Ik ben de Goede Herder, Ik ben de Deur

Ik ben de Goede Herder, Ik ben de Deur

Johannes 10 : 1-5
1 Voorwaar, voorwaar zeg Ik (de Heere Jezus Christus) ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar.
2 Maar die door de deur ingaat (de Heere Jezus), is een (staat niet in de grondtekst) herder der schapen.
3 (voor) Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit.
4 En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen.
5 Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden (wegvluchten); overmits zij de stem des vreemden niet kennen.

6 Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden (begrepen) niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak. (Gelijkenissen verbergen bepaalde Waarheden.)
7 Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.
8 Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.
9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.
10 De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.
11 Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.

De gelijkenis van de Goede Herder

Ik ben de Goede Herder, zegt de Heere Jezus. Deze uitspraak is bij elke gelovige bekend. Hij is de Herder en wij zijn de schapen. Hij, Die de Deur ingaat, is Herder van de schapen. Alleen de Heere Jezus Christus kan de Deur door. De Deurwachter doet de Deur open. Dit is beeldspraak. Waar het hier wérkelijk over gaat, is nieuw Leven. En om nieuw leven te ontvangen, moet je wedergeboren worden. De Deur door naar het Nieuwe Verbond der Genade, de Deur door naar de nieuwe Schepping.

De natuurlijke mens verbeteren, is onmogelijk

Het streven van de kerken en eigenlijk van iedere religie, is om de mensheid zichzelf te laten verbeteren en te bouwen aan een betere wereld. Maar dit zal nooit lukken, omdat het onmogelijk is. Want dit bestaan zakt altijd in en eindigt met de dood. (Zie studie ’wat is erfzonde’.)

Er is maar Eén Weg ten Leven

De Bijbel leert dat het anders kan, en ook anders moet. Want de Heere Jezus zegt; Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de Ware Levende Weg. Híj is de Opstanding en het Leven. Er is maar één Weg ten Leven, en dat is via de Heere Jezus Christus. Hij is het Brood des Levens, Hij is de Goede Herder, Hij is de Deur.

De Deur door

Johannes 10
2 Maar die door de deur ingaat (de Heere Jezus), is een (staat niet in de grondtekst) Herder der schapen. (de Heere Jezus Christus)
(voor) Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit.

In de tijd dat de Heere Jezus op aarde leefde, was een stal, oftewel schaapskooi, in de buitenlucht. Het was een soort ommuurde ruimte van opeen gestapelde stenen, met een opening als deur van de ‘stal’. De Herder zou, volgens vers twee, door een deur ingaan. Maar de deur was dicht. Sterker nog; er was geen deur. Oftewel als de deur dicht is, is er geen doorgang. En kun je er niet door. De deur is niet de plank in het gat, maar is het gat zélf. Als de deur dichtzit, kun je er niet door. Typologisch; men wil een betere wereld, maar kan die niet bereiken. Men wil ontsnappen aan de zonde en het verderf en aan de dood, maar hoe?

Ik ben de Deur

‘Ik ben de Deur’, is hetzelfde als ‘Ik ben de goede Herder’. Dat maakt geen verschil. Voor Hem, de Herder, deed de Deurwachter open. Iemand heeft die deur opengezet. Het is Bijbelse beeldspraak. Het gaat over een deur uit de oude Schepping naar een nieuwe Schepping. Een deur uit het Oude naar het Nieuwe Verbond. Een deur uit de dood naar het Leven. De Heere Jezus Christus is niet de deur van de stal, maar Hij is de Deur van de schapen! En voor zover er nog schapen in die stal zitten, moeten ze uit die stal, en uit dat systeem.

God is de Deurwachter

God heeft die deur opengezet voor de Heere Jezus Christus, want God heeft Hem opgewekt uit de dood. Hij heeft Hem uitermate Verhoogd, en een Naam gegeven boven alle namen. Hem is alle macht gegeven. De Heere Jezus Christus is de Eerste die door die Deur is gegaan. En dat is ook de enige mogelijkheid om verlost te worden uit deze gammele wereld. Deze oude Schepping is in zichzelf tot niets goeds in staat. De oplossing is de Opstanding van de Heere Jezus Christus.

De Heere Jezus Christus is de Levende Deur

Die door de deur ingaat, is Herder der schapen. De Heere Jezus werd pas de Goede Herder nádat Hij eerst, via de dood, de deur van deze oude Schepping was uitgegaan. Deze deur heeft Hij vervolgens achter Zich dichtgetrokken. En op grond daarvan, heeft God de Vader, de deur van het graf voor Hem geopend.

Nieuwe Schepping

God heeft vanaf het begin gezegd dat Hij een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde zou maken. Deze oude Schepping fungeert als ‘moeder’ voor die nieuwe Schepping. Momenteel is heel de Schepping in barensnood. De oude Schepping zal in fasen een nieuwe Schepping voortbrengen. Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag. Dat is een proces. En het begin daarvan, ligt in de Opstanding van Christus. Hij is de Eerstgeborene van die nieuwe Schepping. De Heere Jezus Chsristus is de Erfgenaam en Eersteling en is door God gesteld tot Hoofd van de schapen.

Romeinen 8
22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.

De schapen gaan samen met de Heere Jezus Christus door de Deur

Johannes 13
36 Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, waar gaat Gij heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen; maar gij zult Mij namaals (= later, ná Zijn Opstanding) volgen. (De Heere Jezus Christus ging als eerste de deur door, daarna konden de schapen Hem volgen.)

Voor Hem, de Eersteling, stond de deur wijd open. En daardoor ook voor degenen die Hem willen volgen. De Heere Jezus Christus roept Zijn schapen bij hun naam zodat zij, samen met Hem, eerstelingen van de nieuwe Schepping en mede-erfgenamen zijn. Hij roept alleen degenen die in Hem geloven. Vervolgens leidt Hij ons uit deze tegenwoordige boze wereld. Hij trekt ons uit wereldse en Godsdienstige systemen. Hij brengt ons in het Koninkrijk. De schapen horen Zijn stem. Zij geloven Hem en Zijn Woord, en zij volgen Hem. En daardoor krijgen zij deel aan al Zijn Zegeningen.

De Goede Herder stelt zijn leven voor de schapen

1 Johannes 3
16 Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. (ook wij zouden ons leven wijden aan de opbouw van de Gemeente)

Dit vers heeft niks te maken met de dood van de Heere Jezus. Want wat heeft de kudde aan een dode Herder?? Het betreft hier het nieuwe Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. De Goede Herder werd Hij immers pas in Zijn Opstanding, nadat Hij door de Deur gegaan is. Hedentendage leeft Hij ten behoeve van Zijn Schapen. Hij weidt hen. Hij stelt Zijn Leven voor hen. Dát is Zijn tegenwoordige Werk.

De Goede Herder is Hogepriester

Hij is momenteel Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade en in die hoedanigheid reinigt Hij Zijn Volk, de Gemeente, en verzoent Hij ons met God. Op die manier maakt Hij ons bekwaam om God te kunnen dienen. Dit heeft de Heere Jezus Christus aan Zijn Vader beloofd. Hij geeft hedentendage vrijwillig Zijn Leven voor de schapen; Hij heeft Zich in dienst gesteld van de schapen en daarmee in dienst gesteld van de Vader. De Hogepriester doet een Werk aan ons. De Heere Jezus Christus ziet (nog) af van Zijn Troon op aarde.

Hebreeën 13
20 De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments
(de kruisiging was onder het oude Testament), uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus,
21 Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

De Heere Jezus Christus heeft momenteel de functie van Hogepriester

Psalm 22
26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente; ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrezen
. (= ontzag hebben voor Hem)

De Heere Jezus heeft tegen God de Vader gezegd; als U mij redt uit de dood, dan zal ik Uw Naam lof verkondigen onder de Gemeente. Als God de banden van de dood zou losmaken, zou de Heere Jezus Christus Zijn Geloften inlossen. Bij Zijn Opstanding zou Hij, als Hogepriester, Zijn Lichaam, de Gemeente, in aanbidding aan God offreren. Hij zou degenen die de Vader aan Hem gegeven heeft, (voor Zijn Geloof en Gehoorzaamheid tot in de dood), samen met Zichzelf, ten dienste stellen van de Vader. En dat is exact wat een Goede Herder doet. Hij stelt Zijn Leven voor Zijn Lichaam, de Gemeente. De beeldspraak in Johannes 10 komt helemaal overeen met het Hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17.

Lees verder in de PDF Ik ben de Goede Herder, Ik ben de Deur_PDF

Ik ben de Goede Herder, Ik ben de Deur

Reageren