De Bijbel en de neus en het oor

De Bijbel en de neus en het oor
De Bijbel en het menselijk lichaam; de neus

De studie ‘De Bijbel en de neus en het oor’, begint met de neus. In de Bijbel komt de neus regelmatig voor. Het woord voor neus wordt, vanuit het Hebreeuws, ook wel vertaald met ‘toorn’. ‘Toornig’ betekent kwaad, oftewel razend. Als iemand boos is, heeft hij ook vaak gesnuif in zijn neus. De neus heeft vooral te maken met het ruiken. In de Bijbel is de neus in verband te brengen met de ademhaling. God blies immers de levensadem in de neusgaten van Adam. Die levensadem, de Neshamah, is daarna doorgegeven aan al zijn nakomelingen.

Genesis 2
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

Twee neusgaten 

De neus is één, maar bestaat uit twee neusgaten. Veel delen van ons lichaam bestaan uit ‘twee’. Dat heeft te maken met het feit dat de mens is geformeerd uit het stof der aarde. Het is een dualistische wereld. Er heerst het kwade, maar er is ook het goede. Eén mond met twee lippen. Twee ogen, twee oren, twee armen en benen. Twee handen, twee voeten, twee kaken, twee rijen met tanden en kiezen. We hebben twee nieren en twee longen. In de lichaamsdelen zelf is er ook vaak een drievoudige kant. We zagen dat al in de hersenen.

Dualistische wereld

De wereld is in zichzelf dualistisch. Het is een wereld van tegenstellingen. Een wereld met twee kanten. Met een kant van mannelijk, en een kant van vrouwelijk, een kant van goed en van kwaad, licht en duisternis, zwart en wit en arm en rijk, gelovig en ongelovig. Een kant van rechts en een van links. Er moeten keuzen gemaakt worden. Een verdeelde wereld die tot één moet worden. Alles wat in Christus is, zal één gemaakt worden.

Wij ruiken geestelijke dingen

Rouach = Geest Gods. Het Hebreeuwse woord voor ruiken, is ‘rouach’. Rouach staat voor reuk. Maar ‘Rouach’ betekent ook ‘Geest’. God is Geest. Met een kleine letter rouach kun je het ook vertalen met adem en geest(en), en zelfs met ‘wind’. De neus heeft met de adem te maken, en dus met de reuk. Het reukzintuig neemt stoffen waar, maar het zijn gassen. Gas en geest zijn niet te zien. Het is een beeld van geestelijke dingen. Het Woord van God is door de Geest voortgebracht. Wij ruiken geestelijke dingen…

Een goede reuk van Christus

2 Korinthe 2
14 En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk (geur) Zijner kennis (het Evangelie van Christus) door ons openbaar maakt in alle plaatsen.
15 Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan;
16 Dezen wel een reuk des doods ten dode (voor de ongelovigen is dit het einde); maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam?
17 Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus.

Fijne neus

Het Evangelie van Christus wordt hierboven door Paulus ‘den reuk Zijner Kennis’ genoemd. Wat de reactie ook is, voor de Heere is het altijd een triomf. Of men nou wel of niet gelooft. In bovenstaande Brief heeft het Woord van God met reuk te maken. Als men het afwijst, wat doet men dan? Juist, men haalt er de neus voor op! Of: men steekt de neus omhoog, als teken van hoogmoed. Een geur ten afwijzing en daarmee wordt het voor hen een geur ten dode. Gelovigen hebben een fijne neus voor de Waarheid.

Psalm 10
4 De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt (hoogmoed), onderzoekt niet; al zijn gedachten zijn, dat er geen God is.

Anatomie van de neus

De neusholte zit bij de punt van de neus, bij de opening. Er zijn drie neusschelpen aan beide kanten van de neusgaten. Bij de bovenste van die drie ligt bovenop het neusslijmvlies. Daar zitten hele kleine haartjes op. Die worden door slijm vochtig gehouden, en nemen de geuren waar. Via zintuigcellen wordt die geur doorgegeven aan de hersenen. Je kunt dan ook het beste ruiken als je veel opsnuift. Boven heeft altijd te maken met de Hemelse dingen, de geestelijke dingen. Het neusslijmvlies moet altijd vochtig zijn. Vocht is water. Water is in de Bijbel een type van het Woord. Veel geuren verdwijnen rechtstreeks naar de keelholte en worden dus niet echt waargenomen.

Tot het uw neus uitkomt

Numeri 11
19 Gij zult niet een dag, noch twee dagen eten, noch vijf dagen, noch tien dagen, noch twintig dagen;
20 Tot een gehele maand toe, totdat het uit uw neus uitga, en u tot walging zij; overmits gij den HEERE, Die in het midden van u is, verworpen hebt, en hebt voor Zijn aangezicht geweend, zeggende: Waarom nu zijn wij uit Egypte getogen?

Fijne neus

Een fijne neus voor het Woord van God hebben, is anders dan hoe Israël ooit reageerde. Israël kreeg, in de woestijn, manna te eten van de Heere. Manna staat voor geestelijk Voedsel, oftewel Brood uit de Hemel. (zie ook de studie ‘Manna’) Maar Israël walgde ervan. Het Woord van God is voor ons voldoende om te kunnen trekken door de woestijn van het leven. De woestijn staat voor de wereld van vandaag de dag, de oude Schepping.

Twee of drie

Via de neus en de luchtpijp, komt de ingeademde lucht via de hoofdbronchiën, en via vertakkingen, terecht in de longen. De rechterlong bestaat uit drie longkwabben, de linkerlong uit twee kwabben. Drie en twee komen voor in de Schrift. Bijvoorbeeld twee of drie getuigen. Drie en twee is vijf. Vijf houdt, in de Bijbel, altijd verband met de Hemelse, en onzienlijke dingen. Verborgen zaken. Adem is dan ook niet te zien. De longen halen zuurstof uit de ingeademde lucht. De zuurstof wordt in het bloed opgenomen, via de longen. Via de uitgeademde lucht verdwijnt koolzuurgas uit het lichaam.

Mattheüs 18
16 Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta.

20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.

Zuurstof is adem, is geest

Zuurstof is nodig voor de verbranding in al onze levende cellen. Zonder zuurstof sterven we. Die verbranding levert ook warmte aan ons lichaam. Zuurstof is adem, is geest. Dat is nodig voor het aardse leven. Maar het is een afbeelding, een plaatje, voor dat waar zuurstof in de geestelijk zin een beeld van is. Wat hebben we nodig voor het ontstaan en onderhouden van ons geestelijk leven? De Geest!! En daarmee het Woord van God! Want het Woord is door de Geest voortgebracht. (zie ook de studie ‘de Bijbel is het Woord van God’)

1 Korinthe 12
3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest.

Zeventien

De ingeademde lucht bestaat gewoonlijk uit twintig procent zuurstof. De mens heeft minimaal zeventien procent zuurstof nodig bij het inademen, om te kunnen leven. De grens is zeventien. Als je het getal zeventien opzoekt in de Bijbel, dan denken we in ieder geval aan de dag van de Opstanding. De 17e Nisan is de Opstandingsdag van de Heere Jezus Christus. Zeventien staat in de Bijbel dan ook voor het nieuwe Opstandingleven. Hoe prachtig dat dit getal ook minimaal nodig is voor de natuurlijke mens om in leven te blijven.

Het menselijk lichaam; het oor

Psalm 94
8 Aanmerkt, gij onvernuftigen onder het volk! en gij dwazen! wanneer zult gij verstandig worden?
9 Zou Hij, Die het oor plant, niet horen? zou Hij, Die het oog formeert, niet aanschouwen?

We hebben twee oren. God heeft het oor geplant, staat hierboven in de Psalm. En Hij hoort naar het gebed van de rechtvaardigen, oftewel de gelovigen. In Spreuken staat dat Hij het oor gemaakt heeft om te horen.

Oog krijgen voor Jahweh

Het Hebreeuwse woord voor horen is ‘shama’. De eerste twee letters vormen het  woord hasjem, oftewel sem. Dat betekent ‘naam’. De derde letter betekent ‘oog of fontein’. Het Hebreeuwse woord voor ‘horen’ betekent dus eigenlijk; ‘oog krijgen voor de Naam’. Welke Naam? Nou, Jehova of Jahweh = Ik Ben; Ik ben Die Ik Ben; De altijd Zijnde = Heere. Horen zou er dus toe leiden dat je Zijn Naam leert kennen. Als je hoort, word je in contact gebracht met God, en word je gebracht tot de fontein van Levend Water. Dan heb je eeuwig leven. Dat zit allemaal in het Hebreeuwse woord voor ‘horen’. Shama.

Horen is geloven

Horen betekent in de Bijbel gehoorzamen, oftewel geloven. Dus het oor is gemaakt om naar het Woord van God te luisteren en te geloven. Het geloof is immers uit het gehoor, zegt Paulus tegen de Romeinen. Dus het oor is er om Zijn Woord te kunnen horen en het verstand is er om Zijn Woord te kunnen begrijpen.

Romeinen 10
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,
18 Maar ik zeg: Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld. (bij ongelovigen gaat Zijn Woord het ene oor in en het andere oor weer uit. Bij gelovigen gaat Zijn Woord via het oor naar het hart)

Mattheüs 11
15 Wie oren heeft om te horen, die hore. (in de zin van gehoorzamen)

 LEES VERDER IN DE PDF DE BIJBEL EN DE NEUS EN HET OOR_PDF

De Bijbel en de neus en het oor

De Bijbel en de neus en het oor

2 Reacties

  1. Peter Muller 22 februari 2024
    • Sylvia Arlar-Simonse 23 februari 2024

Reageren