Zalig- en Heiligverklaring

Zalig- en Heiligverklaring; Oscar of Grammy?

Nu ik inmiddels al een aantal jaren Bijbel lees en mij verdiept heb in de Bijbelse begrippen heilig en zalig, wil ik eens kijken wat de Roomse kerk zegt over zalig- en heiligverklaring. En waar zij dit Bijbels op fundeert. Ik moet vooraf bekennen dat ik de heilig- en zaligverklaring altijd al een zeer vreemd fenomeen heb gevonden. Ook toen ik nog een trouw kerkend Rooms Katholiek was. Ik vond het destijds ook al een duistere zaak dat gelovigen een soort rangorde gaan maken van andere gelovigen. Wie heeft het beste geleefd en krijgt daarvoor een Oscar of Grammy van de Roomse Kerk?! En leiden de Roomse kerkleiders zelf allemaal zo’n smetteloos leven dat ze in staat zijn hun medemens te beoordelen op zogenaamd godzalig leven? Of is het een gevalletje van balk en splinter?

Allemaal even zondig

Romeinen 5
12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.

Romeinen 3
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven
(missen) de heerlijkheid Gods;
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

Is volgens Gods Woord niet elk natuurlijk mens zondig geboren? Hebben we niet allemaal te dealen met de erfzonde? Wij danken en prijzen en loven de Heere dat Hij in Zijn dood en Opstanding uit deze oude Schepping een Nieuwe heeft gemaakt. We zijn daardoor niet meer onderworpen aan de heerschappij van de zonde, de Wet en de dood. Hebben niet álle gelovigen deze Genade en Verlossing ontvangen?

Sterren en strepen

En is het aan mensen om te bepalen wie er goed of fout of beter of best geleefd heeft? Is het niet God alleen die de harten van Zijn schepselen zou proeven? De Heere zal ons beoordelen. Hij zal ons laten meedelen in Loon oftewel Heerlijkheid naar de mate waarin wij de Geest Zijn Werk hebben laten doen in en door ons. De Heere Jezus Christus zal bepalen wie er meer of minder zal delen in Zijn Erfenis. Hij zal bepalen hoeveel men zal schijnen van Heerlijkheid; er is tenslotte verschil in heerlijkheid van de zon, de maan of de sterren. De ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Ranking the stars. Hij zal de sterren en strepen uitdelen, want alleen Hij is daartoe geroepen. En niet de Roomse kerk.

1 Korinthe 15
40 En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse.
41 Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster.

1 Korinthe 3
13 Eens ieders werk zal openbaar worden; want de dag = oordeel zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven.
14 Zo iemands werk blijft Vruchtbare Werken van de Geest , dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.

Hoogmoed bij zalig- en heiligverklaring

Het is arrogant, zelfingenomen, hoogmoedig en Bijbels absoluut onverantwoord om iemand heilig of zalig te verklaren. Het is een verkeerd gebruik van de Bijbelse begrippen. Als men iemand heilig of zalig verklaart impliceert dit bovendien dat de rest níet heilig is. De Roomse kerk zegt; als men goed leeft, kan men heilig worden. Dit is een leven onder de Wet. Op eigen kracht heilig leven is onmogelijk. De natuurlijke, oude mens is een onverbeterlijke zondaar. Alleen de nieuwe mens in Christus kan heilig wandelen. Wat de Roomse kerk doet, is de ene mens boven de andere stellen met zelfverzonnen theorieën.

Wonderen

Voor zalig- en heiligverklaringen zijn wonderen noodzakelijk. Voor de zaligverklaring is er in ieder geval één wonder nodig. Behalve bij martelaarschap. Maar de prijs van een heiligverklaring is maar liefst twee wonderen. Wat is de Roomse definitie van een wonder? En gebeuren er eigenlijk nog wel wonderen? Eén ding is zeker; God communiceert vandaag de dag niet via wonderen maar via Zijn Woord.

Toeschouwers

En het is onvoorstelbaar hoeveel toeschouwers daarop afkomen… Honderdduizenden en bij een heiligverklaring van twee pausen in de goede week, waren er eens drie miljoen bezoekers in Rome. Hele mensenmassa’s die met de heilig- en zaligverklaringen de overleden prijswinnaars vereren. Het schepsel eert het schepsel in plaats van God. (zie studie homosexualiteit in de Bijbel). De duivel staat er lachend tussen. Hij vindt het gewéldig dat gelovigen hier druk mee zijn in plaats van dat deze menigte zich beschikbaar zou stellen in dienst aan de Heere en de Gemeente.

Johannes 5
 44 Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet zoekt?

Elk wedergeboren mens is zalig en heilig

De mensen in Rome zouden zich eerst eens verdiepen in de Bijbelse betekenissen van heilig en zalig. Ze zouden zich eerst gaan verdiepen in het verschil tussen de oude en de nieuwe mens. Zich verdiepen in de oude en Nieuwe Schepping. Dan zouden zij weten dat elk oude (natuurlijke) mens even zondig is en elk nieuw (wedergeboren) mens door God zonder zonden wordt gezien. De natuurlijke mens van de paus is even zondig als jij en ik. En zijn nieuwe mens is net zo zalig en heilig als jij en ik. En ook die van moeder Teresa, Oscar Romero en de twee herderskinderen uit Fatima aan wie Maria honderd jaar geleden zou zijn verschenen… (??)

Wat leert de Bijbel over de begrippen zalig en heilig?

Zaligmaker, Zaligheid, Zalig

Zaligheid Hebreeuws
=  JHWH = Jeshowah = Jozua = Jezus; Redding; Heiland; Verlossing

Zaligmaker Grieks
=   Soter = Heiland; Redder; Verlosser – Sozo = Redden; Bevrijden; Verlossen

Zaligheid = Soteria = Verlossing; Bevrijding –.Soterion

In de Statenvertaling worden de volgende woorden gebruikt voor de vertaling van het Griekse woord soteria; zaligheid, behoudenis en verlossing. De woordkeuze verschilt per Bijbelvertaling. Deze woorden betekenen allemaal hetzelfde. Ze overlappen elkaar en zijn daardoor synoniemen. Afzonderlijk zijn deze drie woorden niet allemaal specifieke, verschillende Bijbelse begrippen. Zaligheid betekent dat men ergens van gered is. Zalig gemaakt, is dat men ergens van verlost is. Behouden is redden. Als je gered bent, ben je ergens van verlost. Als je iemand verlost dan red je diegene, dan bevrijd je hem. Deze woorden kun je gewoon door elkaar gebruiken. Degenen die zalig zijn, zijn een kind van God. Als je zalig bent oftewel wedergeboren, ben je behouden en gered en verlost…

Ziel Zalig- en Heiligverklaring

1 Petrus 1
9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.

Er is ook een groot misverstand over de Bijbelse begrippen geest en ziel. Men denkt dat het bij het begrip ziel om het onzienlijke van de mens gaat. Maar dat is niet waar. De mens is tijdens zijn verblijf op aarde een zienlijke en sterfelijke ziel. De geest van de mens is het onzienlijke en wordt in de Bijbel ook wel het hart of het binnenste genoemd. De Heere heeft de adem des levens in Adam geblazen en Adam werd een levende ziel. De mens heeft dus geen ziel, maar ís een ziel. En af en toe zielig. De ziel is de handel en wandel, het praktische leven van de mens. De ziel zal gewoon sterven terwijl de meeste mensen denken dat de ziel voortleeft. Maar dat is dus niet waar. Het is de geest van de gelovige die verder leeft. Een gelovige heeft dus twee (g)Geesten; zijn eigen geest en de Geest van de Heere Jezus Christus. (zie o.a. de studie Geest, ziel en lichaam op de website van Vlichthus.)

Genesis 2
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

Lees verder in de PDF zalig- en heiligverklaring_pdf

Op de website van Vlichthus staat het artikel “Zalig en heilig”


 Zalig- en Heiligverklaring

Zalig- en Heiligverklaring

Geen reacties