Het Werk van de Heilige Geest

Wat is het Werk van de Heilige Geest? Wie of Wat is de Heilige Geest? Als je wilt weten wat het Werk van de Geest is, moet je eerst weten Wie of Wat de Heilige Geest eigenlijk is. De Heilige Geest, zoals Hij genoemd wordt in het Nieuwe Testament, is Dezelfde als de Geest des Heeren, Geest van Jehova, in het Hebreeuws van het Oude Testament.

Oude Testament

Jehova of Jahweh = Ik Ben; Ik ben Die Ik Ben; De altijd Zijnde = Heere.

Jehova is de veruiterlijking van Wie God is; Jehova getuigt van Wie God is. Jehova is het gesproken Woord.

Exodus 3
14 En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!
15 Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht.

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament wordt specifiek gesproken over de Heilige Geest en het blijkt dat die term speciaal in relatie staat tot het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond der Genade is aangebroken door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Als we de term Heilige Geest tegenkomen, zouden we meteen moeten denken aan het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond heeft het Oude Verbond vervangen.

Handelingen 2
32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn.
33 Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.

Geen verschil

De Heilige Geest is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Er is geen verschil. De term Heilige Geest wordt gebruikt  als aanduiding van de onzienlijke Christus. De Heere Jezus Christus is onzienlijk in onze dagen. Hij woont in onze harten en is bij ons, maar Hij werkt in het verborgene. De Heilige Geest is een Kracht. Maar in het bijzonder de Kracht van Christus. De Opstandingskracht van Christus; de Kracht van Zijn Opstanding. Een onzienlijke Kracht, Die werkt in de zienlijke dingen.

Zweverig

In de Kolossenzenbrief wordt de term Heilige Geest niet eens genoemd. Bij de Kolossenzen gebruikt Paulus alleen de term Christus. Hij heeft het daar over ‘Christus in u’. Zo kon er onder de Kolossenzen geen verwarring ontstaan. De Kolossenzen waren namelijk nogal zweverig. Ook nu verwarren veel mensen hun eigen gevoelens en gedachten met de Werking van de Geest. Wat er in de Bijbel wordt toegeschreven aan Christus, wordt ook toegeschreven aan de Geest.

Wat is de Heilige Geest?

God is onzichtbaar, maar Johannes zegt dat de eniggeboren Zoon Hem aan ons geopenbaard heeft. Als God Zich openbaart, Zich laat zien, dan is dat dus de Heere Jezus Christus. Als God Zich laat zien, zie je de Heere Jezus Christus. De Zoon van God is de buitenkant van God. De Zoon van God is de veruiterlijking van God. Als God Zich niet laat zien, maar Zijn Werk wel zichtbaar is in deze zienlijke wereld, dan is het de Geest van God. Zo zegt Johannes dat gelovigen uit God geboren zijn. Dat is hetzelfde als uit de Geest geboren zijn.

De Heilige Geest is Dezelfde als de Geest van God en de Geest van Christus. Wie komt in ons wonen als wij tot geloof komen? De Heilige Geest, De Geest van God, God Zelf, de Heere Jezus Christus, de Vader, de Zoon, de Trooster, het Nieuwe Leven. Het zijn allemaal verschillende uitdrukkingen, maar het is gewoon Dezelfde, Die woning in ons gemaakt heeft. Een geestelijke hoedanigheid van de Godheid Zelf. Als God niet zienlijk is, noemen wij Hem Geest. Want God is Geest.

Johannes 4
24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

Synoniemen voor Heilige Geest

In Romeinen acht staat heel duidelijk dat Geest, de Geest Gods, de Geest van Christus en Christus allemaal synoniemen zijn. Andere woorden met dezelfde betekenis;

Romeinen 8
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in (= Griekse vertaling; in nauwe verbondenheid met; oftewel: tesamen met) den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.
11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

Oude Testament

Johannes 7
37 En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.
38 Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.
39 (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

De term Heilige Geest komt nauwelijks voor in het Oude Testament. Volgens Johannes was de Heilige Geest er toen nog niet, want Christus was nog niet opgestaan en Verheerlijkt. Tóch komen we de term twee keer tegen in het Oude Testament. Hoe kan dat dan? Is dat dan niet tegenstrijdig?

Verborgenheid

1 Korinthe 2
7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;
8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.

Beide keren dat de Heilige Geest wordt genoemd in het Oude Testament gaat het over de Opstanding van Christus. Maar dat was destijds nog een verborgenheid en daarom staat het er niet expliciet. Alles met betrekking tot de Komst en dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus staat in het Oude Testament ‘cryptisch’ beschreven. Vandaar dat er ook twee keer de Heilige Geest genoemd wordt als cryptische, verborgen verwijzing naar het Nieuwe Verbond; de dood en Opstanding van de Heer Jezus Christus.

Psalm 5

113 Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij

David schreef deze Psalm. Maar het zijn niet de woorden van David. David was een profeet en David spreekt hier over de Heere Jezus. Het zijn woorden van de Heere Jezus Zelf; ‘neem uw Heilige Geest niet van Mij weg’. Dit spreekt over de Opstandingskracht van de Heere Jezus Christus.

Lees verder in de PDF het Werk van de Heilige Geest.pdf 

Het Werk van de Heilige Geest

 

Geen reacties