Kerstmis; Vrede op aarde?

Kerstmis; Vrede op aarde? Dat hadden de engelen toch gezegd? ‘Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen’. Hebben de engelen bij de geboorte van de Heere Jezus gelogen? Waar is die vrede op aarde dan? Nee, ze hebben niet gelogen. De weg van de vrede zou verlopen door de Komst van de Heere Jezus Christus. En uiteindelijk zal het ook écht vrede worden op de hele aarde. Maar pas bij Zijn Wederkomst. Maar wat ís vrede? Is vrede alleen maar een gebrek aan oorlog? Wat betekent het begrip ‘Vrede’ in de Bijbel? Daar gaat deze studie over.

Lukas 2
13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:
14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

De weg van de vrede

Romeinen 3
17 En den weg des vredes hebben zij (de natuurlijke mensheid) niet gekend.

De natuurlijke mens ként de weg van de vrede niet, en wíl ‘m ook niet kennen! De wereld kent de vrede niet. ‘De god dezer eeuw’ is de satan; hij regeert momenteel de wereld. De Heere heeft hem natuurlijk al verslagen in Zijn dood en Opstanding, maar gedoogt hem. Vrede is bij de satan ver te zoeken. De vrede is enkel en alleen te vinden in de Heere Jezus Christus. De Vredevorst. En je krijgt alleen deel aan Hem, als je in Hem gelooft. Die weg van de vrede zullen we in deze studie, vanuit de Bijbel, in grote lijnen volgen.

2 Korinthe 4
4 In dewelke de god dezer eeuw (= de satan regeert momenteel) de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. 

Wereldse vrede

Toen de Heere Jezus rond een jaar of dertig was, begon Hij het Evangelie van het Koninkrijk te prediken aan de mensen in Judea. Hij had discipelen die Hem volgden. Zij geloofden Zijn Prediking. De Heere Jezus zei tegen deze discipelen; ‘Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft’. Vrede in de wereld is dat er geen oorlog is en er rust is. En dat is natuurlijk ook een groot goed. Wij hebben in Nederland nog steeds vrede. Naar wereldse maatstaven.

Johannes 14
27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.

Hij heeft de wereld overwonnen

Johannes 16
33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Maar échte vrede kan alleen de Heere Jezus Christus je geven. Hij zei tegen Zijn volgelingen dat zij in de wereld verdrukt zouden worden, maar in Hém zouden zij Vrede hebben. Hij zegt dus: ‘in Mij, zul je Vrede hebben, terwijl er om je heen verdrukking is’. ‘Moeilijke dingen kunnen je leven zwaar maken, maar in Mij zul je Vrede hebben. In Mij heb je Rust’. Dat is wat Hij zei. Maar dit zei Hij alleen tegen Zijn discipelen.

Aangenaam voor God

Toen de Heere Jezus, na Zijn Opstanding, naar de Hemel was gegaan en Hij Zijn discipelen had uitgezonden om het Evangelie te prediken, kwam Petrus bij Cornelius terecht. Cornelius moest van de Heere, via Petrus, de volgende woorden horen: ‘Elk volk dat God vreest en gerechtigheid werkt, is voor Hem aangenaam’. Vertaald betekent dit zoveel als: ‘wie uit het Woord van God wil leven, wie gelovig is, is aangenaam voor God’. Zonder geloof is het onmogelijk om voor God welgevallig te zijn.

Handelingen 10
34 En Petrus, den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat God geen aannemer des persoons is;
35 Maar in allen volke, die Hem vreest (= ontzag hebben voor God en Zijn Woord) en gerechtigheid werkt (= gelovig is), is Hem aangenaam.
36 Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus; deze is een Heere van allen. (van gelovige Joden, en gelovige niet-Joden, oftewel heidenen. Christus is de Heere voor alle gelovigen)

Hebreeën 11
6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.

Gelovigen hebben vrede bij God

Dus wil je Zijn Vrede ontvangen, dan zul je je in geloof aan de Heere en Zijn Woord moeten onderwerpen. En dat is precies wat de apostel Paulus later schreef aan de gelovigen in Rome. Hij schreef: ‘Als je gelooft in de Heere Jezus Christus, dan heb je Vrede in je hart’. En die vrede is voor altijd, omdat deze vrede gegarandeerd is in Christus. Christus heeft ons eeuwig leven gegeven en daarom kunnen wij als gelovigen in die Vrede leven. De Vrede van het Nieuwe Verbond der Genade. De Vrede van de nieuwe Schepping.

Romeinen 5
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

Communicatie mogelijk

De erfzonde staat tussen God en de natuurlijke mens. Door de zonden is er geen communicatie mogelijk met God. Dus geen vrede met God. Maar Christus heeft dit zondeprobleem voor ons opgelost. Christus heeft, in Zijn Opstanding, de Weg naar God vrijgemaakt. Er is maar één manier om écht vrede met God te krijgen. Er is maar één manier om zonden kwijt te raken. Door geloof in de Heere Jezus Christus, ben je al jouw zonden kwijt. Vrede met God, betekent ook dat er communicatie met God mogelijk is. Het enige wat God daarvoor vraagt, is geloof in Hem en Zijn Zoon de Heere Jezus Christus.

Eén Plant met Hem

De Heere Jezus Christus heeft, door Zijn dood en Opstanding, de zonden weggenomen. Hij is namelijk Eersteling van een nieuwe Schepping. Christus heeft uit deze oude Schepping een nieuwe gemaakt, en zo heeft Hij het zondeprobleem weggenomen. En daardoor is er Vrede tussen God en de gelovigen. Christus is onze Vrede. Niet straks maar nú. In de Bijbel is vrede niet alleen een gebrek aan oorlog. Bijbelse Vrede is éénmaking, éénwording, oftewel samenvoeging met God. Door geloof worden wij één met Christus. Hij het Hoofd en wij zijn Lichaam. Alle wedergeboren mensen, oftewel gelovige mensen, zijn één Plant met Hem.

Romeinen 6
3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt (= doordrenkt), zijn, wij in Zijn dood gedoopt (doordrenkt) zijn?
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop (doordrenking) in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens (= nieuwe Schepping) wandelen zouden.
5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;

Hij is onze Vrede

Efeze 2
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart (= door zonden en misdaden was er geen contact mogelijk met God), nabij geworden door het bloed van Christus. (= het Bloed van de Hogepriester de Heere Jezus Christus heeft dit probleem opgelost)
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden (gelovigen uit de Joden en uit de niet- Joden oftewel de gelovige Heidenen) één gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels (= de Wet) gebroken hebbende,

Gelovigen uit de heidenen en gelovigen uit de Joden, deze twee, zijn samen één geworden. Samengevoegd. De Hogepriester, de Christus, verzoent ons gelovigen met God. De Hogepriester doet verzoening voor onze zonden bij God. Hij maakt Vrede tussen God en de mensen. De Heere Jezus heeft door Zijn Bloed, de middelmuur, de Wet, weggehaald. En daardoor zijn de gelovige heidenen en gelovige Joden nu één gemaakt in Christus. In Zijn Lichaam, in Zijn Vlees. En daardoor zijn de twee partijen niet alleen verzoend met God, maar ook met elkaar! We zijn niet alleen leden van Zijn Lichaam,  maar zijn ook elkaars leden. Eén Plant; één levend organisme. Een nieuwe Schepping.

Galaten 6
14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. (de oude mens is dood voor God)
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel. (in Christus zijn wij de nieuwe mens, nieuwe schepselen)
16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen (gelovig, oftewel wedergeboren zijn), over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods.

Vrede hoort bij het Nieuwe Verbond der Genade

Het Bijbelse begrip ‘vrede’ hoort bij het Nieuwe Verbond der Genade. Het Nieuwe Verbond is immers ingegaan bij de Opstanding van Christus. Vrede is rust en overvloed. Bijbelse Vrede is méér dan een gebrek aan oorlog. Vrede met God, is éénwording met Hem. Hij het Hoofd en wij Zijn Lichaam. Het tegenovergestelde is oorlog, verdeeldheid en strijd. Genade en Vrede hebben te maken met de positie waarin wij, tesamen met Christus, gebracht zijn. Wij staan in de Vrede en Genade! Doordat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof, zijn wij één geworden met Hem. Deze Vrede is niet gelijkerwijs de Wereld vrede geeft…

Filippenzen 4
7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Genade en Vrede van God, via de Heere Jezus Christus

Filemon
Genade zij ulieden en vrede van God, onzen Vader, en (= namelijk) den Heere Jezus Christus.

Genade en Vrede komen bij God, onze Vader vandaan. Er staat Genade en Vrede van God. God, die onze Vader is. We krijgen die Genade en Vrede niet rechtstreeks van God. God heeft Zijn Genade en Vrede in eerste instantie geschonken aan Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Voor Zijn gehoorzaamheid en trouw, tot in de dood aan het kruis. Hij heeft de Heere Jezus Christus daarom Verhoogd en Verheerlijkt.

Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon

God heeft vanwege het geloof van de Heere Jezus, alle macht aan Hém gegeven in Zijn Opstanding. God geeft alles aan Zijn Zoon. En sindsdien ontvangen wij alles van God via de Heere Jezus Christus. Omgedraaid kunnen wij God ook alleen maar dienen via de Heere Jezus Christus. Zonder Christus kunnen wij niet tot God naderen. Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. De Genade en Vrede die ons ten deel vallen, komen van God via de Heere Jezus Christus.

Efeze 1
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Toename van vrede

2 Petrus 1
2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere;

Je wordt blij van Vrede met God. Blij van Vrede, in Christus. Die Vrede kan ook toenemen. Om die vrede in je leven méér tot zijn recht te laten komen, kun je het beste meer kennis tot je nemen van God en de Heere Jezus Christus. Via Zijn Woord leer je alles over Zijn Wezen en Zijn Werken. Dat vermenigvuldigt vrede, zegt Petrus. Met geloofsgroei, groeit ook die vrede.

Vrede zou heersen in ons hart

Kolossensen 3
15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar.
16a Het Woord van Christus wone rijkelijk in u

Als gelovige héb je dus al Vrede in je hart. Door geloof en uit Genade. Maar Petrus schrijft dat die Vrede kan toenemen door Kennis van God en Christus. Paulus doet er nog een schepje bovenop. Hij schrijft dat de Vrede zóver zou toenemen, dat die Vrede zou heersen in onze harten. Zijn Vrede zou de boventoon voeren in ons leven. Het hart is de zetel van het geloof. Als het Woord in ons hart woont, heerst de Vrede in ons hart. En op die manier krijgt de vrede ook meer gestalte in ons leven.

Dat lukt ons niet alleen!

Romeinen 14
19 Zo dan laat ons najagen (= ernaar streven), hetgeen tot den vrede, en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. (= tot opbouw van de Gemeente)

Dat is iets wat de Heere in ons bewerkt. Als gelovigen zouden wij dus de Vrede najagen. Vanuit die Vrede van God elkaar liefhebben en dienen. Uit onszelf lukt dit niet. Onze oude, natuurlijke mens, ons vlees, is hiertoe niet in staat. Daar hebben wij de nieuwe mens in Christus voor nodig. De onzienlijke Christus, de Heilige Geest.

Vrucht van de Geest

Een vrucht groeit aan een boom. Het is belangrijk dat de kweker zorgt voor voldoende zonlicht en water, anders komt er geen vrucht aan de boom. In de Bijbel staat water typologisch voor het Woord en zonlicht voor God. Zo is het ook voor ons belangrijk om te wandelen in Zijn Licht en het Woord rijkelijk tot ons te nemen. Als wij ons toevertrouwen aan de Heere, dan doet de Geest Zijn Werk in en door ons. Hij is een Goed Werk in ons begonnen, en wil dit graag afmaken! Wij hoeven ons alleen maar over te geven aan de Kweker, dan groeit de Vrucht vanzelf. Overgave aan God en Zijn Woord, geeft de grootste Vrucht.

Galaten 5
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Filippensen 1
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus; (= opname van de Gemeente)

Elkaar verdragen en dienen

De Korinthiërs waren nogal op het vlees gericht en hadden nog wel eens onmin met elkaar. Er waren misstanden, rechtszaken, en hoererij. Toch schrijft Paulus hen, aan het einde van de Brieven, dat zij in vrede leven zouden. ‘Dan zal de God van Liefde en Vrede met jullie zijn’, zegt hij. Waarom zegt Paulus dit? Nou, hij motiveert hen hiermee om zich over te geven aan de Heere Jezus Christus. Hij zegt: ‘als je wilt dat God met je is in dit leven, vertrouw Hem dan en geef je aan Hem over’. Als je dat doet, zul je merken dat de Heere met je is. Hij zorgt voor degenen die Hem en Zijn Lichaam dienen. Leven in afhankelijkheid van de Heere is een groeiproces. Elkaar verdragen en elkaar dienen, hoort bij een leven in vrede. De Korinthiërs hadden er moeite mee…

2 Korinthe 13
11 Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.

Zout is een type van het Woord

Marcus 9
50 Het zout is goed; maar indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dat smakelijk maken? Hebt zout in uzelven, en houdt vrede onder elkander.

Toen de Heere Jezus nog met Zijn discipelen sprak, deed Hij deze merkwaardige uitspraak. Wat hebben zout en Vrede eigenlijk met elkaar te maken? Zout is in de Bijbel een beeld van het Woord. Zout houdt bederf tegen, zout zuivert, geneest, conserveert en geeft smaak. (zie ook de studie ‘Zout in de Bijbel) Het Woord geeft ook smaak aan ons leven en het is bederfwerend, omdat we door geloof in het Woord voor eeuwig verder leven.

Vrede met elkaar

Als het Woord rijkelijk in ons woont, hebben wij vrede met elkaar. Dat doet de nieuwe mens in Christus, Die in ons woont. Wij zouden de oude, natuurlijke mens, ons vlees, voor dood houden, en de nieuwe mens aandoen. In Christus, het Woord, houden wij vrede met elkaar. Dat zegt Paulus ook! Als er Zout in ons is, draagt dat bij aan de onderlinge vrede.

Kolossensen 3
8 Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond.
9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;

LEES VERDER IN DE PDFKERSTMIS; VREDE OP AARDE?’-pdf

Kerstmis; Vrede op aarde?

Kerstmis; Vrede op aarde?

Reageren