Als baby laten dopen

Kinderdoop komt niet voor in de Bijbel

Ik heb mijn zoon als baby laten dopen, terwijl ik bij Bijbelstudie dit fenomeen van de kinderdoop nergens ben tegengekomen. Ik weet nu dat het onzin is, dat tijdens de doop de erfzonden zouden worden afgewassen van het kind. Alsof een pastoor dit voor elkaar zou krijgen! Hoogmoed. Dit is nergens in de Bijbel terug te vinden, maar gebaseerd op kerkelijke regels. Kinderdoop was makkelijker; dan kon men in de boeken beter bijhouden hoeveel zieltjes een kerk telde…

Onder de heg begraven

Dan te bedenken dat vroeger ongedoopte gestorven kinderen door de Roomse kerk als verloren werden beschouwd en ‘onder de heg’ werden begraven! Aan het feit dat ze dit soort zaken vandaag de dag ook weer net zo gemakkelijk terugdraaien, kun je zien hoeveel waarde deze kerkelijke regels nou eigenlijk hebben. Als ik eerder in Zijn Woord gelezen had, had ik mijn kind niet als baby ten doop gehouden.

De doop in Christus

De doop is niet verplicht en de doop is ook geen middel om behouden te worden want dat kan alleen door de doop in Christus. Dopen = onderdompelen en doordrenken; één worden. Gelovigen blijven behouden, ongelovigen gaan verloren. Wel of niet gedoopt doet er daarbij niet toe.

Romeinen 6
3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.
5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 

Dopen laat zien dat de Heere Rechtvaardig is

De doop is een zienlijke uitbeelding van een geestelijke Waarheid;  een uitbeelding van de weg van dood en Opstanding (wedergeboorte). De weg van God met elke zondaar. Door je te laten dopen leg je tegenover God getuigenis af, dat Hij Rechtvaardig is en dat de weg van dood en Opstanding een rechtvaardige weg is. Je zegt daarmee; Heere, ik was terecht dood door zonden en misdaden (de oude, natuurlijke mens). U bent Rechtvaardig door deze weg met mij te gaan. Door je lichamelijk te laten dopen, door deze uitbeelding, laat je aan de Heere zien dat Hij rechtvaardig is en geef je gehoor aan de oproep ‘bekeert u en laat u dopen’. Het liefst ook nog op één dag.

Wat de doop uitbeeldt

Door je met Christus te laten verzoenen zal je door God rechtvaardig verklaard worden en zal je eeuwig leven ontvangen. Dat is wat de doop uitbeeldt.

Handelingen 2
38 En Petrus zeide tot hen (Petrus praat tegen ongelovigen): Bekeert u (word gelovig), en een ieder van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. (gedoopt in Christus is met Hem gestorven en mede opgewekt zijn = de weg van dood en Opstanding. Dan ben je wedergeboren en ontvang je direct de Heilige Geest)
39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. 


Baby laten dopen