Typologie in de natuur; Gerst en Wijnstok

Typologie in de natuur; Gerst en Wijnstok

Deze studie gaat over de tweede en derde vrucht van Deuteronomium 8. Het is raadzaam eerst de twee voorgaande studies over typologie te lezen (Typologie in de Bijbel en Typologie in de natuur; Tarwe) voordat je begint aan Typologie in de natuur; Gerst en Wijnstok. De tweede en derde vrucht van Deuteronomium 8.

Gerst

Deuteronomium 8
7 Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepten, die in dalen en in bergen uitvlieten;
8 Een land van tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgebomen, en granaatappelen; een land van olierijke olijfbomen, en van honig;

De principes die van toepassing zijn op de tarwe, zijn ook van toepassing op de gerst. Gerst is, net als tarwe, de uitbeelding van Christus. Gerst is, net als de tarwe, de uitbeelding van de individuele mens; de zondaar, die moet sterven en opstaan. Net zoals de Heere Jezus Christus tot zondaar gemaakt is, moest sterven en opstaan om Vrucht te dragen. Maar gerst heeft te maken met Kracht en Macht. In Israël oogst men eerst de Gerst, hoewel het Tarwe eerder gezaaid wordt. Ná de Gerst, wordt de Tarwe geoogst, en daarna de druiven.

Gerst in het Hebreeuws

Shorah  =   Gerst
Sha-ar   =   Vorst; Machthebber; Poort; Bedenken
Sarah    =   Vorstin; de vrouwelijke machthebber
She-ir   =    Haar; Harig; bijnaam van Ezau

Gerst ziet er bijna hetzelfde uit als tarwe. Gerst is als een tar­wekorrel, met daarop een lange haar. Dit zit eigenlijk al in het Hebreeuwse woord voor gerst opgesloten! De woorden ‘gerst’ en ‘haar’, zijn in wezen hetzelfde. Gerst is een beeld van de individuele mens, maar dan als machthebber. Tarwe is een type van de zondaar, de mens in het algemeen. Gerst is een type van de Mens, Die verantwoordelijkheid en Heerschappij draagt. Gerstebrood is de Heere der Heeren en de Koning der Koningen.

Poort

Het rijtje Hebreeuwse woorden heeft fundamenteel één betekenis: regeren oftewel macht uitoefenen. Het lijken allemaal heel verschillende woorden, maar Bijbels gezien staan ze voor hetzelfde. Sha-ar is poort. Een poort bewaakt de in- en uitgang van een stad. In de poort zetelt ook het stadsbestuur. Dit heeft dus met macht uitoefenen te maken. (Lot zat in de Poort van Sodom. Boaz moest wat regelen in de Poort. Simson lichtte de poort uit Gaza, en legde ze voor Hebron).

Bedenken

Sha-ar betekent bedenken, denken, gedachten. Heeft denken dan met regeren of macht uitoefenen te maken? Jazeker; het kunnen denken, is feitelijk de macht van de mens. Een mens zonder verstand, is een ‘niemand’. Het denken en de gedachten van de mens, geeft uitdrukking aan het feit, wie die persoon eigenlijk is.

Haar

She-ir betekent ‘haar’. She-ir zit in het woord sha-ar, dat machthebber betekent. Haar is in de Bijbel een type van kracht en macht. Denk aan Simson, hij is een type van de Heere Jezus Christus. Zijn haar was een beeld van zijn macht en kracht. Zijn heerschappij zat ‘m in zijn haar. Toen zijn haar werd afgeknipt, ontnam men hem zijn kracht. Door het knippen van het haar, was de vorst zijn macht kwijt. Een beeld van Christus in Zijn eerste Komst.

Richteren 16
17 Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart, en zeide tot haar: Er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireër Gods van mijn moeders buik af; indien ik geschoren wierd, zo zou mijn kracht van mij wijken, en ik zou zwak worden, en wezen als alle de mensen.

Zoals een schaap stil is bij zijn scheerders

Jesaja 53
7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

Zoals een schaap stil is bij zijn scheerders, deed Hij Zijn Mond niet open. Dit is een beeld van de kruisiging en dood van de Heere Jezus. Toen de Heere Jezus stierf, werd Hij van Zijn Kracht, Macht en Heerschappij ontdaan. Maar na Zijn Opstanding spreekt Zijn haar weer over Macht, Kracht en Koningschap. Het Hebreeuwse woord ‘she-ir’, wordt vertaald met ‘haar’, maar ook met ‘wol’. Het knippen van het haar van Simson, is hetzelfde als het scheren van het schaap in Jesaja.

Witte wol

Daniël 7
9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed wit was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur.

Openbaring 1
14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een vlam vuurs;

Wit haar spreekt over reinheid, volmaaktheid en rechtvaardigheid. Hoofdhaar is de uitdrukking van iemands denken, zijn overleggingen, zijn oordelen; de kracht van het denken. Dus haar als witte wol, is de uitdrukking van iemand die rechtvaardig oordeelt. Dat is God Zelf!! In de Bijbel komen wollen kleding, en zuivere of witte wol regelmatig voor. We weten nu dat het een verwijzing is naar Christus! Witte Wol is het tegenovergestelde van karmozijn (onuitwisbaar rood). Rood = Adam = de zondenatuur van de natuurlijke mens.

Haar op het menselijk lichaam

Haar spreekt in de Bijbel dus over kracht en macht. Op het menselijk lichaam staat ook haar. Haar op het hoofd = de kracht van het denken. Haar om de mond = de kracht van het spreken, de macht van het woord. Haar op armen en benen = de kracht van handelen en wandelen. Schaamhaar = spreekt over de potentie en over het vruchtbaar zijn.

Niet één haar zal verloren gaan

Mattheüs 5
36 Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken;

Lukas 21
17 En gij zult van allen gehaat worden om Mijns Naams wil.
18 Doch niet één haar uit uw hoofd zal verloren gaan.

Typologisch hebben we zoveel haar op ons hoofd staan, omdat we zoveel gedachten hebben. En niet één haar zal verloren gaan. Geen enkele gedachte van de nieuwe mens, geen enkele gedachte vanuit geloof, met betrekking tot onze Priesterlijke dienst, zal verloren gaan. En zal straks door de Heere dan ook beloond worden. Witte haren spreken van reinheid en volmaaktheid. Zwart haar staat, in Mattheüs 5, voor de gedachten van de natuurlijke, oude mens.

De tweede Adam

De Tarwekorrel, is een type van de tweede Adam. De Gerstekorrel is een type van de tweede Adam, be­kleed met alle Heerschappij. De tweede Adam, de opgestane Christus, is geschapen om te heersen in de toekomende eeuwen. En hoewel de Heere Jezus tot deze wereld kwam, om als het Tarwegraan te sterven, ging het toch veel meer om Gerst. Gerst als type van Zijn Koningschap en Heerlijkheid, na Zijn Opstanding.

1 Korinthe 15
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

Vijfduizend mannen in het gras

Johannes 6
9 Hier is een jongsken, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes; maar wat zijn deze onder zo velen?
(dat Jongsken is een type van de Heere Jezus Christus. Hij is de Jongeling; de Eersteling van de Nieuwe Schepping; Christus stond als eerste op uit de dood)
10 En Jezus zeide: Doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent vijf duizend in getal. (nederzitten is vanuit de Rust van het Nieuwe Verbond geestelijk voedsel tot je nemen. Gras is een beeld van het oude leven; het leven van de natuurlijke mens. Zitten op het gras; als wij het Woord van God tot ons nemen, gaat dit ten koste van ons eigen ik. Vijfduizend man verwijst naar de Gemeente)

11 En Jezus nam de broden, en gedankt hebbende, deelde Hij ze den discipelen, en de discipelen dengenen, die nedergezeten waren; desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden.
12 En als zij verzadigd waren, zeide Hij tot Zijn discipelen: Vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga.
13 Zij vergaderden ze dan, en vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebroden, welke overgeschoten waren dengenen, die gegeten hadden.

Vijf gerstebroden

Gerst spreekt over macht hebben, en koningschap. Vijf spreekt in de Bijbel altijd over geestelijke, verborgen en daardoor onzienlijke dingen. Vijf gerstebroden zijn hier dus een type van het verborgen Hemelse Koninkrijk van Christus. Het Brood en dus het Leven van dit Jongske is ongezuurd. Het Pascha was immers nabij. Het Brood is typologisch het Woord, het Leven van Christus. Hij geeft Zijn Levend Brood aan de discipelen (later de apostelen) en via de discipelen wordt Zijn Brood gegeven aan al de Zijnen.

Het ongelovige Joodse Volk

Het Volk Israël was door God uitverkoren om in Zijn Priesterlijke dienst te staan. Zij zou het Woord verspreiden onder de volkeren. Zij heeft de Heere echter twee keer verworpen. De Gemeente, Zijn Lichaam, heeft haar plaats ingenomen. De Heere heeft nu een Hemels Koninkrijk met een Hemels Volk, de Gemeente. Straks, bij Zijn Wederkomst, zal ook het Volk Israël wedergeboren worden. Dan zullen zij, samen met de Heere, het geopenbaarde Koninkrijk op aarde regeren. Dit alles wordt uitgebeeld in de twaalf manden gerstebrood.

LEES VERDER IN DE PDF TYPOLOGIE IN DE NATUUR; GERST EN WIJNSTOK_pdf

Typologie in de natuur; Gerst en Wijnstok

Typologie in de natuur; Gerst en Wijnstok

Reageren