Wat maakt ons Christen?

Wat maakt ons Christen? In de wereld denkt men vaak dat Christenen saaie, kleurloze, mensen zijn. Ze mogen weinig, en moeten veel. Een hoed op naar de kerk. De verplichting van biechten, en gedoopt worden. Geen sex voor het huwelijk. Uitbundige feesten en festivals bezoeken mag niet. Geen Harry Potter lezen, of met Halloween meedoen. Iedere zondag naar de kerk. Vrijwilligerswerk doen etc, etc. Maar Christen zijn betekent niet dat er allerlei verboden, en verplichtingen, en regels, en wetten zijn! In deze studie gaan we kijken wat de Bijbelse kenmerken zijn van een Christen.

Bij welke kerk hoor je?

Als het zo uitkomt, en ik vertel dat ik gelovig ben, en tijd besteed aan het bestuderen van de Bijbel, dan wordt er steevast gevraagd: ‘Bij welke kerk of gemeente hoor je? Ben je Rooms Katholiek, of Baptist, ben je Hervormd of Gereformeerd’? Als ik er dan nog bij vermeld dat ik Bijbelstudies op een site plaats, wordt het schijnbaar nóg ingewikkelder. ‘Waar gaat dat dan van uit? Word je daarvoor betaald? In opdracht van wie doe je dat dan?’ Deze laatste vind ik zelf wel erg grappig 😉

Hokjes

Wij mensen plaatsen onze medemens graag in een hokje. We plakken graag labels op elkaar. Een volledig oordeel over de medemens wordt binnen dertig seconden geveld. Komt deze hokjesmentaliteit ook in de Bijbel voor? Ziet God ons ook op deze manier? Vraagt Hij ons straks, staande voor de Rechterstoel: ‘Bij welke kerk hoorde je? En ging je regelmatig naar de dienst?’ Nee, gelukkig niet. De Heere zal ons straks wel vragen: ‘Heb je Mijn Woord geloofd? En heb je Mij gediend?’

Romeinen 14
10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.

2 Korinthe 5
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed (Goede Werken, Vruchtbare Werken), hetzij kwaad. (dode werken, eigen werken)

De Gemeente, het Lichaam van Christus

Volgens diverse geloofsbelijdenissen kunnen we op een deftige manier antwoord geven op de vraag ‘bij wie we horen’. ‘Ik behoor tot de enige algemene heilige Kerk’, of ‘Ik geloof één heilige algemene Christelijke Kerk’. Naar Bijbelse begrippen horen wij bij de Gemeente, het Lichaam van Christus. Dat is wat de Bijbel zegt. De Gemeente is de groep gelovigen vanaf de Opstanding van Christus, tot aan Zijn Wederkomst. Christus is daar het Hoofd van. Ongeacht of die leden van Zijn Lichaam wel of niet naar een kerk gaan. Een kerk is een werelds instituut, met menselijke regels. Geloof zit in je hart.

Kolossensen 1
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

1 Korinthe 12
27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.

Wij horen niet bij het wereldwijde Christendom

Alle gelovigen kunnen gewoon volstaan met:  ‘Ik ben een Christen.’ Dat is een Bijbels antwoord. Wat is een Christen volgens het woordenboek? Hoe kijkt men in de wereld aan tegen het begrip ‘Christen’. Er zijn diverse antwoorden te vinden, ik noem er twee; ‘Belijder van de Christelijke godsdienst, het Christendom, in één van zijn vormen’ en ‘iemand die overeenkomstig de leer van Christus leeft, en handelt’. Deze tweede omschrijving is een goede omschrijving. Behoren wij tot die hele grote groep van het Christendom? De wereldwijde religie van het Christendom? Nee, daar horen wij niet bij. Wij horen bij Christus.

Het geloof is uit het gehoor

Johannes 5
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

Iemand die overeenkomstig de Leer van Christus leeft en handelt. ‘Iemand die mijn Woord hoort, en gelooft, en Hem Die Mij gezonden heeft’, daar gaat het om. Horen is gehoorzamen, namelijk geloven, en het geloof is uit het gehoor.

Romeinen 10
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

Buiten de wereld

Godfried Bomans had eens een hele scherpe opmerking over wat een Christen is. Hij zei: ‘Een ware Christen is even on-maatschappelijk als een misdadiger.’ Nu zijn wij natuurlijk geen misdadigers, maar in zekere zin zijn we zijn wel on-maatschappelijk. Deze maatschappij is niet onze wereld. We zijn wel ín de wereld, maar niet ván de wereld. Wij horen bij een Hemels Vaderland. De Heere Jezus Christus heeft ons uít deze duistere wereld getrokken, en overgezet in het Hemelse Koninkrijk. Het Koninkrijk dat zich straks zal uitbreiden over de hele aarde. Wij zijn vreemdelingen en bijwoners in deze wereld, maar wel met een taak. (zie ook de studie ‘Buiten de wereld’)

Kolossenzen 1
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;

Efeze 2
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Priesters

1 Petrus 2
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

Kolossenzen 3
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Wij zouden leven uit het geloof, en het Woord van God aan geïnteresseerden voorhouden. Dat is onze priesterlijke taak. Aangezien de Heere Jezus Christus momenteel Hogepriester van het Nieuwe Verbond is, zijn wij, als Zijn Lichaam, ook priesters. Sinds het Joodse Volk Christus afwees, zijn de Woorden van God aan de Gemeente toevertrouwd. Wij zouden ons vooral richten ‘op de dingen die Boven zijn’. (zie ook de studie ‘Wat doet Christus in onze dagen?’)

Geen garantie voor een happy leven hier op aarde

Een Christen zijn, is geen garantie voor een aangename wandeling naar de Hemel. Een Christen heeft geen garantie op een happy en leuk leven hier op aarde. Vaak is er miskenning en lijden op je pad, omdat de wereld je niet erkent als kind van God. Gelovigen zijn in de minderheid. Gelovigen worden vaak niet serieus genomen, er wordt meewarig over hen gedaan. De Heere Jezus vroeg niet voor niets of Hij bij Zijn Wederkomst nog geloof zal vinden. Wat zegt de Bijbel over Christenen? Staat er in Zijn Woord ‘wat ons tot Christen maakt’?

Lukas 8
8 Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?

Christianos

Het woord ‘Christen’ komt maar drie keer voor in de Bijbel. In de Griekse grondtekst is dat het woord ‘Christianos’. ‘Christos’ betekent Christus en ‘ianos’ betekent ‘behorend bij’: ‘als’. Letterlijk betekent dit dus dat Christenen mensen zijn ‘die bij Christus horen; als Christus zijn’. ‘Christen’ is afgeleid van het Griekse woord voor ‘zalven’. Zalven met olie is in de Bijbel een beeld van gezalfd worden met de Heilige Geest. Christus betekent Gezalfde. In het Hebreeuws vertaald met ‘Messias’.

Geestelijke betekenis

In het oude Testament werden koningen gezalfd als bevestiging van hun koningschap. Ook  priesters werden gezalfd bij de inwijding van hun ambt. Ook profeten werden gezalfd. Het zalven met olie was een teken van ‘apart zetten’ voor God. ‘Voor God bestemd’. Dit is een verborgen verwijzing naar de Koning en Hogepriester van het Nieuwe Verbond; De Heere Jezus Christus. Hij is zowel Hogepriester als Koning en Profeet. Vandaar dat Hij de Ultieme Gezalfde, de Christus is. In onze Bedeling gaat het niet om een letterlijk, zienlijke zalving met Olie. Zalfolie is een type van de Geest van Christus.

Het woord ‘Christen’ in de Bijbel, de eerste keer:

Handelingen 11
22 En het gerucht van hen (bekeerden) kwam tot de oren der Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe.
23 Dewelke, daar gekomen zijnde, en de Genade Gods ziende, werd verblijd, en vermaande hen allen, dat zij met een voornemen des harten bij den Heere zouden blijven.
24 Want hij was een goed man (Barnabas betekent ‘zoon van de Rust’, ‘zoon van de Vertroosting), en vol des Heiligen Geestes en des geloofs; en er werd een grote schare (menigte) den Heere toegevoegd. (gelovigen worden aan de Heere toegevoegd, en niet aan een bepaalde kerkelijke stroming!)
25 En Barnabas ging uit naar Tarsen (tegenwoordige Turkije), om Saulus (Paulus) te zoeken; en als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. (betekent:’ wegens het bevruchten’)
26 En het is geschied, dat zij (=Paulus en Barnabas) een geheel jaar samen vergaderden (bijeen kwamen) in de Gemeente (de plaatselijke Gemeente), en een grote schare (menigte) leerden (onderwezen); en dat de discipelen (volgelingen van de Heere Jezus Christus) eerst te Antiochië Christenen genaamd werden.

LEES VERDER IN DE PDF WAT MAAKT ONS CHRISTEN-PDF

Wat maakt ons Christen?

Wat maakt ons Christen?

Tags:

Reageren