Buiten de wereld

Buiten de wereld. Het Lichaam van Christus staat buiten de wereld en hoort hier ook niet. Hij heeft ons getrokken uit deze duistere wereld. Wij zouden onze blik dan ook omhoog gericht houden.

Korinthiërs waren erg gericht op het vlees

De laatste brieven van Paulus aan de inwoners van Korinthe zijn niet erg opgewekt. Paulus had de opdracht gekregen om het Woord te prediken, maar krijgt daar bij de Korinthiërs geen gelegenheid voor. Hij kon daar niet doen wat hij moest doen. Hij voelde zich belemmerd en tegengehouden en daardoor gefrustreerd. De Korinthiërs kwamen door hem wel tot geloof ,maar zij hadden geen idee van wat het betekent om wedergeboren te zijn. Zij waren erg gericht op het vlees, de oude mens, de wereld. Zij hadden geen idee van wat de Gemeente is.

Wat is de Gemeente?

Het Bijbelse begrip ‘Gemeente’ heeft niets te maken met een kerk of ander werelds instituut. De Gemeente is de verzameling gelovigen, oftewel wedergeborenen tussen de Opstanding van de Heere Jezus Christus en Zijn Wederkomst straks. Ongeacht van welke kerk. Dus vanaf Zijn Opstanding, ruim tweeduizend jaar geleden, tot het moment dat nog staat te gebeuren. De Gemeente is de eerste groep gelovigen die onder het Nieuwe Verbond der Genade leeft. De Gemeente is het Lichaam van Christus. Het is de enige groep gelovigen met een Hemelse positie. Nu en straks. (Zie studie: Wat is de Hemel? En studie: Efeze 2.)

Kolossensen 1
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Nieuwe Schepping in Christus

De Gemeente is ín Christus, oftewel tesamen met Christus, eersteling van de nieuwe Schepping. Ieder die gelooft in de opgestane Heere Jezus Christus is wedergeboren in die nieuwe Schepping. Eerstgeborenen van de nieuwe Schepping. Nieuwe schepselen.

Jakobus 1
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid
wedergeboorte, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen.

In Christus zijn wij eerstgeborenen van de nieuwe Schepping.

De hele mensheid is gestorven

De wereld is de oude Schepping en de oude Schepping is gestorven aan het kruis. Tesamen met de Heere Jezus. Toen de Heere Jezus stierf, stierf de hele Schepping. De Wet is door het geloof van de mens Jezus vervuld. Vol gemaakt. Afgesloten. Het doel is bereikt; namelijk dat állen (de hele mensheid) zijn gestorven in die Ene. De schuld is betaald. Het Oude Verbond der Wet is verdwenen met de dood van de Heere Jezus. Met de Opstanding van de Heere Jezus Christus is het Nieuwe Verbond der Genade begonnen. Géén Wet betekent dat er ook geen overtreding meer kan zijn en dus ook geen veroordeling. De Wet is als het ware aan het kruis genageld.

Allen zijn gestorven

2 Korinthe 5
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven
wedergeboren zijn, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees de oude mens; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.
17 Zo dan, indien iemand in Christus is indien iemand gelooft in de Heere Jezus Christus, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

In de Hemel gezet

Efeze 2
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

De Gemeente is een Hemels Volk dat nu al (geestelijk) overgezet is in Zijn Hemels Koninkrijk. Dat is nieuwe Schepping. Zijn Hemels Koninkrijk zal straks, bij Zijn Wederkomst, worden uitgebreid vanuit de Hemel over de aarde. De Gemeente is de enige groep met een Hemelse Roeping en een Hemelse Positie. Wij zijn als enigen een Hemels Volk. (Zie studie ‘Wat is de Hemel’.)

Kolossensen 1
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen
gelovigen. Heilig is bekwaam gemaakt om Hem te kunnen dienen in het licht;
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;

De gelovigen staan buiten de wereld

De Gemeente heeft met de wereld niks te maken. Zij staat buiten de wereld. Zij heeft geen plaats in de wereld en hoort daar ook niet thuis. De wereld is de oude Schepping en de oude Schepping is dood voor God. Dood betekent in de Bijbel ‘geen communicatie met God’. De Heere Jezus Christus is opgestaan in een nieuwe Schepping.

Johannes 15
18 Indien u de wereld haat
haten= terzijde stellen oftewel aan de kant schuiven , zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.
19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.

Oude en nieuwe mens

In Zijn Opstanding heeft de Heere Jezus Christus de heerschappij van de Wet, de zonden, de satan en de dood overwonnen. Vanaf Zijn Opstanding is het nieuwe Verbond der Genade begonnen. Iedereen die in Zijn Naam gelooft, wordt vanuit de dood wedergeboren in de nieuwe Schepping. De wedergeboren mens, het nieuwe schepsel, wordt in de Bijbel de nieuwe mens genoemd. De oude mens, de natuurlijke mens, is en blijft gestorven voor God. Vanaf dat moment heeft de gelovige dus twee geesten; de inwonende Heilige Geest en de eigen, natuurlijke geest. De oude en de nieuwe mens. Zij staan lijnrecht tegenover elkaar.

Romeinen 6
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.
8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;

De nieuwe mens aandoen

Efeze 4
20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Zure boodschap voor de oude mens

De Gemeente hoort dus niet thuis in de wereld. Zij staat buiten de wereld. Dat is geen leuke boodschap voor gelovigen. Onze oude, natuurlijke mens, loopt immers hier nog in het vlees rond?! Inderdaad, voor onze oude mens is dit een zure boodschap. Onze oude mens is juist gericht op het zienlijke en het vleselijke van deze oude Schepping. Onze oude mens is heel werelds gericht; gericht op het stoffelijke. Onze oude, natuurlijke, mens wil gráág bij de wereld horen. Die wil eigenlijk niks van God weten. Onze oude mens is dan ook dood voor God. Dood betekent in de Bijbel ‘geen contact mogelijk’.

Wandel door de Geest

Maar wij hebben door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus ook een nieuwe mens; de inwonende Geest. De nieuwe mens is juist niet gericht op het vlees. De nieuwe mens is Geest. En Paulus roept ons op om de oude mens te negeren en de nieuwe mens aan te doen. Zodat de Heilige Geest in en door ons Vruchtbare Werken kan bewerkstelligen. Deze Werken zullen bij Zijn Wederkomst Loon oftewel Erfenis opbrengen.

Galaten 5
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.

De Korinthiërs waren niet ontvankelijk

Paulus werd dus uitgezonden met een boodschap die ook de Korinthiërs liever niet hoorden. De Korinthiërs begrepen niet dat wij leven uit de Genade van God. En dat deze God, Die wij dienen, daarom ook voor ons zal zorgen. De Korinthiërs waren in de praktijk niet in staat om te vatten wat Paulus hen predikte. Hun gezindheid was niet goed; ze waren gericht op uitwendige dingen. Ze waren niet ontvankelijk voor geestelijke Waarheden.

De dingen die ons van God geschonken zijn

Ze wilden helemaal niet weten welke geestelijke zaken hen door God geschonken waren. Waarom zouden ze dat willen weten? Ze leefden toch in deze stoffelijke wereld? Ze zagen liever wat voor ogen was dan zaken die zij toch niet konden zien. Wat is het belang ervan? Waarom zouden ze zich druk maken voor straks? Ze hadden toch al eeuwig leven?

1 Korinthe 2
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;

Wat levert het op?

Wat is het nut dat wij weten welke dingen ons door God geschonken zijn? Niet alleen de inwoners van Korinthe vroegen zich dit af. Ook nu wordt al snel gevraagd: waarom moeten wij dat weten? Wat levert ons dat op? Nou, voor de oude mens levert het helemaal niets op. Voor de natuurlijke, vleselijke mens heeft die wetenschap geen enkel praktisch nut. Dus zegt men al gauw; ik leef hier hoor… Met andere woorden: ik wil dit helemaal niet weten! Voordat ik Bijbelstudie deed, waren ook mijn woorden: dat zie ik straks wel hoor!

Dienstbaar aan de Heere Jezus Christus

Wat levert het dan op? Het levert enkel wat op voor de nieuwe mens in Christus. Wij zouden niet dienstbaar zijn aan de wereld, maar dienstbaar zijn aan de Heere Jezus Christus. Wij zouden de inwonende Geest, de nieuwe mens, Zijn Werk laten doen. En de Geest is niet gericht op wereldse zaken maar op Hemelse zaken.

Kolossensen 3
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

Lees verder in de PDF Buiten de wereld_pdf

Buiten de wereld

Geen reacties

Reageren