Rooms Katholiek huwelijk

Rooms Katholiek huwelijk

Ik ben voor de kerk getrouwd. Ik ben verenigd in een Rooms Katholiek huwelijk. Dit zegt de Roomse kerk: het is de wens van God dat man en vrouw een verbond sluiten voor de rest van hun leven. Het kerkelijk huwelijk is één van de zeven ‘sacramenten’ die de kerk heeft. Het wordt gezien als een onverbrekelijke band van de mens als man en vrouw. God is actief aanwezig in de liefdesrelatie tussen mensen. De eerste vrucht van een katholiek huwelijk is vooral het waarmaken van het liefdesverbond van God en de mens. Tot in eeuwigheid. Het verbond via het huwelijk met God, is eeuwig, altijd geldend en kan daarom niet verbroken worden, ‘dat wat God heeft verbonden, kan en mag een mens niet scheiden’. In het eerste openbare optreden van de Heere Jezus was Hij aanwezig op de bruiloft te Kana en daarmee wijst Hij naar het belang van het huwelijk.

Wat God verbonden heeft, scheidde geen mens

Eerst zegt men; ‘wat God verbonden heeft scheidde geen mens’ en vervolgens is er een heel rijtje uitzonderingen waarin het tóch geoorloofd is om na scheiding weer opnieuw voor de kerk te kunnen trouwen. Bijvoorbeeld wanneer een asielzoeker trouwt met de bedoeling een verblijfsvergunning te krijgen. Of wanneer een stel trouwt om aan een huis te komen. Of onder dwang van ouders. Of zonder voldoende kennis van elkaar of van het huwelijk. Bij verzwegen ernstige lichamelijke gebreken, schulden en andere geheime relaties, en dergelijke. Dus als er sprake is van verkeerde intenties, bedrog of onvoldoende kennis van elkaar. Dit wordt onderzocht door een officialaat, een kerkelijke ‘rechtbank’ die verbonden is aan een bisdom. In een onderzoek, dat zeker een jaar in beslag kan nemen, wordt vastgesteld of het eerder gesloten huwelijk nietig- of ongeldig kan worden verklaard. Het is dus wel degelijk mogelijk dat een eerder gesloten kerkelijk huwelijk officieel wordt ontbonden.

Deze kerkelijke regel is tegenstrijdig

Ik denk dat men zelf niet doorheeft hoe tegenstrijdig men dit zogenaamde eeuwige sacrament hanteert. Eerst zegt men dat wat God verbonden heeft, scheidde geen mens en vervolgens geven ze aan dat de kerk (dus de mensen van de kerkelijke rechtbank) het verbond wél mag verbreken. Hiermee plaatsen zij zichzelf, in hun eigen regels, dus bóven God! En hoe vaag is de zin; zonder voldoende kennis van elkaar of van het huwelijk. Ik denk namelijk dat geen enkel pasgetrouwd stel kan weten hoe het is om langer getrouwd te zijn. En dat je elkaar pas goed leert kennen als je meerdere jaren samen onder één dak leeft. En dat élk huwelijk hoogte- en dieptepunten kent. Dus in principe staat er dat iedereen onder dit verbond uit kan komen en weer opnieuw in de kerk kan trouwen.

Kerkelijke regels zijn veranderlijk

Vroeger mochten gescheiden mensen niet ter communie, dus geen hostie. Tegenwoordig kijkt men daar niet meer naar. Maar wat zegt dat over hun kerkelijke regels? Nou, dat ze met hetzelfde gemak gewijzigd kunnen worden en aan de maatschappij aangepast kunnen worden. In tegenstelling tot het Woord van God. Zijn Woord staat namelijk vast en Zijn Beloften staan voor eeuwig.

De kerken nemen alle verhalen letterlijk

Jammer dat de kerken alle verhalen ’naar beneden trekken’ en er een letterlijke betekenis aanplakken. Door even wat verder te kijken en te onderzoeken kom je erachter dat de volgende zinnen niet gaan over een verbintenis tussen een willekeurige man en vrouw. Deze uitspraken slaan op de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente. De Gemeente is alle wedergeboren mensen, alle gelovigen ongeacht welke kerkelijke achtergrond. 

De Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente

Marcus 10
6 Maar van het begin der schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt.
7 Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen
8 En die twee zullen tot een vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees.
9 Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. 

Kijk maar eens naar de overeenkomst met de woorden van Paulus in Efeze vijf. Het mogen dan iets andere woorden zijn, het is dezelfde betekenis.

Efeze 5
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.
31 Daarom zal een mens (de Heere Jezus Christus)
zijn vader (
God de Vader) en moeder (het Joodse Volk) verlaten, en zal zijn vrouw (Zijn Lichaam de Gemeente) aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen.
32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. 

Door niets en niemand te scheiden

Paulus zegt; vanaf Genesis tot aan de Opstanding van de Heere Jezus Christus moest dit ‘een Verborgenheid’ blijven, maar nu maak ik bekend dat deze samenvoeging door God, die door niets en niemand te scheiden is, niet gaat over een willekeurige verbintenis van man en vrouw, maar over de verbintenis van Christus en Zijn Lichaam. Want welke scheiding er in ons leven als gelovige ook zal plaatsvinden, niets en niemand kan ons (Zijn Lichaam, de Gemeente) scheiden van de Liefde Gods, Welke is in Christus Jezus onze Heere. Kijk maar;

Romeinen 8
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. 

De kerk zet de mens centraal in plaats van God

Door het letterlijk nemen van de uitspraken en het centraal zetten van de mens in plaats van God, wordt alles uit zijn verband getrokken en als kerkelijke regel vastgezet. Straks, na mijn sterven, ben ik écht niet meer getrouwd met mijn lieve echtgenoot. Het aardse huwelijk is net zo tijdelijk als de mens zelf. En het is tot stand gekomen onder invloed van hormonen en verliefdheid van de mens zelf. En zij worden zéker geen één vlees maar de partners blijven gewoon twee vlezen. En nu we het daarover hebben; Adam en Eva zijn typologisch ook de Heere Jezus Christus en de Gemeente.

Adam en Eva zijn typologisch ook de Heere Jezus Christus en de Gemeente

Genesis 2
21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap (type van de Verborgenheid) op Adam (verwijzend naar de tweede Adam, de Heere Jezus Christus)vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees.
22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw
(
de Gemeente is het Lichaam van Christus), en Hij bracht haar tot Adam.
23 Toen zeide Adam: Deze
(de Gemeente is het Lichaam van Christus) is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is.
24 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn. 


Rooms Katholiek huwelijk

Tags: