Wat is erfzonde?

Wat is erfzonde? Het woord ‘erfzonde’ kom je in de Bijbel niet tegen. Maar het begrip erfzonde is wel degelijk een Bijbels begrip. We komen in de Bijbel ruim honderd keer het woord ‘zonde’ tegen. Het meervoud ‘zonden’ vinden we ruim tweehonderd keer terug in Zijn Woord.

In de Bijbel zijn zonde en dood synoniemen

Zonde betekent, in gewoon Nederlands, een misser. Bij een misser gaat iets fout. En bij zonden gaat het vele keren fout. Zonde zit in het woord ‘zonder’… dan is er iets zoek, dan is er iets mis, dan is er verbinding weg. Vandaar dat – in de Bijbel – zonde en dood synoniemen zijn. Dood betekent in de Bijbel ‘verbroken gemeenschap’ ofwel ‘verloren contact’. En dat is eigenlijk ook wat zonde is. Zonde wil zeggen dat er iets niet in orde is oftewel dat er iets fout gaat.

Zonde is ongeloof

Romeinen 14
23 Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde.

Zeker in onze relatie tot God zijn onze zonden problematisch. Daarom wordt ook gezegd dat wij dood waren (geen communicatie met God) door de misdaden en zonden. Dat is meervoud en dan staat zonden voor ‘zondige daden’. Als zonde in het enkelvoud staat, kan het ook nog gewoon een zondige daad zijn, maar in het Nieuwe Testament heeft zonde dan ook wel de betekenis van ongeloof.

De boom heet erfzonde en de vruchten zijn zonden

Mattheüs 12
33 Of maakt den boom goed en zijn vrucht goed; of maakt den boom kwaad en zijn vrucht kwaad; want uit de vrucht wordt de boom gekend.

Maar vaak wordt met ‘zonde’ geen ‘zondige daad’ bedoeld, maar dan wordt de ‘zondige natuur’ bedoeld. De zondige natuur van de mens wordt erfzonde genoemd. Dat is de inwonende zonde, oftewel de oude natuur van de mens, die nu eenmaal zondig is. Zonden zijn de vruchten, de resultaten, van de boom en de boom heet: erfzonde. Erfzonde is de aanduiding van de boom en niet de vrucht. Zonde staat voor de zondige natuur oftewel de erfzonde en zonden zijn de zondige daden.

Het gaat om wat wij zijn en niet om wat wij doen

Als de zonden, de daden die wij doen, er niet zouden zijn, zouden wij nog steeds schuldig staan voor God en dood zijn voor God. Dat is om wat wij zijn en niet om wat wij doen. De mens is nou eenmaal een zondaar. De mens wordt zondig geboren: de erfzonde. Die is begonnen bij Adam. De erfzonde is begonnen, omdat Adam uit zondige aarde gemaakt is. Ieders natuurlijke mens is zondig; zowel van gelovigen als van ongelovigen.

Psalm 51
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.

Romeinen 3
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven
(missen) de heerlijkheid Gods;
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

In de hof

Genesis 2
16 En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten;
17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

Dood is verbroken communicatie

In de Bijbel betekent ‘dood’; verbroken communicatie, geen communicatie mogelijk met God. Naar menselijke begrippen was Adam niet gestorven toen hij had gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad, want Adam leefde daarna nog ruim negenhonderd jaar. Maar naar Bijbels begrip was Adam, op dat moment, gestorven. Gestorven ten opzichte van God. Er was, vanaf dat moment, namelijk geen communicatie meer mogelijk met God.

Adam waar ben je?

Door de zondige, ongehoorzame, ongelovige daad van Adam, was Adam vanaf dat moment, gerekend naar Goddelijke normen, afgesneden van het Leven. De gemeenschap tussen God en de mens, was nu verbroken. Adam had zélf de Levenslijn verbroken, en sindsdien is er geen contact meer mogelijk. De Heere vroeg dan ook aan Adam, waar hij gebleven was. God riep naar Adam: ‘waar zijt gij’? Als we ons beperken tot de mens, dan is de mens vanaf dát moment dood door de zonden en misdaden.

Efeze 2
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;

De appel was niet de oorzaak, maar het gevolg

Hebreeuws;
Mensen        = Adam
Aardbodem = Adamah

Maar de zonde is niet door Adam in de Schepping ingebracht. De slang was al zondig vóórdat Adam dat was. De herstelde aarde was namelijk al zondig en Adam is uit die zondige aarde genomen. Adam was dus automatisch zondig. En mét hem alle nakomelingen. De intreding van de erfzonde kwam dus niet door Adam en Eva in de hof van Eden. De appel was niet de oorzaak van de erfzonde, maar het gevolg daarvan. Het was onvermijdelijk dat Adam zou gaan zondigen. Je kon erop wachten. De mens Adam, en in Hem de hele mensheid, zondigde en miste zo zijn oorspronkelijke doel: het in Gods Naam onderwerpen van de vijandige aarde.

Genesis 2
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.
8 Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den mens, dien Hij geformeerd had.

Adam heeft de Schepping niet verpest…

God heeft dit natuurlijk allemaal voorzien. Hoewel de kerken ons willen doen geloven dat Adam, door het aanpakken van de appel, de Schepping van de Heere heeft verpest. Wat een hoogmoed om ook hier de mens centraal te stellen. Alsof God, de Schepper, Zich op de tweede plaats zou laten zetten door Zijn eigen schepsel! (zie studie Efeze 1 en studie Loon, Heerlijkheid, Erfenis). De Heere Jezus Christus, de tweede Adam, heeft in Zijn Opstanding de dood en daarmee de zonde overwonnen. De erfzonde staat uitgelegd in Romeinen 5.

Conclusie Romeinen 5

De zonde heerst over de oude, natuurlijke mens. De grootste macht is de zonde. Dat is de natuur van de mens. De mens wordt daardoor beheerst. En het brengt de mens de dood. Door Adam heerst de zonde tot de dood. Maar zo zal ook door de Heere Jezus Christus de Genade heersen tot het eeuwige leven. In het leven van de gelovige heerst dus niet de Wet en ook niet de zonde, maar de Genade. De kracht van de Genade van God, is sterker dan de zonde. Aan de werking van de dood komt een einde, maar aan het eeuwige leven komt geen einde. De Heere Jezus Christus heeft in Zijn dood en Opstanding een einde gemaakt aan de heerschappij van de zonde en dood. Onder het Nieuwe Verbond heerst de Genade in het leven van de gelovige.

Eén is voor allen gestorven

1 Johannes 2
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

Zie de erfzonde als een ongeneeslijke ziekte. Hoe kom je daar dan vanaf? Door de dood. Door de dood zijn wij bevrijd van de zonde. Alleen zo lang als iemand leeft, heerst de zonde over hem. God heeft het daarom als volgt geregeld; Zijn Zoon stierf voor allen. Maar als Eén voor allen is gestorven, zijn zij allen met Hem gestorven. Hij stierf voor de zonden van de hele wereld. Daarmee waren alle mensen dood en daarom zijn wij juridisch vrij van de verderfenis van de zonde.

2 korinthe 5
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

Wedergeboorte

Romeinen 6
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.
Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.

Maar wat heb je aan die verlossing van de zonde als je dood bent? Nou, het vervolg is dat je op grond van geloof levend gemaakt kunt worden: wedergeboorte. Als je gelooft, word je uit deze wereld getrokken en overgezet in Zijn Koninkrijk. Dat is de nieuwe Schepping. De Heere Jezus Christus is als eerste wedergeboren in die nieuwe Schepping. Als je er niet voor kiest om te geloven, blijf je voor God gewoon dood. Ongelovigen zijn dus nog steeds dood. Gelovigen zijn door God levend gemaakt om hen de mogelijkheid te geven om Hém te dienen in plaats van de zonde.

Met een schone lei beginnen

De band die er was met God, was dus vanaf de zondeval van Adam verbroken. Alle mensen in Adam waren dood voor God door de zonde-natuur. De Heere Jezus stierf plaatsvervangend voor de zonden van de hele wereld. Maar het sterven van de Heere Jezus zou niet veel voor ons betekenen als Hij niet zou zijn opgestaan. Door de Opstanding van de Heere Jezus Christus is er een nieuwe mensheid geschapen; Hij is de Eerstgeborene van een nieuwe Schepping. Hij heeft het voor ons mogelijk gemaakt om, met Hem, levend gemaakt te worden voor God. Dus sinds de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus is het mogelijk om met een schone lei te beginnen. Pas als men tot geloof is gekomen, leeft men. Alleen in Christus is er Gemeenschap en Leven, want Hij is het Woord des Levens.

2 Korinthe 5
17 Zo dan, indien iemand in Christus is (gelovig/wedergeboren is), die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.
18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.

Nieuwe Schepping

De natuurlijke mens behoort tot de Adamitische mensheid. Dat wil zeggen dat de mens een zondige natuur heeft en daarmee ook een sterfelijke natuur. Wij hebben die zondige natuur geërfd van Adam en daarom heet het ook erfzonde’. Christus is het Hoofd van een nieuwe mensheid. Hij is in Zijn Opstanding de Eerstgeborene, de Eersteling, van een nieuwe Schepping. Iedereen die gelovig oftewel wedergeboren is, neemt, samen met de Heere Jezus Christus, ook deel aan die nieuwe Schepping.

Efeze 2
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

De menselijke natuur en de Goddelijke natuur

Op het moment dat je gelooft in de Heere Jezus Christus als opgestane Zoon van God, op datzelfde moment, ben je wedergeboren. Dan komt, direct op datzelfde moment, de Geest van God in je wonen. (zie ook de studie Het Werk van de Heilige Geest) Als je wedergeboren bent, neem je, in Christus oftewel samen met Christus, deel aan de Goddelijke natuur. Hij het Hoofd en wij, de Gemeente, Zijn Lichaam. Er zijn dus twee naturen: de menselijke en de Goddelijke natuur. Gelovige oftewel wedergeboren mensen ontvangen het leven van Christus en daarmee de natuur van Christus en zijn daarmee onsterfelijk.

2 Petrus 1
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden ontvlucht zijt het verderf = de zonde , dat in de wereld is door de begeerlijkheid. (= begeerte oftewel hebzucht)

Lees verder in de PDF Wat is erfzonde?.pdf

Wat is erfzonde?

Geen reacties

Reageren