De Bijbelse betekenis van Palmpasen

Buxustakjes en wijwater

De Bijbelse betekenis van Palmpasen. Tot mijn vijftigste levensjaar was ik een vaste kerkganger van de Rooms katholieke kerk. Al vanaf kind heb ik daar gehoord dat met Palmpasen de intocht in Jeruzalem wordt gevierd; dat de Heere Jezus op een ezeltje met Palmtakken werd toegejuicht toen Hij Jeruzalem binnenreed. Aan het begin van de dienst zegent de priester buxustakjes met wijwater. Wijwater is water dat door de priester gezegend is. Ná de dienst mag je dan zo’n takje mee naar huis nemen om achter het kruisbeeld te steken. Dat heb ik jarenlang op deze manier gedaan. Sommigen doen dit in de overtuiging dat er, door de priesterlijke zegening, een beschermende werking vanuit gaat. De Bijbelse betekenis van Palmpasen was mij niet bekend.

Palmpaasstok

Mijn zoon zat op een Rooms katholieke basisschool en daar werd ieder jaar een Palmpaasstok gemaakt. Een versierd houten kruis met daaraan allemaal snoepjes en chocolade-eitjes en ringling-chips aan een touwtje geregen. Bovenop een broodhaantje. Erg jammer voor de kinderen, maar de stokken moesten worden weggegeven aan oude, zieke of andere behoeftige mensen.

Palmzondag wordt ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd

Palmzondag wordt ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd. Het is de laatste zondag vóór Pasen. Het is in de Roomse kerk de laatste zondag in de veertigdagentijd. Het einde van de vastentijd. Het is daarmee ook de eerste dag van de zogenaamde ’goede week’; de laatste week voor Pasen. De kerk viert de intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem. Het is een feest, maar wel ingetogen. Want, zegt de Roomse kerk, de mensen die Hem toejuichten zouden Hem een week later kruisigen…

Er was helemaal geen intocht in Jeruzalem!

Als ik destijds de Bijbel bestudeerd had, zou ik er al vlot achter zijn gekomen dat er op Palmpasen helemaal geen intocht in Jeruzalem was! En dat Hij niet gekruisigd is door de mensen die Hem met Palmpasen hebben toegejuicht. Want het waren Zijn discipelen die Hem toeriepen; ‘gezegend is de Koning’. En deze volgelingen hebben Hem niet gekruisigd, maar de Joden uit Jeruzalem, onder aanvoering van de farizeeën. De zogenaamde intocht in Jeruzalem begon in Bethanië, op de Olijfberg, en eindigde op de Olijfberg.

Takken van palmbomen

Johannes 12
12 Des anderen daags, een grote schare
(volgelingen), die tot het feest (Pesach) gekomen was, horende, dat Jezus naar Jeruzalem kwam, (Hij was op weg vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem)
13 Namen de takken van palmbomen, en gingen uit Hem tegemoet, (de mensen gingen Hem tegemoet op de Olijfberg) en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, Hij, Die is de Koning Israëls!

De palmboom heeft een kaarsrechte stam met een kroon van bladeren. In feite een lange stok met daarbovenop een kroon. Palmtakken zijn de takken van de kroon van de palm. In de Bijbel staat de palmboom voor koningschap, koning en kroon. De kaarsrechte stam verwijst naar Opstanding uit de dood. Via de takken van de Palmboom, wordt de Komst van de Koning en het Koningschap van de Heere Jezus Christus geïllustreerd en gedemonstreerd. Ook Salomo gebruikte palmen bij de bekleding van de Tempel.

Bethanië ligt op de Olijfberg

Volgens Lukas 19, vertrekt de Heere op weg naar Jeruzalem. Vlakbij Beth-fage (huis van de jonge vijgen) en Bethanië (Ik ben het Huis) stuurt Hij twee van zijn discipelen weg om een ezel te gaan regelen. Bethanië ligt op de helling van de Olijfberg. De Heere Jezus kwam vaker in Bethanië. In Zijn laatste week, verbleef Hij daar in het huis van Lazarus, Maria en Martha. Tijdens de aftocht van de Olijfberg juichte de menigte van discipelen en volgelingen Hem toe. Zij loofden God en zij wierpen hun kleren op de weg, voor de ezel met de Heere Jezus daarop.

Lukas 19; lezen vers 28-44

De farizeeën wilden dat de Heere Jezus zijn volgelingen zou bestraffen

Er was dus geen intocht in Jeruzalem. Het was een tocht in de richting van Jeruzalem. Nadat de helling van de Olijfberg richting Jeruzalem ging, begonnen de discipelen zich te verblijden. ‘De menigte der discipelen’. Het waren niet alleen de twaalf discipelen, het waren er meerdere. En deze volgelingen tezamen riepen de Heere Jezus uit als Koning, Die komt in de Naam des Heeren. Maar direct verzetten de farizeeën uit het gezelschap zich.

Een oordeel over Jeruzalem

De Heere Jezus kondigt in Lukas 19 geen Koninkrijk aan, maar velt juist een oordeel over Jeruzalem. Vreemd dat de kerk volhoudt dat het ‘Zijn Intocht in Jeruzalem’ was, en bovendien nooit melding maakt van dat komende oordeel. Ik heb er in ieder geval nooit iets van gehoord in de Roomse kerk. Terwijl de Heere Jezus hier heel duidelijk zegt dat Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt zal worden. Deze zogenaamde intocht, was geen hoogtepunt maar een proef op de som. Zou men de Heere als Koning aanvaarden, ja of nee? Wij weten het antwoord al, want enkele dagen later riep het Joodse volk; ‘kruisig Hem’.

Eerste dag van de week

Deze ‘intocht’ vond plaats op de zondag voor de zondag van Zijn Opstanding. De Opstanding van de Heere Jezus Christus vond plaats op de dag ná de sabbath; op de eerste dag van de week. Op een zondag dus. Zijn Opstanding was op de zeventiende van de eerste maand Nisan. En de zogenaamde intocht vond exact een week eerder plaats. Dat was dus de tiende van de eerste maand Nisan. De eerste dag van de lijdensweek.

Datums in de Bijbel

Datums worden in de Bijbel nooit ‘zomaar’ genoemd. Onder andere via datums zijn er verwijzingen naar andere gebeurtenissen. Zo kreeg het Joodse Volk in Egypte, ook op de tiende van de eerste maand Nisan, de opdracht van de Heere een Paaslam in huis te nemen. Op de avond voor de uittocht door de Schelfzee. De instelling van het feest van de verlossing uit Egypte: Pesach.

Exodus 12
1 De HEERE nu had tot Mozes en tot Aäron in Egypteland gesproken, zeggende:
2 Deze zelfde maand (zevende maand) zal ulieden het hoofd der maanden zijn (dit werd dus de eerste maand van het jaar); zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn.
3 Spreekt tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: Aan den tienden dezer maand neme een ieder een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis.

De tijd een half jaar verschoven

In opdracht van de Heere werd, bij de uittocht uit Egypte (de verlossing van Israël), de zevende maand, de eerste maand van het jaar. Dus de zevende maand (Tizri ) werd vanaf dat moment maand nummer één (Nisan oftewel Abib). En daarmee verschoof de nummering een half jaar. Volgens het Godsdienstig kalenderjaar is voor het Volk Israël de tijdrekening nog steeds een half jaar verschoven ten opzichte van de rest van de wereld. Volgens het burgerlijk kalenderjaar in Israël, is de zevende maand nog steeds de eerste maand.

Grote Verzoendag

Leviticus 23
26 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
27 Doch op den tienden dezer zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den HEERE een vuuroffer offeren.
28 En op dienzelven dag zult gij geen werk doen; want het is de verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN uws Gods.

Welke Bijbelse gebeurtenis is er op de tiende van de zevende maand? Dan is het Grote Verzoendag! In Exodus, bij de verlossing van Israël, waren we feitelijk ook op de tiende van de zevende maand. Maar wat zegt de Heere daar? Hij zegt daar dat de zevende maand ineens de eerste maand zal worden. De zevende maand wordt door Hem uitgesteld. Je zou kunnen zeggen; de verlossing en verzoening worden uitgesteld. Men moet het Paaslam in huis nemen, maar de datum is veranderd…

Typologische betekenis van deze verschuiving

Het Lam, het Paaslam, is een type van de Heere Jezus Christus. Het in huis nemen van het Lam, is een beeld van het komen van de Heere Jezus Christus in Israël. De Heere komt tot Zijn Volk. Maar als de Heere daadwerkelijk definitief tot Zijn Volk komt, dan is dat uiteraard op Grote Verzoendag. Want dán wordt verzoening gedaan voor de zonden van het Volk. Het Paaslam in huis nemen zou ook op de tiende van de zevende maand moeten zijn, maar nu zegt de Heere; deze maand is niet meer de zevende, maar de eerste maand. Zodat men wél het Paaslam in huis moet nemen, maar de datum blijkt veranderd te zijn. Het is uitgesteld.

Het was de tijd nog niet

De instelling van Pesach in Exodus, vlak voor de uittocht uit Egypte, is op de eerste plaats een uitbeelding van de eerste Komst van Christus. Daar komt de Messias, men moet Hem in huis nemen, maar men kruisigt Hem. Het Lam werd geslacht. Oftewel: de Hogepriester zou komen om verzoening te doen voor de zonden van het volk, en wat blijkt? Het is de zevende maand nog niet. De Heere had als Koning binnengehaald kunnen worden, maar het was de tijd nog niet. Het moment waarop de Messias tot Israël komt, is uitgesteld. De vijgenboom zonder vruchten beeldt hetzelfde uit.

Lees verder in de pdf De Bijbelse betekenis van Palmpasen_pdf

De Bijbelse betekenis van Palmpasen

De Bijbelse betekenis van Palmpasen

De Bijbelse betekenis van Palmpasen

2 Reacties

  1. BrianCah 3 april 2020
  2. JamesFut 23 april 2020

Reageren