Kaarsjes Maria-kapel

Kaarsjes branden voor speciale intenties

Ik heb veel kaarsjes gebrand in de Maria-kapel. In de Maria-kapel kun je tot Maria bidden voor steun in het algemeen. Er kan ook tot Maria gebeden worden voor haar tussenkomst en bemiddeling bij ziekte, zorgen, pijn en verdriet. Er kan worden gevraagd om kracht en genade en men kan kaarsje branden of bloemen plaatsen. Beide zaken heb ik niet teruggevonden in de Bijbel: kaarsjes branden voor overledenen en andere intenties en een speciale kapel voor Maria. 

Heiligen- en Mariavereringn Maria-kapel

Dit is Mariaverering en Maria de functie van middelaar toebedelen. Vaak is er in de kerk ook de gelegenheid een kaarsje te branden bij één of ander ‘heiligenbeeld’. De Romeinen hadden ten tijde van hun overheersing op de Grieken geen eigen goden, maar wel  behoefte aan religie. Daarom namen zij de Griekse godsdienst over en gaven zij aan de Griekse goden, Latijnse namen. Hierdoor werd de god Zeus, Jupiter enzovoort. Het Romeinse rijk was tot het christendom overgegaan, maar miste een aantal specifieke goden die zij eertijds wél hadden. Denk aan de god van de vruchtbaarheid, de god van de liefde, etc. Daarom werden bepaalde christelijke figuren ‘heilig’ verklaard door de kerk. Zij maakten van deze heiligen een beeld dat hen dan zou beschermen. De zogenaamde beschermheilige.

Volgens de Bijbel zijn alle gelovigen heilig

De Roomse kerk heeft de term ‘heilig’ gestolen van de Heere en er een andere betekenis aan gegeven. Als men iemand ‘heilig verklaart’ impliceert dit dat de rest níet heilig is. De Roomse kerk zegt; ‘als men goed leeft, kan men heilig worden‘. Zo’n uitspraak is schijn-heilig. Dit is namelijk ‘leven onder de Wet’. Op eigen kracht heilig leven is onmogelijk kijk maar eens naar wat Romeinen drie zegt over de natuurlijke mens. Heilig heeft helemaal niks te maken met netjes leven. De Bijbelse betekenis van ‘heilig’ is heel wat anders.

Bekwaam tot dienst aan de Heere

Heiligen = Zich afscheiden van; Zich wijden aan;
                    Zich afzonderen van de wereld en Zich wijden aan de Heere
                    Bestemd zijn voor een door God bepaald doel
                    Uitverkorenen; Geroepenen.

Elk wedergeboren mens, elke gelovige, bezit de Geest en is daarmee heilig. Heilig is bekwaam tot dienst aan de Heere. Wij zijn Heilig in (tesamen met) Christus. Wij zijn heilig omdat Christus Heilig is en wij zijn Lichaam zijn. Er is niemand Heilig gelijk de Heere.

1 Petrus 1
14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren;
15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel;
16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig. 

1 Petrus 2
9 Maar gij
(
gelovigen uit de heidenen van ná de Opstanding van de Heere Jezus Christuszijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;
10 Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. 


Kaarsjes branden Maria-kapel

Tags: ,