De sleutels van Petrus

De sleutels van Petrus. Heeft Petrus de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen? Als ik dit lees, moet ik bij voorbaat al lachen. Er zijn immers behoorlijk wat moppen over Petrus aan de Hemelpoort…maar eigenlijk is het helemaal niet om te lachen, want de Rooms Katholieke kerk leert haar leden daadwerkelijk dat Petrus bepaalt wie er in en uit het Koninkrijk mogen. Laten we kijken wat het Woord van God hierover te zeggen heeft.

(Vooruit, eerst één mopje dan…)

Na zijn dood klopt een altviolist aan de hemelpoort. Petrus begroet hem. ‘Omdat je op aarde zo’n miskend genie was, en zoveel spot moest verdragen, mag ik één wens van je inwilligen.’ De musicus antwoordt: ‘Dan wil ik graag vrede in het Midden-Oosten.’ Een engel haalt er meteen een kaart van het gebied bij. Petrus bestudeert hem. ‘Syrië, Irak, Israël, Palestina, Iran’, mompelt hij. ‘We kunnen hier veel, maar dat wordt een onmogelijke opgave’, zegt hij tegen de altviolist. Heb je misschien nog een andere wens. ‘Zeker, iets wat ik mijn hele leven al wilde, is een toonladder zuiver spelen.’ Petrus kijkt de man aan, draait zich om naar een van de engelen en zegt: ‘Breng me nog eens die kaart van het Midden-Oosten.’

Verborgen kennis

En nu weer serieus. Onder het Oude Testament was verborgen hoe de Christus van lijden tot Heerlijkheid zou komen. Dát Hij Verheerlijkt zou worden, was wél duidelijk, en ook dat Zijn Heerlijkheid voor eeuwig zou zijn. Maar de weg van vernedering naar Verhoging, naar Heerlijkheid, was níet bekend. Als dat bekend geweest zou zijn, hadden zij de Heere niet gekruisigd. Dan had de satan daar een stokje voor gestoken. Vandaar dat Nieuwtestamentische Waarheden, en in het bijzonder Gemeentelijke Waarheden, op een verborgen, cryptische manier zijn beschreven in het Oude Testament. Pas na de Opstanding en Verheerlijking van de Heere Jezus Christus mocht er vrijuit over gepraat worden.

1 Korinthe 2
7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;
8 Welke niemand van de oversten dezer wereld (boze geestelijke machten) gekend heeft; want indien zij ze (de verborgenheden) gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.

Tegen niemand zeggen

Mattheüs 9
30 En hun ogen zijn geopend geworden. En Jezus heeft hun zeer gestrengelijk verboden, zeggende: Ziet, dat niemand het wete.

Mattheus 17
9 En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden.

Getuigenis Eerste Pinksterdag

Op eerste Pinksterdag mocht de apostel Petrus echter wél – als eerste – vrijuit spreken over de Verborgenheden. Hij mocht als eerste, in het openbaar, vertellen over de opgestane Christus. Hij mocht in feite het Nieuwe Verbond inluiden door te vertellen dat God de opgestane Heere Jezus nu tot de Christus, en Heere heeft gemaakt. Zijn getuigenis is in feite de sleutel naar een nieuwe periode. Het Nieuwe Verbond der Genade heeft vanaf Zijn Opstanding het Oude Verbond der Wet vervangen oftewel dit Oude Verbond ontbonden.

Zijn getuigenis spreekt van een hele nieuwe periode

Petrus roept, als eerste, de Joden en heidenen (niet-Joden) op tot bekering. Petrus vertelt daarbij dat iedereen die gelooft, de Heilige Geest zal ontvangen. Geloof is de sleutel naar het Nieuwe Verbond der Genade. Met zijn getuigenis luidt Petrus in feite een hele nieuwe periode in. Het Oude Verbond is afgesloten, en het Nieuwe Verbond der Genade is geopend bij de Opstanding van de Heere Jezus Christus. Petrus legt in zijn getuigenis uit dat de Heere Jezus Christus al werd aangekondigd in het Oude Testament.

Toespraak Petrus

Handelingen 2
14 Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan.

29 Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag.
30 Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten;
31 Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.
32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn.
33 Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.
34 Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand.

36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.
37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?
38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Nu geoorloofd vrijuit te spreken

Petrus, maar ook de andere apostelen, moesten onder het Oude Verbond dus zwijgen. Het is Petrus nu pas geoorloofd vrijuit te spreken. Hij predikt dan ook over de Gemeente. ‘Dat iedereen die zich bekeert, de Heilige Geest zal ontvangen’. De Heilige Geest is Niemand anders dan de onzienlijke Christus. En wat is de volledige naam van Petrus?

De zoon van Jonas

Johannes 1
43 En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zeide: Gij zijt Simon (de horende, oftewel de gelovige), de zoon van Jonas (=Bar-Jona); gij zult genaamd worden Cefas (rots), hetwelk overgezet wordt Petrus.

Jona; Jonah; Jonas  =  Duif. In de Bijbel is de duif een type van de Heilige Geest, Gods Geest, en spreekt over eeuwig leven. Het kan geen toeval zijn dat juist Petrus, als eerste tot discipel gemaakt, nu als eerste mag getuigen van het Nieuwe Verbond der Genade. Petrus zegt in zijn toespraak op Pinksterdag dat iedere gelovige de gave van de Heilige Geest zal ontvangen. Typologisch de duif.

Heeft Petrus de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen?

Mattheüs 16
13 Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14 En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een van de profeten.
15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.
17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona (zoon van Jona, zoon van duif= beeld van Heilige Geest)! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.
19 En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

Petrus krijgt van de Heere Jezus de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. Betekent dit dat Petrus bepaalt wie de nieuwe Schepping in mag? Bepaalt Petrus wie er tot de Gemeente wordt toegelaten? Volgens de Rooms Katholieke kerk dus wel, maar wij weten, dat de Heere Jezus Christus het Hoofd is van Zijn Lichaam, de Gemeente. Dan kan het toch nooit zo zijn dat Petrus bepaalt wie een lid van Zijn Lichaam mag zijn? Het Hoofd bepaalt immers wat er met het Lichaam gebeurt, en niet Petrus.

Wij zijn, samen met Christus, al in de Hemel gezet

Efeze 2
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den Hemel in (= tezamen met/in nauwe verbondenheid met) Christus Jezus;)

Kolossenzen 1
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;
14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;

De Heere Jezus Christus is tot Hoofd gesteld van de Gemeente, en alle gelovigen samen vormen Zijn Lichaam. Ongeacht bij welke kerk zij zeggen te horen. Iedere gelovige behoort tot Zijn Lichaam, en heeft Zijn Geest in zijn hart wonen. Ook is iedere gelovige uit deze duistere wereld getrokken, en overgezet in het Koninkrijk der Hemelen. Nu al. Wij zijn, samen met Christus, eerstgeborenen van de nieuwe Schepping. Iedere gelovige is, samen met Christus, geestelijk dus al in de Hemel gezet.

Nee, de Hemel hoef je niet te verdienen, alleen geloof is genoeg om behouden te worden. Daar kan Petrus niks aan veranderen!

Lukas 7
50 Maar Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.

Johannes 3
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

Er hoeft niemand bij de Hemelpoort te staan

Dat Petrus bepaalt wie ‘goed genoeg is om een Hemels plekje te krijgen?’ De Roomse kerk baseert deze leer enkel en alleen op Mattheüs 16. Wij hebben al gelezen in Zijn Woord dat iedere gelovige reeds in de Hemel gezet is bij wedergeboorte. Er hoeft helemaal niemand bij de Hemelpoort te staan, want iedereen die gelooft in de opgestane Zoon van God, wordt automatisch uit deze duistere wereld getrokken, en overgezet in het Hemelse Koninkrijk. Zullen we kijken of we de gebeurtenis met de ‘sleutels’ ook in de andere parallelle Evangeliën kunnen vinden?!

LEES VERDER IN DE PDF DE SLEUTELS VAN PETRUS -pdf

De sleutels van Petrus

De sleutels van Petrus

Geen reacties

Reageren