Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen

Hoe verrassend; in de Bijbel vallen Pasen en Pinksteren en Hemelvaart inderdaad op één dag!

Op de dag van het Pinksterfeest uit Handelingen 2, citeert Petrus in zijn betoog uit het Oude Testament. Uit Joël en uit de Psalmen. Zoals bij elke gebeurtenis uit de Bijbel, gaat het ook op deze Pinksterdag niet om het gebeuren zelf, maar om de betekenis áchter dit hele gebeuren. Het belangrijkste in Handelingen 2 is wat Petrus hier te zeggen heeft. Het belangrijkste is hier zíjn verklaring.

Profetieën uit het Oude Testament

Petrus zegt dat de dingen die gebeuren, tijdens dat Pinksterfeest, in overeenstemming zijn met de profetieën uit het Oude Testament. Met name met die van Joël 2. Vanaf vers 22 citeert hij niet meer uit Joël, maar staat Petrus stil bij Psalm 16. Petrus staat stil bij de Opstanding van de Heere Jezus Christus. Hij vertelt aan de menigte dat Psalm 16 – door David geschreven – onmogelijk over David zélf kan gaan, aangezien David niet is opgestaan uit de dood. Petrus legt aan de menigte uit dat die Psalm niet over David gaat, maar over de Heere Jezus Christus.

Joël 2

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;
29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.
30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.

De Heere Jezus werd de Christus

Dus het hoofdthema in het betoog van Petrus is helemaal niet de uitstorting van de Heilige Geest, maar de Opstanding van de Heere Jezus Christus. De Opstanding is eigenlijk hetzelfde als de verschijning van de Christus. De Heere Jezus werd in Zijn Opstanding de Christus, de Messias, de Gezalfde; allemaal dezelfde woorden. Christus is de Vervulling van alle Oudtestamentische profetieën: dat de beloofde Messias Israël ooit zal verlossen en Zijn Koninkrijk zal vestigen. Deze Verlosser zal zitten op de Troon van David in Jeruzalem.

Het Nieuwe Verbond

Het Nieuwe Verbond zal aanbreken en daarmee zal het beloofde herstelde Koninkrijk van David aanbreken. Dáárom wordt David geciteerd door Petrus. Petrus zélf hecht dus meer waarde aan de Opstanding van de Christus dan aan de merkwaardige gebeurtenissen op die Pinksterdag. Door de Opstanding van de Heere Jezus Christus trad het Nieuwe Verbond in werking. Dit betekent dat onze Zaligheid, ons Heil, niet gebaseerd is op Pinksteren of Hemelvaart, maar op de eerste Paasdag; de Opstanding van de Heere Jezus Christus.

Jeremia en Jesaja

Enkele profetieën uit Jeremia en Jesaja staan hier onder. Deze profetieën zijn nog niet vervuld dus  staan nog te gebeuren.

Jeremia 31
31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;
32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE;
33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn

Jeremia 33
15 In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der gerechtigheid doen uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.

Hemelvaart en Pinksteren zijn tekenen

Handelingen 1
9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.
10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;
11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

Hemelvaart en Pinksteren zijn geen op zichzelf staande gebeurtenissen. Het zijn gebeurtenissen die volgden op de Paasmorgen. Hemelvaart en Pinksteren zijn zichtbare manifestaties van de opgewekte Christus. Het zijn uitwerkingen van het Heilsfeit van de Opstanding van de Heere Jezus Christus. De gebeurtenissen op Hemelvaart en Pinksteren zijn zichtbare tekenen van de vervulling van profetieën. Bij de gebeurtenis op Hemelvaart wordt ook nadrukkelijk gemeld dat het een zichtbaar teken is (zagen, hun ogen, zien). Twee mannen in witte kleding zeiden: “De Heere Jezus Christus zal op dezelfde manier wederkomen zoals jullie Hem hebben zien heenvaren.”

Zichtbare tekenen

Dit houdt dus in dat Zijn Hemelvaart een zichtbaar teken is van Zijn Wederkomst straks. Die zichtbare tekenen waren een uitbeelding van onzienlijke zaken. Later zouden deze dingen daadwerkelijk gaan gebeuren. Het waren profetieën. De tekenen en wonderen van de Heere Jezus waren ook profetisch. Zo waren de meeste genezingen die de Heere Jezus deed een profetisch teken van Zijn dood en Opstanding.

Johannes 20
30 Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek;
31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.

Hebreeën 2
3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen, die Hem gehoord hebben;
4 God bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil.

Teken van Zijn Wederkomst

De zichtbare Hemelvaart van de Heere Jezus Christus is dus een teken van Zijn Wederkomst. Duidelijker kan niet, want er werd letterlijk gezegd door de twee mannen dat de Heere op dezelfde manier zal wederkomen als dat Hij vertrokken is. In een wolk verdween de Heere Jezus Christus van de Olijfberg. Dus zal Hij ook wederkomen in een wolk en bij wederkomst zal Hij Zijn Voeten weer op de Olijfberg zetten…

Marcus 14
62 En Jezus zeide: Ik ben het. En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zitten ter rechter hand der kracht Gods, en komen met de wolken des hemels.

Zacharia 14
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.

Hemelvaart op eerste Paasdag

Zijn zichtbare Hemelvaart is niet alleen een profetisch teken van Zijn Wederkomst, het is ook een verwijzing naar een eerdere gebeurtenis. Namelijk de Hemelvaart van de Heere Jezus Christus op eerste Paasdag. Daar lezen we heel gemakkelijk overheen. Hij stond op uit de dood en als eerste zag Hij Maria Magdalena. Hij zei tegen haar; raak Mij niet aan want ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader. Diezelfde avond liet de Heere Jezus Christus Zich wél zien aan de discipelen. Hij kwam door een gesloten deur naar binnen. En acht dagen later liet Hij Zich aanraken door Thomas. Hieruit blijkt dus dat de Heere (geestelijk) ten Hemel gevaren is op de dag van Zijn Opstanding!

Verheerlijkt en Verhoogd op eerste Paasdag

Hij werd daar op die eerste Paasdag door de Vader aangesteld tot Koning op de Troon. De Heere werd die dag verhoogd en verheerlijkt en gesteld aan de Rechter(hand) van de Vader. Zoonschap en Erfrecht kwamen tot stand in Zijn Opstanding: “Gij zijt Mijn Zoon, vandaag (eerste Paasdag) heb Ik U gegenereerd, verwekt”. Dat kun je ook lezen in Handelingen 13. Dit was dus de eerste Hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Niet zichtbaar voor de mensen, maar een zaak tussen Vader en Zoon. Na 40 dagen was er de zichtbare Hemelvaart; een uitbeelding, een teken, van wat er al eerder op eerste Paasdag gebeurd was en tevens een uitbeelding van wat er nog komen zal. Want straks bij Zijn Wederkomst zal Hij Koning op de Troon op aarde zijn. Tot dat moment is aangebroken is Hij Koning van het Hemels Koninkrijk. Straks zal Hij dat Hemels Koninkrijk uitbreiden naar de aarde. De zichtbare Hemelvaart had dus geen praktische consequenties.

Niet aanraken

Johannes 20
17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.

Waarom mocht Maria Magdalena Hem niet aanraken? Omdat al het eerstgeborene, al wat de baarmoeder opent, voor God bestemd is. En de Heere Jezus Christus is de Eerstgeborene, de Eersteling, van de nieuwe Schepping. De Heere Jezus Christus is in Zijn Opstanding de Eerste Die werd wedergeboren in de nieuwe Schepping. En dus bestemd voor God.

Exodus 13
1 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
2 Heilig Mij alle eerstgeborenen; wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van mensen en van beesten, dat is Mijn.

Wie is de Heilige Geest?

Jesaja 45
5 Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent.
6 Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer.

De Heilige Geest is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. God en de Geest en Christus zijn Eén. Wij hebben Eén Enige God, maar Hij wordt op verschillende wijze aan ons voorgesteld in de Bijbel. God is onzienlijk en onkenbaar. Wij kunnen God dus niet zien of kennen. Maar toch verschijnt Hij aan de mensen in een zichtbare en zienlijke gedaante. Toen via Mozes de Wet kwam, zag hij de achterste delen – oftewel de buitenste delen – van de Godheid. Wat zag Mozes dan? Mozes zag de Heere God, Jehova (Hebreeuws woord voor Heere). Mozes zag Zijn uiterlijke verschijning, de buitenkant. Maar Mozes zag niet het wezen van God.

Net als bij de mensen

Dat is net als bij de mensen; als je iemand leert kennen, zie je eerst alleen de buitenkant. Je ziet niet zijn wezen. Als je iemand ziet, kén je hem nog niet. Via de buitenkant leer je zijn wezen – zijn geest – kennen. Zo is God onzichtbaar, maar Johannes zegt dat de eniggeboren Zoon Hem aan ons geopenbaard heeft.

De Heere Jezus Christus is de veruiterlijking van God

Als God Zich openbaart, Zich laat zien, dan is dat dus de Heere Jezus Christus. Als God Zich laat zien, zie je de Heere Jezus Christus. De Zoon van God is de buitenkant van God. De Zoon van God is de veruiterlijking van God. Als God Zich niet laat zien, maar Zijn Werk wel zichtbaar is in deze zienlijke wereld, dan is het de Geest van God. Zo zegt Johannes dat gelovigen uit God geboren zijn. Dat is hetzelfde als uit de Geest geboren zijn. De Heilige Geest is Dezelfde als de Geest van God en de Geest van Christus. Wie komt in ons wonen als wij tot geloof komen? De Heilige Geest, De Geest van God, God Zelf, de Heere Jezus Christus, de Vader, de Zoon, de Trooster, het Nieuwe Leven. Het zijn allemaal verschillende uitdrukkingen maar het is gewoon Dezelfde Die woning in ons gemaakt heeft. Een geestelijke hoedanigheid van de Godheid Zelf. Als God niet zienlijk is, noemen wij Hem Geest. Want God is Geest.

Johannes 1
18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard
 (de Zoon heeft laten zien Wie de Vader is).

Johannes 4
24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

Lees verder in de PDF Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen_pdf

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen

Pasen en Pinksteren