Pasen; Ik ben de Opstanding en het Leven

Pasen; Ik ben de Opstanding en het Leven

Johannes 11
25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;
26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?

Met Pasen vieren wij de Opstanding en het nieuwe Leven van Christus. De Heere Jezus spreekt hier tot Martha over Zijn Opstandingsleven. De oude Schepping stierf met de Heere Jezus aan het kruis. Vanaf dát moment is ieder mens dood voor God. De Heere Jezus Christus is, door Wedergeboorte, de Eersteling van een nieuwe Schepping. En ook wij, gelovigen, nemen deel aan datzelfde Opstandingsleven. Dat is wat wij vieren met Pasen. Dit nieuwe Leven kent geen dood. De Wet, de zonde, Satan en de dood zijn immers overwonnen in Zijn Opstanding.

2 Korinthe 5
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.
17 Zo dan, indien iemand in (tezamen met, in nauwe verbondenheid met, oftewel in gemeenschap met) Christus is, die is een nieuw schepsel (alle gelovigen, alle wedergeboren mensen, zijn nieuwe schepselen); het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Wat ons betreft

Wij zijn, in en met de Heere Jezus, gestorven en begraven, maar door wedergeboorte levend gemaakt met Christus. Wij zijn mede opgewekt met Hem en wij zijn mede met Hem in de Hemel gezet. (zie studie ‘Efeze 2’ en studie ‘Wat is de Hemel?’) wij zijn Eén Plant met Hem geworden. Met Pasen vieren wij dat nieuwe Opstandingsleven.

Romeinen 6
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.
5 Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;

Efeze 2
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

The Passion

The Passion, is de Engelse naam van een musical die al een aantal jaren behoorlijk populair is in Nederland. De Bijbel wordt amper nog gelezen, maar deze musical is, bij een groot publiek, erg geliefd. Waarschijnlijk omdat hij niks te maken heeft met het Evangelie. Het lijden en sterven van de Heere Jezus wordt flink uitvergroot, en dat verkoopt goed. Men gelooft nauwelijks nog in de Levende God, maar Zijn dood verkoopt goed. Een bloedende, ‘weerloze’ man, die gestorven is aan een kruis voor Zijn Idealen, is een prachtig thema dat velen aanspreekt. Ook ongelovigen. Het is dan ook geen criterium om gelovig te zijn om een rol in The Passion te vertolken. Men vertelt immers slechts een ‘verhaal’.

Allergisch

Wat mijzelf betreft, kan het niet erger; een Bijbelse gebeurtenis in de vorm van een roman. In mijn zoektocht naar de Waarheid, ben ik allergisch geworden voor alles wat maar neigt naar menselijke invulling van Bijbelse Waarheden. De Bijbel gaat niet over menselijke gevoelens.

Ik geloof wel dat er iets is…

The Passion blijft steken bij het lijden en sterven van de Heere Jezus, maar Pasen is juist het feest van Zijn Overwinning op de dood! Voortleven ná de dood. Voor de meesten in mijn omgeving is dat een belachelijke gedachte. ‘Jaaaa, ik geloof wel dat er iets is…maar niet een god ofzo’. Iets ofzo? Mijn jongste broer zei me, voor zijn sterven; ‘Ik geloof niet in een leven na de dood, maar wel dat mijn energie nog ergens zal zijn’. Energie? Ergens?

De wijsheid van deze wereld, is dwaasheid bij God

1 Korinthe 3
18 Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden.
19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid;
20 En wederom: De Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn.

Wat naar menselijke maatstaven niet voor te stellen is, en wat wetenschappelijk niet te bewijzen valt, is voor de wereld geen waarheid. Het menselijk ratio is hier het hoogst verhevene. ‘Voortleven in gedachten’ en ‘je bent pas écht dood, als je wordt vergeten’ zijn dan weer wel geaccepteerd. Dit soort vaagheden hoor ik regelmatig. Maar als ik zeg dat ik geloof in opstanding uit de dood, word ik vaak een beetje meewarig aangekeken.

Opstanding uit de dood

Het Bijbelse Christendom onderscheidt zich zondermeer van alles wat met religie te maken heeft. Er is namelijk een groot verschil tussen religie en geloof. Geloof zit in je hart en religie hoort bij een werelds instituut. (zie ook de studie ‘alleen geloof’) Maar het Bijbelse Christendom, onderschrijft de wederopstanding van het lichaam, oftewel de opstanding uit de dood.

Er bestaat geen onsterfelijke ziel

1 Korinthe 15
44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 

‘Onsterfelijkheid van de ziel’ is een veelgehoord begrip onder gelovigen. Dit is absoluut on-Bijbels. Het misverstand is door de Roomse kerk de wereld in geholpen. Zij predikt namelijk dat bij de dood, het lichaam en de ziel worden gescheiden, en dat de ziel richting God gaat. Maar de kerk begrijpt het Bijbelse begrip ‘ziel’ niet. Juist ons dagelijks leven, onze praktische levenswandel hier en nu, is onze ziel. Het is ons doen en laten. De mens is sterfelijk. In de Wet staat dan ook; elke ziel die zondigt, zal sterven. De ziel is dus helemaal niet onsterfelijk.

Ezechiël 18
4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; de ziel, die zondigt, die zal sterven.

Onder controle van God

Prediker 12
7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is (want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren); en de geest (ook die van ongelovigen) weder tot God keert, Die hem gegeven heeft.

Een variant op de onsterfelijke ziel is; ‘als de mens sterft, dan gaat zijn geest tot God en dus naar boven, naar de Hemel’. Ja, de geest keert terug naar God, zegt Prediker. Maar dat is symboliek voor; de geest van de mens komt, na overlijden, onder controle van God te staan. Ook die van ongelovigen.

Wachtkamer

Volgens de Bijbel gaan de overledenen, in het algemeen, naar het dodenrijk. Een soort wachtkamer, voordat men voor Gods Witte Troon komt te staan. Een tussenfase, voordat men naar de nieuwe aarde gaat. De enige uitzondering op deze regel is de Gemeente, Zijn Lichaam. Zij heeft als enige groep een Hemelse positie. (zie ook de studie ‘verandering van denken’) En de ziel wordt, na overlijden, begraven en zal tot stof wederkeren. (zie studie ‘Wat is de Hemel?’).

Van kribbe, via kruis, naar Kroon

Maar tot stof wederkeren is gelukkig niet het einde van het verhaal. De Bijbel leert dat er opstanding is uit de dood. Op grond van Zijn gehoorzaamheid en geloof, heeft God de Vader de Heere Jezus opgewekt uit de dood. De Heere Jezus wist van tevoren heel goed wat Hem aan lijden te wachten stond. Maar Hij wist ook heel goed van de Heerlijkheid daarna. Hij keek, als het ware, over het kruis heen, naar de Kroon die op Hem wachtte. De Heere Jezus Christus ging van kribbe, via kruis, naar Kroon. In Zijn Opstanding, Zijn Wedergeboorte, werd Hij Eerstgeborene van de nieuwe Schepping.

Blijde Boodschap

De Blijde Boodschap is dus niet de kruisiging van de Heere Jezus. Het houdt niet op na ‘the Passion’. Het begint dan pas! De blijde boodschap is Zijn Opstanding. Want als Hij niet was opgewekt, was ons geloof leeg. Dan hadden we geen vergeving van zonden en dan zouden de gestorvenen allemaal verloren zijn. Pasen is in feite het enige Bijbelse Feest van Christenen.

1 Korinthe 15
16 Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt.
17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.
18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn.

Lees verder in de pdf Pasen; Ik ben de Opstanding en het Leven_pdf

Pasen; Ik ben de Opstanding en het Leven

Pasen; Ik ben de Opstanding en het Leven

Reageren