Monstrans aanbidden

De monstrans

Ik heb de monstrans aanbeden. Dan wordt een hostie in een soort houder met steel geplaatst, de monstrans, en kun je het stukje brood aanbidden. De hostie is eerst geheiligd door de priester waardoor het stukje brood daadwerkelijk is geworden tot het Lichaam van Christus. Zodoende aanbid je dus de Heere Jezus Christus. De monstrans aanbidden wordt afgesloten met de zegen waarbij de priester met de monstrans langzaam een groot kruisteken maakt en zo de mensen zegent.

Magische maaltijd des Heren

De maaltijd des Heren is binnen de Rooms katholieke kerk uitgegroeid tot iets magisch. Volgens de kerk verandert tijdens de eucharistie
(de mis) het brood en de wijn in het Lichaam en Bloed van Christus. Ze hebben er een term voor bedacht; transsubstantiatie. 
Volgens het katholieke dogma (geloofswaarheid) is elke christen Goddelijke aanbidding verschuldigd aan de geconsacreerde hostie en aan de geconsacreerde wijn, zelfs aan het kleinste deeltje ervan. Het stukje brood heet dan ook heilige hostie. De gedachte erachter is een beeld van de dood en na inname van de hostie, en dus de Heere Jezus Christus, kom je weer tot leven. Ik kan het nu bezien als ware het een illusie van Hans Klok… Want ik weet inmiddels heel duidelijk dat Brood en Wijn in de Bijbel een uitbeelding (een type, typologisch, geestelijke betekenis) zijn van de Levende Christus. Een beeld van deelhebben aan Hem en Zijn Opstandingsleven.

Brood en Wijn zijn een type van Zijn Opstandingsleven

Brood en Wijn als maaltijd verwijst typologisch naar deelname aan het Leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. Géén beeld van dood maar juist van Leven. Bloed is in de Bijbel een type van leven. Bloed vervoert zuurstof, Geest. Bloed voert afvalstoffen af; bloed reinigt. Precies zoals de Hogepriester ons reinigt met Zijn Bloed. Hij het Hoofd, wij zijn Lichaam; hetzelfde Vlees en Bloed. Zíjn Bloed reinigt ons.

De Heere Jezus Christus openbaart Zich niet in stoffelijke zaken

De Heere Jezus Christus openbaart Zich niet in stoffelijke zaken van de oude schepping, zoals een hostie. Deze zaken hebben geen eeuwigheidswaarde. Het is ook niet nodig de Heere Jezus Christus letterlijk te eten, aangezien Hij al in ons woont. De Heere maakt met Zijn Geest automatisch woning in elke gelovige, meteen vanaf het moment van wedergeboorte. Waarom zou ik dan dat stukje brood nodig hebben om in Christus tot leven te komen? 

Johannes 14
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;
17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. 

Romeinen 8
8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, 
(betreft ongelovigen) die komt Hem niet toe.
10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.
11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont. 

Hij is het ware Brood des Levens

31 Onze vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn; gelijk geschreven is: Hij gaf hun het brood uit den hemel te eten.
32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel.
33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft.
34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.
35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. 

Ik heb dus daadwerkelijk een stukje brood in een houder aanbeden. Terwijl de ware Bijbelse betekenis van Brood zoveel mooier is. Brood is typologisch ‘het Woord’. Ieder die Zijn Woord gelooft zal niet sterven oftewel; ieder die van Hem eet, zal eeuwig leven. Ook water is in de Bijbel typologisch ‘het Woord’. Ieder die Zijn Woord gelooft zal niet sterven oftewel; ieder die van Hem drinkt, zal eeuwig leven. De Heere Jezus Christus is het Ware Brood Gods, Hij is het Brood uit de Hemel, Hij is het Brood des Levens. Met Hem zouden wij ons voeden. Geestelijk voedsel.

Zijn Woord is geestelijk Voedsel

Eten is typologisch deelhebben aan hetzelfde leven, deelhebben aan hetzelfde Woord; deelhebben aan hetzelfde Opstandingsleven; gemeenschap hebben met. Iedereen die van Hem eet, iedereen die Zijn Woord gelooft, zal voor Eeuwig leven; zal delen in Zijn Opstandingsleven. Zal deelhebben aan Hem. Wij zouden ons dagelijks geestelijk voeden met Zijn Woord, de Waarheid. Geef ons heden ons dagelijks Brood, hoeven wij niet te vragen, aangezien het voor het grijpen ligt!

Johannes 6
31 Onze vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn; gelijk geschreven is: Hij gaf hun het brood uit den hemel te eten.
32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel.
33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft.
34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.
35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. 

Eet dagelijks Zijn Manna

De Heere Jezus zegt dat Hij het Ware Manna is; Dit Brood zal na Zijn Opstanding op Aarde nederdalen. Wanneer men dit Brood zal eten, zal men in der eeuwigheid niet meer hongeren en dorsten = Niet meer sterven. Het gaat over het Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. Eet en drink Mij, namelijk geloof in Mij. Blijf in Mij, leef dagelijks in gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Eet dagelijks Mijn Manna; Mijn Woord en geef je over aan Mijn Woord en aan Mijn Geest en aan Mijn Leven in je.

Zijn Brood zal je versterken en verzadigen

Openbaring 19
13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods. 

Het is eigenlijk heel logisch dat de Heere Jezus geboren werd in Bethlehem. Want Bethlehem betekent namelijk BroodhuisHet Ware Brood lag dan ook in een voederbak want een kribbe is een voederbak. Dus eigenlijk lag het Brood des Levens in de voederbak. Wij zouden ons voeden met dat Levende Brood. We zouden lezen in het Woord Gods om versterkt en verzadigd te worden met .


Zie de PDF ‘Manna’

Monstrans aanbidden