De Bijbel en het hoofd en haar

De Bijbel en het menselijk lichaam; het hoofd

Lukas 12
7 Ja, ook de haren uws hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.
 

God zal de gelovige niet vergeten. Zelfs de haren op ons hoofd zijn geteld. De strekking hiervan is, dat de Schepper weet heeft van Zijn schepsel, Hij heeft weet van ons lichaam. In deze studie gaan we het hebben over wat de Bijbel zegt over hoofd en haren.

Christus is het Hoofd

1 Korinthe 11
3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iederen mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.

Het hoofd staat voor dat wat vooraan is, wat hoog is, wat voornaam is. In de Bijbel is God het Hoofd boven alle dingen. God heeft alle macht en oordeel gegeven aan Christus. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Hij is het Hoofd boven alle overheid en macht. Hij is het Hoofd van de Gemeente.

De Gemeente is Zijn Lichaam

Efeze 1
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

God heeft Zich omringd met Zijn Schepping

God woont in de Hemel. Christus is gezet aan de Rechterhand van de Vader in de Hemel. Het Hoofd is dus Boven. Letterlijk en figuurlijk, want het hoofd staat boven ons lichaam. Het is een Bijbelse gedachte dat God Boven alles staat, Hij heeft de Schepping gemaakt vanuit de Hemel. Hij heeft Zich omringd met de Hemelen en de aarde. Als een kleed. Hij is het Centrum van Zijn Schepping (zie ook de studie ‘Wat is de Hemel’) Van origine werd deze wereld gemaakt en bestuurd van Boven af. Het Hoofd bestuurt het lichaam.

Jesaja 40
21 Weet gijlieden niet? Hoort gij niet? Is het u van den beginne aan niet bekend gemaakt! Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet?
22 Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen;

Eerstgeborene, de meest Geliefde

Kolossenzen 1
15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.
16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Psalm 89
27 Hij zal Mij noemen: Gij zijt Mijn Vader! Mijn God, en de Rotssteen Mijns heils!
28 Ook zal Ik Hem ten eerstgeborenen zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. (= de hoogste positie, de hoogste rechten)
29 Ik zal Hem Mijn goedertierenheid in eeuwigheid houden, en Mijn verbond zal Hem vast blijven.

Naar Gods Beeld en Gelijkenis

In het Hebreeuwse woord voor hoofd, zit het woord ‘eerstgeborene’ opgesloten. Dat is niet toevallig, want net zoals het begrip Hoofd, wil ook het begrip Eerstgeborene zeggen dat Hij de Hoogste Positie heeft. Het is de meest Geliefde Zoon. De Voornaamste. Als Zoon des mensen, en Eerstgeborene is de Heere Jezus de Go-el en Losser. Hij is de Erfgenaam van de Troon van Adam. Hij is Koning over de hele mensheid in Adam. Maar die mensheid stierf in de kruisdood van de Heere Jezus. In Zijn Opstanding is Christus opnieuw de Eerstgeborene en Erfgenaam van de nieuwe mensheid in Hem, als de Laatste Adam. Hij de Volmaakte Mens, Die naar Gods Beeld en Gelijkenis is.

Een Gemeente van eerstgeborenen

Romeinen 8
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. (= de Gemeente)

Hebreeën 12
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;  

In Christus zijn wij een Gemeente van eerstgeborenen. De Heere Jezus Christus is Eerstgeborene en Hogepriester en Koning. Aangezien wij Zijn Lichaam zijn, en delen in elke geestelijke zegening in Christus in de Hemel, zijn ook wij eerstgeborenen en koningen en priesters. De Gemeente is, tezamen met Christus, de Eerstgeborene van de nieuwe Schepping. Volgens het Oude Testament krijgt de eerstgeborene een dubbel deel van de erfenis, en de eerstgeborene erft automatisch de titel van koning en priester. In dienst van de Levende God.

Hoogste positie

Numeri 14
2 En al de kinderen Israëls murmureerden tegen Mozes en tegen Aäron; en de gehele vergadering zeide tot hen: Och, of wij in Egypteland gestorven waren! of, och, of wij in deze woestijn gestorven waren!
3 En waarom brengt ons de HEERE naar dat land, dat wij door het zwaard vallen, en onze vrouwen, en onze kinderkens ten roof worden? Zou het ons niet goed zijn naar Egypte weder te keren?
4 En zij zeiden de een tot den ander: Laat ons een hoofd opwerpen, en wederkeren naar Egypte!

Het begrip hoofd komt heel veel voor in de Bijbel. Het heeft dus altijd de betekenis van hoogste, voornaamste, eerste. Het Bijbelse begrip hoofd heeft altijd te maken met de hoogste positie. Het woord hoofd vind je op veel niveaus in de Schriften. Zo zal het Koninkrijk van God zijn op de top van de bergen. Bóven alle bergen, oftewel koninkrijken.

Psalm 118
22 De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.
(= Christus is de Top van de Pyramide. De uiterste Hoeksteen; de hoogste positie)

Negatief

Het woord hoofd komt in de Bijbel ook negatief voor. Denk aan de kop van de slang die vermorzeld zal worden. Of de toren van Babel, de hoogste toren. Ze wilden in hun hoogmoed de toren bouwen tot in de Hemel. De Heere verhinderde dit, omdat Hij de Hoogste is. David raakte Goliath niet voor niets eerst in zijn hoofd en daarna heeft David zijn hoofd afgehouwen. Dat is een zichtbare daad van het ontnemen van zijn macht, van zijn hoge positie. Het hoofd staat voor besturen, beheren, oftewel heerschappij.

Beeldspraak

Soms wordt er ook nog iets op het hoofd geplaatst, om extra te benadrukken dat het de hoogste positie is. De hogepriester droeg bijvoorbeeld een speciale hoed. De koning droeg een kroon. In de geestelijke strijd draagt men de helm der zaligheid. Als iemand gezalfd werd tot koning, werd er olie op het hoofd gedaan. Allemaal beeldspraak in de Bijbel. Het heeft allemaal te maken met die hoge positie.

Verantwoordelijkheid

Bij de uittocht uit Egypte werd de zevende maand, de eerste maand. Het werd het ‘hoofd der maanden’. Ook staat het begrip hoofd, voor het dragen van verantwoordelijkheid. Maar dat is eigenlijk inherent aan de positie. Als je het hoofd bent, draag je nou eenmaal de verantwoordelijkheid.

Exodus 12
2 Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn.

Rangorde

Het begrip hoofd is dus duidelijk. Het staat voor dat wat bovenaan is. In de Bijbel is ook een rangordening te vinden met betrekking tot het begrip hoofd. God, Christus, de man en dan de vrouw. De één is het hoofd van de ander. De vrouw is de heerlijkheid van de man. De man is de heerlijkheid van Christus, en Christus is de Heerlijkheid van God. Dit is Bijbelse hiërarchie. En hier hoeven feministen niet van te gaan steigeren. Er staat immers ook in de Bijbel dat de man de vrouw zou liefhebben als zichzelf. Dus wat is dan het punt?

1 Korinthe 11
3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iederen mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.

Efeze 5
28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. (Het is een weerspiegeling van een Bijbelse Waarheid, want op het hoogste niveau gaat het hier over Christus en de Gemeente)

 LEES VERDER IN DE PDF DE BIJBEL EN HET HOOFD EN  HAAR _PDF

De Bijbel en het hoofd en haar

De Bijbel en het hoofd en haar

Reageren