De Bijbelse oorsprong van de mens

De Bijbelse oorsprong van de mens

Deze studie is eigenlijk een grote inleiding op het thema ‘De Bijbel en het menselijk lichaam’. Maar dan moeten we natuurlijk eerst kijken naar de oorsprong van de mens. In deze studie bekijken we dan ook uitgebreid wat de Bijbel daarover zegt. Wat is de Bijbelse oorsprong van de mens? En wat zeggen wetenschappers en de wereld over die oorsprong?

Wetenschap

De wetenschappers zijn verdeeld over de oorsprong van de mens. Er zijn daarom verschillende varianten. Als je, wetenschappelijk, wilt weten waar je vandaan komt, moet je het nieuws daarover blijven volgen. De theorieën en jaartallen wisselen namelijk in een snel tempo. Maar de wetenschappers zijn het er wel over eens dat de mens evolueert, net zoals al het leven op aarde. De wetenschap zegt dat de mens het meest ontwikkelde zoogdier is.

Variaties

Volgens mij zijn momenteel de meest gangbare variaties van de evolutietheorie:
– De mens stamt af van de mensapen. Mensen zijn intelligente primaten. Samen met de chimpansees, gorilla’s en orang-oetangs behoren zij tot mensachtigen.
– De mens ontwikkelde zich plotseling tweehonderdduizend jaar geleden en heeft zich langzaam verder ontwikkeld.
– De mens stamt af van de dieren en heeft zich heel langzaam ontwikkeld. Het leven op aarde is in drie miljard jaar geëvolueerd door natuurlijke selectie. De eerste dieren
waren eencellig.

Is de mens de kroon op Gods Schepping?

Maar volgens de Bijbel staat de mens bóven het dier. Alleen de mens heeft verstand (ook al gebruiken we dat niet altijd;). De mens heeft dit verstand gekregen om de Schepper te leren kennen. (zie ook de studie ‘Wijsheid en verstand’) Bijbels gezien werd de mens door God geschapen. De mensheid stamt af van Adam. Sommige gelovigen denken dat de mens de kroon is op de Schepping. Dat leiden zij af uit Psalm 8. Maar dat is veel te hoog gegrepen…

Psalm 8
5 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?
6 En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met Eer en Heerlijkheid gekroond?
7 Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet;

Wie is de Mens?

Genesis 1
27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem
(het Beeld van God is Christus); man en vrouw (Christus en de Gemeente) schiep Hij ze.
28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! (= alle vlees)

Adam kreeg macht over alle vlees. Dat gaat over het hoofd van de eerste Adam, over de tweede Adam! Adam betekent in het Hebreeuws ‘mens’ oftewel ‘rood’. ‘Wie is de mens’?, wordt gevraagd in Psalm 8. Wie is de Mens van Genesis 1? Het antwoord staat in Hebreeën 2. ‘De Mens Christus Jezus’, is het antwoord. Aan wie is alle vlees onderworpen? Aan de Heere Jezus Christus! Aan Hem is alles onderworpen.

De natuurlijke mens is beelddrager van Adam

1 Korinthe 15
47 De eerste mens is uit de aarde (Adam), aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.
48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. (Aan de ene kant staat de aarde, en aan de andere kant staat de Hemel. Uit de aarde kwam de eerste mens Adam voort = de oude mens. Uit de Hemel kwam voort de tweede Mens Christus = de nieuwe mens)
49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen. (zoals de mensheid het beeld van Adam draagt, zo zullen wij, die in Christus zijn, het beeld van Christus dragen)

Met Eer en Heerlijkheid gekroond

De vertalers hebben er niet veel van begrepen en insinueren zelfs dat de mens heerst over de aarde. Wat een hoogmoed dat te denken. Het gaat niet over de mens, maar het gaat over de Mens!! Niet de eerste Adam was naar Gods Beeld en Gelijkenis. Ook de Heere Jezus was niet Gods Beeld en Gelijkenis. Maar de Heere Jezus Christus is Gods Beeld en Gelijkenis. Ik heb de juiste hoofdletters gezet hieronder in Hebreeën 2. Vergelijk maar eens met jouw eigen Bijbel wat de vertalers van Hebreeën 2 hebben gemaakt!

Hebreeën 2
6 Maar iemand heeft ergens
(in Psalm 8) betuigd, zeggende: Wat is de Mens, dat Gij Zijner gedenkt, of des Mensen Zoon, dat Gij Hem bezoekt!
7 Gij hebt Hem een weinig minder gemaakt dan de engelen (ten tijde van het lijden van de dood); met Heerlijkheid en Eer hebt Gij Hem gekroond, en Gij hebt Hem gesteld over de werken Uwer handen;
8 Alle dingen hebt Gij onder Zijn Voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat Hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat Hem alle dingen onderworpen zijn;
9 Maar wij zien Jezus met Heerlijkheid en Eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou.

Alles is aan Hem onderworpen

Efeze 1
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

De Weg, de Waarheid, en het Leven

De Heere Jezus Christus is het Hoofd van de Schepping. Sinds Zijn Opstanding is Hij Eersteling en Hoofd van de Nieuwe Schepping. We zijn allemaal opgevoed met de evolutietheorie. De leer van Charles Darwin is wereldwijd als waarheid aangenomen en wordt verspreid op de scholen, in boeken, op televisie en andere media. ‘De mens is geëvolueerd uit het dier’. Die leer staat haaks op wat de Bijbel zegt. De mens wordt niet beter door ‘ontwikkeling’. Vooruitgang is niet de wet van de natuur. Kijk maar wat er in de wereld gebeurt! Het streven van de mens naar beter, is bij voorbaat mislukt. (zie ook de studie ‘Job’) Er is maar Eén Weg en Waarheid en Leven; de Heere Jezus Christus.

Nieuwe Schepping

De aard van de natuurlijke mens is niet goed. De mens is van nature zondig. De natuurlijke mens kán niet anders dan zondigen. (zie de studie ‘Wat is erfzonde?) De hele evolutietheorie is achterhaald. De mens ontwikkelt zich namelijk helemaal niet ten goede. Juist andersom; de mens degenereert, oftewel gaat achteruit. De mens is ontworpen door God, maar de zonde zit in de mens en daardoor ontstaat aftakeling en uiteindelijk de dood. Als je daaraan wilt ontsnappen, zul je de Heere niet moeten afwijzen. Ieder die gelooft, wordt namelijk uit deze oude Schepping getrokken en in de Nieuwe Schepping geplaatst (zie ook de studie ‘Dood en Opstanding’). Het nieuwe schepsel, de nieuwe mens, heeft eeuwig leven in Christus. Een echte upgrade dus!

2 Korinthe 5
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Galaten 1
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;

De mens wordt zondig geboren

Als de zonden, de daden die wij doen, er niet zouden zijn, zouden wij nog steeds schuldig staan voor God en dood zijn voor God. Dood betekent in de Bijbel ‘geen communicatie’. Dat is om wat wij zijn, en niet om wat wij doen. De mens is nou eenmaal een zondaar. De mens wordt zondig geboren: de erfzonde. De erfzonde is begonnen bij Adam. De erfzonde is begonnen omdat Adam uit zondige aarde gemaakt is. Ieders natuurlijke mens is zondig; zowel van gelovigen als van ongelovigen.

Psalm 51
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.

Romeinen 3
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven
(missen) de heerlijkheid Gods;
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

Dit is niet de eerste Schepping

De wereld waarin wij nu leven, is een wereld die tussen de oorspronkelijke wereld en de nieuwe wereld ligt. De oorspronkelijke wereld kwam in de macht van de satan en is daarom gevallen. Er kwam een oordeel van God over, vandaar dat die Schepping woest en ledig werd. Hij is vergaan door water. Petrus legt dit in één van zijn Brieven uit. Feitelijk leven wij nu in een her-Schepping van de eerste Schepping. De ‘oer-Schepping’ wordt, via de huidige Schepping, met de nieuwe Schepping verbonden. Er wordt in de Bijbel gesproken over een oude en een nieuwe Schepping. De oude Schepping is zowel de zogenaamde oer-wereld, als de huidige wereld. Het is dus niet raar dat er nog al eens wat opgegraven wordt aan botten en schedels. Dat is Bijbels gewoon te verklaren.

De wereld, die toen was, is vergaan door water

2 Petrus 3
3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,
4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst (wederkomst)? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.
5 Want willens (moedwillig; met opzet) is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. (dit is dus niet de vloed  van Noach, aangezien de aarde toen niet is vergaan. Noach en zijn familie leefden gewoon verder op de opgedroogde aarde; die was dus niet vergaan!!)

Niet de zondvloed van Noach

Veel predikers willen ons doen geloven dat hierboven de zondvloed ten tijde van Noach wordt bedoeld. Maar dat is onjuist, want Petrus zegt dat Hemelen en de aarde vergaan zijn. Helemaal verwoest dus. Ten tijde van Noach was er een zeer grote overstroming. Noach en zijn mensen kwamen niet op een nieuwe aarde terecht maar op dezelfde, maar dan opgedroogde aarde. Bij Noach is noch de mensheid, noch de Hemel en de aarde vergaan. Dus Petrus bedoelt hier absoluut niet de zondvloed van Noach. De vloed van Noach is een type achteraf van dit vergaan door water. Daarna wordt gezegd dat het zo niet meer zou gaan gebeuren. Denk aan de regenboog. De volgende keer is het door vuur, zegt Petrus.

2 Petrus 3
12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

Vertalers hebben steken laten vallen

Ook de vertalers hebben steken laten vallen. Het Griekse woord voor grondlegging, of fundering, is het woord ‘themelio’. Het Griekse woord voor nederwerping is ‘katabole’. Katabole betekent dat iets met kracht wordt nedergeworpen. Maar steevast vertaalt men het Griekse woord katabole met grondlegging, of fundering. Maar katabole betekent helemaal geen grondlegging of fundering, maar terneder werping. Die nederwerping is de (voorlopige) veroordeling van de wereld door water. Bij de vertalers is blijkbaar onbekend wat ‘de nederwerping der wereld’ zou kunnen zijn. Petrus vermeldt er nog bij dat er met opzet aan voorbij wordt gegaan. ‘Willens’ is dit hun onbekend.

Een gat tussen de eerste twee verzen van Genesis

Er wordt door Petrus  gesproken over ‘een wereld van over lang’ en ‘de wereld die toen was’. En hij zegt dat deze wereld van over lang, deze wereld van eertijds, is geoordeeld door water. Nu begrijpen we waarom Gods Geest over de wateren zweefde. Dit oordeel van God Zelf vond plaats tussen Genesis 1 : 1 en Genesis 1 : 2. ‘In den beginne schiep God de Hemel en de aarde’ gaat over die vorige, eerste Schepping. En de volgende zin gaat over de tijd ná het oordeel van God over die vorige Schepping.

Boze opzet

Na dat oordeel was de aarde woest en ledig. En er was duisternis vanwege de afgrond. De afgrond heeft te maken met de satan, de hele Bijbel door. Deze huidige Schepping is dus in feite een her-Schepping. Er is zelfs een woord voor: ‘restitutieleer’, oftewel ‘Gap-Theory’. Deze (Bijbelse) leer is zeer omstreden. Er wordt gezegd dat deze leer er is om de Bijbel en de evolutietheorie te kunnen verenigen. Flauwekul, het staat heel duidelijk in de Bijbel. Gewoon goed lezen wát er staat en vervolgens geloven wat er staat. Moeilijker is het niet. Maar ja, het staat er ook bij; willens, oftewel met boze opzet, is dit hun onbekend.

Genesis 1
1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
(hier kwam een oordeel over de oer-Schepping, en deze Schepping verging door water)
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. (hier begint de her-Schepping)

LEES DERDER IN DE PDF DE BIJBELSE OORSPRONG VAN DE MENS_PDF

De Bijbelse oorsprong van de mens

De Bijbelse oorsprong van de mens

2 Reacties

  1. Astrid 30 december 2021
  2. Sylvia Arlar-Simonse 31 december 2021

Reageren