De Bijbel en de maag en darmen

De Bijbel en de maag en darmen. Dit is de negende studie van de reeks ‘de Bijbel en het menselijk lichaam’. Wat kunnen we in de Bijbel allemaal vinden over de maag en de darmen? Welke typologie en Bijbelse Waarheden zitten achter de anatomie van de maag en darmen? De Schepping weerspiegelt de Schepper, zoals aan het schilderij te zien is wíe de schilder is.

Alvleesklier

De alvleesklier komt in de Bijbel niet voor, maar hij zit onder de maag. Het is een langwerpig orgaan. Hij heeft een afvoerkanaal waarin het alvleessap geproduceerd en afgevoerd wordt naar de twaalfvingerige darm. De alvleesklier maakt ook insuline aan. Dat hormoon wordt direct naar de bloedbaan afgevoerd. Insuline reguleert, samen met de lever, de bloedsuikerspiegel. Het alvleessap is sterk betrokken bij de spijsvertering. De enzymen die in het alvleessap zitten, zorgen voor verdere vertering van het vet. Samen met de lever en de galblaas. Enzymen in het alvleeskliersap zorgen voor de vertering van vetten, de vertering van suikers, oftewel koolhydraten, en voor de vertering van eiwitten.

Reiniging

De alvleesklier heeft dus een opbouwende kant. En ook een afbrekende, afvoerende kant, want het vet wordt afgebroken en verwerkt. Er zit ook een stof in het sap dat het zoutzuur vanuit de darm neutraliseert. Dat zoutzuur is erin gekomen via de maag. Zoutzuur verteert mede ons voedsel. De alvleesklier zendt een stof naar de twaalfvingerige darm om het schadelijke zoutzuur uit de darmen te houden. Deze neutraliseert de schadelijke werking van zoutzuur. En dat heeft weer met reiniging te maken. Opbouw en reiniging zagen we ook al bij de lever. Het is allemaal een beeld van Christus. Deze organen zijn nauw verbonden met elkaar. De maag is peervormig met onderin het darmsap en de zoutzuurwerkende stof.

Priesters

Deuteronomium 18
3 Dit nu zal het recht der priesters zijn van het volk, van hen, die een offerande offeren, hetzij een os, of klein vee: dat hij den priester zal geven den schouder, en beide kinnebakken, en de pens. (=maag)

Iemand van de Israëlieten geeft de Heere een offer, en van dat offer mogen de priesters drie aspecten hebben. Wat is de betekenis daarachter? De schouder, als beeld van priesterlijke dienstbaarheid, en verantwoordelijkheid dragen. De kinnebakken (de boven- en onderkaak), als beeld van het spreken van het Woord. De pens is een ander woord voor maag. De maag als beeld van opvang en verwerking van het Geestelijk Voedsel. De maag als beeld van prediking en uitleg van het Woord. Het zijn dus allemaal aspecten die een goed priester zou hebben. De priesters zijn, binnen het volk, de Woorden Gods toebetrouwd.

Last van de maag

1 Timotheüs 5
23 Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn, om uw maag en uw menigvuldige zwakheden.

Waarschijnlijk had Timotheüs een gevoelige maag, en liet zijn gezondheid te wensen over. De maag is een gevoelig orgaan. Als wij onder druk staan, stress hebben, krijgen wij soms last van de maag. Het slijmvlies van de maag kan dan gaan ontsteken, of er kan zelfs een maagzweer ontstaan. Water drinken is dan kennelijk niet voldoende. Wijn heeft een sterkere werking dan water.

Water veranderd in Wijn

Water is een beeld van het Woord, en heeft een reinigende werking. Maar in wijn zit ‘spirit’, en wijn is daardoor een beeld van wat kráchtiger is dan water; namelijk de Werking van het Woord. Als water veranderd wordt in wijn, dan is dat een beeld van de Werking van het Woord wat Krachtiger is. Een weinig wijn heeft dus een genezende werking in dit geval. (denk aan de Barmhartige Samaritaan!) alcohol reinigt en ontsmet. Wijn staat voor Woord en Geest.

Priesterambt afgenomen

Exodus 19
5 Nu dan, indien gij (Israël) naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen (= horen = geloven), en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;
6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig (apart gezet en bekwaam gemaakt om God te dienen) volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij (Mozes) tot de kinderen Israëls spreken zult.

God heeft het Volk Israël uitverkoren. Aan haar waren de Woorden Gods toevertrouwd. Zij had het van God ontvangen Woord moeten uitdelen, en verspreiden onder de andere volkeren. Deze taak heeft zij verzaakt. Toen is de zaligheid naar een ánder Volk gegaan; de Gemeente. De Gemeente heeft nu de taak het Woord te verspreiden aan de Joden, en de overige volkeren! Straks, na de zeventigste Jaarweek, zal het Volk Israël alsnog haar taak uitvoeren. De Heere zal Zich, na de zeventigste Jaarweek, met haar verzoenen, en dan zal zij het Woord prediken onder de volkeren.

Nu is de Gemeente is een priesterlijk Volk

Hosea 4
6 Mijn volk (Israël) is uitgeroeid, omdat het zonder Kennis is (geen kennis van het Woord); dewijl gij de Kennis verworpen (het Woord verworpen, en later de Heere Jezus gedood) hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen (het priesterambt is naar de Gemeente gegaan); dewijl gij de wet (= Torah = onderwijs) uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.

Romeinen 11
11 Zo zeg ik dan: Hebben zij (het Volk Israël) gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen (=niet-Joden=de Gemeente) geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.
12 En indien hun val (Israël) de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen (de Gemeente = gelovigen uit de tien-stammen en gelovigen uit de heidenen), hoeveel te meer hun volheid!
13 Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;
14 Of ik (Paulus) enigszins mijn vlees (Paulus was een Jood) tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen (= uit het ongelovige Joodse Volk) behouden mocht.
15 Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit. 

Maag en buik

In de Bijbel wordt de maag soms verbonden met het begrip buik, omdat de maag met de buik verbonden is. Het eten gaat van de maag naar de buik. Daardoor wordt het woord wat voor maag gebruikt wordt, nog weleens vertaald met buik. De Heere Jezus zei; ‘Al wat je mond ingaat, komt in de buik terecht, en zal heimelijk uitgeworpen worden’. Op het toilet!

Mattheüs 15
16 Maar Jezus zeide: Zijt ook gijlieden alsnog onwetende?
17 Verstaat gij nog niet, dat al wat ten monde ingaat, in den buik komt, en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen?
18 Maar die dingen, die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart, en dezelve ontreinigen den mens.

Opslagplaats

In de maag wordt het voedsel tijdelijk opgeslagen. Er wordt zo’n twee liter maagsap per dag gemaakt. In dat sap zitten de enzymen, en het zoutzuur, die inwerken op de voedselbrij. Het zoutzuur doodt ook de eventuele slechte bacteriën in het voedsel. Het werkt dus ook reinigend. De spieren van de maagwand, kneden het voedsel. Een klein deel gaat dan naar de twaalfvingerige darm. De darm heeft de lengte van twaalf vingers in de breedte gemeten, vandaar de naam. Daar wordt het voedsel geneutraliseerd en ontzuurd door het alvleessap. In de maag wordt het voedsel dus verteerd en verkleind, zodat het verder ten nutte wordt gemaakt aan het lichaam.

Brood

Mattheüs 4
4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle Woord, dat door den mond Gods uitgaat.

Ons voedsel zou je brood kunnen noemen. Voedsel is nodig om het lichaam te laten functioneren. Maar de mens zou niet alleen van brood leven. Het voedsel dat de mens tot zich neemt om te leven, is een beeld van Geestelijk Voedsel, het Woord van God. De Heere reikt ons dit aan, en wij nemen het tot ons. Of niet. Geestelijk voedsel is tot opbouw van Zijn Lichaam, de Gemeente.

Geestelijk Voedsel

Geestelijk Voedsel hebben wij nodig om de Heere te kunnen dienen. De Werking van het Woord is nodig om goede werken te kunnen doen, werken van het geloof. Christus bestuurt de stofwisselingprocessen binnen de Gemeente. Voedsel via de mond, naar de maag, naar de darmen, is eigenlijk het proces van het Geestelijke Voedsel, wat in het Lichaam, de Gemeente, door Christus begeleid wordt. Eén van de aspecten daarvan, is de maag. Het Woord dat in ons geplant is, heeft uitwerking op onze levenswandel. De maag staat dus voor het Woord van God, dat verder bewerkt wordt. Om ijverig te kunnen zijn in Goede Werken.

2 Timotheüs 3
16 Al de Schrift (= het Woord = Geestelijk Voedsel) is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
17 Opdat de mens Gods (= de gelovige) volmaakt zij, tot alle goed werk (= vruchtbare Werken = Werken tbv de Heere) volmaaktelijk toegerust.

Titus 2
14 Die Zichzelven (= Christus) voor ons gegeven heeft (= de opgestane Christus geeft Zich momenteel als de Hogepriester van het Nieuwe Verbond), opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk (de Gemeente) zou reinigen, ijverig in goede werken. (werken ten behoeve van de Heere en Zijn Lichaam, de Gemeente)

 LEES VERDER IN DE PDF DE BIJBEL EN DE MAAG EN DARMEN-PDF

De Bijbel en de maag en darmen

De Bijbel en de maag en darmen

Tags: ,

Reageren