De Bijbel en de geslachtsorganen van de man

‘De Bijbel en de geslachtsorganen van de man’. Dit is de elfde studie van de reeks ‘De Bijbel en het menselijk lichaam’. Zoals we al in de vorige studies over het menselijk lichaam konden lezen, is de anatomie van de mens een plaatje, een beeld, van geestelijke Waarheden. Wat zegt de Bijbel over de mannelijke geslachtsorganen? En welke Waarheden uit Zijn Woord vinden we terug in de anatomie ervan? We kunnen het in deze studie ontdekken.

Klinkt misschien wat vreemd

De Bijbel en de geslachtsorganen van de man bestuderen, klinkt misschien wat vreemd, maar is zeker de moeite waard. Alles in de natuur is een weerspiegeling van het Wezen en Werk van de Heere. Een beeld van Zijn eeuwige Kracht en Goddelijkheid, zegt Romeinen. Alles een weersspiegeling?? Ja, echt alles! Zélfs de geslachtsorganen van de mens. De Bijbelse Waarheden zijn terug te vinden in de natuur. Alles is geschapen zoals het behoort te zijn, er bestaat hierin geen toeval! Lijnen in Zijn Woord, komen overeen met lijnen in de natuur. Als je op deze manier leert kijken en studeren, zul je steeds meer verwonderd zijn. Ook bestudering van de geslachtsorganen van de man geven weer een éxtra dimensie aan de Bijbelse Waarheden. Wat een Groot God! (zie ook de studies; ‘De Bijbel en het menselijk lichaam‘, en ‘Typologie in de Bijbel‘)

Christus is het wérkelijke Beeld van God

Genesis 1
27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.
28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!

Genesis 2
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

18 Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.

Alleen de opgestane Christus is het Uitgedrukte Beeld van Gods Wezen. De natuurlijke mens, Adam, werd hooguit in de richting van Gods Beeld geschapen. Adam en Eva zijn een type, een uitbeelding, van de Heere Jezus Christus, en de Gemeente, Zijn Lichaam. Over het hoofd van Adam gaat het over de tweede Adam; Christus. Dat wordt hier uitgebeeld in de verschijning van M(m)an en vrouw. Daarbij is de Gemeente uiteraard niet de vrouw van Christus, maar zij staat wel vrouwelijk, en dus onderdanig, ten opzichte van haar Hoofd, Christus.

De Mens naar Zijn Beeld

Genesis 1
27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

4321
ChristusJezusAdamGod
HemelsAardsAardsHemels
OnvergankelijkVergankelijkVergankelijkOnvergankelijk
OnverderfelijkVerderfelijkVerderfelijkOnverderfelijk
OnsterfelijkSterfelijkOnsterfelijkSterfelijk
EeuwigTijdelijkTijdelijkEeuwig
GeestVlees/StofVlees/StofGeest
OnzienlijkZienlijkZienlijkOnzienlijk
HeereDienstknechtDienstknechtHeere
HeiligTot Zondaar gemaaktZondaarHeilig

Rijtje nummer 1 zegt ons Wie God is. Rijtje nummer 4, is de Heere Jezus Christus, Die sinds Zijn Opstanding, het Beeld van God is. Niet de eerste Adam is naar Zijn Beeld, maar de tweede Adam.

2 Korinthe 4
4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

Christus en de Gemeente, is als man en vrouw

Efeze 5
22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere;
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.
24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.
28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief.
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente.
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.
31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot één vlees wezen.
32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.
33 Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie, dat zij den man vreze.

Onderdanig

Efeze 1
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Christus is het Hoofd van Zijn Lichaam, de Gemeente. Elk lichaam is onderdanig aan het hoofd. Het hoofd geeft opdrachten, en het lichaam voert deze uit. Het hoofd bepaalt, verzorgt, voedt, en onderhoudt het lichaam. Zijn Lichaam, de Gemeente, is dus onderdanig aan het Hoofd Christus. De verhouding man-en-vrouw is een lagere afspiegeling van de verhouding die er is tussen Christus en de Gemeente. De verhouding tussen man en vrouw is een type van de verhouding tussen Christus en de Gemeente. In vers 33 staat dat de man de vrouw zou liefhebben als zichzelf. De vrouw zal dan geen enkel bezwaar hebben om onderdanig te zijn aan haar eigen man. Wat is immers het probleem, als de man haar liefheeft zoals hij zichzelf liefheeft!?

Geen probleem

Er staat niet dat de vrouw haar eigen man gehoorzaam moet zijn, maar zij moet weten dat zij een positie heeft die onder, oftewel onderdanig, haar eigen man is. Als dit onderdanig zijn haar geestelijk leven zou schaden, dan zouden wij natuurlijk de Heere meer gehoorzaam zijn dan de man. Wij zijn de Bijbelse hiërarchie in het Westen niet meer gewend, maar er staat toch echt dat de Heere én haar eigen man dezelfde plaats innemen ten opzichte van de gelovige vrouw. Het voorbeeld is dus de verhouding die er is tussen Christus en de Gemeente. En wanneer wij die verhouding begrijpen, dan hebben we ook geen moeite meer met de verhouding en positie van man en vrouw. Deze relatie is immers een afspiegeling, een plaatje, van hogere geestelijke Waarheden.

Bijbelse Hiërarchie

God is het Hoofd van Christus
Christus is het Hoofd van de man
De man is het hoofd van de vrouw

In de Bijbel staat mannelijk boven vrouwelijk.

VrouwelijkMannelijk
Schepping; SchepselSchepper
VrouwMan
VleesGeest
Volk IsraëlJehovah
Volk IsraëlJezus
Gemeente, het Lichaam van ChristusChristus als Hoofd van Zijn Lichaam
Volk IsraëlDe Gemeente, Lichaam van Christus
BruidBruidegom
De overige VolkerenHet wedergeboren Volk Israël

Man en vrouw vruchtbaar gemaakt 

De Heere Jezus Christus is het wèrkelijke Beeld van God, maar daarnaast heeft God ook man en vrouw geschapen. ‘Uit het stof der aarde werd Adam geformeerd, en de levensadem werd in zijn neusgaten geblazen, en alzo werd de mens een levende ziel’. De Heere heeft man en vrouw gemaakt. De vrouw als tegenhanger, en tot hulp van de man. Het feit dat ze ‘vruchtbaar zouden zijn, en zich zouden vermenigvuldigen’, bepaalt ons bij hoe God de man en de vrouw gemaakt heeft, en hoe zij dus vruchtbaar zouden kunnen zijn. God heeft de man en de vrouw zodanig gemaakt dat zij zich zouden kunnen vermenigvuldigen, zich kunnen voortplanten. De mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen zijn, net als de rest van het lichaam, dus ook het Werk van Gods Handen geweest. Zij beelden dan ook bepaalde geestelijke Zaken uit.

Het hoofd bepaalt

Er zijn in de Bijbel zaken die, als het om de geslachtsdelen gaat, zowel de man als de vrouw betreffen. In de eerste plaats, de geslachtsdaad, en alles wat daarmee samenhangt, wordt door het hoofd bepaald. Ook de groei van een jongen tot een man, en een meisje tot een vrouw, en de daarbij behorende geslachtskenmerken, worden door het hoofd bepaald. Op afbeelding één (in de PDF) zie je een doorsnee van de hersenen. Medisch gezien heeft men vastgesteld dat er twee delen van de hersenen zijn, die heel bepalend zijn bij de ontwikkeling van het geslacht. Dat is de hypofyse, en de hypothalamus. Zij spelen ook een belangrijke rol bij de geslachtsgemeenschap.

De hypofyse

De hypofyse is dat ronde ‘hersenaanhangsel’, letterlijk is het een ‘ondergroeisel’. Het is een kleine klier die onderaan de hersenen ligt, achter de oogkassen, in een holte in de schedelbasis. Alle hormonale processen worden bestuurd via de hypofyse. Bijvoorbeeld de rijping van de zaadcellen, en het regelen van de menstruatiecyclus bij de vrouw. Tijdens de groei beïnvloedt de hypofyse ook alle geslachtskenmerken. Het hoofd is dus bepalend voor wat in het lichaam plaatsvindt. Dit zagen we ook bij alle voorgaande studies over het menselijk lichaam.

De hypothalamus

Op afbeelding één (in de PDF) is ook de hypothalamus onderstreept. Deze ligt iets verder de hersenen in, het is het onderste gedeelte van de thalamus, onder de hersenbalk. Dit is het sexuele centrum van de mens. Dit centrum van de hypothalamus, en de hypofyse, besturen ook de seksuele activiteit tussen man en vrouw. De bedoeling is dat, onder normale omstandigheden, nieuw leven wordt voortgebracht. De hersenen veroorzaken ook zenuwimpulsen, en hormonale impulsen, in het ruggemerg. Deze zijn een factor voor bijvoorbeeld de erectie en zaadlozing bij de man, en de bevalling bij de vrouw. Het voortbrengen, en opgroeien van nieuw leven is een functie van het hoofd.

Samenwerking

De hypothalamus ligt vlak boven de hypofyse net boven de kruising van de oogzenuw, en is onderdeel van het limbisch systeem. Dat is het deel van de hersenen dat te maken heeft met emotie, motivatie, genot, en het emotioneel geheugen. De hypothalamus en de hypofyse zijn met elkaar verbonden door de hypofysesteel. Heeft het lichaam meer of minder van een bepaald hormoon nodig? Dan geeft de hypothalamus met behulp van hormonen een seintje aan de hypofyse.

Zijn Woord, het Hebreeuws, en de Schepping, drukken hetzelfde uit

Alle lichaamsfuncties vinden alleen plaats onder invloed van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt centraal, in de hersenen, en via het ruggemerg gereguleerd. Wat doet het zenuwstelsel? Het zorgt voor harmonische samenwerking van de spieren. Het regelt de stofwisseling. Het brengt de mens, via zintuigen, in contact met de buitenwereld. Het vormt geheugen en herinnering. Het beïnvloedt het denken, het gevoel, en het verstand. Het is de zetel van de wil. Alles wat het lichaam doet, wordt van bovenuit bestuurd.

Resh

Als je een lijn trekt vanuit de hersenen naar het ruggemerg, krijg je de Hebreeuwse letter ‘Resh’, wat ‘hoofd’ betekent! Zo wonderlijk hoe het Hebreeuws van de Bijbel samenvalt met de Schepping, en met Zijn Woord. Zo wordt op drie niveaus hetzelfde uitgedrukt. Bijbelse Waarheden zijn te vinden in de Schepping. Zoals je de schilder kunt herkennen door zijn schilderij…

De groei van Zijn Lichaam, de Gemeente

Alle processen die plaatsvinden in het lichaam op het gebied van de geslachtsdelen, worden door wat in het hoofd plaatsvindt, via het ruggemerg geregeld. Dat is ook wat wij in de Bijbel, in geestelijke zin, tegenkomen. Christus het Hoofd zorgt voor de wasdom van het lichaam. Wasdom betekent ‘groeien, veel worden’. Niet alleen groeien in aantal, maar ook de opgroei, in bijvoorbeeld kennis. Nieuw leven wordt voortgebracht door Degene Die het wérkelijke nieuwe leven voortgebracht heeft. Nieuw leven door wedergeboorte. De natuurlijke geboorte van een mens is een plaatje van de wedergeboorte van een gelovige.

Efeze 4
15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;
16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde.

Vlees der schaamte

In de Bijbel zijn er verschillende woorden die gebruikt worden voor de geslachtsdelen. Een woord dat zowel gebruikt wordt voor de mannelijke, als de vrouwelijke geslachtsdelen,  is het begrip ‘schaamte’.

Exodus 28
42 Maak hun ook linnen (linnen staat voor priesterschap; staat voor de nieuwe mens; staat voor Gerechtigheid. Wol staat voor de natuurlijke mens) onderbroeken, om het vlees der schaamte te bedekken; zij zullen zijn van de lenden tot de dijen. (de natuurlijke, biologische, potentie van de priesters wordt bedekt met linnen. Linnen staat voor Rechtvaardiging door wedergeboorte)

Adam en Eva schaamden zich niet

Genesis 2
25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.

Genesis 3
6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.
7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.

21 En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan.

Adam en Eva liepen naakt in de hof van Eden, en schaamden zich niet. Pas toen zij gezondigd hadden, hechtten ze vijgenbladeren, om hun ‘schaamte’ te bedekken. De vijgenboom is op de eerste plaats bekend om zijn grote bladeren. De vijgenboom wordt in verband gebracht met uiterlijke zaken. De boom hult zichzelf in grote bladeren. Een bladerenkleed. De bladeren van een boom hebben in de Bijbel altijd de functie van (be)kleding. Als de Bijbel spreekt over loof, of blad, of bladeren, heeft het altijd te maken met uiterlijke dingen, met de buitenkant. De buitenkant van de dingen is een beeld van de wereld waarin wij leven. Deze wereld is een wereld van zienlijke dingen. En deze vormen de buitenkant van de onzienlijke dingen. (zie ook de studie ‘Typologie in de Bijbel; de vijgenboom’)

LEES VERDER IN DE PDF DE BIJBEL EN DE GESLACHTSORGANEN VAN DE MAN-pdf

De Bijbel en de geslachtsorganen van de man

De Bijbel en de geslachtsorganen van de man

Geen reacties

Reageren