Rozenkrans bidden

Rozenkrans is een legende en geen Bijbelse Waarheid

Ik heb de ‘rozenkrans’ gebeden. Moeten wij de rozenkrans bidden? De rozenkrans is een gebedssnoer. De Rozenkrans die gebeden wordt, komt volgens overlevering, doordat Maria hem in de vijftiende eeuw, aan Sint Dominicus de Guzman schonk, met de boodschap het ‘wees gegroet’ en het ‘onze Vader’ te bidden bij elk van de kralen. Volgens de legende is het Dominicus die de rozenkrans ontving uit de handen van de heilige maagd om de Mariadevotie te verspreiden. Daarin gaat het over ‘geheimen en mysteries’ waarover gemediteerd moet worden en als een soort mantra worden de gebeden steeds herhaald.

Toewijding aan God?

Wie de rozenkrans bidt, toont volgens de Roomse kerk niet alleen zijn toewijding aan God, maar krijgt er ook de bijzondere aandacht van Maria door. En dit wordt zeer aanbevolen. Hoe is het mogelijk dat ik niet wist dat het nergens in de Bijbel staat maar gewoon een zogenaamd visioen is geweest waarin verteld werd dat we de rozenkrans zouden bidden?

Aanbidding van Maria is Godslasterlijk

Tja, zo kunnen we alles wel voor waar aannemen. Ik had dus moeten lezen en onderzoeken, dan had ik geweten dat het ‘wees-gegroet’ en de aanbidding van Maria Godslasterlijk is.

Genade en zegen

‘Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.’ Deze zin ben ik nergens tegengekomen in de Bijbel. Zelfs niet in de buurt ervan. Sterker nog, het is Godslasterlijk wat hier gebeden wordtMaria is helemaal niet de moeder van God. Hoe kan een mens de moeder zijn van God? Dat de Engel tot haar ingekomen is, wijst uiteraard naar de geestelijke, overdrachtelijke betekenis. Het is Genade, dat zij Gods Zegen in haar heeft mogen ontvangen. Het is Genade dat zij de moeder heeft mogen zijn, die de Messias ter Wereld heeft mogen brengen. Het is Genade dat dit Nieuwe Leven in haar werd verwekt. Zoals het ook Genade is dat wij hier en nu al gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de Hemel, en in Christus. Het is Genade en Zegen van de Heere dat Hij Zijn Leven ook in ons verwekt heeft.

Maria is niet de moeder van God

Er staat nergens letterlijk in de Bijbel dat Maria de moeder van God was. Toch heeft de Roomse kerk haar daartoe verheven. Als zij daadwerkelijk de moeder van God zou zijn, dan is niet de Heere Jezus Christus maar dan is Maria zélf God. Als zij de moeder van God is, is zij hoger dan God. Maar er was niets goddelijks aan Maria. Alleen het werk wat God in haar mocht doen, was Goddelijk.

Maria is niet onze voorspraak

Maria is helemaal niet onze voorspraak, Maria bidt helemaal niet voor ons, zondaars. En voor het uur van mijn dood hoef ik niet bang te zijn want ik heb het eeuwige leven reeds geschonken gekregen. Ieder die gelooft in de Heere Jezus Christus zal niet sterven maar leven. Waarom moet Maria dan voor mij bidden in het uur van mijn sterven? Of wilde de Roomse kerk mij bang maken? Heeft de Heere of heb ik als mens Maria nodig om te bidden voor mij? Nee, God heeft geen mensen nodig. De mensen hebben Gód nodig …
Wij hebben Eén Middelaar; de Heere Jezus Christus.

1 Timotheus 2
5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 

Hebreeën 9
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken,
om den levenden God te dienen?
15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. 

Als Hogepriester bidt Hij voor onze zonden bij God de Vader en niet Maria. Hij is als Hogepriester bezig onze zonden te verzoenen zodat wij bekwaam worden gemaakt om de Heere te kunnen dienen. De Heere Jezus Christus bedekt als het ware onze zonden. In Zijn functie aan de top is Hij het ‘filter’ waardoor wij tot God naderen. Hij is de Middelaar. Daarom ziet God ons in Christus en zijn wij volmaakt. Wij zijn niet volmaakt, maar in Christus wel. Hoewel we in een zondig lichaam wonen, ziet God ons in Christus en in Christus dienen wij God.

Voor God zijn wij geen zondaren

Wanneer wij God willen dienen, moeten we ons ervan bewust zijn dat wij voor God geen zondaren zijn. Want wij hebben die Hogepriester. God heeft de verantwoordelijkheid voor de dienst aan Hem gegeven, aan de Heere Jezus Christus, Die Zich daartoe ook beschikbaar heeft gesteld, want Hij heeft Zichzelf geofferd. Geofferd als Hogepriester. God heeft Hem daardoor aangesteld en heeft alle dingen in Zijn Handen gegeven en in Hem hebben wij daar deel aan. Het gaat daar niet buitenom. Wij dienen dus te bedenken dat wij voor God volmaakt zijn en dus geen enkel excuus hebben om Hem in de praktijk van ons leven niet te dienen. Je kunt nooit zeggen dat je zo zwak was en een zondaar. Dat gaat allemaal niet op. Want als men zich bewust is van die functie, heeft men geen excuus meer.

Maar dat zal tevens de reden zijn waarom Zijn functie als Hogepriester in de Roomse kerk nooit genoemd wordt. Ik kan me niet herinneren dat ik in de kerk ooit uitleg heb gekregen over bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. Eén van de mooiste boeken waarin wordt beschreven wat de Heere op dít moment doet. Gedurende Zijn Verborgenheid. Zijn Hogepriesterschap. Want vele mensen vragen zichzelf af; waar blijft de Heere nu? Waarom doet Hij niks?

Indoctrinatie

Toen ik mede de kinderwoorddienst verzorgde in de kerk, kwam ik erachter dat er A, B en C- jaren zijn wat lezingen betreft. Er is een negen jarig leesrooster waarin je dus iedere keer dezelfde lezingen hoort. De kerk bepaalt welke lezingen er zondags worden gelezen. Daarmee wordt indoctrinatie wel erg makkelijk gemakkelijk gemaakt.

Gebed

Gebed is veel meer dan dat wij er gewoonlijk onder verstaan. Gebed, aanbidding, is een woord ter aanduiding van de dienst aan God. Onze dienst aan God heet aanbidding. Wij dienen God, bieden Hem iets aan; wij geven ons leven aan Hem. Dat is aanbidding; Hem Eer geven door Hem te dienen. Onszelf vernederen. Onze handen geopend opheffen naar Hem; ‘hier ben ik Heere, Uw Wil geschiede’. Dat is bidden. Bidden is geen eindeloos herhalen van dezelfde woorden zoals bij het rozenkransgebed. Bidden is ook geen lijstje met wensen doorgeven. De Heere is geen sinterklaas. Door te lezen in Zijn Woord weet ik inmiddels dat de Heere Zich niet bemoeit met de oude schepping en de oude mens.

Bidden naar Zijn Wil

Áls we bidden zouden we dat doen naar Zijn Wil. Gebed is in gemeenschap leven met de Heere. Gebed is een manier van leven. We zouden zonder ophouden bidden en in alle plaatsen; onszelf aanbieden aan Hem, altijd en overal.

1 Thessalonicenzen 5
16 Verblijdt u te allen tijd.
17 Bidt zonder ophouden.
18 Dankt God in alles; want dit is de Wil van God in Christus Jezus over u. 

1 Timotheus 2
8 Ik wil dan, dat de mannen
bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen (
handen bekwaam gemaakt om de Heere te kunnen dienen), zonder toorn en twisting. 

Het is Zijn Wil dat wij Hem onze handen aanbieden om Hem te dienen. Hij vult dan onze handen. Hij geeft ons wat te doen. Wij zouden Hem altijd en overal dienen en daarbij verwachten wij van Hem dat Hij voor ons zorgt. En die Dienst aan Hem; dat wij ons in afhankelijkheid en gehoorzaamheid onderwerpen aan Hem, heet in de Bijbel ‘gebed’.

Romeinen 8
26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.
27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen (alle gelovigen zijn heiligen, heilig = bekwaam gemaakt om de Heere te kunnen dienen) bidt. 

Mattheüs 6
6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
7 En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. 8 Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. 

1 johannes 5
14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. 15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben. 

Elk gebed zou in de eerste plaats zijn, tot Verheerlijking van de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Tot Dankzegging, Verheerlijking en Eerbewijs aan de Levende God en Zijn Weldaden. In het rozenkransgebed vind ik niks daarvan terug.


Rozenkrans bidden