De Bijbel en de hals, schouder, en rug

De Bijbel en de hals, schouder, en rug

Dit is de vijfde studie van de reeks ‘De Bijbel en het menselijk lichaam’. Zoals we in vorige studies over het menselijk lichaam konden lezen, is ook de anatomie van de mens een plaatje van Geestelijke Waarheden. Wat zegt de Bijbel over hals, schouder, en rug? We kunnen het in deze studie ontdekken.

De hals

De hals is de verbinding tussen hoofd en lichaam. Het Hebreeuwse woord voor hals is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord voor ‘uitgaan’. In de zin dat iets uitgaat van het één naar het ander. De hals is de uitgang van het hoofd naar het lichaam, maar ook een uitgang van het lichaam naar het hoofd toe. Waar komt de hals voor in de Bijbel?

Liefde

Genesis 46
29 Toen spande Jozef zijn wagen aan, en toog op, zijn vader Israël tegemoet naar Gosen; en als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals, en weende lang aan zijn hals.

Lukas 15
20 En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.

‘Hals’ komt in de Bijbel voor in combinatie met het woord ‘omhelzen’, en is dan een uitdrukking van de liefde. Jozef en Jacob omhelsden elkaar nadat ze elkaar jarenlang niet hadden gezien. Ook bij de vader en de verloren zoon staat dat zij elkaar omhelsden, toen zij elkaar weer vonden. ‘Ze vielen elkaar om de hals’. Dat is een uiting van liefde. De hals staat dus voor het begrip liefde. De liefde verbindt het hoofd en lichaam.

De Liefde van God verbindt het Hoofd en Zijn Lichaam

De Heere Jezus Christus is het Hoofd en Zijn Lichaam is de Gemeente. Wat hebben wij gemeenschappelijk? De Liefde van God!! Christus is de Liefde Gods. De Heere Jezus Christus is het Beeld en Afschijnsel van God. De verbinding die er is tussen het Hoofd en Lichaam, is de Liefde van God Die in onze harten is uitgestort. Christus en de Gemeente zijn verbonden door de Liefde van God. God heeft de wereld zo liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden in de wereld. Dat Christus voor ons, zondaars, gestorven is, bevestigt Zijn Liefde voor ons. Ook het Woord van God is een verbinding tussen Hoofd en Lichaam.

1 Johannes 4
8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.
9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.

Romeinen 5
8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.

Onderwerping

Jozua 10
24 En het geschiedde, als zij die koningen uitgebracht hadden tot Jozua, zo riep Jozua al de mannen van Israël, en hij zeide tot de oversten des krijgsvolks, die met hem getogen waren: Treedt toe, zet uw voeten op de halzen dezer koningen. En zij traden toe, en zetten hun voeten op hun halzen.
25 Toen zeide Jozua tot hen: Vreest niet en ontzet u niet, zijt sterk en hebt goeden moed; want alzo zal de HEERE aan al uw vijanden doen, tegen dewelke gijlieden strijdt.

Op de tweede plaats komt de hals in de Bijbel voor bij het begrip ‘onderwerping’. Bijvoorbeeld bij Jozua. Hij had de overwinning op verschillende volkeren. Er staat dan geschreven; ‘zet uw voeten op de halzen van de koningen’. Onderwerping dus. En als banden van de hals losgemaakt worden, is er bevrijding uit gevangenschap.

Jesaja 52
2 Schud u uit het stof, maak u op, zit neder, o Jeruzalem! maak u los van de banden van uw hals, gij gevangene dochter van Sion!

Een juk op de hals

De hals wordt ook genoemd in verband met het begrip ‘juk’. Een juk op de hals leggen. Het juk rust zwaar op de hals, en op de schouders. De slavernij in Egypte wordt in de Bijbel ‘een ijzeren juk’ genoemd. Men gaat gebogen onder het juk. Maar de Heere zou dat juk verbreken.

Jeremia 27
2 Alzo zeide de HEERE tot mij: Maak u banden en jukken, en doe die aan uw hals.

Leviticus 26
13 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land der Egyptenaren uitgevoerd heb, opdat gij hun slaven niet zoudt zijn; en Ik heb de disselbomen van uw juk verbroken, en heb u doen rechtop staan.

Het juk der Wet

Een juk is een last waar je je aan moet onderwerpen, letterlijk en figuurlijk. De Wet wordt in de Bijbel vergeleken met een juk. Zwaar om je staande te houden. De Wet drukt op je. Er zijn nog veel Christenen die onder het juk van de Wet leven. De meeste kerken stimuleren dat ook. Maar dat is on-Bijbels. Niemand kan de Wet volbrengen, dat is onmogelijk, staat in Zijn Woord. Bovendien moet je dan voldoen aan alle regels van de Wet. Wij Christenen zijn juist vrij. In de vrijheid gezet van het Nieuwe Verbond der Genade. Door geloof en uit Genade zijn wij gerechtvaardigd voor God. DankUwel Heere. (zie ook de studieDe tien geboden‘)

Galaten 5
3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.
4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen. (Als iemand onder de Wet leeft, moet hij aan alle wetten voldoen. Diegene kan geen aanspraak maken op Zijn Genade. Je kunt niet een beetje de werken van de Wet doen, en een beetje geloven. Het is alles of niets)

Galaten 2
16 Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

Verlost van het juk van de Wet

Verlost van de Wet door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Wij staan onder niemands gezag. Ons gezag is de Geest van de Heere Jezus Christus. Zijn juk is zacht, en Zijn last is licht, omdat wij ons vrijwillig onderwerpen aan dat juk. Het zachte juk is het juk van het Nieuwe Verbond der Genade. De last van het Juk van het Nieuwe Verbond is Licht. Die ‘last’ is namelijk de Heilige Geest!

Galaten 4
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet;
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming aanstelling tot kinderen zonen verkrijgen zouden.

Mattheüs 11
28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt (van de werken van de Wet word je moe), en Ik zal u rust geven. (De Christus geeft ons de rust van het Nieuwe Verbond; wij hoeven niet te werken; Hij doet het Werk voor ons. Wij zijn de rust ingegaan)
29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen(De rust van het Nieuwe Verbond der Genade)
30 Want Mijn juk is zacht (het Nieuwe Verbond der Genade), en Mijn last is licht. (In tegenstelling tot het juk van het Oude Verbond der Wet)

Iemand het juk opleggen

Iemand het juk der Wet opleggen, is iemand schuldgevoelens aanpraten, en zodoende macht over zijn geweten krijgen. Door middel van de Wet kun je macht uitoefenen om over die persoon te heersen. Dat men aan geboden en regels moet voldoen om gerechtvaardigd te worden voor God. Dat je de Hemel moet verdienen. Dit juk kan niemand dragen, staat er in de Bijbel. Dit is de meest bedreigende prediking voor een leven uit Genade. Het staat lijnrecht tegenover het Evangelie. Helaas is dit fenomeen van alle tijden.

Leven uit de Genade

Wij worden niet gerechtvaardigd door de Wet, maar uit geloof in de Heere Jezus Christus. En wij zouden niet zélf werken, maar Zijn Geest het Werk in en door ons laten bewerken. Wij zijn uit Genade zalig geworden, en niet uit werken der Wet. De Heere heeft ons er juist van verlost!! En voor Genade hoef je niets te doen, anders is het geen Genade meer. Het Oude Verbond der Wet is vervuld bij het sterven van de Heere Jezus. Het Nieuwe Verbond der Genade is begonnen bij de Opstanding van de Heere Jezus Christus, de Hogepriester. Iedereen die gelooft valt onder dat Nieuwe Verbond.

Efeze 2
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u (niet door eigen werken, niet door u zelf), het is Gods gave; (Genade is een gave. Genade kent geen enkele verplichting, anders is het geen Genade meer)
9 Niet uit de werken (de werken der Wet), opdat niemand roeme.

Galaten 5
1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid  bevangen. (Onderwerp je aan Zijn Woord in plaats van onderwerping aan de Wet)

Handelingen 15
10 Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk (van de Wet) op den hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze vaders (eerdere generaties), noch wij hebben kunnen dragen?

Heerschappij

Genesis 41
41 Voorts sprak Farao tot Jozef: Zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld.
42 En Farao nam zijn ring van zijn hand af, en deed hem aan Jozefs hand, en liet hem fijne linnen klederen aantrekken, en leide hem een gouden keten (ketting) aan zijn hals;

De hals heeft in de Bijbel dus te maken met het dragen van iets. Zoals het juk. Daarmee is de hals rechtstreeks verbonden met heerschappij. Toen Jozef verhoogd werd uit de gevangenis, kreeg hij een gouden ketting om zijn hals van de farao. Daarmee was zijn heerschappij en hoge positie zichtbaar. Ook Daniël kreeg een gouden keten. Het staat dus voor heerschappij dat op de hals gelegd wordt.

Daniël 5
16 Doch van u heb ik gehoord, dat gij uitleggingen (van dromen) kunt geven, en knopen ontbinden; nu, indien gij dit schrift zult kunnen lezen, en deszelfs uitlegging mij bekend maken, gij zult met purper bekleed worden, met een gouden keten om uw hals, en gij zult de derde heerser in dit koninkrijk zijn.

LEES VERDER IN DE PDF ‘DE BIJBEL EN DE HALS, SCHOUDER, EN RUG’-pdf

De Bijbel en de hals, schouder, en rug

De Bijbel en de hals, schouder, en rug

Reageren