De opname van de Gemeente

De opname van de Gemeente. Een grote groep Christenen heeft daar nog nooit van gehoord. Als ik weleens praat over het komend Koninkrijk van de Heere Jezus Christus hier op aarde, of over de opname van de Gemeente, dan kijkt men mij aan alsof ze water zien branden. Net zoals ikzelf ook helemaal in shock was, toen ik dit allemaal voor het eerst hoorde. Maar na Bijbelstudie is er voor mij niks vreemds meer aan. Het is namelijk Waarheid. Gewoon, omdat het te lezen is in Zijn Woord. Het is Waarheid, ook al gaat het ons beperkte verstand te boven.

Lukas 1
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.

Lukas 18
27 En Hij zeide: De dingen, die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.

Luther en Bettex

“Wij moeten onze eigene wijsheid terzijde stellen, en in Gods gebod en zaken alzo denken: Ziet het er mij dwaas uit, dan heeft dit in waarheid geen andere oorzaak, dan dat ik een grote dwaas ben, die de Goddelijke wijsheid niet vatten, noch begrijpen kan, want mijn dwaasheid en blindheid beletten het mij. Men moet eerst in de Bijbel geloven, om hem te begrijpen, en niet hem eerst willen begrijpen, om hem daarna te geloven.” (Luther)

“Laat ons voor nu en voor altijd de hoop laten varen om een Bijbelgeloof uit te vinden, dat in de ogen der wereld, onverschillig of zij zich de Christelijke of de goddeloze noemt, genade vindt. Evenals “de wijsheid dezer wereld dwaasheid is bij God” is en blijft de wijsheid Gods een dwaasheid voor de wereld. Haalt ge u met uw Bijbelgeloof niet de tegenspraak, de fijnen of groven spot, de zwijgende of uitgesproken verachting en de haat der wereld, der geleerden en der beschaafden op de hals, dan kunt gij daaruit opmaken, dat uw geloof niet het rechte is. Of wilt gij groter zijn dan uw Meester? Hij sprak de woorden “des eeuwigen levens”, en “zij bespotten Hem.” (Bettex)

De Bijbel Gods Woord- Bettex

Ontkenning

De opname van de Gemeente wordt nogal eens ontkend. Oók door Christenen en theologen. Maar met deze beknopte, samengestelde, studie over dit onderwerp hoop ik dat meer gelovigen zullen gaan beseffen dat de opname van de Gemeente toch écht het volgende agendapunt van de Heere is. En de Heere Zélf wil dat wij kennis hierover krijgen.

Johannes 16
12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

Kolossenzen 1
9b dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn Wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende (= groeiend) in de kennis van God;

Thessalonica

Paulus predikte het Evangelie in Thessalonica. Er was daar toen nog geen Christen-gemeente. Meteen de eerste keer had Paulus het daar over de opname van de Gemeente, en de Wederkomst van Christus hier op aarde. Hij had het daar over de Openbaring van Christus’ Koninkrijk. Dit is te lezen in de Thessalonicenzen-brieven.

Bemoediging

Blijkbaar hadden de Thessalonicenzen vragen omtrent gestorven broeders en zusters. Paulus zegt dat zij niet, zoals de ongelovigen, bedroefd hoeven te zijn. Voor ongelovigen is het na dit leven afgelopen. Maar zij die in Christus ontslapen zijn, leven na hun dood gewoon verder. Zij zijn dan bij de Heere. Paulus wil de mensen van Thessalonica bemoedigen en troosten. Hij vertelt hen dat hun overleden broeders en zusters straks met hen verder zullen leven. Zij zullen tezamen met hen worden ‘opgenomen in de wolken’.

Opgenomen worden in de wolken

1 Thessalonicenzen 4
13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.
14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.
15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken (de juiste vertaling uit het Grieks is: met kracht worden weggenomen, oftewel weggerukt), den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.
18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

Levend gemaakt en een ander lichaam

De ‘opname van de Gemeente’ vinden we niet letterlijk terug in de Bijbel. De woorden uit Thessalonicenzen 4; ‘opgenomen worden in de wolken’, hebben geleid tot die uitdrukking. Er staat dat degenen die al gestorven zijn, dan levend gemaakt zullen worden, en een ander lichaam krijgen. Net zoals de op dat moment nog levende gelovigen. Dit bederfelijke lichaam kan natuurlijk niet opgenomen worden in de Hemel. Wij hebben een ander lichaam nodig.

Een ander lichaam

Degenen die op dat moment nog leven, zullen op ‘een punt des tijds’ door de Heere veranderd worden. Het verderfelijke heeft dan het onverderfelijke aangedaan. Het sterfelijke heeft dan het onsterfelijke aangedaan. Hij zal ons veranderen zodat ons lichaam ‘gelijkvormig is naar Zijn Verheerlijkt Lichaam’. Bij de opname van de Gemeente hebben wij allemaal een geestelijk lichaam.

1 Korinthe 15
ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.
51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;
52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.
53 Want dit verderfelijke (stoffelijke) moet onverderfelijkheid (niet aan verderf onderhevig) aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

Ontslapen

Het sterven van gelovigen is een tijdelijke aangelegenheid. Het is geen eeuwige dood. De Heere Jezus noemde het sterven van Lazarus ‘slapen‘. In de Bijbel wordt ook wel het woord ‘ontslapen’, gebruikt. Hierin zit het woord ‘slapen’. Bij slapen ben je in diepe rust, maar daarna word je weer wakker. Ontslapen betekent dat je tijdelijk dood bent, maar dat je daarna weer opgewekt zult worden. ‘Rust zacht’ staat regelmatig bij rouwadvertenties. Iemand die gelooft, zal niet sterven.

Johannes 11
11 Dit sprak Hij; en daarna zeide Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt; maar Ik ga heen, om hem uit den slaap op te wekken.
12 Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden.
13 Doch Jezus had gesproken van zijn dood; maar zij meenden, dat Hij sprak van de rust des slaaps.
14 Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit: Lazarus is gestorven.

25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;
26 En een ieder, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?

En als wij sterven vóór de opname van de Gemeente?

Als wij sterven vóór de opname van de Gemeente, dan zullen wij onze ogen opendoen in de Hemel. Wij hebben dan geen sterfelijk lichaam meer, geen ziekten en geen kwalen, geen verdriet of dood meer. Maar we hebben dan nog geen onvergankelijk, verheerlijkt lichaam. Dat komt bij de opname van de Gemeente. En hoe die ‘tijdelijke periode’ ook zijn mag, Paulus zegt dat het beter is om bij de Heere in te wonen!

Filippenzen 1
21 Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.
22 Maar of te leven in het vlees, hetzelve mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.
23 Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden  (= losgemaakt van het leven) en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste.
24 Maar in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil.

Het ware leven begint stráks

1 Thessalonicenzen 4
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.
18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

Het ware leven begint dus pas ná onze dood, want dan zijn we bij de Heere. Hier op aarde lopen wij slecht stage. (zie ook de studie ‘stage lopen’). We zien er nog niet echt naar uit, maar Paulus zegt dat het bij de Heere verreweg de béste plaats is. Bij Christus aan de Rechterhand van God. Omdat de Gemeente nog niet voltallig is -op dit moment – worden degenen die gestorven zijn, straks aan de dan nog levende gelovigen toegevoegd.

 LEES VERDER IN DE PDF DE OPNAME VAN DE GEMEENTE_PDF

De opname van de Gemeente 

De opname van de Gemeente

Geen reacties

Reageren