De Bijbel en de mond

De Bijbel en de mond is de derde studie van de reeks ‘de Bijbel en het menselijk lichaam’. Wat kunnen we in de Schrift allemaal vinden over de mond? En over de verschillende onderdelen van de mond? We gaan kijken naar de tong, het gehemelte, de tanden en de keel. En ook de keel en het speeksel. Dit wordt allemaal genoemd in de Bijbel. Waarom heeft God ons een mond gegeven? Het komt allemaal langs in deze studie. Je zult zien dat alle delen van het menselijk lichaam typologische betekenissen hebben. Heel de Schepping, dus ook de anatomie van het lichaam is een plaatje van geestelijke Waarheden. Ook de taal van God, het Hebreeuws, doet hieraan mee. Het is fantastisch om te ontdekken dat zowel de Bijbel, als het lichaam, als het Hebreeuws, spreken van de Heere Jezus Christus.

Het hart op de tong

Job 33
2 Zie nu, ik heb mijn mond opengedaan; mijn tong spreekt onder mijn gehemelte.
3 Mijn redenen zullen de oprechtigheid mijns harten, en de wetenschap mijner lippen, wat zuiver is, uitspreken.

In bovenstaande verzen uit Job, valt op dat er vier begrippen van de mond worden gebruikt. De mond zelf, de tong, het gehemelte en de lippen. Wat er uit de mond komt, is vaak hetgeen wat er in het hart leeft. Elihu praat vanuit een oprecht en zuiver hart. Wat hij zegt, komt voort uit zijn hart. Waar het hart van vol zit, loopt de mond van over. Tegenwoordig mag iedereen alles zeggen wat hij wil. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in Nederland. Maar als je een Christen bent, en je praat over de Heere, dan is men ineens niet meer zo tolerant.

Hun keel is een geopend graf

De negatieve kant van het spreken wordt in de Bijbel ook genoemd. Zo wordt in Romeinen 3 de goddeloze mens, oftewel de natuurlijke zondige mens, beschreven. Wat er leeft in iemand komt vaak onverbloemd naar buiten. Dit heeft God zo niet bedoeld toen Hij tijdens het Scheppingswerk ons een mond gaf…

Romeinen 3
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;

Tarwekorrel

Als je een gesloten mond met lippen tekent, krijg je een tarwekorrel! De meerderheid van de zaden ziet er zo uit. Uit de tarwekorrel komt vrucht voort. De Heere Jezus Christus is de Ware Graankorrel. Hij stierf om Vrucht te kunnen dragen.  De korrel barst open en er ontstaat vrucht. Zoals een mond opengaat en het Woord kan spreken. (zie ook de studie ‘Typologie in de natuur; Tarwe’)

Twee helften

De tarwekorrel is een uitbeelding van de gang van God Zélf en daarmee ook de gang van elke zondaar door deze wereld. Met als eindpunt, het omhakken, de dood. Dit gaat over het aardse bestaan. Ook is de tarwekorrel een uitbeelding van de gang van deze wereld; want ook deze wereld zal eindigen. Net als bij de tarwekorrel loop er ook een centrale lijn door de gesloten lippen. Eén centrale lijn in het midden. Deze verdeling zie je ook bij een koffieboon of bruine boon en de meeste zaden en bladeren. Waarom is er die verdeling?

Dualistische wereld

Deze middenlijn laat zien dat de wereld in zichzelf dualistisch is. Het is een wereld van tegenstellingen. Een wereld met twee kanten. Met een kant van mannelijk en een kant van vrouwelijk. Een kant van goed en van kwaad, licht en duisternis, zwart en wit en arm en rijk, gelovig en ongelovig. Er moeten keuzen gemaakt worden. Een verdeelde wereld die tot ‘één’ moet worden. De lijnen waarmee de vorm van de korrel begint, komen immers uiteindelijk weer bij elkaar. Alles wat in Christus is, zal één gemaakt worden.

1 Korinthe 15
28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

Hoe wordt uiteindelijk alles tot één gemaakt?

En hoe wordt alles tot één gemaakt? Door de dood! De verdeling houdt op bij de dood. In de Opstanding is er man noch vrouw en er is straks ook geen duisternis meer. En geen kwaad, geen armoede, en geen zonde etc. God heeft, in Christus, de wereld met Zich verzoend. Twee worden één in de dood. Onlosmakelijk. Daarom de tweedeling in de granen en zaden en blad van de boom. En dus ook in de lippen.

Spreken over de Heere Jezus Christus, het Woord van God

In de vorm van de lippen zie je dus, net als in de graankorrel, het dualisme van de wereld uitgebeeld. Het is een plaatje van de dualistische wereld waarin wij leven. Het Woord geeft uitdrukking van het spreken van God. De lippen zouden, volgens de Bijbel, worden gebruikt voor het uitdragen van het Woord van God. Om Zijn Lof te verkondigen. Daartoe hebben wij lippen gekregen. De Bijbel staat hier vol mee. Een paar voorbeelden;

Psalm 40
10 Ik (= de Heere Jezus Christus, de Hogepriester) boodschap de Gerechtigheid in de grote Gemeente; zie, mijn lippen bedwing ik niet; HEERE! Gij weet het.
11 Uw Gerechtigheid bedek ik niet in het midden Mijns Harten; Uw Waarheid en Uw Heil spreek Ik uit; Uw Weldadigheid en Uw trouw verheel Ik niet in de grote Gemeente.

Psalm 51
17 Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen.

De vrucht der lippen

Psalm 141
3 HEERE! zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur (namelijk) mijner lippen.

Hebreeën 13
15 Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden.

Als je mond gesloten is, is dat de deur van je mond. De deur zou alleen geopend worden om Zijn Lof te verkondigen. Om te spreken van God en Zijn Woord. Om Zijn Naam te belijden. Dat is de uitwerking van de Vrucht van de Geest.  

De tong

De tong die verbonden is met de mond, raakt de tanden aan. In het Hebreeuwse woord voor tong, zit het woord “tand” ingesloten. De tong raakt de tanden aan. In de Bijbel staat de tong vaak voor: spraak. Bewaar uw tong van het kwaad. Eerst tot tien tellen voor je spreekt. En het getal 10 staat voor het Woord van God! (zie ook de studie ‘de ontembare tong; Jakobus 3’)

Psalm 34
14 Nun. Bewaar uw tong van het kwaad, en uw lippen van bedrog te spreken.

Psalm 139
4 Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles.
(God weet al wat wij zeggen willen, voordat wij spreken. Maar voor onze gemoedsrust is het beter dat wij de dingen met de Heere delen!)

De tong als medicijn

Spreuken 15
4 De medicijn der tong is een boom des levens; maar de verkeerdheid in dezelve is een breuk in den geest.

Bovenstaand vers heeft te maken met ‘de gezonde Woorden van de Heere Jezus Christus’. Woorden die iemand gezond maken. Als iemand Die Woorden aanvaardt, dan zijn Die Woorden een medicijn. Gezond is gelovig en ongezond, oftewel ziek, is ongelovig. Zondig is ziek en dus is zonde ongeloof. Een tong zonder Genade, is een breuk in de geest. Rustig spreken met iemand, kan helend zijn. Dat is anders dan iemand veroordelen, zoals met Job het geval was. Onze woorden zouden aangenaam zijn. Woorden van Genade. Onze woorden zouden met zout bestrooid zijn. Zout staat in de Bijbel voor het Woord van God.

1 Timotheüs 6
3 Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus (Woorden van het Nieuwe Verbond der Genade), en met de leer, die naar de godzaligheid is,

Kolossensen 4
6 Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid (met Genade), met zout (= Zijn Woord) besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een ieder moet antwoorden.

Negatief 

Jesaja 57
4 Over wie maakt gij u lustig, over wien spert gij den mond wijd open en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad der valsheid?

Jeremia 9
8 Hun tong is een moordpijl, zij spreekt bedrog; een ieder spreekt met zijn naaste van vrede met zijn mond, maar in zijn binnenste legt hij lagen.

De tong kan een medicijn zijn, maar ook het omgekeerde. Dat vind je ook in de Schrift. ‘De tong lang uitsteken, ‘de tong als een moordpijl’. We weten vast allemaal wat een tong teweeg kan brengen. Jakobus heeft geschreven over de ontembare tong.

Niet te snel je mond opentrekken

Prediker 5
Wees niet te snel met uw mond, en uw hart haaste niet een woord voort te brengen voor Gods aangezicht; want God is in den hemel (God is hoog en verheven; Hij staat boven ons), en gij zijt op de aarde; daarom laat uw woorden weinig zijn.
2 Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door de veelheid der woorden. (Bij een stroom van woorden, hoor je het geluid van een zot)

Zijn Woord leren begrijpen

Net als God, hebben ook wij een mond, maar daar is de Bijbel minder lovend over. Want iemand die veel spreekt is, volgens Prediker, een zot. En ook Jakobus zegt dat, met ongeveer dezelfde woorden. Volgens de Bijbel is dat wat omhoog komt uit het hart van de mens, over het algemeen niet veel goeds. De ideeën en gedachten van de mens, komen het eerst via de mond tot uitdrukking. Maar alleen als je zwijgt, kun je woorden ontvangen. Als je altijd aan het woord bent, leer je niks. Men zou op de eerste plaats luisteren oftewel, de Bijbel bestuderen om Zijn Woord te leren begrijpen.

Spreken is zilver, maar zwijgen is goud

Er zijn omstandigheden waarbij je beter je mond kunt houden. Bij een andere gelegenheid is het weer beter om te spreken. De Heere geeft ons hierbij Wijsheid en Leiding. Mits we de nieuwe mens in Christus aandoen natuurlijk. Uit het hart van de oude mens, het vlees, komt niet veel goeds. En die praatjes gaan vaak als een lopend vuurtje. Geroddel kan veel kwaad brengen in de Gemeente. De satan vindt dat prachtig. De tong kan dus veel goeds voortbrengen, maar ook veel kwaads. De tong bestuurt vaak de gang van zaken. Dat zegt Jakobus ook. Wij als gelovigen zouden leren te spreken vanuit de Liefde van God.

De tong is klein

Jakobus 3
5 Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Ziet, een klein vuur, hoe groten hoop houts het aansteekt. (denk aan de tongen van vuur op eerste Pinksterdag, maar hier is de tong veroordelend)
6 De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel.
7 Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. (een bit bestuurt een paard, en een klein roer bestuurt een groot schip. Ook de tong is maar klein)

Zegening en vervloeking

Jakobus 3
8 Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. (de tong van de natuurlijke mens is vreselijk, daarom zouden wij de nieuwe mens aantrekken)
9 Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn.
10 Uit denzelfden mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. (de satan zorgt graag voor heibel in de Gemeente. ‘Leen jouw tong er niet voor, zegt Jakobus)

 LEES VERDER IN DE PDF DE BIJBEL EN DE MOND_PDF

De Bijbel en de mond

De Bijbel en de mond

Tags: ,

Reageren