Kerstmis; wat is de afkomst van de Messias?

Kerstmis; wat is de afkomst van de Messias? Op weg naar Kerstmis is het raadzaam om eens te kijken waar de Messias vandaan komt. Ja, eitje, hoor ik al zeggen; ‘de Heere Jezus is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit Maria’. Op zich is dat juist, maar er steekt meer achter dan je denkt. De Heere Jezus Christus is Zoon des mensen, maar tegelijk ook Zoon van God. Maar ook zoon van Abraham. Hoe dat Bijbels precies zit? Nou, lees maar!

Oorsprong en afstamming

1 Timotheüs 1
3 Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren;
4 Noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twist vragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is.

Paulus zegt dat we ons ‘niet zouden bezighouden met fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen’. We zouden ons dus niet verdiepen in verzinsels, en eindeloze geslachtsregisters. Maar de geslachtsrekening van de Heere Jezus Christus staat niet voor niets in de Bijbel. Deze is zelfs te vinden in het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament. De oorsprong en afstamming van de Heere Jezus is er belangrijk genoeg voor. Daaruit zullen namelijk ook zijn rechten blijken. Dat Zijn verschillende titels gebaseerd op Zijn afstamming.

Opening van het Nieuwe Testament

Mattheüs 1
1 Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham.

Lezen: Mattheüs 1-25 

Het Nieuwe Testament opent met direct te zeggen over Wie het feitelijk gaat en van wie Hij afstamt. In het eerste vers staat dat de Heere Jezus Christus de Zoon van David, en ook de Zoon van Abraham is. De erfgenaam van Koning David. Abraham en David zijn niet de eerste de beste, het zijn bekende personen uit de Bijbel. Maar daar is niet alles mee gezegd. Want de Heere Jezus Christus heeft meerdere titels die Hem toekomen.

De Zoon is het bouwwerk van de Vader

In het Hebreeuws heeft ‘zoon’ te maken met ‘bouwen’. Hij die voortbouwt op het werk van zijn vader. ‘Bar’ is Aramees voor ‘scheppen’. Dit is allemaal van toepassing op de Heere Jezus Christus. Hij is zowel Schepper als Bouwer. De Heere Jezus Christus is De Zoon, oftewel de Erfgenaam, en het Bouwwerk van de Vader. ‘Ben’ en ‘Bar’ komen allebei voor in Psalm 2. Beide begrippen worden hier toegepast op onze Heiland.

De Zoon is Erfgenaam

Hebreeën 1
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;

Zoon staat in de Bijbel onder andere voor erfgenaam. De Heere Jezus Christus is de Zoon van God en tegelijk ook Erfgenaam van alle dingen. Dat vinden we ook terug in het Oude Testament. Zoon is dus degene die schept en bouwt en erfgenaam is. De Heere Jezus Christus is Zoon van zowel David als Abraham. Dan is Hij dus ook Erfgenaam van David en Abraham. Christus is de hoogste Rechthebber daarvan.

De Troon

Mattheüs 1
16 En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus.

Via David erft de Heere Jezus Christus de Troon, want David was Koning van Israël. Bij Abraham ligt het iets ruimer, dat heeft te maken met het feit dat hij Stamvader is van het Volk Israël. Daar zou de Heere ook Hoofd van worden. In de opsomming van het geslachtsregister vind je allerlei namen. Deze leiden uiteindelijk naar Jozef, de man van Maria. Dan heb je dus Jakob, Jozef, Jezus, gezegd Christus. Christus is Grieks en betekent ‘Gezalfde’. Messias is het Hebreeuwse woord voor daarvoor. De Christus wijst dus naar de Messias, Die beloofd was.

Juda

In het Oude Testament werd een koning, een priester, gezalfd en soms ook een profeet. Maar de hele opsomming van namen betreft hier het Koninklijke afstammingsrecht. Het is de Koninklijke lijn die beschreven staat. In vers 3 lezen we de naam ‘Juda’. En al in Genesis kun je lezen, dat de koninklijke scepter niet van Juda zal wijken. Totdat Silo komt, staat er. Silo is een (verborgen) Naam voor de Heere Jezus Christus. Typologisch al een verwijzing naar het Nieuwe Verbond der Genade. De naam betekent in het Hebreeuws namelijk ‘Rustbrenger’. De Rust van het Nieuwe Verbond, welteverstaan.

Genesis 49
8 Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen.
9 Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan?
10 De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn.

Profetische Belofte

Silo = Shiloh = Rust, Veiligheid = Christus

Het koningschap van de Stam van Juda zal niet wijken, totdat Shiloh komt. Al in bovenstaande profetie, wordt gezegd dat er altijd iemand uit de Stam van Juda, en uit het Koningshuis van David, op de troon van David zal zitten. Totdat Shiloh komt. Aan Hém zullen straks dan ook alle Volkeren, van de hele aarde, gehoorzaam zijn. God herhaalde deze profetische Belofte aan koning David. Het koningsschap van David en zijn huis, zou nimmer wijken. Totdat de Messias, Christus, komt in Zijn Wederkomst. (zie de studie ‘de zeventigste Jaarweek‘)

Koning David

2 Samuël 7
8 Nu dan, alzo zult gij (= de profeet Nathan) tot Mijn knecht, tot David, zeggen: Zo zegt de HEERE der heirscharen: Ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn over Mijn volk, over Israël.

12 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen.

Eeuwig Koninkrijk

13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid.
14 Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een zoon; dewelke als hij misdoet, zo zal Ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen.
15 Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als Ik die weggenomen heb van Saul, dien Ik van voor uw aangezicht heb weggenomen.
16 Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht; uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid.
17 Naar al deze woorden, en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David.

Westerse koningshuizen

En alle koningshuizen van de Westerse Christen-volkeren, hebben dan ook steeds een koning gehad uit het koningshuis van David. En de meeste van deze koninkrijken, hebben de Leeuw van Juda in hun vaandel. En deze koningen wachten op het moment, dat zij hun koningschap kunnen overdragen aan Shiloh; De Heere Jezus Christus; De Zoon van David; De Leeuw uit de Stam van Juda. Shiloh is een Messiaanse titel. Het schijnt verband te houden met ‘shalom’ en dus met vrede. Vredevorst…

De Leeuw, uit de stam van Juda, de Wortel Davids

Openbaring 5
3 En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelve in zien.
4 En ik (= Johannes) weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch hetzelve in te zien.
5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken. (= Niemand Die het Raadsbesluit van de Heere kon, of wilde, volvoeren. De Heere Jezus Christus heeft deze Taak op Zich genomen. De Heere Jezus Christus is het Woord van God; alleen door Hem kan het Boek geopend worden)

Eerste en laatste Bijbelboek

Koningschap wordt gegeven aan de stam van Juda en daarmee aan de stamoudste. Dat is de Heere Jezus Christus. ‘De Leeuw uit Juda’, hier in Openbaring 5, is duidelijk de verwijzing naar Genesis 49. Zo kom je van het laatste Bijbelboek Openbaring,  in het eerste Boek Genesis! Alles klopt van het begin tot het einde.

Genesis 49
9 Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan?
10 De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn.

LEES VERDER IN DE PDF ‘KERSTMIS; WAT IS DE AFSTAMMING VAN DE HEERE JEZUS CHRISTUS?’-PDF

Kerstmis; wat is de afstamming van de Messias?

Kerstmis; wat is de afstamming van de Messias?

Reageren