Christus; de Voorspraak

Christus; de Voorspraak. Volgens de Bijbel is er Eén Middelaar, en dus Eén Voorspraak. De Heere Jezus Christus. In de Hoedanigheid van Hogepriester van het Nieuwe Verbond, bidt Hij voor ons bij de Vader. Hij verzoent ons met God. De Rooms Katholieke leer heeft deze functie aan Maria gegeven.

1 Johannes 2
1 Mijn kinderkens (nieuw wedergeborenen), ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben één Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;

1 Timotheüs 2
5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;

Maria toegankelijker

De Roomse kerk beschouwt Maria ‘toegankelijker’ dan de Heere Jezus Christus. Veel gelovigen bidden dan ook tot Maria om haar te vragen om voorspraak. Dat wil zeggen dat men vraagt of Maria voor hen wil bidden. De gelovigen vragen in feite of Maria voor hen wil bemiddelen in de Hemel. Dit terwijl er in de Bijbel staat dat wij tot de Heere Jezus Christus kunnen naderen zónder schroom, zonder twijfel of aarzeling. Ik heb zelf tot mijn veertigste levensjaar meegedaan aan deze flauwekul omtrent Maria. Toen begon ik met Bijbellezen en kwam ik er al snel achter dat het nérgens terug te vinden is in Zijn Woord.

Leugens

Ditzelfde verzonnen fenomeen gebruikt de Roomse kerk ook voor ‘heiligen’. De gelovigen kunnen gestorven ‘heiligen’ aanroepen voor zaken die zij gedaan willen krijgen bij God. Ook kunnen deze heiligen bidden voor de gelovigen. Iedere dag een andere heilige (!). Niets meer, en niets minder dan afgoderij. Heiligen zijn in de Roomse kerk een upgrade van gelovigen. Ze staan dichter bij God dan Zijn andere kinderen, zegt ze. (zie ook de studie Zalig- en Heiligverklaring) De Roomse kerk heeft als organisatie Zijn Woord ingeruild voor het woord van mensen. De Bijbel heeft plaats gemaakt voor de ‘kerkelijke leer’. Tja, dan kun je mensen, die geen Bijbellezen, van álles wijsmaken!

Erfzonde

De (erf-)zonde staat tussen God en de mens in. Door de zonde is er geen contact met God mogelijk. De natuurlijke mens is dood voor God. Door zonden kunnen wij niet in dienst staan van God de Vader. De Heere Jezus Christus is de filter tussen God en de mensen. Hij is onze Middelaar, en wast onze voeten. Hij verzoent onze zonden zodat wij, in verbondenheid met Christus, tóch in dienst kunnen staan van God. Op deze manier kunnen wij zelfs met onze oude mens hier op aarde vruchtdragen voor Hem. Hij is onze Hogepriester Die bij de Vader bidt voor ons, Hij reinigt en heiligt ons. Op deze manier zijn wij bekwaam gemaakt om God te kunnen dienen. (zie ook de studie ’Wat is erfzonde’)

2 Korinthe 3
5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter (Oude Verbond der Wet), maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. (Nieuwe Verbond der Genade)

Hogepriester

Hebreeën 7
25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij de Heere Jezus Christus Hogepriester naar de ordening van Melchizédek altijd leeft om voor hen te bidden.

Hebreeën 9
24 Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons;

Hogepriester van het Nieuwe Verbond

De Heere Jezus Christus, is momenteel Hogepriester naar de ordening van Melchizédek. Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade. Christus vertegenwoordigt ons bij God. Hij is degene die de harten doorzoekt, en weet wat in ons menselijk leven omgaat. De Heere Jezus was immers ook mens, en daardoor weet Hij wat wij nodig hebben. Hij ontmoet God namens ons. Wij naderen door Hem tot God. De Hogepriester verschijnt voor ons voor het aangezicht van God. Hij spreekt Hem aan voor ons. Ik heb in de Roomse kerk nog nooit gehoord van de Heere Jezus Christus als Hogepriester.

God geeft alles aan Zijn Zoon

De Vader  heeft de Zoon Verhoogd en Verheerlijkt voor Zijn gehoorzaamheid en trouw. God heeft vanwege het geloof van de Heere Jezus in Zijn Opstanding alle Macht aan Hém gegeven. De Vader geeft alles aan Zijn Zoon. En sindsdien ontvangen wij alles van God via de Heere Jezus Christus. Omgedraaid kunnen wij God ook alleen maar dienen via de Heere Jezus Christus.

Mattheüs 28
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Wij kunnen alleen via Christus tot God naderen

Zonder Christus kunnen wij niet tot God naderen. Christus is het Hoofd, en de gelovigen zijn Zijn Lichaam. Als God naar ons kijkt, ziet Hij Zijn Zoon. God is onze Vader, maar op de eerste plaats is Hij de Vader van Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. En in Christus is God ook onze Vader. En via Christus zorgt de Vader voor Zijn kinderen. In Christus zijn wij ook mede-erfgenamen. Hij heeft ons niet alleen het leven gegeven, maar zorgt dat wij alles krijgen wat wij nodig hebben. Nu en straks. Uit Zijn Hand leven wij. En dit alles omdat wij door geloof en uit Genade één zijn geworden met de Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij is de Middelaar tussen God en de mensen.

Johannes 14
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

God is Licht

1 Johannes 1
5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.(duisternis is zonde oftewel ongeloof)

Johannes wordt ook wel ‘de apostel der liefde’ genoemd. Juist hij schrijft over de Liefde van God, en de liefde tot de broeders. De verkondiging in deze Brief van Johannes gaat erover ‘dat God Licht is’. Dit sluit aan bij de eerste verzen van deze Brief. Daar staat dat de apostelen verkondigen aan de gelovigen wat zij gezien en gehoord, en getast, hebben.

Verkondiging

1 Johannes 1
2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.)
3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben (de onderlinge band tussen de gelovigen, de Gemeente), en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus.
4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.

Inhoud van de verkondiging

De onderlinge band tussen de gelovigen, zou gebaseerd zijn op het Woord des Levens. Onze gemeenschappelijke Basis is de Heere Jezus Christus. Hij heeft het eeuwige leven aan het licht gebracht. Hij was bij de Vader. In Hem zijn wij in één Lichaam opgenomen. We geloven in onze gemeenschappelijke Verlosser de Heere Jezus Christus. Wij geloven dat wij gemeenschap hebben met de Vader en de Zoon, Die Eén zijn. Dáárin vinden wij elkaar. Dát is de inhoud van de verkondiging. Het belangrijkste daarin is dat ‘God Licht is’. Er is geen enkele duisternis in Hem.

Synoniemen

Eén van de kenmerken van het wezen van God is dat God Licht is. Hij bewoont een ontoegankelijk Licht. Hij is de Vader der lichten. In de Bijbel is Licht synoniem aan: Leven, Heerlijkheid, Geest, Kennis, Woord, Waarheid, en Wijsheid. In ons leven, en zeker in verzoekingen hebben wij Zijn Woord, Zijn Geest, Zijn Licht, en Wijsheid, nodig.

 1 Timotheüs 6
14 Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere Jezus Christus;
15 Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren;
16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.

Jakobus 1
17 Alle goede gave, en alle volmaakte gifte is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is, of schaduw van omkering

LEES VERDER IN DE PDF CHRISTUS; DE VOORSPRAAK-PDF

Christus; de Voorspraak

Christus; de Voorspraak

Reageren