ná de zeventigste Jaarweek.

1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.

Maria Magdalena

Markus 16
9 En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.

Onder leiding van Jozua, overwon het Volk Israël de zeven vijandige volkeren. Jozua is de Hebreeuwse vertaling van het Griekse Jezus, en betekent; ‘de Heere is Redding’,  oftewel ‘de Heere redt’… En door wie werd Maria Magdalena verlost van de zeven duivelen? Door wie werden deze demonen uitgeworpen? Juist, door de Heere Jezus! Deze Ware Jozua bracht redding voor Maria Magdalena. Er was redding voor haar, omdat zij zich in geloof tot Hem wendde.

Maria en Salome

De andere Maria bij het lege graf, is de moeder van de Heere Jezus. Salome, de halfzus van de Heere Jezus, was er ook bij. Salome komt van shalom, wat vrede betekent. Deze vrouwen waren vaak bij de Heere Jezus geweest, zij volgden, en dienden Hem. Deze vrouwen waren erbij toen de Heere Jezus gekruisigd, en begraven werd. Na de sabbath van de rust, gingen zij, de eerste dag van de week, bij het graf kijken. Zij wilden het lichaam van de Heere van specerijen voorzien. Deze specerijen worden ook genoemd in Johannes 19. (zie ook de studie op Vlichthus; Had de Heere Jezus half-broers-en zussen?’)

Markus 15
40 En er waren ook vrouwen, van verre dit aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, den kleine, en van Joses, en Salome;
41 Welke ook, toen Hij in Galilea was, Hem waren gevolgd, en Hem gediend hadden; en vele andere vrouwen, die met Hem naar Jeruzalem opgekomen waren.

Specerijen

Johannes 19
38 En daarna Jozef van Arimathea (die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vreze der Joden), bad Pilatus, dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen; en Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg.
39 En Nicodemus kwam ook (die des nachts tot Jezus eerst gekomen was), brengende een mengsel van mirre en aloë; omtrent honderd (het getal 100 heeft in de Bijbel de betekenis van ‘ingaan in het Koninkrijk der Hemelen’) ponden gewichts.
40 Zij namen dan het lichaam van Jezus, en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven.

Eeuwig Leven

De bedoeling van deze specerijen is dat zij bederfwerend zijn. Mirre en Aloë worden hier genoemd. De geur van ontbinding wordt hiermee tegen gegaan. Zij verspreiden een heerlijke geur, en zijn bederfwerend. Dat was bij de Joden de gewoonte als men iemand begroef. Deze specerijen zijn in de Bijbel een type van het eeuwige leven. Het Lichaam van Christus gaat het eeuwige verderf tegen. Door Zijn Opstanding is het eeuwig Leven aan het licht gekomen. Eeuwig leven wordt dus gesymboliseerd door deze specerijen. De vrouwen wilden de Heere Jezus opnieuw met deze specerijen zalven.

2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging;

Zeer vroeg

Het woordje ‘vroeg’, staat in verbinding met ‘Opstanding uit de dood’, oftewel ‘wedergeboorte’. Ook in het Oude Testament is ‘vroeg opstaan’ een bedekte term, een verwijzing naar de Opstanding van de Heere Jezus Christus. En ‘vroeg opstaan’ staat ook in verbinding met zoeken. De Heere Jezus Christus is opgestaan ten derde dage, ’s morgens zeer vroeg, in den morgenstond, op de eerste dag van de week. Er werd gevraagd aan de vrouwen die bij het lege graf kwamen; ‘wat zoekt gij den Levende bij de doden’? ‘Vroeg’ staat in de Bijbel dus in verbinding met opstaan. Ik doe er een paar voorbeelden bij.

Genesis 19
27 En Abraham maakte zich deszelven morgens vroeg op, naar de plaats, waar hij voor het aangezicht des HEEREN gestaan had.

Genesis 28
18 Toen stond Jakob des morgens vroeg op, en hij nam dien steen, dien hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had, en zette hem tot een opgericht teken, en goot daar olie boven op.

Mattheüs 21
18 En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem.

Markus 11
20 En des morgens vroeg voorbijgaande, zagen zij, dat de vijgeboom verdord was, van de wortelen af.

Als de zon opging

‘Vroeg’ staat dus in verbinding met opstaan. Zowel letterlijk als figuurlijk. ’s Morgens vroeg gaat de zon op in het Oosten. Dan begint er een nieuwe dag, dan ontwaakt men uit de slaap, men staat op en begint weer te leven. De Heere Jezus Christus stond op uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is wedergeboren, en is daarmee Eerstgeborene van een Nieuwe Schepping. Als de zon, en dus het licht der wereld opgaat, is dit typologisch de uitbeelding van de Komst van het Licht. De Dag begint want het Licht begint te dagen in het Oosten. De Zon staat typologisch voor de Heere. Hij is het Licht van de wereld. Dit Licht zorgt voor nieuw Leven voor degenen die in Hem geloven.

Psalm 84
12 Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen.

LEES VERDER IN DE PDF HIJ IS NIET DOOD, HIJ LEEFT!_PDF

Hij is niet dood, Hij leeft!!

Hij is niet dood, Hij leeft!!

Reageren