Encycliek Fratelli tutti paus Franciscus

Encycliek Fratelli tutti paus Franciscus. Op de website van het Aartsbisdom Utrecht stond dit bericht. De tussenkoppen zijn door mij geplaatst.

Sint Franciscus

Op de feestdag van Sint Franciscus, 4 oktober, heeft paus Franciscus zijn encycliek ‘Fratelli tutti’ (‘Allen broeders’) gepubliceerd. Een dag eerder was de paus in dit kader naar Assisi gereisd. Daar vierde hij de Eucharistie bij het graf van Sint Franciscus – de titel van deze encycliek komt uit een tekst van deze heilige. Aan het einde van de Eucharistieviering ondertekende de paus op het altaar zijn derde encycliek.

Betere wereld opbouwen

De paus gaat in ‘Fratelli tutti’ in op broederschap en vriendschap als manieren om een betere, rechtvaardiger en vreedzamer wereld op te bouwen. Deze broederschap is niet abstract maar het resultaat van concrete daden. De coronapandemie heeft de noodzaak voor deze solidariteit nog eens extra duidelijk gemaakt.

Politieke stromingen

De encycliek telt acht hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk signaleert paus Franciscus een aantal misstanden in de wereld, daarna stelt hij de parabel van de barmhartige Samaritaan centraal: hoe reageren we op een vreemdeling op onze weg? Een open wereld is volgens de paus belangrijk, en hij wijst individualisme en doorgeslagen consumentisme af. Tevens bekritiseert hij de politieke stromingen van het populisme en het (neo)liberalisme.

Religie nooit een basis van geweld

Ontmoeting, dialoog en openheid voor alle culturen zijn volgens paus Franciscus van groot belang. Ook benadrukt hij dat vergeving en verzoening noodzakelijk zijn om na een conflict opnieuw te kunnen beginnen, waarbij hij onderstreept dat religie nooit de basis voor geweld mag vormen. Religies zijn geroepen om bij te dragen aan de broederschap van de wereld, aldus de paus. De encycliek is op dit moment in acht talen beschikbaar, de Nederlandse vertaling wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in de serie ‘Kerkelijke Documentatie’.

Wat is een encycliek?

Een encycliek, oftewel “littera encyclica”, is een pauselijk document van leerstellige aard. Het woord komt uit het Grieks, en betekent letterlijk “rondzendbrief”. Oorspronkelijk was het een rondzendbrief met instructies aan de bisschoppen. De eerste encycliek was van paus Martinus (649-653). De inhoud van een encycliek is niet persé een onfeilbare leer. De inhoud behoort wel grotendeels tot de katholieke leer, maar in wijdere zin. Onfeilbaar betekent vrij van dwaling en volmaakt. Volgens de Roomse kerk is hun kerkelijke leer onfeilbaar. De Roomse kerk pretendeert dat zij van God het gezag heeft gekregen om de ware leer te verkondigen, en te bewaren.

Allen broeders

Encycliek Fratelli tutti paus Franciscus is de derde encycliek van paus Franciscus. Het document telt bijna honderd pagina’s. Het is geschreven in het Latijn. Zijn encycliek heet “Fratelli tutti”, dat betekent: “allen broeders”. De paus richt zich hiermee tot de hele kerk, en “alle mensen van goede wil”.

Roomse kerk door Christus gezonden?

De Rooms-katholieke kerk is het grootste – en rijkste – kerkelijke instituut van de wereld. Zij heeft 1,1 miljard ingeschreven leden. Dit instituut heeft een eigen kerkelijk recht, dat vastgelegd is in haar eigen kerkelijk Wetboek. Zij heeft een eigen kerkelijke leer. De Bijbel is ondergeschikt aan deze leer. Zij noemt zichzelf een ‘geloofsgemeenschap’, die door Christus is gezonden. Als geestelijk Hoofd heeft zij Christus. De aardse plaatsvervanger, oftewel plaatsbekleder, is momenteel paus Franciscus. De Roomse kerk noemt zich buiten “het Lichaam van Christus”, ook wel “de bruid van Christus”.

Wortel van alle kwaad

1 Timotheüs 6
7 Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen.
8 Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn.
9 Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang.
10 Want de geldgierigheid (geldzucht) is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken.

Rijkste instituut

Het klinkt mij wat tegenstrijdig in de oren; een kerk die het rijkste instituut is. Zijn er niet genoeg mensen die honger lijden en geen dak boven hun hoofd hebben? Ik zou zeggen: deel maar lekker uit onder, in eerste plaats, alle broeders en zusters.

Efeze 4
28 Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft.

Galaten 6
10 Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs.

Is de Roomse kerk door God gezonden?

De Roomse kerk zegt dat zij de afgevaardigde is van Christus; om de kerkelijke leer te verspreiden en te bewaren. Het Woord van God  heeft zij ondergeschikt gemaakt aan de kerkelijke leer. Het hoofd van de kerk is de paus. Hij is de plaatsvervanger, oftewel plaatsbekleder, van Christus op aarde. Tja, íemand moet het doen…

Volksvergadering

De Rooms-katholieke kerk vertelt dus dat zij als kerk door God is gezonden. Even kijken wat de Bijbel, het Woord van God, daarover zegt. Oeps, in de Statenvertaling, die het dichtst bij de grondtekst staat, komt het woordje “kerk” helemaal niet voor! Daar wordt gesproken over “de Gemeente”. Dat woord komt van het Griekse “Ecclesia”, dat je kunt vertalen met “volksvergadering”.

Na de Heere Jezus Christus kwam de paus?

Een werelds instituut, met eigen statuten, regels en wetten, kan onmogelijk een afgevaardigde van God zijn. En een natuurlijk mens als plaatsvervanger van Christus? God heeft éénmaal Zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Hij heeft Zijn Zoon gezonden tot een Zaligmaker van de wereld. En daarna kwam de paus? Om wat te doen? De gelovigen in juiste banen leiden? Heeft God niet al gesproken door Zijn Zoon?

Hebreeën 1
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;

Wij zijn al bevrijd

De Heere Jezus Christus heeft ons al bevrijd van de Wet, de zonden, en de dood. Wij waren slaaf van de wereld, maar door Zijn dood en Opstanding zijn wij eerstelingen van een nieuwe Schepping. Waarom heeft Christus een plaatsvervanger nodig op aarde? Kan God het niet alleen bolwerken? Christus woont in elke gelovige, en we hebben de Bijbel, Zijn Woord. Welke toegevoegde waarde heeft Franciscus (en zijn encycliek) voor God en de gelovigen? God heeft geen mensenhanden nodig. De Schepper is niet afhankelijk van Zijn Schepselen. Het is juist andersom.

Heilige Vader

De betekenis van het woord “paus” komt oorspronkelijk uit het Oudgrieks: “pappas”. Dit woord is later gelatiniseerd tot “papa”, in de betekenis van “vader”. De paus deinst er niet voor terug om zich “papa”, of “heilige vader” te laten noemen. Ik vind het Godsschennis.

Mattheüs 23
8 Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders.
En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Eén is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is.

Johannes 17
11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.

Wat is de Gemeente volgens de Bijbel?

Waar staat de Gemeente (“de kerk”) voor in de Bijbel? Het Bijbelse begrip “Gemeente” heeft niets te maken met een Roomse kerk, of ander werelds instituut. De Gemeente is de verzameling gelovigen, oftewel wedergeborenen, tussen de Opstanding van de Heere Jezus Christus en Zijn Wederkomst straks. Dus alle gelovigen tussen de eerste en tweede Komst van Christus. Ongeacht van welke kerkelijke denominatie. De Gemeente omvat alle kinderen van God, vanaf Zijn Opstanding, ruim tweeduizend jaar geleden, tot het moment dat nog staat te gebeuren. Ongeacht of je wel of niet een kerk bezoekt.

Christus het Hoofd en wij Zijn Lichaam

De Gemeente is de eerste groep gelovigen die onder het Nieuwe Verbond der Genade leeft. De Gemeente is het Lichaam van Christus. Hij het Hoofd en wij zijn Lichaam.

Efeze 1
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Kolossensen 1
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

De hele mensheid gestorven

De wereld is de oude Schepping en de oude Schepping is gestorven aan het kruis. Tesamen met de Heere Jezus. Toen de Heere Jezus stierf, stierf de hele Schepping. In de Wet staat dat de zondaar moet sterven. De Wet is door het geloof van de Heere Jezus vervuld. Vol gemaakt. Afgesloten. Het doel is bereikt; namelijk dat állen (de hele mensheid) zijn gestorven in die Ene. De schuld is betaald.

Macht over iemands geweten, is macht over die mens

Waarom heeft de Roomse kerk dan een Wetboek? Met leefregels, wat wél en níet mag? Omdat je daarmee de gewetens van gelovigen kunt bedoezelen en besmeuren. Want op die manier kan zij macht uitoefenen over haar leden. Dit terwijl de Heere Jezus Christus onze gewetens reinigt. Hij reinigt ook ongevraagd onze handel en wandel, zodat wij de Levende God kunnen dienen.

Hebreeën 9
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?

Het Oude Verbond der Wet is verdwenen

Het Oude Verbond der Wet is verdwenen met de dood van de Heere Jezus. Met de Opstanding van de Heere Jezus Christus, is het Nieuwe Verbond der Genade begonnen. Géén Wet betekent dat er ook geen overtreding meer kan zijn en dus ook geen veroordeling. De Wet is als het ware aan het kruis genageld. (Zie ook de studie “Wat is erfzonde”.)

Kolossensen 2
14 Uitgewist hebbende het handschrift
(= de Wet), dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve (= de Wet) uit het midden weggenomen, hetzelve (= de Wet) aan het kruis genageld hebbende;

Romeinen 4
15 Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding.

LEES VERDER IN DE PDF DE ENCYCLIEK VAN PAUS FRANCISCUS

Encycliek Fratelli tutti paus Franciscus

Encycliek Fratelli tutti paus Franciscus

Tags:

2 Reacties

  1. Maria Mesman 26 december 2021
  2. Sylvia Arlar-Simonse 26 december 2021

Reageren