Maria en Meimaand Mariamaand

Meimaand Mariamaand? Ik ben Rooms Katholiek gedoopt. Ik heb mijn eerste communie en vormsel gedaan. Ik ben in de Roomse kerk getrouwd. Ik was een trouw kerkganger en deed behoorlijk wat vrijwilligerswerk. Pas op mijn veertigste begon ik mondjesmaat in de Bijbel te lezen. De tijd daarvóór heb ik altijd aangenomen dat de pasto(o)rs de Waarheid spraken.

De rol van Maria in de Meimaand Mariamaand

Al kort nadat ik Bijbel las, begon mij op te vallen dat de rol van Maria helemaal niet zo groot was als de kerk mij liet geloven. Maria-ten-Hemel-opneming, Maria moeder van alle engelen, Maria middelaar, Hemelse moeder. Ik kon het allemaal niet terug vinden in Zijn Woord. Mijn kettinkje met Maria-beeltenis, mijn rozenkrans en mijn houten Mariabeeldje verdwenen al gauw in de kast.

De Roomse Maria-verering is de uiteindelijke reden geweest dat ik op zoek ben gegaan naar de échte Waarheid. Denk dat Maria daar erg blij mee is. Want hoe erg moet dat zijn voor haar dat zij door de Roomse kerk op een plek is gezet waar zij helemaal niet wil staan? Wat zal zij zich ongemakkelijk voelen en misschien wel schamen ten opzichte van de Heere als zij ziet dat zij eer krijgt die haar helemaal niet toekomt? Wat erg dat de Roomse kerk haar tot een afgod heeft gemaakt…

Carnavalskraker

In de meimaand worden er in de Roomse kerk vaak Marialiedjes gezongen. Er zijn heel veel Roomse Marialiedjes, waarvan het Avé Maria natuurlijk de bekendste is. Maar er zijn er nog véél meer. Ik ben in Brabant geboren en er zijn zelfs speciale ‘Brabantse Maria liedjes’. In Brabant staat het ‘ons lieve vrouwke’ op nummer één. Als het niet zo triest was, zou ik er smakelijk om moeten lachen. Het lijkt wel de titel van een carnavalskraker!! Luister en huiver…

Ons lieve vrouwke

Heel de wereld die kent het beeld van Ons Lieve Vrouwke
In de Bosche Sint Jan, in Lourdes, bij ons op ’t schouwke
En verlies ik soms efkes de moed, dan vouw ik m’n handen,
Bid dan zachtjes een Weesgegroet, laot ’n kèrske brande.

‘k Bid vur Ons Lieve Vrouwke, Ave Maria
Moeder van alle mensen en ók van jou en van mèn
Laot men hier efkes zitten, Ave Maria
Bij ‘w beeld en de bloemen, efkes veilig zen.

Elk bruidspaar gu nao hun woord van trouw gegeven
Mé de kaars nao Maria en vraogt saome hun zegen
Lieve Vrouw gift ons kracht, wil ons helpen in moeilijke tijden
Bid vur ons, stao ons bij, wil ons steeds in ’t leven begeleiden.

‘k Bid vur Ons Lieve Vrouwke, Ave Maria
Moeder van alle mensen en ók van jou en van mèn
Laot men hier efkes zitten, Ave Maria
Bij ‘w beeld en de bloemen, efkes veilig zen.

Korenbloem

Het liedje dat nog in mijn herinnering zit, is het liedje waarin Maria wordt vergeleken met een korenbloem. In de Bijbel is de bloem in het algemeen een beeld van het kortstondige leven van de natuurlijke mens. De Heere Jezus Christus wordt specifiek genoemd ‘Roos van Saron’ en ‘Lelie der dalen’ (nee, géén lelietjes van dalen). In het Hebreeuws betekent Adam ‘rood’ en de roos verwijst dan ook naar de Heere Jezus in Zijn eerste Komst. De lelie der dalen is wit; smetteloos en rein. De lelie verwijst naar Zijn Goddelijke afkomst en Zijn geopenbaarde Heerlijkheid straks op aarde. Der dalen; in de laagte. Maria vergeleken met een bloem is niet terug te vinden in de Bijbel.

1 Petrus 1
23
 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
24 Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen;
25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.

Liedje

God groet U zuiv’re bloeme, Maria Maged fijn.
Gedoog dat ik U roeme: Lof moet U altijd zijn.
Als gij niet waart geboren, o reine Maged vrij,
wij waren allen verloren; aan U beveel ik mij.
O rooskens zonder doornen, o violette zoet.
O bloemke blauw in ’t koren, wees mij uw kinde goed.
Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij.
Och, wees mij toch genadig; aan U beveel ik mij.
Maria, lelie reine, gij zijt mijn toeverlaat,
zoals een klaar fonteine, die nimmer stille staat,
zo geeft gij ons genade en staat uw dienaars bij:
och sta mij toch te stade; aan U beveel ik mij.

De basis van de Mariaverering

God groet U zuiv’re bloeme, Maria Maged fijn.

Lukas 1
28 En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.

‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen’ is de basis van de Mariaverering. Maar zoals elke gebeurtenis in de Bijbel gaat het om de achterliggende geestelijke betekenis. En natuurlijk moet er eerst een letterlijke gebeurtenis zijn anders kan er geen geestelijke betekenis aan gehangen worden. Het is Genade dat zij Gods Zegen in haar heeft mogen ontvangen. Het is Genade dat zij de moeder heeft mogen zijn die de Messias ter Wereld heeft gebracht. Het is Genade dat dit Nieuwe Leven in haar verwekt is. Gods Genade is een onverdiende gunst van God voor iedereen die gelooft. Voor Zijn Genade hoef je niks te doen dan te geloven.

Nieuw Leven

Nieuw Leven werd niet alleen verwekt in Maria. Typologisch geldt dit voor iedere gelovige man en vrouw die zich ontvankelijk opstelt voor Zijn Woord. Zijn Woord is het zaad van wedergeboorte. Toen wij tot geloof kwamen, is de Geest in ons komen wonen. Het is Genade en Zegen van de Heere dat Hij Zijn Leven in ons verwekt heeft. Het is Genade van God dat de Heere Jezus Christus woning in ons heeft gemaakt. Het is de bedoeling dat de Vrucht van de Geest zichtbaar wordt in het leven van de gelovige. Vruchtdragen wil eigenlijk zeggen dat de Heere Zijn Werk in en door de gelovige kan bewerkstelligen. Vruchtdragen brengt goede Werken voort, Werken van en voor de Heere. Het tegenovergestelde zijn de dode werken. Dode werken zijn werken ten behoeve van jezelf, de Wet en de wereld.

Johannes 14
23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.

Johannes 15
8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.

Verlossing

Als gij niet waart geboren, o reine Maged vrij,
wij waren allen verloren; aan U beveel ik mij.   

Deze zinnen zijn niet zo onschuldig als ze klinken. Hier wordt het Verlossingswerk van de Heere toegeschreven aan een mens. Dus als de mens Maria er niet geweest zou zijn, dan was de Heere Jezus nooit geboren? En dan zouden wij verloren zijn? Dus het hele Heilsplan van de Heere zou mislukt zijn als Maria er niet geweest was? Is de Schepper afhankelijk van Zijn Schepping? Heeft de Heere mensenhanden nodig? Godslasterlijk. Dit is werk van de duivel.

Handelingen 17
24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;
25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft;

Duivels werk

Och, wees mij toch genadig; aan U beveel ik mij.
Maria, lelie reine, gij zijt mijn toeverlaat,               

Toeverlaat betekent bescherming, steun, redding, schuilplaats of toevlucht. Alles waar de Heere voor staat, wordt hier toegeschreven aan een mens. De overleden mens Maria. Het is niet terug te vinden in Zijn Woord. Het is een grote leugen. Het is de duivel die de Heere omlaag wil halen. Het is de duivel die zich boven de Heere stelt. Het is de duivel die de gelovige bij de Heere vandaan wil halen. Het is de duivel die de mens onklaar wil maken voor de dienstbaarheid aan de Heere Jezus Christus.

Psalm 145
14 De HEERE ondersteunt allen, die vallen, en Hij richt op alle gebogenen.
15 Aller ogen wachten op U; en Gij geeft hun hun spijs te zijner tijd.
16 Gij doet Uw hand open, en verzadigt al wat er leeft, naar Uw welbehagen.
17 De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn werken.
18 De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid.
19 Hij doet het welbehagen dergenen, die Hem vrezen, en Hij hoort hun geroep, en verlost hen.
20 De HEERE bewaart al degenen, die Hem liefhebben; maar Hij verdelgt alle goddelozen.
21 Mijn mond zal den prijs des HEEREN uitspreken, en alle vlees zal Zijn heiligen Naam loven in der eeuwigheid en altoos.

Psalm 118
8 Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op den mens te vertrouwen.

Fontein

zoals een klaar fonteine, die nimmer stille staat,
zo geeft gij ons genade en staat uw dienaars bij:

Ik heb nergens in de Bijbel kunnen lezen dat Maria een beeld van een fontein is. En ook niet dat zij ons Genade geeft of bijstaat. Dit liedje is een grove leugen. En de duivel is de vader van de leugen. In de Bijbel is Water een beeld van het Woord van God. Als je van dát Water drinkt, zul je in eeuwigheid niet meer dorsten. Water drinken is de uitbeelding van het ontvangen van de Heilige Geest, van wedergeboorte. Als wij de Geest ontvangen, zullen wij niet meer sterven, maar eeuwig leven! Het is díe belofte Gods die we dienen te aanvaarden. Dát zijn de onderwerpen waar de mens, die de Waarheid zoekt, zich in zou verdiepen. Altijd en misschien wel speciaal in de Meimaand Mariamaand.

Johannes 4
14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het Water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het Water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.

Psalm 36
10 Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht.

Meimaand Mariamaand is de tijd van Marialiedjes.
De teksten daarvan
berusten op leugens.
De Meimaand Mariamaand is on-Bijbels.
Niet gebaseerd op Zijn Woord.
Werk van de duivel.
Wij zouden een Nieuw Lied zingen…


Meimaand Mariamaand

Meimaand Mariamaand

Tags: ,

Geen reacties