Bedevaart

Wat is een bedevaartganger?

Een bedevaartganger of pelgrim is iemand die naar een bedevaartsoord gaat. Een bedevaartsoord is een ‘heilige’ plaats; een plaats die een bijzondere betekenis heeft binnen een religie. Voor Rooms katholieken is dat bijvoorbeeld een plaats waar een ‘heilige’ ligt begraven of, waar volgens ooggetuigen, verschijningen hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld van Maria, een engel of een ‘heilige’. Of plaatsen waarvan men zegt dat er wonderbaarlijke genezingen hebben plaatsgevonden. Of vanwege een ‘huilend’ beeldje of een beeld met stigmata. Stigmata zijn bloedende wonden in handen en of voeten en of hoofd. Net als de wonden in handen, voeten en zijde van de Heere Jezus ten gevolge van Zijn kruisiging. Er zijn dus veel redenen waarom een plaats tot bedevaartsoord wordt uitgeroepen.

Het Bijbelse begrip Heilig

Ik heb in bovenstaande alinea ‘heilige’ tussen haakjes gezet omdat het Bijbelse begrip ‘heilig’ een andere betekenis heeft dan de kerk en maatschappij eraan hebben gegeven. Volgens de Bijbel is iedere gelovige, oftewel wedergeborene, heilig. Heilig is namelijk ‘bekwaam gemaakt om de Heere te kunnen dienen’. Het is ook apart gezet voor de dienst aan de Heere. Tegenover heilig staat zondig. Zondig betekent in de Bijbel ‘ongelovig’ oftewel ‘het doel missen’. (zie ook de studie “Zalig- en heiligverklaring”). Omdat wij als gelovigen heilig zijn kunnen wij kiezen voor een heilige wandel. Een heilige wandel is een leven in dienst van de Heere. Dus; wij zijn heilig en daarom kunnen wij kiezen de Heere te dienen…

1 Korinthe 3
16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?
17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. (De tempel van God is heilig en wij zijn die tempel; dus wij zijn heilig)

2 Petrus 3
10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.
11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!

Bedevaart als boetetocht

Voor de Roomse kerk was de bedevaart vroeger een boetetocht waarmee zondaren zich van hun zonden konden schoonwassen. Soms legde de Roomse kerk zélf pelgrimstochten op aan mensen die in de ogen van de kerk een erge zonde begaan hadden. De Roomse leer predikt nog steeds dat bij een ‘schuld’ niet alleen vergeving nodig is, maar ook herstel van de aangerichte schade.  Maar dat is een Wettische lering en hoort niet bij het Nieuwe Verbond der Genade.

De ziel reinigen met een bedevaart

De Rooms kerk vertelt de gelovigen dat zij na sterven naar het vagevuur gaan. Daar wordt de ziel gereinigd. Het verblijf in het vagevuur hangt af van de hoeveelheid zonden die goedgemaakt moeten worden. Om de duur in het vagevuur te verkorten, kan men hier op aarde al wat opdrachten volbrengen die de gemaakte zonden kunnen uitwissen. Zelfs de zonden van anderen zouden hiermee uitgewist kunnen worden (!!) Een pelgrimstocht is een mogelijkheid om de duur in het vagevuur te verminderen.

Wij leven onder het Nieuwe Verbond

Jammer dat de kerk niet begrijpen wil dat de gelovigen, vanaf de Opstanding van Christus, leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. Jammer dat de kerk haar leden op de mouw spelt dat er ‘zonden moeten worden uitgewist’. Hiermee ontkent zij dat de Heere Jezus Christus in Zijn dood en Opstanding de heerschappij van de zonden heeft overwonnen. De Roomse kerk plaatst hiermee haar leden onder de Wet, terwijl de Heere Jezus ons verlost heeft van de Wet. Wij zijn door Hem vrijgemaakt van de regels en opdrachten van het Oude Verbond der Wet. Wij zouden blijven staan in die Vrijheid. (zie de studie “Alleen geloof”)

Galaten 4
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet;
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen aanstelling tot zonen verkrijgen zouden.

Galaten 5
1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid
(= de Wet en de werken van de Wet) bevangen.

Wat is het vagevuur volgens de Roomse kerk?

In de catechismus, de kerkelijke leer, van de Roomse kerk staat het volgende: ‘Zij die sterven in de genade en de vriendschap van God, maar nog niet volkomen gelouterd zijn, ondergaan, hoewel ze reeds van hun eeuwig heil verzekerd zijn, na hun dood een loutering ten einde de noodzakelijke heiligheid te verwerven om in de vreugde van de hemel te kunnen binnengaan’. Verschillende officiële kanalen van de Roomse kerk leren nog steeds dat er een vagevuur of reinigingsoord voor gelovigen bestaat.

Buitensluiten van ongedoopte kinderen

Ruim tien jaar geleden is er door paus Benedictus XVI een afdeling van het vagevuur gesloten. Hij heeft toen verklaard, in een schrijven met een pauselijk stempel, dat hij verwerpt dat er een speciale afdeling van het vagevuur is voor ongedoopte kinderen. Vanaf de Middeleeuwen was dat het zogenaamde ‘Limbus infantium’. Het motief van Benedictus  voor afschaffing was: ‘het uitsluiten van onschuldige kinderen van het paradijs spreekt de bijzondere liefde van Christus voor jongeren tegen’. Ongedoopte kinderen mogen dus, wat de paus betreft, onmiddellijk naar de Hemel gaan. Best wel tof van hem …

Limbus infantium, ‘onder de heg begraven’

In de volksmond wordt dit ‘onder de heg begraven’ genoemd. Kinderen die te vroeg of dood ter wereld waren gekomen en om die reden het doopsel niet hadden ontvangen, waren niet vrijgemaakt van de erfzonde. Daarom konden zij niet binnen de omheining van het gewijde terrein, het kerkhof begraven worden. Deze kinderen werden begraven in een strook grond, ‘de limbus infantium’, die grensde aan het gewijde terrein. Deze zoom was een grensgebied tussen gewijde en ongewijde aarde.

Eerbetoon aan alle ongedoopte baby’s

Toen ikzelf nog bij de Roomse kerk stond ingeschreven, was ik als vrijwilligster betrokken bij de plaatselijke ‘Caritas’, een Roomse hulporganisatie. Toen het ‘limbus infantium’ in 2007 pauselijk werd afgeschaft, kwam er geld vrij van deze stichting voor een beeld dat geplaatst werd op het kerkhof. Als eerbetoon aan alle ongedoopte baby’s. Als een soort van excuus voor alle leed dat vanaf de Middeleeuwen is veroorzaakt bij het begraven onder de heg.

Is de doop dan verplicht?

Nee, de doop is niet verplicht en wast zéker geen erfzonde weg. En dat is ook niet nodig, want dankzij de Heere Jezus Christus, zijn wij nieuwe schepselen. In Christus zijn wij zonder zonden. De doop is geen middel om behouden te worden. Alleen geloof is genoeg om, in Hem, deel te krijgen aan Zijn Opstandingsleven; om eeuwig leven te verkrijgen. Daar hoeven wij verder niks voor te doen. (zie de studie “Alleen geloof”) De doop is een zienlijke uitbeelding van een geestelijke Waarheid. Onderdompeling welteverstaan. Het is een uitbeelding van de weg van dood en Opstanding, oftewel wedergeboorte. Het is de uitbeelding van de weg van God met elke zondaar. Kinderdoop komt in de Bijbel nergens voor.

Een kerkelijke leer kan men aanpassen

Het fijne van een eigen kerkelijke leer en een eigen kerkelijk wetboek is dat men deze naar believen kan aanpassen aan de tijdsgeest. Een kerkelijke leer staat helemaal los van de Bijbel. De Bijbel is het Woord van God en de catechismus is het woord van een werelds instituut. Rome dus; het rijkste instituut van de wereld. Het vagevuur komt nergens voor in Zijn Woord, zelfs niet iets wat erop lijkt…

Waarop baseert Rome het vagevuur?

Rooms katholieken hebben verschillende Bijbelteksten die zouden dienen als bewijs voor het vagevuur. Volgens de kerk wijzen die teksten naar dagelijkse zonden die ‘uitgeboet’ moeten worden. Ik zal straks een paar van die teksten uit- en toelichten. Kerken zijn altijd heel bedreven om teksten ‘los te maken’ uit de context om er op die manier een heel eigen draai aan te kunnen geven. Ook nemen de meeste kerken de teksten letterlijk; zij zetten de oude mens en deze oude Schepping centraal. Dit terwijl wij nieuwe schepselen in Christus zijn. Wij zijn, in Hem, eerstelingen van de nieuwe Schepping. De oude mens is met Christus gestorven aan het kruis.

Romeinen 6
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.

Nieuwe mens in Christus

Iedereen die is wedergeboren oftewel iedereen die gelooft, neemt deel aan Zijn  Lichaam. Iedereen die wedergeboren is deelt in elke geestelijke Zegening in Christus. In Christus betekent tezamen met Christus. Wij zijn mét Hem gestorven, met Hem begraven, met Hem opgestaan en met Hem in de Hemel gezet. (zie studie “Efeze”) Zolang de kerken het verschil tussen de oude en de nieuwe mens niet aan de gelovigen uitleggen, zullen zij de plank blijven misslaan… Of verzwijgt men dit bewust? Want als de gelovige eenmaal begrijpt dat wij, in Christus, de Goddelijke natuur deelachtig zijn, hebben de kerken minder macht! Zo lang de kerken de gewetens van de gelovigen blijven belasten, heeft men immers macht over hen!

Kolossensen 3
9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;
11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.

2 Petrus 1
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.

1 Korinthe 3: 10-15

1 Korinthe 3
10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.
11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.
12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;
13 Eens ieders werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven.
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.
15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.

Onder andere deze tekst wordt door de Roomse kerk gebruikt als bewijs voor het vagevuur. Maar Paulus spreekt daar over de Gemeente. De Gemeente is de hele groep gelovigen van ná de Opstanding van de Heere Jezus Christus. Paulus vergelijkt de Gemeente met Gods akkerwerk en Gods gebouw. Paulus zegt dat wij medearbeiders zouden zijn op dit Akkerwerk en aan dit Gebouw. Maar, zegt hij, pas op, je moet niet op eigen houtje gaan bouwen, maar je zou de Heilige Geest, de Heere Jezus Christus, laten bouwen. Want Híj is het fundament.

Hout hooi en stoppelen

Daarna maakt Paulus de vergelijking tussen dode werken en Vruchtbare Werken. Hout, hooi en stoppelen staan voor dode werken en zij doorstaan het oordeel, het vuur, niet. Goud, zilver en kostelijke stenen staan voor de Vruchtbare Werken. Zij blijven staan in het oordeel. Het is de bedoeling dat wij alleen Vruchtbare werken zouden doen. Dat zijn Werken die de Geest in en door ons bewerkstelligt. Vruchtbare Werken leveren straks, bij de Wederkomst van de Heere, Loon – oftewel Erfenis – op. Dode werken leveren geen erfenis op. Schade lijden is nadeel ondervinden … Het vuur in deze tekst heeft dus helemaal niks te maken met een zogenaamd vagevuur.

Ware betekenis 

10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament gelegd (van de Gemeente); en een ander bouwt daarop. Maar een ieder zie toe, hoe hij daarop bouwe.
11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.
12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; (hooi, hout en stoppels verbranden in vuur; dat zijn de dode werken. Dode werken zijn de werken ten behoeve van de oude mens, het vlees, de Wet en de wereld. Goud, zilver en kostelijke stenen zijn de Vruchtbare Werken, de goede werken, zij doorstaan het vuur (oordeel) en blijven bestaan. Vruchtbare Werken zijn de Werken die wij de Geest in en door en met ons hebben laten doen. Vruchtbare Werken zijn Werken van God. Die leveren straks Loon op).

13 Eens ieders werk zal openbaar worden; want de dag = oordeel zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven.
14 Zo iemands werk blijft (goede Werken oftewel Vruchtbare Werken van de Geest) dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon (= Bijbelse synoniemen zijn Kroon, Zoonschap, Erfenis) ontvangen.
15 Zo iemands werk zal verbrand worden (dode werken), die zal schade lijden; (=niets ontvangen) maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. (als een gelovige alleen maar eigen werken gedaan heeft, ontvangt hij geen Loon oftewel Heerlijkheid oftewel Kroon oftewel Erfenis, maar hij zal wél behouden blijven. Eeuwig leven is hem tenslotte bij wedergeboorte gegeven in Christus en uit Genade. Genade kent geen enkele verplichting. En eeuwig leven is voor altijd…)

Welke bedevaartsoorden zijn erkend door de Roomse Kerk? Wat zegt de Bijbel over Bedevaart? Wat gebeurde er in Lourdes? Antwoorden op onder andere deze vragen kunt u vinden in de PDF.
Lees verder in de PDF Bedevaart.pdf 

Bedevaart 

bedevaart

Reageren