Pasen is het kruispunt van het leven

Pasen is het kruispunt van het leven. De Opstanding van de Heere Jezus Christus is de grootste verandering in de Heilsgeschiedenis geweest. Een kruispunt. De omwenteling in het Heilsplan van God; dat de Heere Jezus uit de doden werd opgewekt, en leeft in alle eeuwigheid. Het kruis was er wel, maar is nu een kruis zónder corpus. De nadruk ligt op het leven, en niet op de dood.

Het graf is leeg

De vrouwen zochten de Heere Jezus, maar zij zagen al gauw dat het graf leeg was. ‘De Heere is opgestaan’, werd er tegen hen gezegd. ‘De Heere Jezus is uit de doden opgestaan, en lééft’. Een gewéldige boodschap, want als Hij niet was opgestaan, zouden ook wij niet voor eeuwig leven. Er staat in de Bijbel: ‘wie in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven’. Geloven is dus de énige voorwaarde om deel te nemen aan dat nieuwe leven. Alleen geloof is genoeg om deel te hebben aan het Opstandingsleven van Christus. (zie ook de studie; ‘Alleen geloof‘)

Johannes 3
15 Opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Ongeloof

Steeds meer mensen associëren Pasen vooral met gezellige dagen. Heel wat kinderen weten niet wat we vieren met Pasen. Ook veel volwassenen weten het niet meer. ‘Vrolijk Paasfeest’ houdt voor hen dan in: paaseieren verven, een grootse brunch met eiergerechten, een wandeling langs het strand, een extra vrije dag, gourmetten, de auto- en woonboulevard, en paastakken versieren. Natuurlijk is daar niks mis mee, maar als dat de enige associatie met Pasen is, ben je ongelovig. Want gelovigen worden blij van het feit dat de Heere Jezus Christus is opgestaan en leeft. En dat wíj daardoor mét Hem zijn opgestaan.

Romeinen 6
5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;

Twijfel

Onder de Korinthiërs bestond er twijfel over de Opstanding van Christus. Paulus richtte zich tot deze Korinthiërs. Zij hadden het Evangelie aangenomen, maar twijfelden aan Zijn Opstanding. Paulus had hen de blijde Boodschap verkondigd, en dat hebben zij in geloof aanvaard, en nu spreekt Paulus hen hierop aan. Hij vertelt de Korinthiërs in een kort betoog dat de Heere Jezus Christus wel dégelijk uit de doden is opgestaan. Hij wil laten zien dat Zijn Opstanding een heugelijk feit is geweest!

Betoog Paulus

1 Korinthe 15
1
 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;
2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. (dit heeft te maken met hun levenswandel. Als het goed is, heeft de zaligmaking, het behouden zijn, een uitwerking op de levenshouding. Als je trouw blijft aan het Woord, dan heeft het een zaligmakende werking op de praktische levenswandel)
3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb (door een openbaring rechtstreeks ontvangen van de Heere Jezus Christus. Galaten 1:12), dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; (Alles wat Paulus van de Heere Zelf heeft doorgekregen, heeft Paulus hen duidelijk gemaakt)
4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;
5 En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven.
6 Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen.
7 Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen.
8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien.

Het stond al in de Schriften

1 Korinthe 15
3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;
4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften

Dat Christus gestorven is en begraven, en dat Hij opgewekt is, stond al in de Schriften, zegt Paulus tegen de twijfelende Korinthiërs. Alles over de Komst van de Messias stond, op cryptische wijze, al in het Oude Testament. De Heere Jezus Christus vertelde, op Zijn Opstandingsdag, exact hetzelfde tegen de Emmaüsgangers. De Heere vertelde hen dat er geschreven staat dat de Messias moest lijden, sterven, en de derde dag zou opstaan. En op deze manier zou Hij de Heerlijkheid ingaan. (zie ook de studie over ‘de Emmaüsgangers’)

 Lukas 24
44 En Hij (de Heere Jezus Christus) zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen. (= het Oude Testament)
45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.
46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.
47 En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.
48 En gij zijt getuigen van deze dingen.

De Emmaüsgangers

De Korinthiërs en ook de twee Emmaüsgangers hadden een gebrekkige kennis van de Schrift! Als zij de Schrift gekend hadden, hadden zij namelijk gewéten dat de verlossing van Israël tot stand zou komen via de weg van dood en Opstanding. Dat is in het Oude Testament uitgebreid aangekondigd. Verlossing komt tot stand via nieuw leven. Wedergeboorte dus. Waarom wisten zij dit niet? De Verlossing was zelfs al definitief, toen de Emmaüsgangers onderweg waren. De Heere was al opgestaan uit de dood en wedergeboren in een nieuwe Schepping. En wat zeiden de discipelen: wij hoopten dat Hij Degene was die Israël verlossen zou…

Het stond al geschreven

1 Petrus 1
10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied;
11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende.

Met name in de Psalmen kun je hierover al lezen. Het lijden en sterven van de Heere Jezus vind je daar uitgebreid beschreven. In bedekte termen. Het gebeurde allemaal zoals al beschreven stond. Ook Petrus zegt dit. Hij zegt dat de profeten schreven over het lijden van de Messias dat zou komen, en ook over de Heerlijkheid van Christus daarna. De profeten onderzochten hun eigen profetieën. Voor ons is het makkelijker. Wij leven in de tijd ná de Opstanding van Christus. Daarom herkennen wij vanuit het Nieuwe Testament hoe het lijden en sterven, en de Opstanding van de Heere Jezus Christus, beschreven wordt in het Oude Testament. Wij bekijken het Oude Testament in het licht van het Nieuwe Testament.

LEES VERDER IN DE PDF PASEN IS HET KRUISPUNT VAN HET LEVEN-PDF’


Pasen is het kruispunt van het leven

Pasen is het kruispunt van het leven

Reageren