De Bijbel en het menselijk lichaam

De Bijbel en het menselijk lichaam. Wat zegt de Bijbel over het menselijk lichaam? Welke typologische betekenissen zijn er verbonden met de verschillende onderdelen van het menselijk lichaam? Welke Bijbelse Waarheden kunnen wij vinden in de anatomie van de mens? De mens in zijn relatie tot zijn lichaam, is een uitbeelding van geestelijke dingen.

Aan de Schepping herken je de Schepper

Hoe moet je je God voorstellen? Stel je Christus maar voor! Hij is een afbeelding van God. Hij is het uitgedrukte beeld (Grieks: tupos) van God. Wil je wat weten over God? Bestudeer dan Christus. Wil je wat weten over de Schepping? Bestudeer dan de Schepper! Het één is een afbeelding, een type, van het ander. Dat is een manier van denken die niet specifiek Bijbels is. Aan het schilderij herken je de schilder. Je kunt zien wanneer een schilderij van de hand is van Monet of  Picasso. Dit is een puur wetenschappelijke manier van denken. Alleen wordt dit bijna niet meer gedaan. (zie ook de studie ‘typologie in de Bijbel’)

Hebreeën 1
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter [hand] der Majesteit in de hoogste hemelen;

God is zichtbaar in Zijn Schepping

Romeinen 1
18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. 
(= de Waarheid voor leugen houden = ongeloof) 19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard. (wat een mens over God kan weten, is hem bekend, omdat God het aan hem kenbaar heeft gemaakt)
20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. (Zijn onzichtbare Eigenschappen zijn, vanaf de Schepping van de wereld, zichtbaar in het geschapene. Ook Zijn eeuwige Kracht en Goddelijkheid zijn daarin te herkennen, zodat er niets is waardoor men zich kunnen verontschuldigen Hem niet te kennen)
21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen (gedachten) en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;
22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;

Geen excuus

Er staat hierboven in Romeinen 1, dat men Gods scheppende Hand moet herkennen in en door Zijn Schepselen. Dat wat God gemaakt heeft, laat zien dat er een Schepper bestaat. De relatie van de Schepper met zijn schepselen, is die van Man ten opzichte van vrouw. Mannelijk ten opzichte van vrouwelijk. God laat de mens, die Hem bewust afwijst, los. Dat is een eigen keuze van de mens, maar die is dan volgens de Bijbel niet te verontschuldigen. Uiteindelijk zal hij daarvoor verantwoording moeten afleggen voor de grote Witte Troon. God drukt Zich dus uit in Zijn Schepping. Hij is daaruit te kennen: Zijn eeuwige Kracht en Goddelijkheid. Gods scheppende Hand wordt uitgedrukt in deze wereld.

Johannes 12
43 Want zij hadden de eer der mensen lief, meer dan de eer van God.

De zichtbare dingen komen voort uit het onzichtbare

 Hebreeën 11
1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.
2 Want door hetzelve (door het geloof) hebben de ouden (voorvaderen) getuigenis bekomen.
3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld (= aionen, eeuwen; gang van zaken in deze wereld) door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.

De zichtbare dingen komen voort uit het onzichtbare. Het onzienlijke komt uit de Hemelen, en heeft te maken met de onzienlijke God. Dit is een grote streep door de leer van de evolutie. Pas als je de Bijbel als Waarheid accepteert, kun je deze dingen gaan begrijpen. Dus geloof is de sleutel tot het begrijpen. Alleen door geloof kun je deze zaken ontdekken.

Alles wat groeit en bloeit

Alles wat waargenomen wordt met zintuigen, is uit de onzienlijke wereld voortgekomen. De onzienlijke God heeft dit voortgebracht. In de studies over ‘Typologie in de natuur’, kun je vinden hoe de Hand van God te vinden is in alles wat groeit en bloeit. Ook regen, sneeuw, zon, wind en hagel komen voor in de Bijbel, en ook deze weerselementen hebben een typologische betekenis. Het is aan ons om het te onderzoeken en te leren begrijpen.

2 Korinthe 4
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.

Zon, maan en sterren

Psalm 19
2 De hemelen vertellen Gods eer, en 
(= namelijk) het uitspansel (Hemel) verkondigt Zijner handen werk.
3 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.

En ook de zon, maan en sterren getuigen van de Schepper, staat hierboven in Psalm19. In de sterrenbeelden wordt zijn Heilsplan gedemonstreerd. Sterrenbeelden zijn niet occult. Er wordt wel veel flauwekul over geschreven in de zogenaamde ‘horoscopen’. Sterrenbeelden beschrijven, via plaatjes, heel het Verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Zo hebben we bijvoorbeeld het Zuiderkruis, het Zuiden is onder, en dus vernedering. En de Noorderkroon, het Noorden is boven, en dus typologisch Verheerlijking. Sterrenbeelden zijn tekeningen op een sterrenkaart.

Van maagd tot leeuw

God heeft deze sterrenbeelden gemaakt. Hij heeft de kaart van de sterrenbeelden ontworpen, en de bijbehorende betekenissen gegeven. Vanuit het Woord van God is gemakkelijk te begrijpen, dat de dierenriem begint bij Maagd, en eindigt bij Leeuw. In de sterrenbeelden wordt immers de Weg van de Heere Jezus Christus uitgebeeld. Die Weg begon bij de geboorte uit de maagd Maria. Deze Weg zal eindigen bij de Leeuw uit de stam van Juda. (zie Openbaring 5), Die de Heerschappij over de aarde ontvangen heeft. (zie ook de studie op Vlichthus  ‘Christus in de sterren’)

Wat is de functie van typologie?

Typologie en symboliek zijn illustraties van een Bijbelse Waarheid. Ze hebben als functie een leer, die in de Bijbel letterlijk uitgelegd wordt, te illustreren en te onderbouwen, zodat men bepaalde zaken (beter) zal begrijpen. Vooral als er geestelijke zaken worden uitgelegd. Bijvoorbeeld het Boek Openbaring staat vol van symboliek en typologie. (zie studie ‘Openbaring’) Geestelijke zaken zijn voor de mens altijd moeilijk te begrijpen, en dan is het prettig om hier een plaatje bij te hebben. Heel de Schepping, en dus ook het menselijk lichaam, is ‘een plaatje’ van Bijbelse Waarheden. Een plaatje van geestelijke dingen.

Iets moet eerst écht gebeuren

Iets moet eerst daadwerkelijk gebeuren, voordat je er een geestelijke betekenis aan kan hangen. Dat moeten we niet vergeten: dat alle gebeurtenissen in de Bijbel écht gebeurd zijn. Sommigen zijn geneigd de letterlijke geschiedenis over te slaan en alleen met de overdrachtelijke, geestelijke, betekenis te rekenen. Maar als je niet gelooft in de letterlijke Bijbelse uitspraken, dan hou je alleen vergeestelijking (symboliek of typologie) over. Dat lijkt heel interessant en boeiend, maar je loopt als het ware door een doolhof dat nergens eindigt. Je houdt dan alleen illustraties over, en die zijn weer een illustratie van elkaar. De samenhang die overblijft leidt niet naar het Doel. Ze wijzen wel naar elkaar, maar niet naar Christus.

Seizoenen

De eeuwige God heeft de zienlijke dingen in de Schepping voortgebracht. En het geloof is dus de sleutel van het begrijpen van dit soort zaken. Je zal eerst de Bijbel moeten erkennen als Waarheid, voordat je typologie in de natuur kunt ontdekken. Kijk eens naar de seizoenen. Je zou in de donkere koude winter toch niet verwachten dat al die troosteloze takken in de lente weer blad zullen dragen?! En dat het in de zomer weer langer licht en warmer is, en dat er zelfs vrucht wordt gedragen door die voorheen dorre takken. De seizoenen zijn samen een plaatje van wedergeboorte. Iets wat dood is, wordt weer levend. Dat kunnen we, door de seizoenen, ieder jaar opnieuw in de natuur zien. Het is een herhaling van hetzelfde beginsel. Ook Petrus gebruikt het gras en de bloem als plaatje om wedergeboorte uit te leggen.

Alle vlees is als gras

1 Petrus 1
23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. (illustratie in het menselijk lichaam; het zaad van de man brengt vrucht voort in de vrouw. God de Man heeft het Zaad, de Heere Jezus Christus, in deze wereld gebracht. En de wereld is momenteel zwanger. De wereld staat vrouwelijk ten opzichte van God)
24 Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen;
25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.

Johannes 3
3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde (je bent wedergeboren op het moment dat je tot geloof komt. Je krijgt dan direct de Geest inwonend en krijgt daarmee ook eeuwig leven), hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

Sexualiteit

De zichtbare vergankelijke Schepping getuigt van zaken die hun oorsprong hebben uit de onvergankelijke God en getuigt ook van zaken die gaan over de onvergankelijke nieuwe Schepping. Ook sexualiteit en geboorte, en alles wat daarmee samenhangt, zijn plaatjes van Bijbelse Waarheden. Het menselijk lichaam bevat prachtige illustraties van het handelen van God op weg naar de nieuwe Schepping. Tot in het diepste detail. Ze hebben te maken met wedergeboorte, en de nieuwe Schepping. Alles in de Schepping is door God voortgebracht en daardoor kun je Zijn Scheppende Hand hierin ontdekken. Laten we Die Schepper Eer geven. Wij zijn slechts schepselen die deel mogen hebben aan alles wat de Levende God voortgebracht heeft.

Bloed is een illustratie van leven

Zelfs het sterfelijke lichaam van de mens laat de Hand van God zien. Adam wordt ook wel vertaald met ‘mens’, maar Adam betekent ‘rood’. Dam is het Hebreeuwse woord voor ‘bloed’. Eigenlijk betekent Adam gewoon ‘de rode’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij rood bloed hebben! Aan het Hebreeuwse woord ‘Dam’, is een A toegevoegd. De A, de Aleph, is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. De Aleph getuigt in de Bijbel van God. God is de Aleph. Hij is immers het begin en het einde? Hij is de Eerste en de Hoogste. Adam bestaat uit bloed, maar wordt verbonden met God. Heel de Bijbel door is bloed een type van ‘leven’.  Zowel aards als Goddelijk Leven, dat hangt af van de context.

Hoofd en Lichaam

Het menselijk lichaam bestaat eigenlijk uit twee delen; het hoofd en het lichaam. Oftewel het hoofd, en de romp met de ledematen. Dat is als God en Christus. Als Christus en de Gemeente. Of Christus en de man. Oftewel de man en de vrouw. Dat is de Bijbelse hiërarchie. Het hoofd staat voor datgene wat sturing geeft. Het hoofd bestuurt het lichaam, zegt wat het lichaam moet doen. In het hoofd zitten de hersenen, het verstand. Het hoofd heeft met denken te maken. Het lichaam is ondergeschikt aan het hoofd. Het hoofd bepaalt. Het hoofd is het belangrijkste. Daarom heeft God het hoofd aan de bovenkant van ons lichaam gemaakt. Ons lichaam zit onder ons hoofd. Dat is dus niet voor niets!

1 Korinthe 11
3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iedere mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.

Kolossensen 1
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

 LEES VERDER IN DE PDF DE BIJBEL EN HET MENSELIJK LICHAAM_PDF

De Bijbel en het menselijk lichaam

De Bijbel en het menselijk lichaam

Reageren