De Bijbel en het oog

De Bijbel en het oog is de vijfde studie uit de reeks studies die gaat over de Bijbel en het menselijk lichaam. De Heere heeft de ogen gemaakt en het zou de bedoeling zijn dat wij het juiste zouden zien. De dingen die met God te maken hebben. In de vorige studie hebben we al gezien dat wij met het oor zouden luisteren naar Zijn Woord. Onze ogen zouden geopend worden voor het Brood, staat in Spreuken 20. Daarmee zouden wij ons verzadigen. Brood is in de Bijbel een type van Zijn Woord. Wij zouden luisteren naar het Woord en daarmee (in-)zicht krijgen in Zijn Woord. Negatief gebruik van het oog is begeerte. Maar als het oog gericht is op de Waarheid wordt het verlicht.

Spreuken 20
12 Een horend oor, en een ziend oog heeft de HEERE gemaakt, ja, die beide. (De Heere is de Maker van het hele lichaam)
13 Heb den slaap niet lief (weest waakzaam), opdat gij niet arm wordt; open uw ogen, verzadig u met brood. (krijg inzicht in het Woord)

Efeze 1
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;

Het Joodse volk is ongelovig

Mattheüs 13
15 Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze.
16 Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen.

Israël had, en heeft nog steeds, geen horend oor en geen ziend oog. Door haar ongeloof. God heeft daarom haar ogen toegedaan en haar oren verzwaard. Zij kan als Volk nu niet tot geloof komen. Natuurlijk kan wél iedere individuele Jood tot geloof komen. Hij wordt dan toegevoegd aan de Gemeente. Zogenaamde ‘Messiaanse Joden’, zijn on-Bijbels. Er komt eerst een oordeel over het Joodse Volk. En als zij na de 70-ste Jaarweek de Naam van de Heere aanroept, zal ook zij wedergeboren worden en de Geest uitgestort krijgen.

God kijkt in het hart

Job 10
4 Hebt Gij vleselijke ogen, ziet Gij, gelijk een mens ziet?

Job twist met de Heere en vraagt aan God: ‘heeft U stoffelijke ogen? Ziet u wat de mens ziet?’ Het antwoord staat ook in de Bijbel. ‘De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God kijkt in het hart’. Het geloof zetelt in het hart. God is Geest en heeft geen stoffelijke ogen. God onderzoekt wat er in het hart leeft. Hij ziet dwars door alles heen. Hij beproeft de harten. De mens daarentegen is erg gericht op wat hij ziet. Buitenkant dus. De mens zou zich niet laten (ver-)leiden door wat de ogen zien.

1 Samuël 16
7 Doch de HEERE zeide tot Samuël: Zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want Ik heb hem verworpen; want het is niet gelijk de mens ziet; want de mens ziet aan, wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.

Oog en Fontein

Oog = 50. 10. 70 = Ajin. ‘Ajin’ is het Hebreeuwse woord voor oog. Samen heeft dit woord de getalswaarde 130. In de Bijbel wordt dit Hebreeuwse woord zo’n twintig keer met ‘fontein’ vertaald. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat onze ogen kunnen tranen… We hebben een traanbuisje en traanklieren. Bij verdriet, maar ook als we door de wind fietsen, gaan onze ogen tranen. Tranen houden onze ogen schoon. Het oog staat in de Bijbel voor Licht en Leven. Uit een fontein komt water en water staat ook voor leven. Dat zijn Bijbelse begrippen. Levend Water uit de Fontein.

Bron en Fontein

Onze Fontein, oftewel Bron, is de Heere Jezus Christus. Hij is Degene die het Water voortbrengt. Hij is het Levende Water. Wie van Hem drinkt, krijgt nooit meer dorst. Oftewel: heeft eeuwig leven. Het oog is een type van de Heere Jezus Christus, want alle typologie wijst immers naar Christus. De ogen produceren traanvocht. Ze moeten altijd vochtig zijn. En waaruit bestaat traanvocht? Voornamelijk uit water en zout: beiden een beeld van het Woord. Tranen wassen de ziel, zegt men wel eens. En de ziel is in de Bijbel de levenswandel van de mens.

Zacharia 13
1 Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid.

Johannes 4
14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.

Hebreeuws

Het woord oog is dus Ajin, maar de zestiende letter van het Hebreeuwse alfabet is ook Ajin u.  Net zoals bij ons de letter T ook thee betekent, als je hem helemaal uitschrijft. Ajin is de zestiende letter van het Hebreeuwse alfabet. De getalswaarde is 70. De letter Ajin bestaat uit twee andere Hebreeuwse letters. Namelijk de zesde letter, de letter waw, en de zevende letter, de letter zajin. Deze letters worden gekruist aan elkaar verbonden en komen beneden bij elkaar. 7 en 6 = 13. Het woord voor oog is 130. Dat is geen toeval. 130 is een verhoogde vorm van 13.

Dertien staat voor omwenteling

Het getal dertien staat in de Bijbel voor een omwenteling, in de zin van ‘verandering’. Zowel positief als negatief. Volgens de Bijbel stortte de stad Jericho in na dertien rondjes om de stad. Zes dagen één rondje en de zevende dag zeven rondjes. Dat was een duidelijke verandering! Denk aan de mensen van Sodom en Gomorra. Zij hadden twaalf jaar Kedor-laomer gediend, maar het dertiende jaar niet meer. Een verandering dus. Ismaël was dertien jaar toen hij besneden werd. Ook een verandering.

130

Adam was 130 jaar toen hij Seth kreeg. Abel was dood en Kaïn werd weggezonden. Seth, de plaatsvervanger, was een omwenteling. Jakob was 130 jaar oud toen hij van Kanaän in Egypte kwam en voor de farao verscheen. Ook het oog kan een duidelijke verandering teweeg brengen. Maar de vraag is of dat ten goede of ten kwade is…

Zien en inzien en doorzien

God heeft ons ogen gegeven, zodat wij kunnen zien. In de Bijbel wordt gezegd dat de mens met zijn ogen kan zien dat er een Schepper is. Er staat in Romeinen 1 dat onzienlijke zaken tóch waar te nemen zijn met de ogen. Via de Schepping, uit de schepselen, is Zijn eeuwige Kracht en Goddelijkheid te doorzien. Men ziet de Schepping en daarin zou men inzien dat er een Schepper is. Onze stoffelijke ogen, waarmee wij letterlijk kunnen zien, zouden tot geestelijk inzicht moeten kunnen leiden…

Romeinen 1
20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.
21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;

Overdrachtelijk zien

‘Zien’ wordt veel vaker in de overdrachtelijke zin gebruikt in de Bijbel. Overdrachtelijk zien, is zien op de Heere Jezus Christus. Zien, oftewel geloven, Wie Hij is. Wij zouden zien op de Overste Leidsman, de Heere Jezus Christus. Een paar voorbeelden:

Psalm 25
15 Ain (!!). Mijn ogen zijn geduriglijk op den HEERE, want Hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren.
Wij zien de Heere niet letterlijk, maar we zouden wel op Hem gericht zijn. Wij zijn op Hem gericht, wij zien op Hem.

Psalm 145
15 Ain. (!!) Aller ogen wachten op U; en Gij geeft hun hun spijs te zijner tijd.
Alle ogen verwachten het van u, betekent dit vers.

Door Honing te eten, krijg je verlichte ogen

Als je op Hém ziet, krijg je ‘verlichte ogen’. De Bijbel zegt dat je daarvoor Honing moet eten. Zoals Jonathan ooit deed. Na het eten van Honing, werden zijn ogen verlicht, ze straalden. Honing is in de Bijbel een beeld van het Woord van God. (zie ook de studies ‘Bijen en de Bijbel’ en ‘Melk, boter en honing’) Daarom bidt Paulus in Efeze 2 en 8 voor de gelovigen om ‘verlichte ogen’. Dan kan men, volgens Paulus, de nieuwe mens aandoen en de oude mens afleggen. Dan straalt dat uit via onze ogen.

Letterlijk niet meer kunnen zien

Genesis 27
1 En het geschiedde, als Izak oud geworden was, en zijn ogen donker geworden waren, en hij niet zien kon; toen riep hij Ezau, zijn grootsten zoon, en zeide tot hem: Mijn zoon! En hij zeide tot hem: Zie, hier ben ik.

 1 Samuël 4
15 (Eli nu was een man van acht en negentig jaren, en zijn ogen stonden stijf, dat hij niet zien kon.)
16 En die man zeide tot Eli: Ik ben het, die uit de slagorden kom, en ik ben heden uit de slagorden gevloden. Hij dan zeide: Wat is er geschied, mijn zoon?

Izak was oud geworden en kon Jakob niet goed meer zien. Jakob deed zich voor als Ezau. De ogen van Izak waren donker geworden. Dat is dus letterlijk niet meer kunnen zien door ouderdom. Dat komt dus ook voor in de Bijbel. Net als bij Eli. Door ouderdom ‘stonden zijn ogen stijf’, oftewel hij was blind door zijn hoge leeftijd.

De ogen werden geopend bij Adam en Eva

De Bijbel zegt dat wij ogen hebben om te zien, maar het gaat erom wát we zien. Ook lezen we dat onze ogen geopend moeten worden. Ook in negatieve zin komt dat voor. Zoals bij Adam en Eva. Hun ogen werden geopend voor zaken die zij eerst niet waarnamen. Er komt schaamte. Er komt verblinding nadat Eva verleid werd door de slang. Toen werden hun ogen geopend voor zaken waar zij beter niet op gericht zouden zijn.

Genesis 3
5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.
6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.
7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.

Adam en Eva waren naakt

Genesis 2
25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.
 

Het Hebreeuwse woord voor ‘naakt’, stamt af van het woord ‘blind’. Hun ogen werden geopend en wat zagen zij? Wat werden zij gewaar? Dat ze naakt waren! Dus hun ogen werden geopend en zij werden zich bewust van hun blindheid… Waar gingen hun ogen voor open en waar waren zij blind voor? Hun ogen waren geopend voor dingen van de Heere. Maar toen zij hun naaktheid gewaar werden, werden zij blind voor de dingen van de Heere.

Ongeloof

Waarom staan er in de Bijbel zoveel verhalen over mensen die moeten worden genezen van hun blindheid? Nou, de mens is van nature blind. De natuurlijke mens wil God niet zien. Hij is blind voor de dingen van God. Met name gaat het over het ongelovige Joodse Volk. Israël was Zijn knecht, op aards niveau. Waarom ziet zij niet en waarom is zij doof? Waarom luistert zij niet naar de Stem van God? Omdat zij niet wil geloven. Geloof is een keuze. Daarom zijn haar ogen toegesloten. Nog steeds. Omdat zij niet wilde zien…

LEES VERDER IN DE PDF DE BIJBEL EN HET OOG-PDF

De Bijbel en het oog

De Bijbel en het oog

Reageren