Pauselijke dwalingen

De paus versterkt zijn greep

‘De paus versterkt zijn greep op de Roomse kerk met 21 nieuwe kardinalen’. Dit bericht zag ik afgelopen weekend voorbij komen. Paus Franciscus heeft 21 kardinalen aangesteld die in de toekomst kunnen deelnemen aan de verkiezing van een nieuwe paus. Van de 137 kardinalen die in het geval van het aftreden, of overlijden, van Franciscus kunnen stemmen over een opvolger, heeft hij er nu al 99 zelf benoemd. Hierdoor is de kans opnieuw toegenomen dat wie Franciscus opvolgt zijn visie op een meer progressieve kerk zal delen.

Nieuwe benoemingen

In totaal zijn er meer dan 200 kardinalen, maar enkel degenen die jonger dan 80 jaar zijn, en de Engelse en Italiaanse taal beheersen, kunnen meebeslissen over de aanstelling van een nieuwe paus. Het was de negende keer sinds zijn aantreden in 2013 dat Franciscus een zogeheten ‘consistorie’ hield. Dit is een vergadering van de paus met de kardinalen, waarbij ook nieuwe benoemingen worden aangekondigd.

God stelt toch de nieuwe paus aan?

Ik moest het stuk even op me in laten werken, want als ex-Rooms katholiek wist ik niet beter dan dat de kerk altijd pretendeerde dat God Zélf voor de benoeming van een paus zorgt. Door middel van gebed, en eenzame opsluiting, zou de Heere Zijn Stem doorgeven aan de kardinalen. Ik ben benieuwd hoe het nou werkelijk zit bij de verkiezing van een nieuwe paus.

Nieuwe heilige vader

Als de paus is overleden, moet er natuurlijk een nieuwe ‘heilige vader’ komen aan het hoofd van de Roomse kerk. Ja, je leest het goed, hij laat zich graag aanspreken met heilige vader, of uwe heiligheid. Natuurlijk wel, want hij is immers de plaatsvervanger van Christus…  Wikipedia zegt: De paus is het hoofd van de Rooms-katholieke Kerk. De benaming paus is afkomstig van het Oudgriekse: ‘pappas’, later gelatiniseerd tot papa, in de betekenis van ‘vader’. Eveneens werd de titel in de middeleeuwen opgevat als een acroniem van het Latijnse ‘Petri apostoli potestatem accipiens’. Dit betekent: ‘van de apostel Petrus de macht ontvangend’. Juist, de paus krijgt zijn macht via apostel Petrus. Oeps… Christus heeft toch alle Macht in de Hemel en op aarde gekregen?! Hoe kan Petrus dan macht geven aan de paus?

Johannes 17
10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.
11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader (= God de Vader), bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.

Mattheüs 23
9 En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Eén is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is.

Efeze 1
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechterhand in den hemel;
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Geen contact met de buitenwereld

Oké, even afgedwaald door de zelfingenomen aanspreektitel. Weer terug naar het kiezen van een nieuwe paus. Dit conclaaf vindt plaats in de Sixtijnse kapel. De kardinalen laten zich opsluiten in de kapel en mogen geen contact meer hebben met de buitenwereld, tot de nieuwe paus bekend is. Dit om de invloed van buitenaf op hun keuze te voorkomen en om de duur van de verkiezing te beperken.

Heilige mis met bidden en smeken

De kardinalen beginnen de verkiezing met een Heilige Mis ter ere van de Heilige Geest. In deze mis wordt de Heilige Geest gesmeekt een goede keuze mogelijk te maken. Daarna begint de stemming. Bij elke stemronde krijgt een kardinaal een briefje waarop hij de naam van zijn kandidaat schrijft. Hij loopt dan met dat briefje omhoog naar het altaar voor ‘het Laatste Oordeel’ (van Michelangelo) en stopt het briefje in een miskelk. Tussen de stemrondes door wordt er gebeden.

Geen vertrouwen

Het is werkelijk zo bijzonder triest, dat ik het bijna grappig vind: de Heilige Geest smeken of Hij maar mag zorgen dat er de goede keuze gemaakt wordt. Wat een Godsvertrouwen heeft de leiding van de Roomse kerk! Stel je voor dat de Heilige Geest de foute keuze zou maken. Nee, daar moet je niet aan denken. Hem smeken lijkt me dan een goed middel om tot je doel te komen. Nu maar hopen dat de Heilige Geest luistert en de kardinalen inspireert om de juiste persoon aan te stellen als aardse opvolger van Hemzelf. Als ze de Heilige Geest aanroepen – en om raad vragen – waarom schuift paus Franciscus dan nu al, bij leven, zijn eigen keuzes naar voren? Begrijp jij dit? Wil hij de Geest soms te slim af zijn?!

Zij houdt de Bijbel dicht

In de Roomse kerk is de Bijbel altijd ondergeschikt geweest aan de eigen kerkelijke leer. Ik heb al diverse onderwerpen daarover uitgediept op deze website. Bijbels gezien klopt er niks van wat de Roomse kerk verkondigt. Grote leugens en verzinsels. Zo is het absoluut on-Bijbels dat de Roomse kerk de macht naar zich toe getrokken heeft en vertelt dat de paus een plaatsvervanger is van Christus. Godslastering, en een geweldige misleidende truc uit de koker van de duivel. (zie ook de studie; De sleutels van Petrus’)

Duurt te lang

Als er na één ronde nog geen kandidaat met tweederde van het aantal stemmen is verkozen, volgen er iedere dag daarna, steeds vier stemmingen per dag. Ongeveer om de drie dagen wordt er niet gestemd, dan is er ruimte voor rust en bezinning. Ik denk dat deze oude mannen dan wel moe zijn van al het smeken en bidden. Als na 30 (!) stemronden nog geen nieuwe paus is verkozen, kan de pauselijke kamerheer, in overleg met de kardinalen, besluiten om de norm voor verkiezing te verlagen. Als de norm is verlaagd, kan gekozen worden of er een nieuwe stemronde plaatsvindt, of dat de keuze beperkt blijft tussen de twee kardinalen die in de laatste stemronde de meeste stemmen gehaald hebben.

Is de Heilige Geest besluiteloos?

Het kan dus maar zo zijn dat de Heilige Geest erg twijfelt… en alle kardinalen in 30 stemronden verschillend inspireert. Dan is de Heilige Geest dus besluiteloos, en weet Hij even niet wíe nu Zijn beste opvolger op aarde zal zijn. Dus als de Heilige Geest een beetje van het pad af is, kunnen er zomaar 30 stemronden nodig kunnen zijn om tot één naam te komen. Pffff, hele klus voor de Heilige Geest zeg. Ik vind het allemaal erg tegenstrijdig. Of zou het gewoon geen gebed naar Zijn Wil zijn? Daar lijkt het op.

Zwarte of witte rook

Wanneer blijkt dat er nog geen nieuwe paus is, komt er zwarte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel. Vroeger deed men dit door natte stro aan het vuur toe te voegen. Tegenwoordig worden er chemicaliën aan het vuur toegevoegd om de juiste kleur rook te krijgen. Zodra er een nieuwe paus is gekozen, zal de rook uit de schoorsteen wit zijn. Ik heb zelf een hekel aan alle rook en stank die open haarden met zich meebrengen. Paus Fransiscus geeft geen best voorbeeld met die vervuilende rook met chemicaliën.

Klimaatvoorvechter

De paus heeft zich  opgeworpen als voorvechter van het klimaat. In 2015 publiceerde hij een pauselijk encycliek (een document waarin een paus belangrijke leerstellingen uiteenzet) waarin hij opriep tot betere zorg voor de aarde en de Schepping. Ook daarna heeft hij zich regelmatig uitgesproken voor een daadkrachtiger klimaatbeleid. Een paus die zich bezighoudt met het klimaat, voelt zich daar verantwoordelijk voor. Naar mijn mening ligt de eindverantwoording daarvan echter bij de Schepper Zélf. Hij heeft de wereld, en alles wat daarin is, immers gemaakt! Ik twijfel er niet aan dat de Schepper van tevoren heel goed wist wát voor een enorme vervuilers wij zijn. Daarom maak ik mij geen zorgen over klimaatverandering. Ik doe daar niet aan mee. Ik vertrouw hierbij helemaal op de Schepper. (Dat wil overigens niet zeggen dat ik olie door het riool spoel, of iets dergelijks.)

Een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde

Alles gaat voorbij in deze Schepping; het ene geslacht komt en het andere gaat. De ene cultuur komt en de andere verdwijnt. Er is niks blijvend in deze wereld en daarom is er hier per definitie ook niets waardevol; alles is tijdelijk. Hoe graag de mens ook iets nalaat. Ook alle wereldse kennis en wetenschap gaat verloren. Alles is aan bederfelijkheid onderhevig. Uiteindelijk zal deze oude Schepping helemaal verdwijnen. Dus ook alles wat met het klimaat te maken heeft. God heeft in Zijn Woord gezegd dat er een nieuwe Hemel en nieuwe aarde komt. Tja, Franciscus, daar sta je dan met je encycliek.

Jesaja 66
22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan.

2 Petrus 3
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

Openbaring 21
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

Deze oude Schepping zal uiteindelijk verdwijnen

Heb je trouwens in Openbaring 8 al eens gelezen over wat er straks met ons klimaat gebeurt? Een derde van alle bomen, en al het gras, zal verbranden. De zee zal in bloed veranderen, een derde deel van alle water wordt giftig etc. En nu moet ik mij hier op aarde druk gaan maken als ik een batterijtje in de kliko gooi?! Gaat er bij mij niet in. Sorry. Mijn vliegreizen zijn overigens op één hand te tellen!

Openbaring 8
7 En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand.
8 En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden.
9 En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het derde deel der schepen is vergaan.
10 En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren.
11 En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.

Hoeveel vervuilende vliegreizen heeft de paus zelf al gemaakt?

In de Bijbel lees ik dat het geen nut heeft om aan deze wereld te bouwen. Omdat dit zinloos is. Deze oude Schepping is dood, en zal straks weggedaan worden. Je kunt hier niks definitiefs tot stand brengen. Alles is aan bederfelijkheid onderhevig. Dus waarom zouden we hier in de wereld alles moeten opleuken? Alles van de wereld is lucht en leegte. In dit alles ben ik trouwens erg benieuwd hoeveel vervuilende vliegreizen paus Fransiscus al heeft gemaakt. Goed voorbeeld doet volgen.

De paus roept op om te gaan stemmen

Het is heel normaal dat Nederlandse bisschoppen gelovigen oproepen om te gaan stemmen bij gelegenheid van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ze hebben al eens opgeroepen om dan te kiezen voor ‘het eigenlijke normaal’. Wat dat dan ook zijn mag. Ook de bisschoppen van de COMECE (Commissie Bisschoppenconferenties Europese Gemeenschap) roepen in een gezamenlijke verklaring alle burgers in de Europese Unie op te gaan stemmen bij verkiezingen voor het Europees Parlement. Ik begrijp dit niet; bisschoppen in een Europese commissie. Heel on-Bijbels allemaal.

Eeuwigheid

De wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God. Alleen de Waarheid zal ons vrij maken. Voor de wereld zijn wij dwazen, maar dat is prima, want wij horen niet bij de wereld. En wij willen daar ook niet bij horen, want de wereld zal immers verdwijnen, maar God houdt stand in eeuwigheid. De Heere Jezus zei al dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is. Waarom bemoeit de Roomse kerk zich dan zo intensief met deze wereld? Zou het met macht en geld te maken hebben?!

Johannes 15
18 Indien u de wereld haat (haten= terzijde stellen oftewel aan de kant schuiven) , zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.
19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.

Johannes 17
14 Ik heb hun (de gelovige mensen) Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.

Johannes 18
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.nu is Zijn Koninkrijk niet van hier, dat gebeurt straks bij Zijn Wederkomst; dan wordt dat Koninkrijk uitgebreid naar de aarde.

De gelovigen staan buiten de wereld

Kolossensen 3
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

De Gemeente, het Lichaam van Christus, heeft met de wereld niks te maken. Zij staat buiten de wereld. Zij heeft geen plaats in de wereld en hoort daar ook niet thuis. Wij zouden ons richten op de Hemelse Zaken. Op Christus en Zijn Woord. De wereld is de oude Schepping, en die is dood voor God. Dood betekent in de Bijbel ‘dat er geen communicatie met God mogelijk is’. De Heere Jezus Christus is opgestaan in een Nieuwe Schepping. In Christus zijn ook wij, de gelovigen, eerstelingen van die Nieuwe Schepping. (zie ook de studie; ‘Buiten de wereld’)

2 Korinthe 4
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.

Vluchtelingen problematiek

De paus bemoeit zich zelfs met zo’n ingewikkeld vraagstuk als de vluchtelingenkwestie. Hij roept de landen op om vluchtelingen op te nemen. Dat zou volgens hem een eerste stap naar vrede zijn. Tja, makkelijk praten vanuit zijn luxe ivoren toren. Hoeveel vastgoed bezit zijn ministaat in Rome? Kan hij dat niet ter beschikking stellen om vluchtelingen te herbergen? Om het goede voorbeeld te geven? Hij is toch de zogenaamde ‘herder’? Het vermogen van het Vaticaan wordt geschat op 2 ½ tot 4 miljard euro. Daarbij is de krankzinnige hoeveelheid vastgoed in Rome en daarbuiten niet eens meegeteld.

De islam heeft een andere god

Johannes 1
18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.

Hebreeën 1
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen;

Het is een pauselijke traditie om aan het einde van de ramadan een groet te brengen aan de moslim-‘broeders en zusters’. De paus maakt het erg bont door te zeggen dat Christenen dezelfde God hebben als islamieten. Wat een trieste uitspraak, wat een kul! Hij riep zelfs de gelovigen op om één dag mee te vasten met de moslims. De duivel lacht zich rot. Een paus zonder Bijbelkennis. De islamieten geloven in een god, maar niet in de opgestane Zoon van God, de Heere Jezus Christus. Dus hebben zij een andere god.

Weet de paus niet dat niemand tot de Vader komt dan door de Zoon? Weet hij dan niet dat Christus God aan ons heeft geopenbaard? Als God Zich openbaart, Zich laat zien, dan is dat de Heere Jezus Christus. Dat staat ook in Hebreeën. De Zoon van God, is de buitenkant van God. De Zoon van God is de veruiterlijking van God.

De paus is, op alle fronten, een blamage voor onze Enige, en Ware God.

2 Reacties

  1. Ellie Knol 3 april 2024
    • Sylvia Arlar-Simonse 3 april 2024

Reageren