Typologie in de Bijbel

Typologie in de Bijbel 

Voorwoord
De Bijbel staat vol van typologie. Bijbelse typologie wijst, in eerste instantie, altijd op de Heere Jezus Christus. Typologie in de Bijbel mag nooit ten koste gaan van de letterlijke en historische betekenis van de Schrift. Typologie in de Bijbel heeft als functie om een leer die letterlijk uitgelegd wordt, te illustreren en te onderbouwen, zodat men bepaalde zaken zal begrijpen.

De wijsheid van de wereld, is dwaasheid bij God   

1 Korinthe 1
19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken.
20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt?
21 Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven;

In de wetenschappelijke wereld gaat het om macht

1 Korinthe 3
19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid;
(arglistig = doortrapt, boos van opzet, bedrieglijk)
20 En wederom: De Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn. (dat wat de ‘wijzen’ beredeneren, is leeg)

Paulus veegt hier de vloer aan met de, zogenaamde, wijsheid van de wereld. In de wetenschappelijke wereld gaat het, zoals in de hele wereld, om macht. Het is een machtsstrijd; belangrijker lijken dan een ander. Paulus zegt dat God deze wijsheid zal doen vergaan. Eigenlijk heeft God de wereldse wijsheid al te niet gemaakt. God heeft de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt. Wij, als gelovigen, hebben een andere Wijsheid van God ontvangen, en daardoor is de wijsheid van de wereld tot dwaasheid geworden. De wereldse wijsheid zal uiteindelijk dan ook verdwijnen.

De Heere Jezus Christus is Wijsheid

Spreuken 2
6 Want de HEERE geeft Wijsheid; uit Zijn mond komt Kennis en Verstand.

De wijsheid en wetenschap van de wereld is aan verandering onderhevig. We zeggen weleens tegen elkaar; ‘Wat is wijsheid?’ Nou, dat is de Heere Jezus Christus! Volgens Zijn Woord is er, buiten de Wijsheid van God, geen enkele wijsheid! Er zijn geen meerdere vormen van wijsheid en wetenschap. In Christus is alle wijsheid en kennis verborgen. Volgens de Bijbel is de rest allemaal ijdelheid. De wereldse wetenschap is geen wetenschap, volgens Zijn Woord. (zie ook de studie ‘Wijsheid Verstand Wetenschap Waarheid’)

1 Korinthe 1
30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is Wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;

Wereldse kennis is vergankelijk

2 Korinthe 4
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.

Wetenschap behoort eeuwig en onvergankelijk te zijn. Alle kennis van vergankelijk dingen is dus per definitie geen wetenschap. Kennis kun je weggeven zonder kwijt te raken. Dat heb je en kun je uitdelen, maar tóch houd je het. Informatie is blijvend. Wereldse wetenschap over vergankelijke dingen is ijdel. Wereldse kennis wordt ook niet meegenomen bij het sterven. Kennis kan alleen gebaseerd zijn op onvergankelijke zaken. En wat of Wie is onvergankelijk? De Heere Jezus Christus!

Christus is de oorsprong van alles

Kolossensen 1
16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
17 En Hij is voor alle dingen (= Hij is het begin van alle dingen), en alle dingen bestaan te zamen door Hem;

Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Christus is de oorsprong van alles. Hij is de Bron van alle dingen. En als je dat daadwerkelijk gelooft, heeft dat consequenties. Werkelijke Wijsheid wordt afgeleid van Christus. Wie Wijsheid zoekt, zal Hem vinden. Maar je moet Hem wel eerst zoeken. Met het hart, en niet met het menselijk verstand.

Jakobus 1
5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een ieder mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Men zoekt op de verkeerde plaats

Hebreeën 11
3 Door het geloof verstaan (= begrijpen) wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid (geschapen, gemaakt), alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.

In de wereld zoekt men wijsheid en wetenschap, maar wel op de verkeerde plaats. De dingen die tot stand komen, komen niet voort uit de dingen die gezien worden. Bijvoorbeeld het weer? Waar komt dat vandaan? Waarom kunnen we dat niet voorspellen? Omdat dit een onzienlijke oorsprong heeft… Waarom zoekt de wetenschap naar de oorsprong van het leven? Wat is de definitie van leven? Daar hebben wetenschappers geen antwoord op. Wel heel ingewikkelde wetenschappelijke uiteenzettingen.

Wat verstaat de Bijbel onder ‘leven’?

Voor gelovigen is het eenvoudig. Bijbels gezien is leven ‘gemeenschap met God’; ‘communicatie met God’, ‘innige verbondenheid met Hem’. En dood is ‘afgesneden zijn van God’, ‘geen communicatie met God’. Leven is Christus, en wijsheid is Christus. Wetenschappers zullen hier dus nooit een antwoord op vinden. Want de Bron van Leven is onzienlijk voor deze wereld. De oorsprong van leven ligt niet in zienlijke dingen en is dus onzichtbaar voor de wereld.

Uitgangspunt

Ons denken is gebaseerd op de kennis die we hebben; op informatie. Je moet eerst gegevens hebben, om die te kunnen verwerken; iets wéten, om te kunnen denken; feiten-materiaal als uitgangspunt hebben. Voor ons, is er maar één uitgangspunt in de Schepping en dat is de Schepper! Hij is het Begin en het Einde.

Handelingen 17
24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;
25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft;

Waarom is de wijsheid van de wereld dwaasheid?

Waarom is de wijsheid van de wereld dwaasheid? Nou, omdat men Christus niet kent. De wereldse wijsheid is zonder Christus. (de Heere, de Schepper) Omdat men Christus niet kent, kent men de oorsprong van de dingen niet. Daardoor heeft de wereldse wetenschap geen enkele basis. De wereldse wetenschap heeft geen uitgangspunt en geen einddoel. Gelovigen hebben dat wél. Het uitgangspunt is Christus, en het einddoel is Christus.

Openbaring 1
8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

Onbewezen stellingen

In de wereld weet men niet van waar men komt en waar men heengaat. Elke wetenschap gaat uit van bepaalde informatie, van bepaalde kennis. De wereld verschaft ons deze kennis niet, want binnen de wetenschap is kennis juist het eindresultaat van studie en van redeneringen! Dus is men genoodzaakt en gedwongen om uit te gaan van onbewezen stellingen. Stellingen zonder fundament. Voor ons gelovigen is het een stuk makkelijker, want ons Fundament is ten alle tijden Christus.

1 Korinthe 3
11
 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.

LEES VERDER IN DE PDF TYPOLOGIE IN DE BIJBEL_pdf

Typologie in de Bijbel

Tags:

Reageren