Bidden naar Zijn Wil

Bidden naar Zijn Wil. We leren God kennen door de Bijbel, Zijn Woord. En dat helpt ons bidden naar Zijn Wil. In Johannes 15, hieronder, staat het bekende gedeelte over de Wijnstok en de ranken, en de Landman, die God de Vader is. De Ware wijnstok is de Heere Jezus Christus. De ranken zijn de gelovigen die zouden ‘vrucht dragen’. De achterliggende gedachte is dat de Heere ons wil reinigen van dingen die het vruchtdragen in de weg staan. Niet iedereen draagt vrucht. Ook staat er, dat het belangrijk is om in Hem, en in Zijn Woord te blijven.

Johannes 15
7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven (als wij in Hem blijven en Hij in ons, wordt er verondersteld dat Zijn Woord ook in ons (ver)blijft), zo wat gij wilt, zult gij begeren (= vragen), en het zal u geschieden.
8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.

Als je Hem liefhebt, bewaar je Zijn Woorden

Johannes 14
15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. (= mijn geboden = heel de Schrift; alles wat de Heere (aan)geboden heeft, heel Zijn Woord. Níet verwarren met de 10 geboden!)

23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.
24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.

Praktisch liefhebben in de Bijbel, is dienen. Als wij ranken zijn, zouden wij de Wijnstok dienen. Als wij Zijn ranken zijn, zouden wij leven in afhankelijkheid van Hem. Als wij leven in afhankelijkheid van Hem, zouden wij Zijn Woord niet kwijtraken. Dan zouden Zijn Woorden ín ons blijven. ‘Als je Mij liefhebt, bewaar je Mijn Woord’. Bewaren in de zin van ‘in acht nemen’, oftewel ‘behouden’. Als we van Hem houden, zouden we leven vanuit Zijn Woord.

Liefde voor Zijn Woord

‘Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet’. De liefde voor de Heere Jezus Christus komt dus vooral tot uiting in de liefde voor het Woord van God. En dat blijkt behoorlijk tegen te vallen onder de Christenen. Zonder oordeel, want ik ben zélf pas Bijbel gaan lezen toen ik veertig jaar was. Terwijl ik me in de tijd ervoor wél een Christen noemde. Een veel gehoord excuus om Zijn Woord niet te gaan lezen of bestuderen is; ‘dat is veel te moeilijk voor mij’, of ‘ik heb daar geen tijd voor’. Maar wanneer er geen belangstelling is voor het Woord, kan er geen Vruchtgedragen worden. En dat is een keuze.

Je zult in Zijn Liefde blijven, als je Zijn Woorden bewaart

Johannes 15
9 Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde.
10 Indien gij Mijn geboden (= Woorden) bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

Hoe blijven wij dus in de praktijk in de Liefde van de Heere? ’Indien gij mij liefhebt, bewaart Mijn Geboden, oftewel Mijn Woord’. Dit staat dus in zowel Johannes 14, als in Johannes 15, maar ook in Johannes 16 en zelfs in Johannes 17. De Heilige Geest helpt iedereen die nieuwsgierig is naar Zijn Woord. Degenen die Zijn Waarheid zoeken, zullen deze altijd vinden. ‘Te moeilijk’, is dan ook geen excuus.

1 Timotheüs 2
3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;
4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der Waarheid komen.

Vruchtbare Werken en dode werken

Vruchtbare Werken zijn werken ter Ere van God. ‘Vruchtbare Werken’ worden in de Bijbel ook ‘ Goede Werken’ of ‘Werken des geloofs’ genoemd. Vruchtbare werken zijn geen werken die God verwacht van de mens; het zijn geen verplichte werken. Goede werken zijn werken die voortkomen uit geloof. Het zijn vruchtbare werken. Werken die voortkomen uit de gelovige omdat zijn hart gevuld is met het Woord van God. Het zijn Werken die de Geest in en door de gelovige mag bewerken. Naar de mate waarin de Geest Zijn Werk mag doen, naar die mate ontvangt men straks Loon.  Dode werken zijn werken ten behoeve van jezelf (oude mens), de oude Schepping, of ten behoeve van de Wet. Deze werken leveren niets op, oftewel, dragen geen Vrucht.

Titus 3
8 Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen ervoor zorgen, om goede werken voor te staan te bevorderen; de gelovige zou de Geest Zijn Werk laten doen deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen. 

Hebreeën 9
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?

Geloof zonder Vruchtbare Werken is dood

Jakobus 2
26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. 

Jakobus schrijft over deze Vruchtbare Werken van het geloof. Hij zegt dat als er geen goede Werken voortkomen uit het geloof, het geloof dood is. Oftewel; dan is het hart van de gelovige niet gevuld met Zijn Woord. Dan laat de gelovige de Geest niet in en door zich werken. Dus tegenover Goede Werken staan dode werken. Alleen de nieuwe mens in Christus kan Vruchtbare Werken voortbrengen, door in de Wijnstok te blijven. Het is belangrijk om in God te blijven, dus verbonden met Hem.

Dienstknechten

Wij zijn dus dienaren van het Nieuwe Verbond der Genade. Alle gelovigen zijn dienstknechten oftewel doulos; slaven. De Heere heeft ons duur gekocht. De Heere geeft Zijn dienstknechten wat te doen. Hij geeft Zijn dienstknechten verantwoordelijkheden in dit aardse leven. Achteraf komt daar de afrekening van, bij de Rechterstoel van Christus oftewel bij de Opname van de Gemeente. Naar de mate waarin wij de Heere Zijn Werk in en door ons hebben laten doen, naar die mate zullen wij straks Loon, oftewel Erfenis, ontvangen. Dus naar de mate van Vruchtbare Werken komt er een beoordeling. Geen ver-oordeling,

Geen interesse in het Woord

Als je geen belangstelling hebt voor het Woord, de Bijbel, dan ben je niet in gemeenschap met Christus, en kun je dus niet Vruchtdragen. Je bent dan kind in geloof. Zonder het Woord van God, heb je een mager geloofsleven. Het geloof zal groeien door in de Bijbel te lezen en te bestuderen. Het is noodzakelijk om de Wil van God te leren kennen. Het is noodzakelijk om jouw positie ten opzichte van Hem te kennen. In het Hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 komt de Heere er nog een keer op terug. Daarin staat dat een Bijbels kenmerk van een gelovige is, dat hij het Woord van God bewaart in zijn hart. En uit dat geloof probeert te leven.

Johannes 17
6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve (de gelovigen uit de wereld worden door de Vader aan de Zoon gegeven) gegeven; en zij hebben Uw Woord bewaard.

Het zal u geschieden

Johannes 15
7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren (= vragen), en het zal u geschieden.

Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven’, is een wederzijdse verbintenis. Deze verbintenis is wederkerig, dus van beide kanten. Dat houdt in dat wij een verlangen zouden hebben om in de Heere te blijven. Dat drukt zich uit in het feit dat de Liefde in ons blijft, en werkt. Dat houdt in dat Zijn Woord in ons blijft, en werkt. Dat wij leven vanuit geloof in Zijn Woord. En dan staat daar achter; ‘zo wat gij wilt, zult gij begeren (= vragen), en het zal u geschieden’. Dit heeft met bidden, en gebedsverhoring te maken.

Leerling en volgeling van Christus

Johannes 15
8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.

Het woord ‘discipel’ wordt in de Evangeliën en in Handelingen gebruikt. Daarna kom je het niet meer tegen. In de Brieven van Paulus wordt meer, ‘broeders’, of ‘gelovigen’ gebruikt. Het woord discipel heeft, vanuit de Statenvertaling, de strekking van ‘iemand die een leerling, of volgeling is’. Wij zouden dus onderwijs krijgen van de Heere Jezus Christus, en wij zouden Hem daarin navolgen. Want een discipel betekent een leerling, en een volgeling.

Andere kenmerken van een discipel

Johannes 8
30 Als Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem.
31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen;

Wat is dus het kenmerk van een waarachtige discipel? Dat hij in Zijn Woord blijft. De Joden vonden de tekenen en de woorden van de Heere wel prachtig, dat zagen zij wil zitten. In die zin wilden zij Hem wel volgen. Wellicht was Hij Degene Die beloofd was. Maar zich persoonlijk aan Hem toevertrouwen, was een stap te ver. Maar daaruit blijkt of je Hem daadwerkelijk gelooft en vertrouwt. Daaruit blijkt of je in Zijn Woord blijft. Dus ook hier in Johannes 8 staat nóg een keer dat je een volgeling bent als Zijn Woord in je blijft.

Nog meer kenmerken

Johannes 13
34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt.
35 Hieraan zullen zij allen bekennen (= weten), dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.

Deze verzen zijn hetzelfde als waar we mee begonnen in Johannes 15; ‘in Mijn Liefde blijven’. Wat is dus een kenmerk van een oprecht discipel? Dat hij liefde heeft voor zijn medegelovigen, en dat hij trouw is aan het Woord. Doordat de Liefde van God in je woont, kun je je medegelovigen liefhebben. Dat is alleen mogelijk met de nieuwe mens in Christus, en is vanzelfsprekend ‘een leerproces’.

Het zal geschieden wat gij zult begeren?

Johannes 15
7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren (= vragen), en het zal u geschieden.

Je mag hier dus zeker niet het tweede gedeelte van het vers uitlichten, en dat verheffen tot Waarheid! Want het eerste gedeelte laat zien dat er wél voorwaarden aanzitten. Soms wordt er dan ook nog achter aangeplakt; ’Bidt en u zal gegeven worden’. Maar let erop dat deze zinnen in een bepaald verband gebruikt worden. Je kunt deze zinnen niet zomaar loshalen. Het héle verband is; ‘ Vruchtdragen, in de Heere blijven, in de Liefde blijven, en dat de Woorden van de Heere in ons blijven. En als dát allemaal het geval is, dán staat er; ‘zo wat gij wilt, zult gij begeren (=vragen), en het zal u geschieden’

LEES VERDER IN DE PDF BIDDEN NAAR ZIJN WIL PDF

Bidden naar Zijn Wil

Bidden naar Zijn Wil

Reageren