Alleen Geloof

Niet werken, maar rusten

Johannes 6
27
 Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld.
28 Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?
29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft.

Werken van God

Er wordt aan de Heere Jezus gevraagd welke werken voor God gedaan moeten worden. Wat zullen wij doen om voor God te werken? Maar de Heere Jezus antwoordt; het enige werk dat jullie zouden doen, is geloven in God. Dus het enige werk wat wij zouden doen, is geloven. Geloven is vertrouwen op het Woord van de Levende God. Geloven is je onderwerpen aan het Woord van God. En de Heere Jezus Christus is het vleesgeworden Woord van God. Geloof is onderwerping aan de Heere Jezus Christus.

Romeinen 4
1 Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees?
2 Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God.
3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.
4 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.
5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

Geloven is een werkwoord

Geloven is een werkwoord maar geloven is het tegenovergestelde van werken, staat hierboven in Romeinen vier. Het tegenovergestelde van werken is rusten. Geloven is dus rusten. Er wordt in het Oude Testament al gesproken over die rust; rust weggelegd voor het Volk Israël. Men zou de rust ingebracht worden; ook uitgedrukt in de sabbat. In de Bijbel horen rust en geloof bij elkaar. Typologisch staat rust voor het Nieuwe Verbond en werken staat voor het Oude Verbond der Wet.

Hebreeën 3
17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, die gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn?
18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan dengenen, die ongehoorzaam geweest waren?
19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof.

Hebreeën 4
10 Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de Zijne.
11 Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.

Goede werken

God is dus alleen gediend bij geloof en niet bij werken. Tóch wordt er in de Bijbel gesproken over goede werken, wat zijn dat dan? Goede werken zijn geen werken die God verwacht van de mens; het zijn geen verplichte werken. Goede werken zijn werken die voortkomen uit geloof. Het zijn vruchtbare werken. Werken die voortkomen uit de gelovige omdat zijn hart gevuld is met het Woord van God. Het zijn Werken die de Geest in en door de gelovige mag bewerken. Naar de mate waarin de Geest Zijn Werk mag doen, naar die mate ontvangt men straks Loon. Ze worden ook wel werken des geloofs oftewel geloofswerken genoemd. Jakobus schrijft over deze vruchtbare werken van het geloof, de goede werken. Hij zegt dat als er geen goede werken voortkomen uit het geloof, het geloof dood is. Oftewel; dan is het hart van de gelovige niet gevuld met Zijn Woord. Tegenover goede werken staan dode werken. Dode werken zijn werken ten behoeve van jezelf (oude mens), de oude Schepping of ten behoeve van de Wet. Deze werken leveren niets op.

Verschillende werken

Hebreeën 9
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?

Titus 3
5 Heeft Hij ons zalig gemaakt
Hij heeft ons eeuwig leven geschonken, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, niet door eigen werken maar uit Genade. maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;
6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;
7 Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens.
8 Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen ervoor zorgen, om goede werken voor te staan te bevorderen; de gelovige zou de Geest Zijn Werk laten doen deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen.

Geloof en religie

Als ik vertel dat ik gelovig ben, wordt er negen van de tien keer aan me gevraagd bij welke kerk ik hoor. Ik antwoord dan altijd dat ik bij het Lichaam van de Heere Jezus Christus hoor; ik ben lid van Zíjn Gemeente. Een andere Gemeente is er ook niet. Veel mensen weten niet dat je gelovig kunt zijn zonder in een kerkelijk register te staan. Terwijl ikzelf heel sterk ervaar dat mijn geloof juist verdiept is omdát ik niet meer beperkt word door kerkelijke regels en wetten. Ik heb in mijn zoektocht veel verschillende kerken bezocht, maar overal waren er menselijke regels die ik niet kon terugvinden in de Bijbel. Veel mensen weten niet dat er een groot verschil is tussen geloof en religie.

Geloof zit in je hart

Geloof en religie is als Wet en Genade. Verwacht de Heere werken of geloof is dezelfde vraag als verwacht Hij godsdienst of geloof? Religie en godsdienst zijn nagenoeg hetzelfde. Religie oftewel godsdienst is het volbrengen van godsdienstige plichten. Godsdienst is je houden aan bepaalde wetten en regels. Godsdienst is niet alleen in God geloven, maar Hem ook dienen door middel van werken. Godsdienst slaat op uiterlijke zaken. Er is dus inderdaad een héél groot verschil tussen geloof en religie. Er is een groot verschil tussen God dienen met bepaalde werken of je dienstbaar opstellen ten opzichte van God. Wil je zélf werken of laat je Hém het Werk in en door en met jou doen? Dode werken of Vruchtbare Werken? Oude of Nieuwe Verbond? Werken of Rust? Geloof zit in je hart en religie hoort bij een werelds instituut.

Niet door eigen werken

Volgens de Bijbel zijn gelovigen helemaal niet godsdienstig. Gelovigen zijn, als het goed is, niet religieus. Religie is het tegenovergestelde van geloof en is dus ongeloof. Religie of godsdienst veronderstelt dat de mens door eigen werken of door eigen denken zou kunnen komen tot God. Maar men komt helemaal niet door eigen werken tot God en al helemaal niet door het menselijk verstand. Integendeel zelfs; lees maar in Romeinen 3. Wij komen niet tot God, maar God komt tot ons! Hij daalde tot ons af en Hij sprak tot ons. Wij waren helemaal niet in staat om tot God te komen. Wij waren namelijk dood door zonden en misdaden, door de erfzonde.  Alleen Christus kon doen wat er gedaan moest worden om God bij de mens te brengen. Niemand komt tot de Vader dan door geloof in de Christus. God komt tot ons, Hij daalde neder, en Hij sprak tot ons en gaf ons Zijn Woord. De basis voor Kennis van de Waarheid is niet het denken van de mens maar uitsluitend  het Woord van God.

1 Johannes 4
19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

Wij zijn verlost

Galaten 3
11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar is duidelijk; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven.
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.

Bij religie is men gebonden aan regels, wetten en rituelen. Wij zijn niet gebonden. Wij zijn ontbonden; wij zijn verlost. Wij zijn vrij gemaakt. Wij zijn verlost van de Wet. Wij zijn verlost van de heerschappij van de zonden en verlost van de dood. Het Oude Verbond der Wet is opgeheven bij de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Wij leven nu onder het Nieuwe Verbond der Genade. Wij hebben geen verplichtingen of regels. Genade kent geen enkele verplichting. Als wij ervoor zouden moeten werken, is het geen Genade meer! Het Nieuwe Verbond kent geen moeten. Wij stáán in de Vrijheid. De werken zijn al volbracht door de Heere Jezus Christus. Hij heeft het Werk Gods al uitgevoerd voor ons. Hij heeft onze zonden weggedragen.

Vrijheid

2 Korinthe 3
17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.

 Galaten 5
1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid (
= het juk van de Wet) bevangen.

13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.

Romeinen 11
6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken (= werken der Wet = dode werken); anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.

Lees verder in de PDF Alleen Geloof_pdf 

Alleen Geloof

Alleen Geloof