The Passion-Hemelvaart

Wat een verschrikking

Een Bijbels televisie-evenement, een extra editie van ‘The passion’. Wat een verschrikking. Het was een lang gekoesterde wens van de omroep, omdat de betekenis van Hemelvaart ‘niet heel bekend is’. Wat een flauwekul. Het woord ‘Hemelvaart’, verklaart zichzelf, daar valt weinig aan af te doen. Zou het niet stiekem gaan om de kijkcijfers? Omdat ‘the passion- musical’ zo goed verkoopt? Daarom een vervolg op Zijn kruisiging?

Met Hemelvaart kan men wel dealen

In Nederland zijn meer ongelovigen dan gelovigen. Toch verkoopt de kruisiging blijkbaar goed. Een bloedende Man aan een kruis kan weinig kwaad, dat is wel te handlen voor ongelovig Nederland. Logisch dat de editie ‘Hemelvaart’ straks ook goed bekeken zal worden. De Heere Jezus Christus Die naar de Hemel verdwijnt, daar kan men ook wel mee dealen. In beide gevallen hoeft men niks met Die Man. En men wil ook niks met Die Man.

Waarom Maria Magdalena?

Ik lees dat Maria Magdalena ook meespeelt in het verhaal over Hemelvaart. Ik heb de Bijbel er nog eens op nageslagen, maar kan Maria Magdalena niet vinden rondom Zijn zichtbare Hemelvaart. Wat walgelijk dat Maria Magdalena erbij wordt gehaald om de Bijbelse gebeurtenis in een roman te veranderen. Om het smeuïg te maken en op te leuken. Want ja, de Heere Jezus was toch gewoon een mens van vlees en bloed? Hij had toch ook menselijke gevoelens?! Dus verzint men een pakkend verhaal met een mooie dame erbij. Doet het altijd goed.

Onzichtbare Hemelvaart

Johannes 20
17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.
18 Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen, dat zij den Heere gezien had, en dat Hij haar dit gezegd had.

Als men in de Bijbel had gelezen, zou men te weten zijn gekomen dat Maria Magdalena wel verteld werd van de onzichtbare Hemelvaart. Daarom mocht Maria Hem ook niet aanraken op Eerste Paasdag. Maar dit script gaan ze vast niet gebruiken. Een mooie dame die de Heere Jezus niet mag aanraken, verkoopt vast niet zo goed.

Alles op één dag

Bij Zijn zichtbare Hemelvaart trekt Hij Zich demonstratief terug en laat Hij Zich niet meer zien. Ook niet aan de discipelen. Maar zijn onzichtbare Hemelvaart vond plaats op Eerste Paasdag. Opstanding, en Pinksteren, en Hemelvaart hebben, volgens de Bijbel, op één dag plaatsgevonden. (zie studie ‘Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’)

Verhoogd en Verheerlijkt

Op Zijn Opstandingsdag, op eerste Paasdag, voer de Heere Jezus Christus ten Hemel, waar Hij werd Verheerlijkt, en Verhoogd door de Vader. Hij werd, op dat moment, gezet aan de Rechterhand van God. Hij werd tevens tot Hogepriester gesteld. Hij heeft die dag alle macht gekregen. Gelijktijdig heeft Hij toen de Heilige Geest ontvangen.

Zichtbare Hemelvaart

Handelingen 1
10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;
11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

De zichtbare Hemelvaart van de Heere Jezus Christus, is een teken van Zijn Wederkomst. Duidelijker kan niet, want er werd letterlijk gezegd door de twee mannen dat de Heere op dezelfde manier zal wederkomen als dat Hij vertrokken is. In een wolk verdween de Heere Jezus Christus van de Olijfberg. Dus zal Hij ook wederkomen in een wolk, en bij Wederkomst zal Hij Zijn Voeten weer op de Olijfberg zetten…

Marcus 14
60 En de hogepriester, in het midden opstaande, vraagde Jezus, zeggende: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U;
61 Maar Hij zweeg stil, en antwoordde niets. Wederom vraagde Hem de hogepriester, en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods?
62 En Jezus zeide: Ik ben het. En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zitten ter rechter hand der kracht Gods, en komen met de wolken des hemels.

Zacharia 14
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.

Wedergeboren in een nieuwe Schepping

De Heere Jezus Christus werd in Zijn Opstanding Eersteling van een nieuwe Schepping. Dus toen de Heere Jezus Christus werd wedergeboren, ontving Hij direct de Heilige Geest. Net zoals ook wij de Heilige Geest hebben ontvangen bij onze wedergeboorte. Sterker nog; wedergeboorte is geboren worden uit de Heilige Geest! De Heere Jezus Christus heeft de Geest ontvangen en heeft de Geest uitgestort over allen en in allen die van Christus zijn. Wie zijn van Christus? Nou, de Gemeente, oftewel alle gelovigen van ná Zijn Opstanding!

De Heilige Geest ontvangen, is eeuwig Leven ontvangen

Het ontvangen van de Heilige Geest is hetzelfde als opstanding-uit-de-dood ontvangen. Het ontvangen van de Heilige Geest is hetzelfde als eeuwig leven ontvangen. Geest is leven. En nadat de Heere Jezus Christus de Geest ontvangen had, blies Hij Deze – ’s avonds op eerste Paasdag – over de discipelen. Daarom zei Hij die morgen tegen Maria Magdalena dat zij Hem nog niet mocht aanraken. Hij moest immers eerst naar de Vader. Hij was toen nog niet opgevaren!

Openlijke demonstraties van iets wat al eerder gebeurd was

Wat er gebeurde op Pinksterdag is een demonstratie van wat vijftig dagen eerder gebeurde toen de Heere Zijn Geest blies op de apostelen. Op Eerste Paasdag. Hij voer toen ‘s morgens ten Hemel en blies aan het einde van die dag de Heilige Geest op hen. Dit werd vijftig dagen later – met Pinksteren – pas gedemonstreerd. Zoals ook pas na veertig dagen de Positie van de Heere Jezus Christus in de Hemel werd gedemonstreerd bij Zijn zienlijke Hemelvaart…

The Passion Hemelvaart

Gaan ze in the Passion-Hemelvaart editie vertellen over de functie die de Heere Jezus Christus in de Hemel vervult? Gaan ze het hebben over het Oude Verbond, dat is verdwenen bij de dood van de Heere Jezus? Gaan ze vertellen van het Nieuwe Verbond, dat begonnen is bij Opstanding van de Heere Jezus Christus? Gaan ze uitleggen wát onze Hogepriester van het Nieuwe Verbond in de Hemel voor ons doet? Of gaan ze alleen een zanger/acteur met een hijskraan in de lucht laten verdwijnen? Kosten noch moeite worden immers bespaard bij dit spektakel. Ze zoeken trouwens nog Oekraïense vluchtelingen die het Passion-kruis, op Goede Vrijdag door Doetinchem willen dragen. Nee, geen grapje. Triest om vluchtelingen hiervoor te gebruiken. Alsof zij nog geen kruis te dragen hebben. Maar het tranen-trekker-gehalte wordt daarmee wél leuk opgeschroefd.

KRO-NCRV

Wij hebben onze wortels in de christelijke traditie. De kern van deze traditie – geloof, hoop en liefde – is voor ons de basis in de maatschappij van nu.

Christelijke traditie. Wat is dat voor de omroep? Hún kern is geloof, hoop en liefde. Is de Kern, het Fundament van het Christendom niet de Heere Jezus Christus? Maar dat is ook onmogelijk voor deze ‘christelijke’ omroep. Want daar win je geen zieltjes mee… Deze omroep pretendeert geloofswortels te hebben, maar richt alle pijlen op deze maatschappij. Op deze oude Schepping. Met een béétje Bijbelstudie kun je al weten dat deze oude Schepping dood is voor God, en dat de oude mens met Hem aan het Kruis genageld is. In Zijn Opstanding is de Heere Jezus Christus Eersteling van een Nieuwe Schepping. En zal ik nog eens iets zeggen? Alle gelovigen van Nederland zijn, samen met de Heere Jezus Christus, reeds in de Hemel gezet…. Staat gewoon in de Bijbel. Gaan ze vast niet vertellen. Gemiste kans op kennismaken met de Blijde Boodschap voor ongelovig Nederland.

Efeze 2
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;


The Passion-Hemelvaart

The Passion-Hemelvaart

2 Reacties

  1. Dimitri 7 juni 2022
  2. Sylvia Arlar-Simonse 8 juni 2022

Reageren