Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag. Het woord zégt het al. Op die dag voer de Heere Jezus Christus naar de Hemel. Maar eigenlijk is Hemelvaartsdag niks anders dan een illustratie, een plaatje, van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Wat bijna niemand weet, is dat de Heere Jezus Christus direct ná Zijn Opstanding ook al ten Hemel gevaren is. Daarom mocht Maria Magdalena Hem nog niet aanraken. Ook het feit dat wij samen met de Heere Jezus Christus (geestelijk) in de Hemel gezet zijn, weten weinig Christenen. En wat doet de Heere Jezus Christus momenteel eigenlijk in de Hemel? En wie waren de twee mannen in witte kleding, toen de Heere naar de Hemel ging? Op onder andere deze vragen geeft deze studie een antwoord.

Veertig dagen

Vanaf de Opstanding tot Hemelvaartsdag is 40 dagen. De Heere Jezus Christus heeft Zich in die dagen verschillende keren laten zien. Onder andere op Zijn Opstandingsdag. Toen liet Hij Zich zien aan de discipelen. En na acht dagen ook aan Thomas. Bij de wonderbare visvangst was de Heere er ook bij. Zo zijn er meer gelegenheden geweest waar de opgestane Heere Jezus Christus is verschenen. En Hij sprak daarbij over de dingen ‘die het Koninkrijk Gods aangaan’.

Wordt het Israëlitische Koninkrijk binnenkort opgericht?

Handelingen 1

6 Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten?
7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;

De discipelen vragen aan de Heere; ‘Komt er binnenkort een Israëlitisch Koninkrijk? Gaat U dat Koninkrijk wederoprichten?’ De Heere geeft hen een ontwijkend antwoord. De discipelen hebben het later trouwens wel leren kennen, want in Handelingen 15 staat duidelijk de volgorde beschreven. Dat de Heere Jezus Christus eerst de heidenen (=niet-Joden) heeft bezocht, om uit hen een Volk aan te nemen voor Zijn Naam, en dat Hij daarna zal terugkomen om de vervallen hut van David weer op te richten. Het zou dus nog wel een tijd duren voordat de Heere weer terug zou keren om het Israëlitisch Koninkrijk op te richten. Dit stond ook al in het Oude Testament.

Handelingen 15
13 En nadat deze zwegen, antwoordde Jakobus, zeggende: Mannen broeders, hoort mij.
14 Simeon (Lukas 2) heeft verhaald hoe God eerst de heidenen (niet-Joden) heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen door Zijn Naam. (= Zijn Lichaam, de Gemeente)
15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is:
16 Na dezen (nadat de Heere Zich eerst een Volk uit de Heidenen heeft aangenomen) zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten.
17 Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen, over welken Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.

Amos 9
9 Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef (= oordelen); en niet een steentje zal er ter aarde vallen.
10 Alle zondaars Mijns volks zullen door het zwaard sterven; die daar zeggen: Het kwaad zal tot ons niet genaken, noch ons voorkomen.
11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds;

Hemels Koninkrijk

Intussen is het Koninkrijk van God wel gekomen, maar het is een Hemels Koninkrijk. Een Koninkrijk waar de Heere een Werk doet aan de roeping en opbouw van Zijn Lichaam, de Gemeente. De Gemeente bestaat uit alle gelovigen vanaf Zijn Opstanding. Dus in plaats van een Israëlitisch Koninkrijk op aarde, is er nu een Koninkrijk in de Hemel. Met een Hemels Volk. Pas wanneer de Heere daar klaar mee is, komt Hij terug om Zijn aardse Koninkrijk op te richten. (zie ook de studie ‘Het eeuwige Koninkrijk’) Het Koninkrijk in de Hemel zal zich dan verder uitbreiden over de aarde.

Zichtbare Hemelvaart van de Heere Jezus Christus

Handelingen 1

8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.
9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.
10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer (= weg reisde, weg ging), ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;
11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.
12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize.

De Heere wordt dus omhoog geheven, dan komt er een wolk, en dan zien de discipelen Hem niet meer. En twee mannen in witte kleding zeggen dat de Heere op dezelfde manier als Hij gegaan is, ook weer zal terugkomen. Dus met een wolk weer terug op de Olijfberg.

Opgenomen in Heerlijkheid

Handelingen 1
11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

De Heere Jezus Christus heeft in de 40 dagen voor Zijn Zichtbare Hemelvaart, gesproken tot Zijn discipelen. Hij zei hen het Evangelie te gaan prediken in de hele wereld. In Marcus 16 staat wat de positie is van de opgenomen Heere Jezus Christus; namelijk aan de rechterhand van God.  In 1 Timotheüs staat dat Hij is opgenomen in Heerlijkheid. De Heere Jezus Christus heeft dus momenteel een Verheerlijkte Positie aan de Rechterhand van God. Heerlijkheid heeft met heersen te maken. De Heere Jezus Christus heeft alle Macht en oordeel gekregen. Hij is opgenomen. Hij is opgenomen in Heerlijkheid.

Marcus 16
15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.

19 De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods.

1 Timotheüs 3
16 En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in Heerlijkheid.

Ik ben nog niet opgevaren

De Heere Jezus Christus is deze dag zichtbaar ten Hemel gevaren. Maar op Zijn Opstandingsdag, eerste Paasdag, is Hij al naar de Hemel gegaan. Hij zegt, buiten Zijn graf, tegen Maria van Magdalena: ‘Je mag me nog niet aanraken, want ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader’. Met andere woorden: op die dag is Hij al naar de Hemel, naar God de Vader, gegaan. Want daarna mocht Hij gewoon aangeraakt worden. Toen de twee Maria’s onderweg waren naar de discipelen om te vertellen van Zijn Opstanding, zagen zij de Heere wéér. Bij die gelegenheid grepen zij Zijn Voeten. Dus in tussentijd moet Hij naar de Hemel gevaren zijn! Ook Thomas moest zijn hand, op de achtste dag na Zijn Opstanding, in Zijn Zijde steken. Er staat trouwens niet bij of Hij dat ook deed, maar hij kreeg wel de mogelijkheid.

Johannes 20
17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.
18 Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen, dat zij den Heere gezien had, en dat Hij haar dit gezegd had.

Mattheüs 28
9 En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem.
10 Toen zeide Jezus tot haar: Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn broederen, dat zij heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien.

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren op één dag

De Woonplaats van God de Vader, is de Hemel der Hemelen. Die is niet ver weg, maar voor óns onzichtbaar. Hij woont in de onzienlijke kant van de Schepping. Op het hoogste, in het centrum, zit de Heere op de Troon. De Troon der Genade, aan de Rechterhand van God. Op Zijn Opstandingsdag is Hij dus al opgevaren, en heeft die dag toen ook de Geest op Zijn discipelen geblazen. En pas vijftig dagen hierna werd de Pinksterdag gevierd. Toen werd de Heilige Geest op een bijzondere manier uitgestort. Maar Pasen, en Hemelvaart, en Pinksteren hebben dus allemaal plaatsgevonden op Zijn Opstandingsdag, op eerste Paasdag!

Johannes 20
19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!
20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.
21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest.

Twee mannen in witte kleding

Handelingen 1
10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer (= weg reisde, weg ging), ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;

Lukas 9
28 En het geschiedde, omtrent acht dagen na deze woorden, dat Hij medenam Petrus, en Johannes, en Jakobus, en klom op den berg, om te bidden.
29 En als Hij bad, werd de gedaante Zijns aangezichts veranderd, en Zijn kleding wit en zeer blinkende.
30 En ziet, twee mannen spraken met Hem, welke waren Mozes en Elias.

Bij de Verheerlijking op de berg, waren óók twee mannen. Dat waren Mozes en Elia. Zij waren, samen met de Heere Jezus Christus, in een verheerlijkte gedaante. Dat is blinkend. Dat is wit. Waar vinden we nog meer twee mannen in blinkende, witte kleding? Bij het geopende graf! Dus op de Berg, en bij het geopende graf, en bij de Hemelvaart waren deze twee mannen, deze twee engelen, oftewel boodschappers. Als we Schrift met Schrift vergelijken blijken deze mannen Mozes en Elia te zijn (voor meer uitleg; zie de studie De Verheerlijking op de berg)

Lukas 24
1 En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar.
2 En zij vonden den steen afgewenteld van het graf.
3 En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet.
4 En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen.
5 En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden?

Johannes 20
11 En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf;
12 En zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het hoofd, en een aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had.
13 En die zeiden tot haar: Vrouw! wat weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet, waar zij Hem gelegd hebben.
14 En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet, dat het Jezus was.

Twee is een uitbeelding van de Gemeente

De mannen waren dus met z’n tweeën. En twee is een uitbeelding van de Gemeente. Ze drukken de Gemeente uit. Twee omdat de Gemeente bestaat uit twee groepen. Eén groep van gelovigen uit de Joden, en één groep van gelovigen uit de heidenen. Sámen in één Lichaam verzoend geworden. (zie ook de studie ‘Efeze 2’) Twee, omdat het verwijst naar het dubbel deel van de Gemeente van eerstgeborenen. De eerstgeborene krijgt een dubbel deel van de erfenis. Twee, omdat het ook verwijst naar een Hemelse, en een aardse kant. Dus typologisch staan deze twee mannen voor de Gemeente. Er zijn nog veel meer plaatsen in de Bijbel waar, om deze reden, twee mannen worden genoemd! Het is een verwijzing.

Hebreeën 12
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen
(staat typologisch voor het Hemels Volk, de Gemeente);
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;

Een teken

Handelingen 1
9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.
10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;
11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.
12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize.

Deze zichtbare Hemelvaart van de Heere Jezus Christus is een illustratie van Zijn Wederkomst. Zijn Hemelvaart is een teken van Zijn Wederkomst. Duidelijker kan niet, want er werd letterlijk gezegd door de twee mannen dat de Heere op dezelfde manier zal wederkomen als dat Hij vertrokken is. In een wolk verdween de Heere Jezus Christus van de Olijfberg. Dus zal Hij ook wederkomen in een wolk, en bij Wederkomst zal Hij Zijn Voeten ook weer op die Olijfberg zetten…

Marcus 14
60 En de hogepriester, in het midden opstaande, vraagde Jezus, zeggende: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U;
61 Maar Hij zweeg stil, en antwoordde niets. Wederom vraagde Hem de hogepriester, en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods?
62 En Jezus zeide: Ik ben het. En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zitten ter rechter hand der kracht Gods, en komen met de wolken des hemels.

Zacharia 14
4 En Zijn voeten zullen te dien dage (bij Zijn Wederkomst)staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.
5 Dan zult gijlieden (gelovig overblijfsel Israël) vlieden (= vluchten) door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen (= gelovigen)

LEES VERDER IN DE PDF HEMELVAARTSDAG-pdf


Hemelvaartsdag

Reageren