Dood en opstanding

Dood en Opstanding

De oude schepping is dood voor God

De hele mensheid stierf met de Heere Jezus aan het kruis. De hele oude schepping is dood, ook satan. Satan maakt al van vóór de herschepping deel uit van de Schepping. Satan is overwonnen door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. En dat was ook de eerste prioriteit van de Heere; Zijn Heerlijkheid terughalen die Hij verloren had tijdens de eerste Schepping vanwege de opstand van Lucifer (Latijn voor morgenster) tegen de Heere.  Daarmee werd hij een satan  (Hebreeuws voor tegenstander). zie Jesaja 14 en Ezechiël 28

2 Korinthe 5
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

Johannes 17
4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen;
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.

Verlies aan Eer en Heerlijkheid 

Maar de Heere wist natuurlijk vantevoren dat het fout zou gaan wanneer Hij schepselen zou maken met een eigen vrije wil. En dat dit verlies aan Eer en Heerlijkheid met zich mee zou brengen wanneer het schepsel niet voor Hem zou kiezen. De Heere Jezus zegt;

Lukas 14
28 Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is?
29 Opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen, die het zien, hem beginnen te bespotten.
30 Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen
.

Satan uit rechtvaardigheid overwonnen door de Heere

Uit rechtvaardigheid moest de Heere Jezus Christus de gevallen engel overwinnen, en vernietigen. Satan is dus tweeduizend jaar geleden, in geestelijke zin, volkomen verslagen. En hoewel satan, in letterlijke zin, nog de boze overste der wereld is (omdat de Heere hem nog steeds op zijn plaats laat zitten, en hem gebruikt, en nog gaat gebruiken), is het juridisch feitelijke allang gedaan met hem. De verlossing van de mens kwam niet op de eerste plaats, maar heeft God meegenomen in Zijn Raadsbesluit. Uit Liefde voor Zijn Schepping. De Heere Jezus stierf dus tevens voor de zonden van de gehele wereld.

1 Johannes 2
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

Nieuwe Schepping 

Maar wat heb je aan vergeving van zonden als je dood bent? Dus het sterven van de Heere Jezus zou niet veel voor ons betekenen als Hij niet zou zijn opgestaan. Door de Opstanding van de Heere Jezus Christus, is een nieuwe mensheid geschapen; Hij is de Eerstgeborene van die nieuwe Schepping.

Kolossenzen 1
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

2 Korinthe 5
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.
18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.
19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.
20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.
21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Ongelovigen zijn dood voor God

Buiten Hem is er geen leven. Hij stierf in de plaats van allen en zo zijn allen gestorven. En als men niet in geloof tot Leven komt in de Christus, blijft men dus dood. Iedereen die op aarde rondwandelt zonder geloof in de Christus, is vanuit God gezien nog steeds dood. In de Bijbel betekent dood dat er geen communicatie met God mogelijk is.

Wedergeboren door geloof in de Heere Jezus Christus

Om bij die nieuwe mensheid te horen, om een nieuw schepsel te kunnen zijn, dus om vanuit de dood nieuw eeuwig Leven te verkrijgen, om deel uit te maken van Zijn nieuwe Schepping, is geloof noodzakelijk. Geloof in de Heere Jezus Christus, en Zijn Woord, maakt dat je wedergeboren bent. Je ontvangt dan direct de Heilige Geest (de onzienlijke Heere Jezus Christus) en daarmee maak je deel uit van de nieuwe Schepping. Geestelijk word je dan direct overgezet in de Hemel en uit deze wereld getrokken. (afgezonderd).

Galaten 1
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;

Efeze 2
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Kolossenzen 1
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;
14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;

 

 

Lees verder in de PDF Dood-en-opstanding

Dood en opstanding

Geen reacties