De Wijzen uit het Oosten

De Wijzen uit het Oosten. In Mattheüs 2 vinden we hun geschiedenis. We komen deze geschiedenis alleen tegen in het Mattheüs-evangelie. Dat is niet zo verwonderlijk want juist het Mattheüs-evangelie spreekt over de Koninklijke positie van de Heere Jezus Christus. De Wijzen vroegen dan ook ‘waar de Koning van de Joden is geboren’. In bijvoorbeeld het Markus-evangelie wordt de geboorte van de Heere Jezus niet eens genoemd. Dat komt omdat het Markus-evangelie de positie van de Heere Jezus als dienstknecht laat zien.

Schrift met Schrift vergelijken

Waarom staat er in elk van de vier Evangeliën wat anders over de geboorte en afstamming van de Heere? Het Woord is pas zeer vast, als je Schrift met Schrift gaat vergelijken. Je kunt er niet zomaar iets uitlichten, en daar een Waarheid bij maken. Er bestaan niet voor niets vier Evangeliën; op die manier worden we gedwongen om ze naast elkaar te leggen om een compleet beeld te krijgen. De Harmonie van de Evangeliën. Dit zouden we bij élke studie doen; zoveel mogelijk Schriftplaatsen vinden die elkaar overlappen en/of ondersteunen. Dit alles met de insteek dat de héle Bijbel over de Heere Jezus Christus gaat, en niet over ons. Wij zouden ons bij alle gebeurtenissen afvragen wat dit ons leert over de Heere Jezus Christus.

De vier Evangeliën

Elk Evangelie benadrukt een andere hoedanigheid, eigenschap, aspect van de Heere:

De Leeuw           ; De Koning              ; Koningschap                                 =   Mattheüs
De Os                  ; De Dienstknecht   ; Knecht des Heeren                      =   Markus
De Mens            ;  De Mens                 ; Zoon des mensen                         =   Lukas
De Adelaar        ; De Zoon van God  ; Hemelse Positie, Hogepriester  =   Johannes

Waren het wel drie Wijzen?

De beschrijving van de Wijzen uit het Oosten, is een geschiedenis die letterlijk gebeurd is. De Bijbel meldt het ons. Er is na die tijd wel het één en ander bij verzonnen. Zo wordt er gezegd dat er drie Wijzen waren, maar dit wordt niet vermeld in de geschiedenis. Waarschijnlijk omdat er drie geschenken worden genoemd, gaat men ervan uit dat het drie personen zijn geweest. Maar dit vinden we dus niet terug. Op oude illustraties van boeken vinden we ook wel twee of vijf Wijzen.

De namen van de Wijzen worden niet vermeld in de Bijbel

Later heeft men ook de namen erbij verzonnen, Deze komen uit de negende eeuw. Caspar Melchior en Balthazar staan vanaf die eeuw in de encyclopedieën. Volgens Middeleeuwse commentaren vertegenwoordigen de drie Wijzen de drie Bijbelse mensenrassen; de Semieten, de Chamieten en de Jafetieten. Caspar is in de kunstwerken dan de zwarte man, die de donkere mensenrassen vertegenwoordigt. Dit is er allemaal bij verzonnen, want het staat niet in de Bijbel. Men probeert dit soms te verdedigen met Jesaja 60. Daarin worden wierook, en mirre, en koningen genoemd. Maar dat stuk uit Jesaja gaat profetisch echter over ‘de duizend jaren’ die nog komen moeten (zie ook de studie ‘De 1.000 jaren uit Openbaring 20)

De wijzen gingen niet terug naar Herodes

Lukas 2
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een ieder naar zijn eigen stad.
4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);

De Heere Jezus was al geboren in Bethlehem, toen de wijzen uit het Oosten kwamen. Er was in de herberg geen plaats voor Jozef en Maria, zij kwamen terecht in een stal. Het bleek later dat ook in het huis van Israël, en het huis van Juda, geen plaats was voor de Heere Jezus. Jozef en Maria kwamen uit het huis van David, en daarom moesten zij zich laten inschrijven in Bethlehem, in Judea. Toen de Wijzen niet terugkwamen om Herodus te berichten, gaf deze de opdracht om rondom Bethlehem alle kinderen onder de twee jaar te doden.

Waar is de geboren Koning der Joden?

Mattheüs 2
1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.
2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

De Wijzen kwamen uit het Oosten. ‘Wijzen’ is de vertaling van het Griekse woord ‘machos’ wat ‘magistraten’ betekent (hoogwaardigheidsbekleders, oftewel bestuurders). Deze Wijzen geloofden dat er een Messias zou komen. Zij geloofden dat de Koning der Joden geboren was. Zij werden blijkbaar gedreven van de Geest van God. Daarom kwamen deze Wijzen naar Jeruzalem. Daar zou de Troon van de Koning komen. Zij hebben de sterren bestudeerd, en wisten dat er een Schepper was van Hemel en aarde. Ook in de sterren is namelijk heel Gods Werk te zien. (De weg van de maagd naar de Leeuw. Het kindeke uit de Maag geboren zal de Leeuw van Juda worden.) Er is een ster geweest uit het sterrenbeeld Maagd, die heel helder scheen en deze Wijzen wisten daarvan. Zij gingen op reis om de geboren Koning eer te geven.

Oosten

Oosten  = Qedem = Oorsprong; Van ouds.
Deze Wijzen uit het Oosten, hebben in het Oosten Zijn ster gezien. In de Bijbel spreekt het Oosten van de oorsprong. De Levende God is de Oorsprong, en het Begin van alle dingen. Rechts is de oorsprong en het Oosten. Het Oosten waar de zon, het Licht opkomt. Typologisch staat rechts voor Boven, het Hemelse. Links staat voor beneden, het aardse. Hebreeuws, de taal van God, wordt van rechts naar links geschreven.

Handelingen 26
14 En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem, tot mij sprekende, en zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Het is u hard, tegen de prikkels de verzenen te slaan.
15 En ik zeide: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt.

Het Joodse Volk wist van geen Koning

Mattheüs 2
3 De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem.

Koning Herodus werd ontroerd. Dat betekent hier niet dat het hem iets deed in positieve zin. Hier betekent het, ‘onthutst en in verwarring gebracht’, in de negatieve zin. Werd de Messias verwacht? Geloofde men in de Komst van een Koning? In Jeruzalem wist niemand iets af van ‘een geboren Koning’. Ja, een klein gelovig overblijfsel, maar het Volk als zodanig wist nergens van. Simeon verwachtte wél de ‘Vertroosting van Israël’. En ook Anna verwachtte verlossing voor Israël in Jeruzalem. De gelovige herders werd het persoonlijk meegedeeld om naar de kribbe te gaan. De Wijzen hadden een teken gezien. Maar er was geen grote menigte die de Heere verwachtte. Het Volk wist nergens van.

De Leeuw van Juda 

Jeruzalem verwachtte de geboorte van het Kind niet, en later verwachtte zij de Koning ook niet. De Heere Jezus weende over het ongelovige Jeruzalem. ‘Ik heb jullie dikwijls bijeen willen vergaderen, en beschermen, maar jullie wilden mij niet. Daarom zal er nu eerst een oordeel over het ongelovige Joodse Volk komen. Jullie zullen mij niet meer zien totdat jullie Mijn Naam aanroepen’. Pas in Zijn Wederkomst zal dit daadwerkelijk gebeuren. De Belofte van ‘het Kind dat geboren zou worden, bestemd om de Koning van de Joden te zijn’, is vervuld, maar het Volk aanvaardde Hem niet. Bij het laatste sterrenbeeld, de Leeuw, blijkt Wie de Leeuw, de Koning, van Juda is. Dan zal men Hem aanvaarden. God heeft het gezet in de sterrenbeelden aan de Hemel, en we kunnen het terugvinden in de Bijbel. (zie ook de studies ‘Typologie in de natuur’)

Waar zal de Christus geboren worden?

Mattheüs 2
4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden.
5 En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den profeet:
6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal.

De Wijzen vragen aan Herodus waar de geboren Koning is. Hoewel Herodus ongelovig is, weet hij wel aan wie hij dat vragen moet. Hij roept de priesters en Schriftgeleerden bij elkaar om aan hen te vragen of zij weten waar de Christus, de Messias, geboren zal worden. Herodus weet dus wélke Koning de Wijzen bedoelen! De Wijzen vragen om de ‘geboren Koning’, maar Herodus vraagt aan de Schriftgeleerden waar de Christus geboren zal worden. De Schriftgeleerden konden uit de Schriften citeren dat dit in Bethlehem, in Juda, zou zijn.

Micha 5
1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

 LEES VERDER IN DE PDF DE WIJZEN UIT HET OOSTEN-pdf

De Wijzen uit het Oosten

De Wijzen uit het Oosten

Geen reacties

Reageren