Gebed

Is bidden noodzakelijk? Hoe vaak zouden wij bidden? Kun je voor anderen bidden? Wordt gebed verhoord?

Gebed

Wat staat er over gebed in de Bijbel? Gebed in de Bijbel is moeilijk te omschrijven. Er is geen pasklare definitie voor. Het is een heel breed onderwerp. In het algemeen is gebed een spreken tot of met God. Maar daarmee is lang niet alles gezegd. Vaak is spreken met God een vragen aan God. Maar een verlanglijstje aan de Heere voorleggen is geen communicatie. Praten is niet altijd communiceren. Voor communiceren zijn twee partijen nodig. Is God überhaupt toegankelijk voor mensen? Mensenhanden heeft Hij immers niet nodig. Er staan diverse woorden voor bidden in de grondtekst. ‘Bidden’ heeft veel synoniemen; verzoeken, bij iemand te rade gaan, vragen, een beroep op iemand doen, smeken. Allemaal woorden met dezelfde strekking. Leven is gemeenschap. Leven is verbonden zijn. Je kunt zeggen dat leven in het algemeen communiceren is. Communicatie is wezenlijk voor het menselijk bestaan.

Aanroepen van de Naam van de Heere

Het ‘aanroepen van de Naam des Heeren’ is de meest oorspronkelijke uitdrukking voor bidden. God heeft Zich bekend gemaakt met ‘Jehova’, wat vertaald is met ‘Heere’. God zei; dít is Mijn Naam. ‘Ik ben die Ik ben’ oftewel Jehova. Bidden, het aanroepen van de Naam des Heeren, is het zoeken van contact met God. In deze Bedeling verbergt de Heere Zich voor de wereld; de Verborgenheid. Maar vanaf Adam tot Christus was God bereikbaar. Hij maakte Zich bekend aan diverse mensen en volkeren.

Genesis 4
25 En Adam bekende wederom zijn huisvrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Seth; want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Habel; want Kaïn heeft hem doodgeslagen.
26 En denzelven Seth werd ook een zoon geboren, en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men den Naam des HEEREN aan te roepen.

Altaar

Genesis 12
7 Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem verschenen was.
8 En hij brak op van daar naar het gebergte, tegen het oosten van Beth-el, en hij sloeg zijn tent op, zijnde Beth-el tegen het westen, en Ai tegen het oosten; en hij bouwde daar den HEERE een altaar, en riep den Naam des HEEREN aan.

Genesis 13
4 Tot de plaats des altaars, dat hij in het eerst daar gemaakt had; en Abram heeft aldaar den Naam des HEEREN aangeroepen.

Overal waar Abraham zich vestigde, bouwde hij een altaar voor de Heere. Een altaar staat typologisch voor dienst en onderdanigheid. Abraham diende de Heere en stelde zich beschikbaar. Het bouwen van een altaar en het aanroepen van de Heere horen bij elkaar. Er wordt eerst een altaar gebouwd en daarna roept men de Heere aan. De communicatie met de Heere is vanuit onderwerping aan Hem. Onderwerping is in gemeenschap, in verbondenheid, leven met de Heere. Abraham leefde in verbondenheid met de Heere. En vanuit die positie riep hij de Naam des Heeren aan. Het aanroepen van de Naam des Heeren is bidden. Al wie de Naam van de Heere aanroept, zal zalig worden betekent hetzelfde als bidt en u zal gegeven worden. Het eeuwige leven welteverstaan.

IJdellijk

Exodus 20
7 Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk (leeg, ongegrond) gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.

Een ijdellijk gebruik van de Naam des Heere. Dat betekent dat men zich dan niet onderwerpt  aan Hem. Als men de Heere niet wil dienen, wordt Zijn Naam ijdellijk gebruikt. Zo is er in de Bijbel ook een ‘verkeerd’ bidden oftewel ‘kwalijk’ bidden.

Verkeerd

Verkeerd bidden is bidden met de verkeerde instelling. Als men zich niet onderwerpt aan de Heere. Bidden zonder onderwerping aan Hem is niet mogelijk. God wordt vaak misbruikt in gebed. Bijvoorbeeld als het gebed alleen over de vrager gaat. Als we in het dagelijks leven iemand om hulp vragen, dan gaan we ervan uit dat diegene geschikt is om die hulp ook daadwerkelijk te bieden… Ik kan het zelf niet, wie helpt mij? De vrager zou dit altijd in alle onderwerping en nederigheid vragen, want anders is het een bevel! Dus degene die men iets vraagt, zou men in ere houden. Zonder arrogantie. Anders wordt het niks en komt er geen hulp. Dit is bij bidden net zo. Daarom gaat bidden tezamen met een altaar. Vanuit een dienende functie. Wij zouden 24 uur per dag in dienst staan van de Heere. Wij zouden een leven lang onze lichamen stellen ‘tot een levende en Gode welbehagelijke offerande’. (Romeinen 12)

Jakobus 4
1 Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren?
2 Gij begeert, en hebt niet; gij benijdt en ijvert naar dingen, en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt.
3 Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt.

Bidden is breder

1 Thessalonicenzen 5
16 Verblijdt u te allen tijd.
17 Bidt zonder ophouden.
18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

2 Timotheüs 1
3 Ik dank God, Wien ik diene van mijn voorouderen aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag;

Het woord gebed of bidden is veel breder dan alleen in onderwerping tot of met God spreken. Het woord gebed en bidden wordt in de Bijbel gebruikt voor ‘in gemeenschap leven met God’. Leven in voortdurende communicatie met God. Vrede hebben bij God en met Hem verzoend zijn. Eén Plant met Hem zijn en de Goddelijke natuur en de Heilige Geest deelachtig zijn, is met Hem verbonden zijn. Dat is communicatie met God en is dus bidden. Bidden is een levenswijze. Bidden is leven in onderwerping en afhankelijkheid en in gemeenschap met de Heere. De Heere dienen en leven in verbondenheid met Hem. Dat is bidden. En daarom zouden wij bidden zonder ophouden. Net zoals Abraham de Heere diende en in gemeenschap leefde met Hem; hij sloeg immers zijn tent op. Uit geloof.

Gebed is altijd tot eer van God

Alle gebed zou aanbidding zijn. Tot eer van God. Lofprijzing. Als je iemand om hulp vraagt, zou je diegene moeten erkennen. Gebed in het algemeen gaat uit van de erkenning dat wij aan God ondergeschikt zijn. Dus zowel in woorden als daden zouden wij bidden in onderdanigheid en onderwerping aan de Heere. Niet mijn wil maar Uw Wil geschiede. De Heere Jezus heeft ons dit voorbeeld van gehoorzaamheid en onderdanigheid aan de Vader gegeven.

Mattheüs 26
42 Wederom ten tweeden male heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede!

Hebreeën 5
7 Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze.

(De Heere Jezus heeft gebeden geofferd. Hoewel het een vragend gebed was, om redding uit de dood, wordt dit gebed als offer benoemd, omdat het in onderwerping is. Dit gebed is verhoord geworden uit vreze. ‘Vreze’ is ‘zich onderwerpen aan’).

8 Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden.

 Lees verder in de PDF Gebed_pdf

Gebed

Tags: