De Hogepriester

Het Oude Testament is één grote Getuigenis van de Heere Jezus Christus

Lukas 24
44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes (
vijf boeken van Mozes; Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium), en de Profeten, en Psalmen.
45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.
46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest ( de Mens Jezus, Die nu is) de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage;
47 En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. 

Hebreeën 10
1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan. 

Kolossenzen 2
16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbatten;
17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. 

Uit bovenstaande verzen kun je lezen dat het gehele Oude Testament één groot Getuigenis is over de Komst, het lijden, de dood en de Opstanding van de Heere Jezus Christus. Maar ook over Zijn verborgen Hogepriester- en Koningschap (sinds Zijn Opstanding) en over Zijn Geopenbaarde Koningschap op Aarde, straks, na de Opname van de Gemeente.

Hebreeuws

Heel het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. Elk Bijbels verhaal en heel de Bijbelse geschiedenis maar ook élke Hebreeuwse letter vertelt ons over de Heere Jezus Christus. Bij elke Bijbelse geschiedenis kunnen we ons afvragen; wat leert ons dit over de Heere Jezus Christus?

Grieks

Het Nieuwe Testament is niet geschreven in het Hebreeuws maar in het Grieks, de belangrijkste heidense taal van die dagen.

Jesaja 28
11 Daarom zal Hij door belachelijke lippen, en door een andere tong
(taal) tot dit volk spreken.  

1 Korinthe 14
21 In de wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen, en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heere.

De Bijbel is geschreven vanuit het oogpunt van de Heere Zelf. Het is Gods Woord. Het is geschreven van Boven naar beneden.

Lees verder in de PDF Hogepriester.pdf

De Hogepriester