Efeze 2; schapen van een andere stal

Blijde Boodschap

Evangelie betekent Blijde Boodschap. De inhoud van het Evangelie is dat de Heere Jezus Christus, de gekruisigde, is opgewekt uit de dood en gezet op de Allerhoogste Troon, ver Boven alle kracht en macht. Dat is het Evangelie. Het Evangelie gaat niet over de dood aan het kruis maar gaat over Zijn Opstanding. Als het Evangelie over het kruis en de dood zou gaan, zou het geen Blijde Boodschap heten!

Opstanding

In de eerste Korinthebrief hoofdstuk 15 staat eigenlijk het hele Evangelie. En ook daar gaat het maar een paar verzen over de dood. De rest van het hoofdstuk gaat over de Opstanding. En natúúrlijk is Hij gestorven voor onze zonden, maar als Hij niet was opgestaan, heb je niks aan die vergeven zonden. Wat schiet je ermee op dat je zonder zonden bent als je niet meer leeft? En dat staat ook bijna letterlijk zo in die Korinthebrief.

Zonder Opstanding een leeg geloof

Als Christus niet was opgewekt dan is er geen redding of verlossing en heb je geen eeuwig Leven. Dan is het geloof een leeg geloof. Opstanding is nodig voor eeuwig Leven. Als je alleen maar gelooft dat Jezus dood is, dan schiet je daar niks mee op. Daarmee ben je niet behouden. Het gaat er niet om dat je gelooft dat Hij gekruisigd is. Het gaat er om dat Hij weer leeft! Dát zou men geloven.

1 Korinthe 15
17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.
18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn.

De dood van Adam

In de Bijbel bestaat er geen onderscheid tussen lichamelijk dood en geestelijk dood. Bij de eerste keer dat de dood ter sprake komt in de Bijbel, kunnen we zien wat dood betekent vanuit het perspectief van God. Het gaat in Zijn Woord tenslotte niet om ons! In Genesis 2 wordt door God gezegd dat Adam en Eva niet mogen eten van de boom van kennis van goed en kwaad omdat zij anders ‘den dood sterven’. (juiste vertaling; stervende sterven). Maar naar menselijke begrippen stierf Adam niet toen hij had gegeten van die boom. Want hij leefde daarna nog ruim negenhonderd jaar! Maar voor God was Adam wel degelijk gestorven op dat moment. Door deze ongehoorzame, zondige daad van Adam werd hij afgesneden van het Leven. Want Adam had zélf de Levenslijn verbroken. Er was geen gemeenschap meer tussen God en Adam.

Uit zondige aarde

De Heere vroeg dan ook aan Adam waar hij was gebleven; Adam waar zijt gij? Aangezien de aarde zondig was en Adam uit die zondige aarde werd genomen, was Adam automatisch zondig. En mét hem alle nakomelingen. De intreding van de zonde kwam dus niet door Adam en Eva in de hof van Eden. De appel was niet de oorzaak  maar het gevolg van de erfzonde. Het was onvermijdelijk dat Adam zou gaan zondigen. Zie ook de studie Efeze 1. De natuurlijke, de oude mens, kán niet anders dan zondigen. Wij zijn allemaal nakomelingen van Adam. Wij worden allemaal zondig geboren.

Genesis 3
23
 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was.
24 En Hij dreef den mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.

Door misdaden en zonden

Dood is definitieve scheiding. Scheiding voor altijd. Leven is gemeenschap en eenheid, en ook; ‘deelhebben aan’. Leven is communicatie. Dood is geen communicatie, maar afgesneden zijn. Waarom horen we niks van God? Omdat wij dood zijn voor Hem. We bestaan voor God niet meer. Er is een scheiding tussen de Schepper en Zijn Schepping. Tussen Jehova en Zijn Vrouw Israël, en tussen de Schepper en al Zijn schepselen. Wij zijn dood door zonden en misdaden. Er is geen communicatie mogelijk tussen God en de mens. Zonde is ongeloof en misdaden is het doel missen, ongehoorzaam, niet willen horen dus ook ongeloof. Zonde is alles wat bij de wereld hoort. Vanaf de onvermijdelijke val van Adam zijn dus alle mensen dood. Dood door zonden en misdaden.

Nieuwe Schepping

De Heere Jezus is gestorven aan het kruis, en heeft daarmee al onze zonden en misdaden weggedragen. Hij is voor de zonden van de hele mensheid gestorven. Mét Hem is de hele mensheid gestorven; indien Eén voor allen is gestorven, dan zijn zij allemaal gestorven. Wij zijn dus mét Hem gestorven. God heeft Hem, Die geen zonden kende, voor ons tot zondaar gemaakt. Maar wat heb je aan vergeving van zonden als je dood bent? Helemaal niks. Maar door de Kracht van God stond de Heere Jezus Christus op uit de dood. Door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus, is er nu de mogelijkheid om, in Hem, verzoend te worden met God.

Einde van de oude Schepping

De Heere Jezus Christus is gestorven om een einde te maken aan de oude Schepping en een begin te maken met de nieuwe Schepping. Hij is gestorven om een einde te maken aan de Wet en de heerschappij van de dood. Hij heeft door Zijn sterven een einde gemaakt aan het Oude Verbond. Met Hem kwam een Nieuw Verbond. Het Nieuwe Verbond der Genade. Daartoe is Hij opgestaan. Hij is in Zijn Opstanding Eersteling geworden van een nieuwe Schepping. Eerstgeborene. Wij, gelovigen, zijn met Christus mede levend gemaakt. Wij zijn levend gemaakt in Christus. Samen met Hem.

2 Korinthe 5
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

Mede levend gemaakt

God heeft de Heere Jezus Christus uit de dood opgewekt. De Heere Jezus Christus stond op door de Kracht van God. Hij stond op door het Woord van God. De Heere riep Hem uit de dood tot nieuw Leven. De communicatie werd hersteld. God heeft Hem gezet aan Zijn Rechterhand en met Eer en Heerlijkheid gekroond. De Blijde Boodschap aan dode mensen is dat er een mogelijkheid is tot leven. Dat ook zij opnieuw geboren kunnen worden, in Hem. Enkel door geloof in de Christus als Zoon van God. Iedereen die gelooft mag deelnemen aan Zijn Opstandingsleven. Mag deelgenoot zijn van Zijn Bloed. Bloed is Leven in de Bijbel.

Romeinen 5
14 Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou.

Lees verder in de PDF  Efeze 2; schapen van_een_andere_stal.pdf

Schapen van een andere stal

Geen reacties