Wat is de Hemel?

Is de Hemel een plaats? Wie gaan er naar toe? Bestaat de hel? Wat is de Hemel?

Volgens de Griekse filosofie komt de mens als hij sterft in het dodenrijk terecht; hades. Daar in hades komt hij op een kruispunt; als hij netjes heeft geleefd, gaat hij rechtsaf en als hij slecht heeft geleefd, gaat hij linksaf. De zogenaamde Christelijke variant hierop is: degenen die netjes geleefd hebben gaan naar boven, naar de Hemel. Degenen die er een potje van hebben gemaakt, gaan naar de hel, naar beneden. Maar deze theorie is absoluut on-Bijbels. Maar omdat men in deze tijd de Bijbelse Waarheden is kwijtgeraakt, vervalt men tot andere ideeën.

Algemene gedachte

Vandaag de dag is de algemene gedachte dat deze wereld blijft voortsukkelen totdat hij vergaat. Het blijft nog een verrassing waardoor de aarde uiteindelijk zal vergaan… Door een gat in de ozonlaag of een andere milieuramp of door de zon, die is opgebrand. Of door een giga meteorietinslag of een atoombom of ga zo maar door. Dan gaat iedereen dood en komt de ene mens in de Hemel en de andere in de hel. Toen ik nog geen Bijbel las, dacht ik zélfs dat uiteindelijk iedereen naar de Hemel zou gaan. Dat vond ik waarschijnlijk gewoon geruststellender. Maar dit alles komt niet voor in de Bijbel.

Hel

De Bijbelse gedachte is dat álle mensen die ooit geleefd hebben op aarde, na hun sterven verdwijnen naar de hel of dodenrijk. Nu niet meteen schrikken, want in de Statenvertaling betekent hel gewoon ‘lage plaats’. Hel is in de Statenvertaling de vertaling van het Griekse hades en het Hebreeuwse sheool. Hades wordt, als het niet in de Bijbel staat maar in de Griekse literatuur, met ‘onderwereld’ vertaald. De Statenvertaling gebruikt het woord dodenrijk. Dus; dodenrijk is hel is hades is sheool is onderwereld.

Lazarus

Lukas 16
19 En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig.
20 En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren;
21 En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren.
22 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.
23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot.
24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze vlam.
25 Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten.
26 En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen.

Dodenrijk

De arme Lazarus kwam terecht in de ‘schoot van Abraham’, maar het was wel degelijk de hel, dat wil zeggen; het dodenrijk. Hij had het er zelfs goed. Die rijke man kwam in een plaats van pijniging terecht. Er is dus in elk geval onderscheid in het dodenrijk. Er wordt zelfs voorgesteld dat die twee verschillende gebieden, allebei in Hades, in de hel, voor elkaar onbereikbaar zijn. Er is een kloof tussen beiden. Het ziet er natuurlijk niet letterlijk zo uit in het dodenrijk. We praten over een geestelijke wereld. Daar zijn geesten. Maar het is de Bijbelse voorstelling van deze dingen. Hoe kun je anders geestelijke zaken uitleggen!?

Wachtkamer

De hel, het dodenrijk, is de plaats waar de doden in het algemeen heengaan, maar is niet de plaats van het eeuwig oordeel. Dat komt pas later. Het is eerder een soort wachtkamer. Het woord hel is een Nederlands woord en betekent ‘een lage plaats’. Eigenlijk betekent het een geheime plaats. Een plaats van verberging. Je komt het woord nog steeds tegen. De kelder, hel, de lage plaats. Je kunt het gewoon opzoeken in een woordenboek. Hel zit bijvoorbeeld ook in het woord helling; dat is de route naar beneden. Dat is wat hel is. Daar zijn de doden.

Naar Bijbelse maatstaven bevinden de oudtestamentische gelovigen zich in de hel. In hades, een afschrikwekkend woord door het verkeerde gebruik van de term. Daarom vertaalt men hades vaak als dodenrijk. Dat is eigenlijk ook een betere term. Het is neutraler.

De Gemeente als uitzondering

In principe gaat elk overleden mens naar het dodenrijk behalve de Gemeente, Zijn Lichaam. De Gemeente, Zijn Lichaam, dat zijn alle gelovige mensen tussen de Opstanding van de Heere Jezus Christus en Zijn Wederkomst straks. Dus vanaf Zijn Opstanding, ruim tweeduizend jaar geleden, tot het moment wat nog staat te gebeuren. Wij zijn de enige uitzondering omdat wij eerstelingen zijn van het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond is ingegaan vanaf de Opstanding van de Christus. Wij zijn in (tezamen met) Christus Eerstelingen van de nieuwe Schepping en daarom bestemd voor de Heere in de Hemel. Wij zijn een Hemels Volk dat nu al (geestelijk) overgezet is in Zijn Hemels Koninkrijk. Wij als Gemeente hebben als enige groep een Hemelse Roeping en een Hemelse Positie. Wij zijn als enigen een Hemels Volk.

Dag des oordeels

Het dodenrijk is niet de plaats van het eeuwige oordeel. Het is gewoon de plaats waar alle doden heengaan. De meeste kerkelijke leren zullen dit beamen. Het is geen definitieve plaats. De mens gaat na zijn sterven niet meteen de eeuwigheid in. Bijbels gezien komt er één dag waarop alle mensen die eens geleefd hebben, geoordeeld zullen worden. Gelovigen én ongelovigen. Zij komen allemaal levend voor God te staan. Dan zullen zij geoordeeld worden. Er wordt in het dodenrijk gewacht op ‘de jongste dag’; de dag waarop dit oordeel  zal plaatsvinden. ‘Dag’ betekent oordeel. Denk aan dagvaarden. De jongste dag wordt in de Bijbel ook wel genoemd de uiterste dag of de laatste dag oftewel de dag des oordeels. Dat is niet zomaar een kruispunt, maar men komt dan voor God de Rechter te staan. Het kruispunt is er tijdens het leven van ieder mens: neem ik Zijn Woord aan of verwerp ik Zijn Woord? Geloof is een keuze en dus ongeloof ook.

Ongelovigen verschijnen ook voor God

Prediker 12
7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, ook de geest van de ongelovige Die hem gegeven heeft.

Uit stof zijt gij geboren en tot stof zult gij wederkeren; het lichaam, het vlees, vergaat maar de geest van ieder mens keert terug naar God. Dit betekent niet dat men dan naar de Hemel gaat. Het betekent dat ook de ongelovige verantwoording zal moeten afleggen aan God. Niet de duivel zwaait de scepter in het dodenrijk maar men is ‘gevangene’ van God. Ieder overleden mens wacht in het dodenrijk op het oordeel. Ongelovigen zeggen vaak dat zij in niets geloven en dat er hierna niets meer is. Maar de ongelovigen verdwijnen niet in het niets. Dat zal een tegenvaller voor hen zijn. Gelovig én ongelovig krijgen te maken met de levende God. Pas na de Jongste Dag is er een ‘hiernamaals’; gelovigen leven na het oordeel voor eeuwig verder op een nieuwe aarde. Ongelovigen verdwijnen in de poel des vuurs; er blijft niets van hen over.

Johannes 6
39 En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage.
40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

God de Rechter 

Psalm 75
8 Maar God is Rechter; Hij vernedert dezen, en verhoogt genen.

9 Want in des HEEREN hand is een beker, en de wijn is beroerd, vol van mengeling, en Hij schenkt daaruit; doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesemen uitzuigende drinken.

Dus bij sterven komt men niet direct voor God om verantwoording af te leggen. Het is hooguit voorarrest. De eindbeoordeling of veroordeling gebeurt vlak voordat er een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde komt. Men verschijnt dan allemaal, gelovig en ongelovig, voor de Grote Witte Troon. Ook de Satan wordt duizend jaar gebonden om uiteindelijk te verschijnen voor de Grote Witte Troon waar God zal Rechtspreken. Pas als de duivel en de ongelovigen zijn verdwenen in de poels des vuurs, kan er een ‘hiernamaals’ komen. Maar eerst zullen dus alle ongerechtigheden verwijderd moeten worden. Ná de dag des oordeels zullen er alleen nog gelovigen zijn; zij gaan mee naar de nieuwe aarde. Een nieuwe Schepping.

Lees verder in de PDF Wat is de Hemel?_pdf

Wat is de Hemel?