Rooms katholieke kerk of alleen geloof?

De vraag is: Rooms Katholieke kerk of  alleen geloof? Dat was eens ook de vraag voor mij.

Lukas 10
38 En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek (dorp); en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis.
39 En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook,
zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde.
40 
Doch Martha was zeer bezig met veel dienens, en daarbij komende, zeide zij: Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe.
41 En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen;
42 Maar een ding is nodig; doch
Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden. 

Een Martha of een Maria ?

Ik kerkte nog volop bij de Roomse kerk toen ik naar mijn eerste Bijbelstudie-avond ging. Achteraf weet ik dat het geen toeval was dat het eerste verhaal dat ik daar hoorde, over Martha en Maria ging. Van jongs af aan heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan bij de kerk. Jongerenkoor, jongerenliturgiegroep, kinderwoorddienst, uitvaartcoördinator, oecumenische werkgroep en de caritas-werkgroep. Ik las destijds, inmiddels al een aantal jaren, mondjesmaat, in de Bijbel. Dus het eerste wat ik dacht was; gelukkig, ik ben een Maria…

Ik wil een  Maria zijn

Maar toen ik daar thuis nog eens verder over nadacht, wist ik heel duidelijk; nee Syl, hoewel jouw doopnaam Maria is, ben je toch écht een Martha! Jij bent drukker met de kerk en met mensen-in- nood in jouw omgeving, dan daadwerkelijk met Gods Woord. Het was mijn eerste stap naar onderzoeken en studeren in Zijn Woord. Ik heb, geholpen door de Heere, al het vrijwilligerswerk voor de kerk toen afgekaatst en dat gaf mij heel veel ruimte en lucht. Tijd en ruimte en lucht om meer te gaan lezen in de Bijbel.

Onderzoekt de Schriften

Nu ik ongeveer zeven jaar Bijbelstudie doe, weet ik dat het de bedoeling van de Heere zou zijn om Zijn Woord te lezen, te bestuderen en daardoor te begrijpen. Er staat niet voor niks; onderzoekt de Schriften en niet lees de Schriften. Het is Zijn bedoeling dat wij daadwerkelijk aan Zijn Voeten zouden zitten.

Johannes 5
39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. 

psalm 27
4 Eén ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel. 

1 korinthe 2
12 Doch wij
(
alle wedergeboren mensen) hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;
13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.
14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

Wij zouden weten wat Zijn Wil is

Het is dus de bedoeling dat wij weten wat Zijn Wil is. Dit kunnen we alleen leren vanuit Zijn Woord, de Waarheid. Om dit te bereiken, zouden we dus wél lezen en onderzoeken (studeren), oftewel leren

1 timotheus 4
13 Houd aan in het
lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kome. 

2 timotheus 3
12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.
13 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid.
14 Maar blijft gij in hetgeen gij
geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt;
15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is
nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat ( zodat ) de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust

Goede Werken

Hij wil onze harten vullen met Zijn Kennis, Wetenschap en Verstand zodat wij (de nieuwe mens) in geloof uit die Waarheid kunnen leven en Hij ons vanuit dat Woord kan leiden. Alleen Kennis, Wijsheid en Verstand van Zijn Waarheid kan ons heilig doen wandelen. Een heilige wandel zal leiden tot goede werken. Als wij niet weten wat de Heere van ons verlangt, kunnen wij geen gehoor geven aan Zijn Wil, kunnen wij niet Godzaliglijk leven.

Efeze 5
14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt
(
ongelovig is ), en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.
15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk
(
= vooruitkijkend, kijkend wat en Wie straks komt) wandelt, niet als onwijzen (ongelovigen; de natuurlijke mens), maar als wijzen.
16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.
17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de Wil des Heeren zij.

2 timotheus 3
13 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid.
14 Maar blijft gij in hetgeen gij
geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt;
15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot
lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat ( zodat ) de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 

Met andere woorden; je zult eerst kennis moeten hebben van het Woord alvorens je goede werken, werken die de Heere in en door je wil volbrengen, kunt voortbrengen. Je zult eerst kennis van het Woord moeten hebben alvorens je je dienstbaar en afhankelijk ten opzichte van de Heere zou kunnen opstellen.

1 timotheus 2
3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;
4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der Waarheid komen

Loon

Want de Geest kan Zijn Werk in en door ons niet doen als wij geen kennis van Hem hebben.Naar gelang de Heere Zijn Werk in ons heeft mogen werken, bewerken en uitwerken, zal dat ons tot Loon/ Heerlijkheid/ Kroon/ Erfenis/ Zoonschap zijn (al deze woorden hebben dezelfde strekking) . Kennis van Zijn Woord is dan ook noodzakelijk om de Heere Zijn Werk, dat Hij is begonnen in ieder van ons, zal kunnen voleindigen. En het mes snijdt aan twee kanten; kennis van Zijn Woord is tevens broodnodig voor onze eigen geestelijke groei.

kolossenzen 1
9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende 
(groeiend, toenemend in de kennis van God; 

efeze 1
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 

2 korinthe 4
6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der Heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. 

Nieuwe Verbond der Genade

Het hart, onze gedachten, ons binnenste, zou eerst gevuld worden met de Waarheid; met het Woord Gods. Vervolgens zouden wij leren leven vanuit dat Woord. Uit geloof. Niet omdat dat moet maar uit gedrevenheid van de nieuwe mens in Christus. Omdat wij niet anders kunnen. Het leven van God werkt in ons hart en instinctief doet de nieuwe mens dingen in overeenstemming met de Wil van God. Dat is leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. Dingen doen omdat we niet anders kunnen en niet omdat het moet! Regels en wetten horen bij het inmiddels opgeheven Oude Verbond der Wet. We zouden onze oude mens voor dood houden. Wij zouden als kinderen Gods onze harten vullen met het Woord der Waarheid, want dat zal onze natuur veranderen. Wij leven in afhankelijkheid van het Woord Gods en Christus. We zouden niet in onderdanigheid aan de Wet leven. Dat is het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Verbond. Onder de Wet leven is dwangmatig en wordt opgelegd, terwijl de mens niet in staat is zich daaraan te houden! Het leven onder Wet brengt de mens in conflict met God en met zichzelf.

Geen regels

Onder het Nieuwe Verbond (waar die regels niet zijn) is er geen enkele aanleiding in conflict te raken met onszelf en met God. Integendeel, wij zijn vrij en mogen doen en laten wat wij willen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat wij dan onze eigen gang gaan. We zouden onszelf geen wetten en regels opleggen, maar ervoor zorgen dat ons leven, danwel ons denken, zodanig gericht wordt dat onze gedachten die van de Heere zijn en andersom. Dat is leven onder het Nieuwe Verbond.

2 korinthe 4
16 Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens
(het vlees) verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige (de geest) vernieuwd van dag tot dag 

Kolossenzen 3
8 Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond.
9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt
tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; 

Johannes3
30 Hij
(de nieuwe mens in Christus) moet wassen (volgroeien), maar ik (onze oude mens, ons ego) minder worden.

Efeze 4
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 

Alleen geloof

Het instituut Rooms katholieke kerk’ is voor mij een gepasseerd station. Ik wil mij richten op onze Leidsman, de Heere Jezus Christus. Aan Zijn Voeten zitten om te luisteren. En me laten leiden door Zijn Geest in al de Waarheid. Rooms Katholieke kerk of alleen geloof? Alleen geloof!


Rooms Katholieke kerk of alleen geloof?

Tags: ,

2 Reacties

  1. hoc est 23 november 2018
  2. Sylvia Arlar-Simonse 23 november 2018