Verandering van denken

oude Schepping hoeft niet veranderd te worden, maar wij moeten veranderd worden. De manier waarop wij hier en nu leven, is bepalend voor hoe wij straks in de eeuwigheid leven zullen. Zijn Geest wil ons leiden naar Erfenis, dus zouden we niet naar de beginselen van de wereld leven. Wij zouden ons richten op het onvergankelijke. Daar is een verandering van denken voor nodig. Het enige dat wij daarvoor zouden doen, is Zijn Woord in onze harten ontvangen. En dan kunnen wij worden veranderd in ons denken, en worden wij het Beeld van Gods Zoon gelijkvormig gemaakt. Alleen het Woord van God kan verandering van denken teweegbrengen. Zijn Woord kan ervoor zorgen dat ons denken zodanig gericht wordt, dat onze gedachten die van de Heere zijn. En op deze manier zullen wij delen in Zijn Heerlijkheid oftewel Erfenis.

De Heere Jezus Christus verwachten

Titus 2
11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende (negeren, ons eraan onttrekken) matig (beperkt) en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; (hier staat geen punt, hier houdt de zin dus niet op…)
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; (wij zouden de verschijning verwachten van de Heere Jezus Christus. We zijn verwachtende. Dit gaat over hier en nu en niet pas straks!)

Hier in Titus twee staat een samenvatting van het Christelijke leven of anders gezegd; een samenvatting van het Werk van God in onze tegenwoordige tijd oftewel Bedeling. Het gaat over de tijd waarin wij leven en er staat dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden zouden negeren. Tot op zeker hoogte natuurlijk, en dat staat er ook; wij zouden in deze wereld matig en rechtvaardig en Godzalig leven én we zouden onze Zaligmaker de Heere Jezus Christus verwachten. Hier en nu. Deze verwachting is dus niet iets voor de verre toekomst…

Verwachtingsvol uitzien

Het belangrijkste in ons leven hier en nu, is dat wij verwachting hebben. Uitzien naar de toekomst. Hoop is een zekere toekomstverwachting. Niet als een alternatief voor het leven hier maar als het belangrijkste dat ons leven hier bepaalt en inkleurt. Wij zouden verwachtingsvol zijn. Dat is voor veel Christenen een onbekende Waarheid. (zie studie ‘buiten de wereld’). Dat komt mede doordat de kerken het verschil niet weten tussen de oude en de nieuwe Schepping. (zie studie ‘wat is erfzonde).

Gericht op de oude Schepping

De kerken zijn gericht op het verbeteren van deze oude Schepping; zij houden ons verantwoordelijk voor de hele gang van zaken hier op aarde. Daardoor zijn veel Christenen gericht op wereldse zaken. De kerken geven een leidraad voor allerlei maatschappelijke kwesties; euthanasie, seks voor het huwelijk, abortus, politieke partijen, milieu, homosexualiteit etc. Over dit alles heeft de kerk een mening. Deze zogenaamde christelijke levensbeschouwing komen we echter nergens tegen in de Bijbel. De wereld is namelijk de oude Schepping en de oude Schepping is dood voor God. De Heere Jezus Christus is opgestaan in een nieuwe Schepping.

Geen blijde verwachting

Alles in de maatschappij is erop gericht dat wij zo lang mogelijk, liefst zonder gebreken, hier zouden blijven. Veel Christenen proberen het leven hier, in deze oude Schepping, met allerlei kunstmatige ingrepen tot het oneindige te verlengen. We zouden het liefst ons leven hier vasthouden. De verschijning oftewel de Openbaring van de Heere Jezus Christus is iets voor straks… en liefst zo laat mogelijk. En dat is zéker geen blijde verwachting.

De essentie van onze zaligheid nu, is dat wij hoop hebben!

De essentie van onze zaligheid nu, is dat wij hoop hebben! Eerst waren wij in de wereld zonder hoop maar dat heeft de Heere Jezus Christus door Zijn dood en Opstanding voor ons veranderd. Wij hebben toekomst! De verwachting van de dingen die God beloofd heeft, is bepalend voor onze levens hier op aarde.

In Christus hopen 

Sommige mensen dragen een kettinkje, of een tatoeage, met geloof-hoop-en-liefde. Een kruisje, een anker en een hartje. Dit komt vanuit de Bijbel. Een uitspraak van Paulus in de Korinthebrief. In de Bijbel betekent ‘hoop’, ‘zeker weten’. Een anker is ook ‘zeker en vast’. En niet; hopelijk blijft het schip op zijn plaats met dit anker…

Hebreeën 6
19 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel

Hopen =  Zeker weten = geloven, vertrouwen
Zekere toekomstverwachting hebben
Als wij op Christus hopen, dan zullen wij niet beschaamd uitkomen

Hoop komt voort uit de dingen die we gehoord hebben

Hoop is de verwachting van dingen die men nog niet ziet; het komt altijd voort uit dingen die men gehoord (of gelezen) heeft, het komt voort uit woord. Iets is aangezegd geworden, iets is beloofd, en men verwacht het voor de toekomst. En de zekerheid die wij daarvan hebben, is gelegen in ons geloof. Geloof is daarom eigenlijk een synoniem van hoop.

Hebreeën 11
1 Het geloof nu is een vaste grond (bewijs) der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men (nog) niet ziet.

Waaruit bestaat die hoop?

Titus 2
13 Verwachtende de zalige hoop en (=namelijk) verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;

Wij hebben dus een zalige hoop. Maar waaruit bestaat die zalige hoop dan? Nou, dat wij de verschijning van de Heerlijkheid verwachten. Die Heerlijkheid is er nu al, terwijl we nog in het vlees zijn. Maar die Heerlijkheid zal pas in de (nabije) toekomst geopenbaard worden. Onze fysieke ogen kunnen het nu nog niet waarnemen. Nu zien wij het nog niet. Dat impliceert de belofte dat wij de Heerlijkheid straks wel zullen gaan zien.

Hebreeën 2
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn;
(Na tweemaal verworpen te zijn, verbergt de Heere dit nog voor de wereld)

Wij delen in Zijn Heerlijkheid

Zijn Heerlijkheid, Zijn Eer en Zijn Kroon zijn niet afhankelijk van de situatie op aarde. Deze Heerlijkheid is er al sinds Zijn Opstanding. Sinds Zijn Opstanding is Hij Koning der Koningen en Heere der Heeren. In de nabije toekomst zal Deze Heerlijkheid dus ook aan ons verschijnen. Maar met gelovige ogen zíen wij deze Heerlijkheid nu al. De Heere Jezus Christus is opgestaan en zit aan de rechterhand van God en eenmaal zal Hij Zich openbaren. Dit zal zijn na bekering van het Joodse Volk. (zie studie de 7oe Jaarweek) Maar ook als wij Hem niet zien, hebben alle gelovigen al deel aan Zijn Heerlijkheid.(zie studie Efeze 1 ‘zeven geestelijke zegeningen’)

Zijn Toekomstverwachting is ook onze toekomstverwachting

De essentie van onze toekomstverwachting is de verschijning van de Heerlijkheid van onze grote God en Zaligmaker aan ons en mét ons. Want onze toekomstverwachting is exact dezelfde als die van de Heere Jezus Christus. Wij gelovigen zijn immers Zijn Lichaam. De Gemeente, Zijn Lichaam, is immers één Plant met Hem geworden. Wij delen in alle geestelijke Zegeningen. Zijn Roeping is ook onze roeping. Zijn Hoop is ook onze hoop. (zie studie ‘Efeze 1; zeven geestelijke Zegeningen’)

Met Hem in de Hemel gezet

Wij zijn met Hem begraven, opgestaan en met Hem in de Hemel gezet. (zie studie Efeze 2). Dus het is zaak om te weten wat Zijn Roeping is, want dan weten wij ook wat onze roeping is. De Heere Jezus Christus heeft Zijn Loon al ontvangen; alles is aan Zijn Voeten onderworpen en dat zal bij Zijn Wederkomst dan ook blijken. Zijn toekomstverwachting is dat de hele Schepping vol zou worden van Zijn Heerlijkheid.

Efeze 2
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Richt je gedachten niet op de aarde

Kolossensen 3
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt (dat is al gebeurd en zal in de toekomst worden gedemonstreerd oftewel zijn uitwerking hebben), zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, (wij zouden Hem zoeken; het draait om Hem en niet om ons!) zittende aan de rechter [hand] Gods.
2 Bedenkt de dingen (richt je gedachten op Hem), die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven (de oude mens en de oude Schepping zijn dood voor God), en uw leven (het nieuwe Opstandingsleven) is met Christus verborgen in God.(Ons nieuwe leven is veilig verborgen. Hij is onze Schuilplaats en ons Schild)
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (Wanneer Christus, Die nu ons leven is, en met Wie wij verborgen zijn in God, wanneer Die Christus geopenbaard zal worden aan het Volk Israël en de overige volkeren. Dán zullen wij mét Hem geopenbaard worden in Heerlijkheid).

Wij hoeven de maatschappij (gelukkig) niet te veranderen

Bovenstaande verzen uit Kolossensen 3 zijn vervelend voor alle Christenen die uit zijn op erkenning hier op aarde. Vervelend voor de Christenen die de maatschappij en de wereld en dus de oude Schepping willen veranderen. Wij hoeven namelijk niet op eigen kracht een Koninkrijk te forceren. De Heere weet heel goed wat Hij doet, Hij heeft daarbij geen mensenhanden nodig. Hoe belangrijk wij onszelf ook vinden. Het enige wat wij zouden doen, is Zijn Geest Zijn Werk laten doen. Onze handen openen en vragen of de Heere deze wil vullen. Naar de mate waarin wij de Geest Zijn Werk laten doen, naar die mate ontvangen wij bij Zijn Wederkomst Loon oftewel Heerlijkheid oftewel Zoonstelling.

Zoonschap

Zijn Hoop, Zijn Toekomstverwachting, is dat Hij geopenbaard wordt in Heerlijkheid in Zijn Wederkomst. Niet om Heerlijkheid te ontvangen, want Die heeft Hij al. Maar om de Heerlijkheid, Die Hij al heeft ontvangen, te manifesteren. Die Heerlijkheid zal actief geopenbaard worden in de wereld. Met alle gevolgen van dien! Dat is dus ook onze zalige hoop. Onze zalige hoop is dat wij tot zonen worden gesteld in navolging van Christus. Zodat God bij Zijn Wederkomst kan zeggen; dezen zijn mijn veelgeliefde zonen. De Heere Jezus Christus is immers de Eerstgeborene onder vele broederen.

Wij hebben de Geest der Zoonstelling ontvangen 

Romeinen 8
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen zoonstelling. (juiste vertaling= zoonstelling. Wij zijn immers geen aangenomen kinderen; wij zijn uit God geboren!!), door Welken wij roepen: Abba, Vader!
16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.
19 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen zonen Gods. (juiste vertaling = zonen. Want wij verwachten dat wij tot zonen gesteld zullen worden. Oftewel wij verwachten straks te delen in Zijn Heerlijkheid).

Aanstelling tot zonen 

De Geest zal ons dus leiden tot aanstelling tot zonen oftewel tot zoonschap oftewel tot erfenis, staat hierboven in Romeinen acht. Kinderen kunnen erfgenamen zijn maar erven niet. Zij moeten eerst opgroeien tot zonen. Naarmate wij in de Waarheid geleid willen worden, naarmate de Waarheid in onze harten geschreven is en naarmate de Waarheid bepalend is voor ons leven, naar die mate zullen wij ook tot zonen gesteld worden in de toekomst. Oftewel; naar die mate zullen wij straks delen in de Erfenis. De manier waarop wij hier en nu leven, is bepalend voor hoe wij straks in de eeuwigheid leven zullen.

Galaten 3
26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.
27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.
28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus.
29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.

Wij zouden opgroeien van kind van God naar zoon van God

Zo ging het ook bij de Heere Jezus. Hij was in Zijn aardse leven gehoorzaam aan de Vader en werd daarom Verheerlijkt en tot Zoon gesteld aan de Rechterhand van de Vader. En voor ons geldt precies hetzelfde. Hij wil ons brengen tot Zoonstelling, want alleen zonen kunnen erven. Wij moeten daarvoor geestelijk opgroeien van kind van God naar zoon van God. Zodat ook wij kunnen delen in Zijn Heerlijkheid.

Romeinen 8
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

Lees verder in de pdf Verandering van denken_pdf

Verandering van denken 

Verandering van denken 

Geen reacties

Reageren