Lukas 2; is Kerstmis een feest?

Lukas 2; is Kerstmis een feest? Met Kerstmis gedenken wij de geboorte van de Heere Jezus. In onze maatschappij is het kerstfeest uitgegroeid tot een gigantisch commercieel gebeuren. De geboorte van de Heere Jezus is oversneeuwd door cadeaus, gourmet en mooie kleding. En het moet vooral een gezellig feest zijn. We hebben er dan ook nog een extra dagje aangeplakt zodat deze gekkigheid nog wat langer kan duren. Alles van stal halen voor één dagje is natuurlijk ook niet echt de moeite waard. In veel gezinnen wordt het kerstfeest niet meer gelinkt aan de geboorte van de Heere Jezus maar aan eten en drinken, gezelligheid, vredelievendheid of licht in donkere dagen.

Wederkomst

In de Bijbel is de geboorte van de Heere Jezus helemaal geen uitgebreid genoemde gebeurtenis. De Evangelisten Markus en Johannes vermelden er zelfs helemaal niets over. Alleen Mattheüs en Lukas maken er melding van. We weten vanuit de Bijbel zelfs niet eens welke maand de Heere Jezus is geboren. Ook wordt nergens in de Bijbel het kerstfeest genoemd. Dit betekent overigens niet dat we deze dag niet zouden gedenken. De geboorte van de Heere Jezus is een fase in de geschiedenis van de uitvoering van Gods Heilsplan met de wereld. Gedenken mag altijd, maar laten we ons vooral richten op de toekomst. Zijn Wederkomst.

Roomse kerkelijke feesten

Het geboortefeest werd het eerst gevierd in de kerk in Rome in de vierde eeuw na Christus. De Roomse kerk houdt wel van een feestje buiten de Bijbel om. Hierbij denk ik bijvoorbeeld  aan het feest van Maria ten Hemelopneming of aan het feest van allerheiligen en allerzielen of het feest van driekoningen om er maar een paar te noemen. Dus wij geven meer aandacht aan die geboortedag dan dat de Bijbel doet. Bovendien hebben wij de gebeurtenis gemaakt tot een soort van kerstfilm; een fantastische tranentrekker. Alle ingrediënten zijn daarvoor aanwezig; een ezeltje een zwangere vrouw die onderweg moet bevallen. Een lief klein kindje Jezus, in doeken gewikkeld. Een herberg waar geen plaats was. Armoede en een stal.

Niet waar

Maar zo was het niet helemaal. De Heere Jezus werd geboren uit het huis van David, uit de koninklijke familie. ‘Gij Zone Davids’ was dan ook een titel. Een hoge positie. De Heere Jezus had Koninklijk Bloed. Geërfd via zijn vader Jozef. Kijk maar in de geslachtsregister in Lukas drie. Jozef mag dan timmerman geweest zijn, hij was zeker niet onbemiddeld. Timmerman zegt niets over zijn status. Koning Willem-Alexander heeft geschiedenis en watermanagement gestudeerd, maar dat zegt toch verder niets over zijn functie als Koning? En wat te denken van het goud dat geschonken werd door één van de wijzen uit het Oosten?

Zie artikel: Wie waren de wijzen uit het oosten?

De Heere Jezus Erfgenaam van de troon van David

We lezen er helemaal overheen, maar zowel Mattheus als Lukas melden dat de Heere Jezus erfgenaam is van de troon van David. In Mattheüs één staat dat de toen nog ongeboren Heere Jezus Zijn volk zou zalig maken. In Lukas één wordt ook vermeld dat Jozef uit het huis van David komt. Hij was niet ‘maar een arme timmerman’. Ook wordt in Lukas één gezegd dat de Heere Jezus Zoon van God en Zoon van de mensen zijn zal. Zoon van de Allerhoogste en Koning op de troon van David.

Mattheüs 1
20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest;
21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Lukas 1
27 Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize Davids; en de naam der maagd was Maria.
28 En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.
29 En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overleide, hoedanig deze groetenis mocht zijn.
30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.
32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.

Wachten op Zijn Komst

De Heere Jezus Christus stond op uit de dood, maar liet Zich niet zien aan de wereld en ook niet aan het Joodse Volk. Het genoemde Koningschap is er niet gekomen in Zijn Eerste Komst. Het genoemde Koningschap zal er pas komen in Zijn tweede Komst op aarde. Daarop is nu het wachten. Er staat hierboven in Mattheüs 1 dat Hij Zijn Volk zal zalig maken van hun zonden. Dat is werk voor een Hogepriester. Onder het Oude Verbond ging de Hogepriester éénmaal per jaar het Heilige der Heiligen binnen om de zichtbare zonden van zichzelf en van het volk te verzoenen bij God. De Heere Jezus Christus is Hogepriester geworden in Zijn Opstanding.

Verhoging

Hij is in Zijn Opstanding tevens Koning, maar niet van een zichtbaar Koninkrijk maar van een Hemels Koninkrijk. De Heere Jezus kwam uit de Hemel en werd vernederd en daarna heeft Hij Zichzelf nog verder vernederd. En daarom heeft God Hem vervolgens uitermate verhoogd in Zijn Opstanding. Het gaat niet om Zijn vernedering, maar om Zijn Verhoging. Pas ná Zijn Opstanding werd Hij de Christus van de Schriften. Als je Hem wilt ontmoeten dan kun je in geloof tot Hem gaan en dan trekt Hij je uit deze boze, duistere wereld.

Filippenzen 2
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;
10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

Galaten 1
3 Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus;
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;

Koninkrijk

De Heere Jezus zei dat Zijn Koninkrijk nu niet van hier is. Dat houdt in dat Zijn geopenbaarde Koninkrijk straks is en nu niet hier maar in de Hemel. De Heere Jezus is in Zijn eerste Komst niet gekomen om gediend te worden. Straks zal Hij komen om gediend te worden en Zijn Heerschappij te vestigen. Bij Zijn eerste Komst kwam Hij daar niet voor. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Hij kwam om te dienen. Hij is nog steeds lankmoedig oftewel geduldig, maar het duurt niet lang meer voordat Hij zal terugkomen.

Voorbereiding

Zijn eerste Komst was ter voorbereiding van Zijn tweede Komst straks. Hij moest eerst wat zaken van de oude Schepping afwerken. Daarom leed en stierf Hij. De Heere Jezus Christus zou in Zijn Opstanding een nieuwe Schepping maken en Hij heeft in Zijn eerste Komst ervoor gezorgd dat ook wij daaraan deel kunnen hebben. De zonden van de wereld moesten worden weggenomen voordat er een Koninkrijk zou komen, voordat er een nieuwe Hemel en nieuwe aarde zou kunnen zijn. Wij moesten gerechtvaardigd worden voor God.

Johannes 18
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.

Mattheüs 20
28 Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel
(Zijn Leven) te geven tot een rantsoen voor velen.

Lukas 19
10 Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.

Waartoe is Hij geboren?

Dus eigenlijk is de Heere Jezus geboren om te sterven. Hij heeft onze zonden weggedragen; Hij vertegenwoordigde daarin de hele mensheid. Hij kwam om onze zonden weg te nemen.

1 Johannes 3
5 En gij weet, dat Hij geopenbaard is (verschenen is; geboren is), opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem.

De Heere Jezus is geboren om getuigenis af te leggen van de Waarheid en de weg te bereiden voor de Komst van de Messias en Koning. 

Johannes 18
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.
37 Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou. Een ieder die uit de waarheid is, hoort Mijn stem.
38 Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden, en zeide tot hen: Ik
vind geen schuld in Hem.

Lees verder in de PDF Is Kerstmis een feest_pdf?

Lukas 2; is Kerstmis een feest?